RSS Feed | 1Legal.nethttp://1legal.net/Абонирайте се безплатно за нашия бюлетин, за да имате достъп до новини за интелектуалната собственост, е-бизнеса, промените в законодателството и последните тенденции в правото.bg1Legal.nethttp://1legal.net/images/logo.pnghttp://1legal.net/24058Eлектронните удостоверителни услуги са регламентирани с промени в ЗЕДЕПhttp://1legal.net/bg/blog-read125-the-electronic-certification-services-are-regulated-in-the-bulgarian-lawSun, 12 Nov 2017 23:10:17 +0200Нови законодателни промени са приети във връзка със Закона за електронния документ и електронния подпис. Обнародваният на 24 октомври 2017 г. в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на ЗЕДЕП предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Целта е хармонизиране на националното законодателство с европейските изисквания. <br /> <br /> Занапред наименованието на закона се изменя на "Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". Промени са налице и в някои от легалните дефиниции:<br /> - Електронен документ е електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламента, т.е. всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис;<br /> - Електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламента, т.е. данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва;<br /> - Усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 11 във връзка с чл. 26 от Регламента, т.е. електронен подпис, който отговаря на следните изисквания:<br /> a) свързан е по уникален начин с титуляря на подписа;<br /> b) може да идентифицира титуляря на подписа;<br /> c) създаден е чрез данни за създаване на електронен подпис, които титулярят на електронния подпис може да използва с висока степен на доверие и единствено под свой контрол; и<br /> d) свързан е с данните, които са подписани с него, по начин, позволяващ да бъде открита всяка последваща промяна в тях;<br /> - Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламента, т.е. усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи;<br /> - Електронни удостоверителни услуги са удостоверителните услуги по смисъла на чл. 3, т. 16 от Регламента, т.е. електронни услуги, обикновено предоставяни срещу възнаграждение, които се състоят във:<br /> 1) създаването, проверката и валидирането на електронни подписи, електронни печати или електронни времеви печати, услуги за електронна препоръчана поща, както и удостоверения, свързани с тези услуги; или<br /> 2) създаването, проверката и валидирането на удостоверения за автентичност на уебсайт; или<br /> 3) съхраняването на електронни подписи, печати или удостоверения, свързани с тези услуги;<br /> - Доставчик на удостоверителни услуги е физическо или юридическо лице, което предоставя една или повече удостоверителни услуги като доставчик на квалифицирани или на неквалифицирани удостоверителни услуги.<br /> <br /> Промените предвиждат съответствието на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройствата за създаване на квалифициран електронен печат с изискванията на Приложение II от Регламент (ЕС) № 910/2014 да се удостоверява от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от други организации по чл. 30, параграф 1 от същия регламент. Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" води публичен регистър на акредитираните от нея лица и публикува на официалната си интернет страница списък на сертифицираните от тях устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройства за създаване на квалифициран електронен печат. Агенцията също така уведомява Европейската комисия относно наименованията и адресите на съответните публичноправни или частни организации, определени от държавите членки да сертифицират съответствието на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис с изискванията, предвидени в Регламента. Законодателят предвижда и Агенцията да известява Европейската комисия без излишно забавяне и не по-късно от един месец след приключване на сертифицирането за устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис, които са сертифицирани от посочените организации. Агенцията също така уведомява Комисията без излишно забавяне и не по-късно от един месец след отмяна на сертифицирането за устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис, които вече не отговарят на условията за сертифициране. <br /> <br /> Законодателят ограничава правото на достъп на лица, различни от титуляря, съответно създателя до:<br /> - данните за създаване на електронния подпис, електронния печат и електронния времеви печат;<br /> - данните за автентичност на уебсайт, и<br /> - данните, свързани с електронна препоръчана поща.<br /> <br /> Нова е разпоредбата на чл. 18а, съгласно която лицето, посочено като титуляр на електронен подпис, създател на електронен печат и изпращач на данни при електронна препоръчана поща, не може да оспори авторството, титулярството, създаването и изпращането спрямо адресата/получателя, когато създаденият от лицето електронен документ е:<br /> - отправен чрез информационна система, предназначена да работи в автоматичен режим, или<br /> - създаден от лице, на което е предоставен достъп до начина на идентифициране.