Нова Директива за достъп до сайтовете на институциите в публичния секторСлед около 4-годишно обсъждане на 26 октомври Европейският Парламент одобри, предложената от Европейската Комисия Директива (2016/C 352/01) за достъп до сайтовете и мобилните приложения на институциите в публичния сектор.

С това се отбелязва и поредната крачка на ЕК в посока създаване на Единен Цифров Пазар, чиято основна цел е да осигури пълноценен достъп и ползване възможностите на интернет от гражданите на Европейския съюз.
На практика, Директивата ще даде възможност на хората с увреждания, в частност страдащите от зрителни и слухови увреждания, да станат активни участници в съвременното дигиталното общество.
“(9) Настоящата директива има за цел да осигури по-голяма достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор въз основа на общите изисквания за достъпност. Необходимо е сближаване на националните мерки на равнището на Съюза, основано на одобрените изисквания за достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, за да се сложи край на фрагментацията на вътрешния пазар. То би намалило несигурността за програмистите и би насърчило оперативната съвместимост. Използването на изисквания за достъпност, които са технологично неутрални, няма да спъва иновациите, а дори може да ги стимулира.”

Припомняме, че освен новоприетата директива в рамките на Европейската Стратегия за хора с увреждания 2010-2020 през декември 2015 г. Европейската Комисия предложи Европейски aкт за достъпност, който предлага общи условия за достъпност до АТМ и банкови услуги, транспорт, електронни технологии, електронни книги и търговия, аудиовизуални и телефонни услуги, както и имплементирането на Маракешкия договор в европейското законодателство, чиято цел е да гарантира достъпа на хора с увреждания до публикувани произведения.
Директивата предстои да бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския Съюз, да влезе в сила и да бъде транспонирана в националните законодателства. Това ще е в съответствие с чл. 9 от Конвенцията на обединените нации относно правата на хората с увреждания от 2006 г., която предвижда всяка страна-членка и ЕС да вземе необходимите мерки за осигуряването на равноправен достъп на всички потребители, включително на тези с увреждания до информационните и комуникационните технологии, включително и интернет. През 2012 г. България също ратифицира Конвенцията.
Тагове: Законодателство