Предстоящи промени в  Закона за достъп до обществена информацияПарламентът готви промени в Закона за достъп до обществена информация, с които да бъдат въведени въведени разпоредбите на Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Директивата е изградена около два ключови стълба на вътрешния пазар: прозрачност и лоялна конкуренция. Тя насърчава държавите-членки да предоставят на разположение възможно най-много информация за повторна употреба. Под „информация” Директивата има предвид данни, притежавани от органите от обществения сектор на национално, регионално и местно равнище (като министерства, държавни агенции, общини, както и организации, финансирани от или под контрола на държавните органи). Това е цялата информация, която публичните органи произвеждат, събират или за която плащат. Примери за такава са: географска информация, статистика, метеорологични данни, данни от публично финансирани научноизследователски проекти, както и цифровизирани книги, притежание на библиотеките. Информацията обхваща писмени текстове, бази данни, аудио файлове и филмови фрагменти. Директива 2013/37/ЕС не се отнася за образователната, научната, културната сфера и за трансмисията на аудио-визуално съдържание.

Целите на Директивата конкретно са:
- използването на вече съществуващи данни при създаването на нови продукти и услуги;
- повишаване ефективността на публичната администрация при обмена на данни;
- насърчаване на участието на гражданите в политическия и социалния живот и повишаване на прозрачността на управлението.

В България обществените отношения във връзка с правото на достъп до обществена информация и с правото на повторно използване на информация от обществения сектор са уредени от съществуващият от 2000 г. Закон за достъп до обществена информация и последващите му изменения. В промените по отношение на повторното използване на информация законът акцентира върху използването на информация от обществения сектор и използването й за търговски или нетърговски цели, различни от първоначалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на организацията от обществения сектор. Понякога това е информация, която има външен произход, т.е. която се събира и произвежда във връзка със специфичната дейност на административната единица. В други случаи тя може да се създаде и от работещи в самата организация, но характерното за нея е, че е във връзка със специфичната "обществена" дейност на административната единица, а не с организационното ръководство, контрола и организацията на работата й.

В отговор на препоръките на Директива 2013/37/ЕС, внесеният в Парламента на 29.04.2015 г. законопроект за изменение и допълнение на Закона предвижда:
- установяване на горна граница на таксата, която да се заплаща за повторното ползване на информация, непревишаваща материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето й;
- законова възможност за безплатно предоставяне на информация за повторно използване по преценка на организацията от обществения сектор;
- разширяване на обхвата на приложение с включване на някои културни институции, като библиотеки (в т.ч. университетските библиотеки), музеи и архиви. За тези институции се въвеждат конкретни правила, различаващи се от приложимите за останалите субекти, включително и по отношение на таксуването;
- поетапно превръщане на съществуващите данните от формата, в който са създадени, в машинночетим формат, а що се отнася до информацията, създадена след 1 октомври 2015 г. да се поддържа непосредствено в електронен вид;
- възможност достъпът до обществена информация да се извърши по електронен път при поискване на заявителя;
- възможност за ограничаване повторното използване на информация за търговски цели и по начини, които биха довели до нелоялна конкуренция на информация, представляваща търговска или производствена тайна, когато е налице надделяващ обществен интерес;
- изключване от обхвата на информацията за повторно използване на класифицираната информация, водеща до недопустима обработка на лични данни, на търговските, производствените, статистическите тайни и на всяка информация, за чиито достъп според специалните закони е необходим определен правен интерес (качество) на лицето. Самата въвежданата директива изрично изключва от обхвата си (повторното използване на информация) „в случаи, при които гражданите или дружествата трябва да докажат конкретен интерес, за да получат достъп до документи“.

Предстоящото обсъждане и приемане на внесения законопроект е в съгласие с препоръките на Европейската Комисия към държавите-членки относно транспортирането на Директивата в дву-годишен срок от приемането й с оглед гарантирането на цифровизацията и по-лесното повторно използване от страна на гражданите на обществената информация, както и повишаването на прозрачността в дейността на организациите.

Сабина Попова

1Legal.Net Blog © 2015

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Законодателство