<br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Предстоящи промени в Закона за хранитеhttp://1legal.net/bg/blog-read124-new-changes-in--food-actSat, 11 Nov 2017 10:40:30 +0200Нов регистрационен режим за превоз на храни, допълнителни ограничения за рекламите им, регулация на интернет търговията. Това са само част от промените, които бяха одобрени на първо четене в парламента, чрез които се въвеждат съществени изменения в действащия Закон за храните.<br /> <br /> Една от основните промени, предвидени в закона е разширяването на кръга от стоки, за чието транспортиране ще се изисква предварителна регистрация на превозните средства.<br /> <br /> Предвижда се и раздел, регламентиращ условията за търговия на храни и продукти от разстояние. Тази промяна засяга както търговците, изцяло извършващи дейността си в интернет, така и тези, които имат физически обекти, но и онлайн търговия като допълнителна услуга. Според текстовете търговия "от разстояние" могат да извършват фирми, които имат регистриран физически обект (магазин, склад и т.н.), или "доставчици на услуги, управляващи средство за комуникация от разстояние", каквито са различни онлайн платформи за поръчка на стоки и продукти от ресторанти, магазини. Всички фирми, които ще извършват продажба на храни онлайн, ще трябва да получат регистрация от Агенцията по храните, преди да започнат извършваната от тях дейност. <br /> <br /> Една от ключовите промени в закона е свързана с маркетинга и рекламата на продуктите. Въвежда се изискване всички хранителни стоки да имат етикети на български език. Предвиждат се изисквания и ограничения относно рекламите, свързани с участието на деца. <br /> <br /> Оставяме сами да прецените дали предвидените и гласувани от народните представители промени са обосновани и необходими или това е поредното необмислено и прибързано законодателно решение. <br /> <br /> Роза Иванова<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Позицията на Абу Даби относно ICO и виртуалните валути http://1legal.net/bg/blog-read123-abu-dhabis-stance-on-icos-and-cryptocurrencies-Fri, 13 Oct 2017 05:33:05 +0300Финансовият контролен орган на Абу Даби е поставил началните, но знакови насоки в правната уредба на виртуалните валути и ICO. Официалната позиция на органа е, че ICO представляват фигура, сходна с тази на издаването на ценни книжа, която обаче носи известен риск, а що се отнася до виртуалните валути – тях разглежда като стоки. <br /> И други държави са поели по пътя на обличането на ICO в някаква правна рамка, но различията в уредбата са налице. Китайската държава ги забранява, но за сметка на това други държави избират по-либерален подход. <br /> Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ категоризира ICO като вид ценни книжа поради сходни белези. <br /> <br /> Подобно е и становището на Финансовият контролен орган на Абу Даби, който заявява, че ако трайно приеме тази категоризация ще регулира криптовалутите подобно на дружествени акции. <br /> Регулаторният орган е на мнение, че липсата на финансова обосновка предполага изключително висок риск за тези, които търсят възвращаемост, но въпреки това е готов да даде зелена светлина на компании, които желаят в перспектива да използват ICO технологията по прозрачен начин, който да е съобразен с изискванията на закона. Това означава, че „емитентите“ следва да се обърнат към Контролния орган, за да се убедят, че попадат в неговото поле на компетентност. Компаниите също така са длъжни да публикуват проспект, както при първичното публично предлагане на фондовия пазар. <br /> Регулаторния орган застава зад позицията, че няма да третира виртуалните валути като платежно средство, доколкото като стока, каквато са ценните метали и горивата. Следователно, те остават неуредени. <br /> За сравнение, Дубайското емирство от своя страна наскоро публикува предупреждение по отношение на ICO, заявявайки, че не ги регулира. <br /> <br /> Абу Даби е в процес на консултиране с японските финансови институции по въпросите с регулацията на Биткойн. Властите от Абу Даби застават зад позицията, че все още не са изключили възможността за бъдеща регулация на виртуалните валути, макар да виждат пречки в това да регулират нещо, което първоначално е било създадено, за да не бъде регулирано. <br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Sofia Crypto Event XX: ентусиазъм и синергияhttp://1legal.net/bg/blog-read122-sofia-cyipto-event-xx-enthusiasm-and-synergyThu, 28 Sep 2017 14:59:58 +0300Евгения Ганчева, адвокат Интернет право и основател на 1Legal.Net представи правната рамка на криптовалутите в България на Sofia Cripto Meetup XX. <br /> <br /> Засегнати бяха и тенденциите в правния режим на виртуалните пари в ЕС в светлината на предстоящата Регламентация на платформите за обмен на виртуални валути и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски услуги. <br /> С предложената директива (в процес на обсъждане) се разширява списъкът на задължените лица, по отношение на които се прилага Директива (ЕС) 2015/849, за да бъдат включени доставчиците, предимно и професионално <br /> ангажирани в услуги за обмяна между виртуални и фиатни валути (съгласно предложената директива разбирани като - валути, обявени за законно платежно средство и доставчиците на портфейли, които предлагат <br /> попечителски услуги, с необходимите удостоверения за достъп до виртуални валути ( „доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги“).<br /> <br /> Повече подробности за правния режим на крипто валутите ще бъдат представени в специалното издание на Meetup групата 1Legal Garage през октомври.<br /> Темата на събитието ще бъде: *Bitcoins as viable asset*<br /> Очаквайте скоро подробности за програмата и презентаторите.<br /> Tърговските марки в Китай и Хонконгhttp://1legal.net/bg/blog-read121-trademarks-in-china-and-hong-kongSat, 19 Aug 2017 03:46:44 +0300Правната система на Китай е до голяма степен система на гражданското право, отразяваща влиянието на континенталните европейски правни системи, особено на германската гражданскоправна система от 19-ти и началото на 20-ти век. В континентален Китай администрацията на търговските марки се осъществява от Службата за търговските марки на Китай (СTMO), която е подразделение на Държавната администрация по промишлеността и търговията (SAIC).<br /> Двата основни законодателни акта, уреждащи системата на търговските марки в Китай са Законът за търговските марки и Законът за нелоялната конкуренция.<br /> <br /> Понастоящем има два начина за регистриране на марка в Китай: международна регистрация и национална регистрация. <br /> И двата варианта предоставят защита на територията на страната. При избор на местната регистрация се подава заявление за регистрация на марка пред СТМО. При заявка за международната регистрация - пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) с посочване за регистрация на марката в Китай.<br /> <br /> Уредбата в Китай разделя обичайните 45 за класа стоки/услуги на подкласове. Изборът на подкласове трябва да се направи много внимателно и изчерпателно, за да се избегне липсата на защита за определен подклас или "кражба" на подклас за съответната марка.<br /> Средната продължителност на процедурата по регистрация и в двата случая е около една година.<br /> <br /> В КНР са защитени единствено регистрирани търговски марки и марки за услуги. Не съществува обща правна защита за нерегистрирани търговски марки с изключение на т. нар. "общоизвестни" марки. За да се оцени марката като "общоизвестна", съдилищата и административните органи вземат предвид нивото на познаване на търговската марка от съответните потребители, продължителността на използване на търговската марка, значимостта на рекламата, предоставена на марката в Китай, както и историята на марката.<br /> <br /> От 2001 г. Законът позволява регистрирането на триизмерни изображения и цветове като търговски марки. Колективни и сертификатни марки също могат да бъдат регистрирани в Китай. <br /> За международната регистрация по Мадридския протокол заявлението за разширяване на обхвата на Китай се основава на заявката или на регистрацията на марката. Процедурата започва пред националната служба за марките в страната по произход, която предава заявката в СОИС.<br /> <br /> За по-добра защита се препоръчва да се регистрира и китайски превод на търговската марка чрез допълнителна регистрационна процедура в Китай. Регистрирането на китайски превод на марката е препоръчително, тъй като масовият потребител не разбира думите, написани с латински букви. По тази причина, потребителите често налагат собствена китайска версия на чуждестранните марки. Тъй като китайският език е много различен от останалите езици, рискът китайците да създадат символи за марката (за която няма да има защита срещу копия) е много голям, което може да се окаже неблагоприятно за притежателя на марката. <br /> Например, Quaker Oatmeal и Ralph Lauren са две от известните марки, които при навлизане на китайския пазар не създават китайска търговска марка. По тази причина, широката общественост създава свои собствени имена за двете марки въз основа на тяхното лого. Така Quaker Oatmeal придобива прякора "Lao Ren Pai" (老人 牌), който буквално се превежда като "старец бранд"; Докато Ралф Лорън откриват, че тяхната марка в Китай е известна като “San Jiao Ma” (三脚 马), което се превежда като "трикрак кон".<br /> <br /> Съществуват три подхода при подбор на китайско търговско име:<br /> <br /> Буквален превод<br /> Буквалният превод е удачен, когато марката има вече отличителен смисъл. Например, Apple Computers избра марката "Ping Guo" (苹果), което на китайски означава "ябълка". По същия начин Palmolive е известен като "Zong Lan" (棕 榄), комбинация от точния превод на "палма" и "маслина". Недостатъкът на този метод е, че китайските символи ще звучат различно от оригиналната търговска марка. Това означава, че вероятно ще е нужно изразходването на значително време и средства за маркетинг, за да се изгради асоциация между латинското наименование на търговската марка и китайския й вариант.<br /> <br /> Фонетичен превод<br /> Фонетичният превод включва създаването на китайско име чрез символ, който звучи като марката. Пинин е официалната китайска фонетична азбука, която използва латински знаци и които могат да се използват за създаване на транслитерация. Например, McDonald's е известно като "Mai Dang Lao" (麦当劳), за местните китайски потребители. Siemens е наречен "Xi Men Zi" (西门子), KFC е известен като "Ken De Ji" (肯德鸡), а "Audi" - като "Ao Di" (奥迪). <br /> Този метод е за предпочитане, когато марката вече има репутация сред китайските потребители. Особено важно обаче е да се обърне внимание при избора на фонетична версия на чуждата марка, защото не само значението, но и звукът, тонът и дори външният вид на китайските символи, които сте избрали за вашата търговска марка, могат да повлияят на репутацията й. Като се има предвид, че в Китай има седем основни диалекта, подготовката преди регистрирането на китайската търговска марка е изключително важна.<br /> <br /> Комбинация от буквален и фонетичен превод<br /> Най-добрите търговски марки са онези, които звучат еднакво и също така се позовават на определена характеристика на марката или имат положително значение в китайската култура. Например, след изследване на стотици комбинации от четири срички, които съставляват името й Coca-Cola най-накрая се спира на "Ke Kou Ke Le" (可口可乐), което означава "опитай и бъди щастлив". Германската марка Fuchs, която на немски означава "лисица", се превежда в "Fu Si" (福斯), което означава "добър късмет и благословия".<br /> <br /> Търговските марки в Хонг Конг<br /> Що се отнася до Хонг Конг, като бивша британска колония Хонг Конг все още прилага системата на обичайното право. Законът за търговските марки на Хонг Конг се основава на Наредба 559 за търговските марки в сила от 4 април 2003 г.. Системата, създадена с това законодателство, е напълно отделена от системата, използвана в Китайската народна република, където понастоящем се прилага политиката "една държава-две системи".<br /> Хонг Конг дава широка защита и на авторските права благодарение на своята система за отворена квалификация. Това означава, че дадено произведение, за да отговаря на условията за закрила не е обвързано с никакви изисквания за националност или друг статут на автора или на мястото на първото публикуване на произведението. Произведенията, предавани чрез интернет, радио, телевизия се ползват от пълна защита. Любопитно е, че понастоящем Хонг Конг е уникален сред страните, прилагащи обичайното право, защото третира по различен начин нарушаването на авторските права на печатни и непечатни произведения.<br /> Източник: http://www.ipr-hub.eu/<br /> <br /> Сабина Попова<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Apple и Nokia сложиха край на патентната сагаhttp://1legal.net/bg/blog-read120-happy-ending-of-patent-sagaTue, 08 Aug 2017 17:40:30 +0300Патентни нарушения костват на Apple €2 милиарда кеш<br /> <br /> Двата гиганта решиха окончателно спора за нарушения на патенти на Nokia.<br /> Благоприятен изход на патентната сага - очевидно и за двете страни.<br /> <br /> На 21.12.2016г. Nokia заведе два иска за нарушения на патентни права от страна на Apple. <br /> Претенциите се свеждаха до незаконосъобразно използване на технологии, патентовани от Nokia при разработването на iPhones, iPads и други популярни устройства на Apple.<br /> Засегнатите патенти са свързани със софтуер, video coding, chipsets, display, UI и antenna.<br /> Шест месеца по-късно, Nokia и Apple обявиха през май 2017, че са уредили спора за интелектуална собственост помежду си чрез лицензионно споразумение.<br /> “Това е изключително важно споразумение за Nokia и Apple,” заяви Maria Varsellona, Chief Legal Officer в Nokia. <br /> <br /> В края на юли т.г., споразумението е окончателно финализирано и както се съобщава в блога на Nokia Nokiamob:<br /> <br /> Nokia обича Apple<br /> <br /> “Ние сме доволни от този изход на спора и гледаме напред към разширяване на бизнес сътрудничеството с Nokia,” заяви Apple Chief Operating Officer Jeff Williams в прес съобщение.<br /> Повече, тук: nokiamob.net.<br /> <br /> Поуката?<br /> Ако имаш достатъчно кеш, спокойно можеш да си платиш за щастлив изход на всеки спор.<br /> Няма лоши чувства.<br /> Ние също обичаме и Nokia и Apple.<br /> Практически въпроси при избора на домейн за вашия бизнесhttp://1legal.net/bg/blog-read119-practical-issues-in-choosing-a-domain-for-your-businessMon, 19 Jun 2017 00:04:54 +0300Изборът на име на домейн, често подценяван от стартъпи и предприемачи, може да изиграе ключова роля в бъдещото развитие на техния онлайн проект. Избор, свързан с множество въпроси относно съществуващи права на регистрирани марки, защитата на самия домейн, както и на потенциала му да се превърне в бъдеща търговска марка (ТМ). Но преди да разгледаме въпроса от гледна точка на Интелектуалната собственост, да се запознаем с домейна, като обект на Индустриална собственост и по какво той се различава от търговската марка<br /> <br /> Какви права дава домейна? <br /> Правилният избор на домейн име предоставя сериозна възможност за персонализация на конкретното интернет пространство. Също така, домейн името (като основа на Интернет сайта) може да се използва като канал за дистрибуция на стоки и услуги. Тази негова уникалност, впоследствие, може да бъде използвана за регистриране на търговска марка. За ефикасна защита на домейна е препоръчително той да бъде регистриран като търговска марка. Самата му регистрация пред домейн регистрант не предоставя изключителни права на своя собственик, каквито търговската марка би предоставила (права за осъществяване на търговска дейност на стоки и услуги с тази марка; забрана на трети лица да я използват; право на лицензиране на търговската марка и др.)<br /> <br /> Преди да се пристъпи към регистрация на домейн, необходимо е да се изследва дали избраното име вече е регистрирано като търговска марка, географско означение или друг обект на Интелектуална собственост. По този начин се спестяват спорове и дела с носителя на правата върху марка и най-важното, пътят за регистрация на името на избрания домейн като търговска марка е свободен. В начален етап на бизнеса, предварителна проверка за наличие или липса на регистрирана марка има огромно значение за предприемача. Разходите за права върху домейн и бъдещите разходи за реклама, губят своя смисъл при съществуването на регистрирана марка с име, идентично на закупения домейн адрес.<br /> <br /> От началото на февруари 2017г. стартира процеса по регистрация на домейни на български език с разширение “.бг”. Регистрантът за България е компанията Register.bg, като непозволено е регистрирането на домейн с т.нар. защитени имена (имена на държави, области и общини в България, георграфски наименования и др.), с неподходящи имена (обидни думи или словосъчетания, противоречащи на добрите нрави и обществения интерес) както и IDN домейните, които вече са регистрирани на кирилица с разширение .bg (например кирилица.bg)<br /> <br /> При спор между регистрант на домейн и притежател на търговска марка, огромно значение за разрешаването на спора има използването на марката. Тя трябва да се използва по един или друг начин и да е позната сред потребителите. Известността на марката често я превръща в обект на имитации от недоброжелатели. Фонетично и смислово близки домейни често могат да въведат потребителите в заблуждение. Чл.35. ал.3 от ЗЗК „забранява използването на домейн или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентите”. <br /> При успешно проведено оспорване на идентчичен или сходен домейн от страна на маркопритежателя, загубите за работещ интернет сайт с множество уникални посещения, биха били катастрофални ако се загубят правата върху този домейн.<br /> Разглеждайки практиката на КЗК и на административните съдилища можем да обобщим, че често притежателите на домейни (също и притежателите на страници във Facebook) се разделят с тях, заради нарушени права на вече регистрирани търговски марки. <br /> <br /> Как да се търси защита при колизия на търговски марки и домейн имена?<br /> Преди страните да пристъпят към съдебно или извънсъдебно разрешаване на възникнал спор, те имат възможност да достигнат до директно споразумение помежду си. Това споразумение е между правоносителя на търговската марка и съдържателя на правото върху домейна, като целта е откупуването на спорния домейн от правоносителя на ТМ. <br /> Много тънка е разликата между регистрация на домейн адрес за упражняване на определена добросъвестна дейност или изцяло недобросъвестна регистрация с цел последващо изнудване на маркопритежателя, с желанието да се изтъргува домейна на значително завишена цена. Недобросъвестното регистриране на домейн с цел облагодетелстване от известността на вече регистрирана от друг търговска марка се нарича “кибер настаняване” (от англ. sybersquatting). За да се избегне подобно „настаняване”, множество известни марки регистрират стотици сходни един на друг домейни (от първо и второ ниво), като по този начин се стремят да ограничат възможностите за злоупотреби. <br /> <br /> Отнасянето на спора към съда е метод, който носи решение, противопоставимо на недобросъвестното използване на домейн адреси с цел извличане на икономическа изгода. Като недостатък на съдебния метод можем да изтъкнем високите разходи, с които страните трябва да се съобразят (държавни такси, хонорари), особено в едно международно производство, както и продължителния период от време за разрешаване на спора.<br /> Като алтернатива на съдебното отвеждане на спора и с цел преодоляване на недостатъците му (високи разходи и дълга процедура), страните все по-често подхождат към извънсъдебно разрешаване на спора си. Световната организация по Интелектуална собственост (СОИС) предлага разрешаването на конфликти между търговски марки и домейн имена да се осъществява онлайн с помощта на „Единна политика за разрешаване на спорове за имена на домейни” (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) или накратко UDRP. Процедурата е приета от Интернет огранизацията за имена и адреси (ICANN) и се предлага от Центъра за Арбитраж и Медиация към СОИС от 1999г. Най-голямото предимство на тази система е, че процедурата се развива изцяло онлайн. Това дава възможност на улеснено разрешаване на международни спорове. Примерен казус: Съдържателят на права върху ТМ е от САЩ, регистрантът на домейн име е от Хонг Конг, а хостинг компанията е със седалище Люксембург. Подобни случаи преобладават в делата на СОИС, като това, че всички документи и доказателства се подават онлайн изключително много улеснява страните и следователно възможността за разрешаването на конфликта. Обикновено спора се разрешава до 3 месеца (90 дни) след започването му. Единственото условие, за да може спорът да бъде отнесен към Центъра за Арбитраж и Медиация към СОИС, е хостинг компанията (регистрантът), при която е регистриран спорният домейн, да даде съгласието си конфликтът да се разреши по този начин. Интересното е, че всички акредитирани от ICANN компании, имат подобна клауза в договорите с клиентите си.<br /> <br /> Работете ЗА вашия бизнес!<br /> С цел избягване на евентуални бъдещи правни усложнения за вашия бизнес при избора на домейн адрес, екипът на 1 Legal.Net ви съветва да проучите дали името на вашия домейн не е име на регистрирана търговска марка или търговско дружество.<br /> <br /> Когато закупувате права за домейн име, не забравяйте следното:<br /> • Запазване на името на домейна, не е идентично с регистрация на търговска марка.<br /> • Ефикасна защита на домейн име се постига при регистриране на търговска марка с идентично име.<br /> • Регистрирайки търговска марка можете да претендирате за прекратяване на права върху домейни, сходни с вашата марка, както и обезщетение за причинени вреди.<br /> • Търговската марка не носи автоматично права върху домейн адрес. Регистрираната търговска марка идентифицира стоки и услуги от определен клас и ги отличава от всички останали. Ако сте притежател на търговска марка и имате намерение да я използвате като име на домейн, трябва допълнително да закупите права върху този домейн. <br /> <br /> Петър Иванов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога на 1Legal.Net "Параграф" са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Apple в съдебна битка за слогана “Tick Different” на Swatchhttp://1legal.net/bg/blog-read118-apple-vs-swatch-for-tick-different-sloganFri, 19 May 2017 17:57:55 +0300Не можем да бъдем сигурни откога датира враждата между Apple и Swatch, но изглежда споровете за търговски марки са инструмента, който двете компании използват, за да признаят обтегнатите си отношения. Най-пресният пример за това е делото, което Apple заведе срещу швейцарската компания, отностно слогана “Tick Different”.Той е част от маркетинговата кампания на серията аналогови часовници на Swatch- Bellamy, включващи NFC за безконтактни плащания с Visa. Apple твърди, че фразата в значителна степен наподобява техния слоган “Think Different” и следователно създава объркване сред потребителите.<br /> <br /> След неуспешно повдигане на обвинение пред Швейцарския Федерален Институт за Интелектуална собственост, Apple е отнесла казуса пред Швейцарския Федерален Административен съд (евентуално може да подвигне обвинение и в САЩ, където Swatch притежава и търговска марка). Изпълнителният директор на Swatch- Ник Хайек отхвърли твърденията, че се възползва от слогана на Apple. Хайек заяви, че слоганът “Tick Different” води началото си от 80те години на 20 век. Тогава швейцарската компания използва фразата “Always different, always new".<br /> <br /> Според публикация в швейцарското издание Watson, Apple трябва да докаже своята претенция, показвайки на съда, че повече от 50% от местните потребители асоциират слогана “Tick Different” с Apple. Това може да се окаже много тежка задача за Apple, тъй като те използват своя слоган “Think Different” в рекламни материали за периода 1997-2002г. Напълно изоставяйки слогана след пускането на iMac G4. С други думи, слоганът им е „пенсиониран” от 15 години. <br /> <br /> С тези свои действия, Apple без съмнение се надява да изравни резултата в своята битка с Swatch, който миналата година успя да пребори калифорнийската компания. През 2016г. офисът по Интелектуална собственост на Обединеното кралство не призна права върху името “iWatch”на Apple, след като Swatch повдигна дело за сходство с марката си “iSwatch”. Не че това имаше огромно значение за Apple, които по това време пускаха на пазара второто поколение от умните си часовници. <br /> Сега двете компании отново се изправят на арената на Интелектуалната собственост, като напълно разбиват появилите се спекулации от последните години, че си сътрудничат по изработването на първият смарт-часовник на Apple. <br /> <br /> Тепърва предстои да разберем решението на съда в Швейцария, но независимо от него, една компания вече взе своето. Шумното отразяване в медиите за борбата с гиганта Apple, носи единствено позитиви на Swatch. И не на последно място, увеличение на техните продажби. За пореден път, хората от китната страна в центъра на Европа ни показват, че са майстори не само в правенето на шоколад, но и в правенето на успешен бизнес.<br /> <br /> Петър Иванов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Bitcoins създават нови професии и възможности за доходиhttp://1legal.net/bg/blog-read117-bitcoin-creates-new-jobs-and-income-opportunitiesWed, 22 Mar 2017 10:16:39 +0200| Единствената постоянна величина в днешния свят е променливостта. <br /> Свиквайте с това...<br /> <br /> Пейзажът на работната среда и труда в последното десетилетие се променя толкова динамично, че все по-често оставя без дъх вездесъщите HR-и, head hunters, мениджъри и работодатели.<br /> Мобилните технологии, безпрецедентната свобода в споделянето и достъпът до нови пазари в практически всяка точка на света, разшириха границите за пренос и монетизиране на идеи в успешен бизнес. Новите бизнес модели създадоха нови възможности за работа и доходи. Копнежът по свободата и мобилността създадоха дигиталните номади и виртуалните кооперативи. Работата на свободна практика (Freelancing) се утвържава като предпочитан модел за работа и доходи сред най-младите.<br /> <br /> Силен интерес към биткойн проекти<br /> <br /> Засиленият интерес към биткойн (bitcoin) като средство за разплащания и приравняването му като валута и законно платежно средство във все повече държави, създаде дълъг списък с чисто нови професии, подходящи за фриилансъри. Търсят се експерти по волатилността на биткойн (Bitcoin Volatility Manager), автори и редактори на съдържание (Content Managers) в сайтове за биткоини, blockchain експерти за социални мрежи, блогъри за биткойни, администратори на софтуер за добив на биткойни (mining software developers), фронт-ендъри (Front-End Developers) и други. Създаване на статии и съдържание за биткойни, маркетинг услуги, програмиране, администиране и поддръжка на софтуер за биткойни и свързани с тях проекти, обслужване на клиенти са само част от услугите и проектите, които се насочват и възлагат ежедневно на контрактори на свободна практика. <br /> <br /> Всички тези форми на наемане изключват необходимостта от срещи на живо и присъствие в офис. Работодателите и възложителите публикуват обяви в определени платформи, осигуряващи достъп до изпълнители на свободна практика. Услугата дава възможност на фрилансърите да определят ключови резултати при договаряне на заплащане с възложителя. По този начин в дългосрочни проекти се осигурява поетапно заплащане на работата на изпълнителя при достигане на всеки ключов резултат и потвърждение от възложителя, че работата е изпълнена качествено.<br /> Повечето платформи поддържат escrow услуги срещу удържане на такса, определен процент % от транзакциите. Те предоставят свързване и възможности за всеки, който желае да плаща или да получава заплащане в биткойни като същевременно осигуряват гаранции и полезни ресурси за тези, които се чувстват несигурни как да стартират и да използват системата. <br /> <br /> Приемането на биткойни при плащания става все по-разпространено. Списъкът с компании, които приемат биткойни включва Overstock.com, Virgin Galactic, WordPress, Reddit, Zynga, Tigerdirect, Stripe merchants, дилъри на Tesla dealers и дори правни фирми в САЩ. Преобладаващата част от работещите в IT сектора (над 50%) са проявили интерес към получаване на заплащане в биткойни според резултатите в специално проучване по темата. <br /> <br /> Възходът на цифровите валути доведе до засилен и устойчив интерес на рисковия капитал. Повече от $100 милиона рисков капитал е инвестиран последните години в стартъп проекти за създаване на платежна инфраструктура за обмен и трансфер на виртуални пари. <br /> <br /> Платежни системи и администратори<br /> <br /> BitPay е глобален доставчик на платежни услуги с биткойни със седалище в Атланта, щата Джорджия в САЩ. BitPay си партнира с много от големите търговци през последната година, включително Microsoft, Newegg, TigerDirect и Warner Bros, както и с гигантa в разплащанията PayPal за приемане на биткойни в тяхната разплащателна платформа. BitPay е един от най-големите доставчици на услуги за обработка и изплащане на работната заплата API, чрез чрез която американски служители могат да избират да получават в биткойни част или пълния размер на своите възнаграждения.<br /> <br /> Wagepoint е канадска компания за администриране на работни заплати, която позволява на служителите да преобразуват част от възнаграждението им в биткойни. Системата автоматично обменят американски долари в биткойни по актуалния курс на пазара.<br /> <br /> Данъчно правни аспекти на възнаграждения заплащани в биткойни<br /> <br /> Правният режим на биткойн в различните страни варира значително.<br /> Заплащането на възнаграждения с биткойни създаде безпрецедентни казуси за приходните администрации. Подходът, който се възприема от Американската приходна администрация е приравняване и третирането на виртуалните валути като вещ за данъчни цели, а придобиването им - за получаване право на собственост върху тях. <br /> При сделки над $ 600 с биткойни те се облагат по същия начин както агенцията се отнася към сделки с недвижими имоти. Това включва плащания на всякакъв вид възнаграждения, доходи от реализирани печалби от инвестиции в bitcoins, както и доходите, получени от производството на биткойни (“mining”). Tова решение на IRS крие редица неудобства и може да има негативен ефект за използването на биткойни в САЩ.<br /> <br /> Българската данъчна администрация (НАП) е публикувала становище относно декларирането на доходи, получени от продажба на криптовалути като се позовава нормата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, според която: “облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон. Доходите, реализирани от продажба/замяна на виртуална валута, в т.ч. и от продажба на "биткойн" са облагаеми, доколкото не попадат в обхвата на необлагаемите доходи, изброени в чл. 13 от ЗДДФЛ, нито са освободени от облагане по силата на друг закон. За целите на данъчното третиране, доходите в конкретния случай следва да се третират като доходи от продажба на финансов актив, подлежат на облагане по реда на чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа и се декларират в годишната данъчна декларация.<br /> <br /> Това становище обаче визира доходи от продажба/замяна на виртуална валута , но не дава категоричен отговор на въпроса: <br /> Подлежат ли на деклариране и данъчно облагане възнаграждения за услуги на лица на свободна практика, заплатени в биткойни?<br /> <br /> Евгения Ганчева<br /> <br /> © 2017| 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> 15 март: Световен ден на потребителяhttp://1legal.net/bg/blog-read116-15th-march-world-consumer-rights-dayWed, 15 Mar 2017 15:19:26 +02008 или ∞<br /> На днешната дата преди петдесет и четири години (15.03.1963г.) за първи път се отбелязват правата на потребителите в прословутата реч на Джон Ф. Кенеди. <br /> В речта си Кенеди посочва "четирите основни права на потребителя": <br /> <br /> 1. Правото на безопасност<br /> 2. Правото на информация <br /> 3. Правото на избор <br /> 4. Правото да бъдеш чут. <br /> <br /> Впоследствие са добавени още четири:<br /> <br /> 5. Правото на образование <br /> 6. Правото на задоволяване на основните потребности<br /> 7. Правото на обезщетение <br /> 8. Правото на здравословна околна среда. <br /> <br /> Осемте права са залегнали в Правилата за защита на потребителите, приети от ООН. Няколко години по-късно, на 9 април 1985 година, общото събрание на Организацията на обединените нации приема идеята този ден да се превърне в Световен ден за защита на потребителите. <br /> В България се отбелязва от 1991 г.<br /> <br /> През годините с развитието на икономиката, глобализацията, отварянето на границите на държавите и свободното движение на стоки и услуги и развитието на технологиите, нараства и значението на потребителската защита. <br /> Днес, този ден има особено важно значение и предвид факта, че интернет все повече навлиза в живота ни и ни разкрива все повече възможности, с което допълнително се разпростира правото ни на информация и на избор. <br /> Марк Зукърбърг посочва, че в понеделник 1 от всеки 7 жители на планетата е бил свързан със своите приятели и семейства и подобно нещо се случва за пръв път в историята на социалната мрежа. <br /> В епохата на глобална свързаност възниква въпросът: защитени ли са изцяло правата ни като потребители? <br /> Научете повече в следващата ни публикация.<br /> <br /> Роза Иванова<br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.Защо WeChat е приложение на бъдещето?http://1legal.net/bg/blog-read115-why-wechat-is-an-application-of-the-futureSat, 14 Jan 2017 09:58:26 +0200Защо китайското приложение за комуникация WeChat е приложение на бъдещето и как то диктува тенденциите в технологичното развитие и обществения живот?<br /> <br /> Всеки, който е бил в Китай повече от няколко часа няма как да не си даде сметка колко важна в ежедневието на местните е програмата WeChat. А всеки който я ползва дори за малко време осъзнава, че няма как тя да не повлияе на промяната на всички останали приложения в цял свят.<br /> Защо? <br /> <br /> Защото WeChat отдавна обединява и надхвърля функциите и възможностите на добре познатите ни Facebook, WhatsApp, Viber и продължава да разширява полето си на действие.<br /> WeChat /или Weixin от китайски „микро-съобщение“ /е междуплатформен софтуер за непосредствена комуникация, разработен и пуснат в употреба през 2011 г. от китайската компания Tencent Holdings Limited, базирана в Шенджен, най-динамично развиващият се град в Китай, утвърдил се като „технологична Мека“ в световен мащаб. <br /> Достатъчно е само да споменем, че топ приложението за съобщения на Китай е с над 840 милиона активни потребители, за да стане ясно, че то е вкоренено в почти всеки аспект на обществото. Нещо повече, то се използва успешно и като способ за бизнес комуникация.<br /> <br /> Ето какви са основните предимства на WeChat:<br /> <br /> 1. Средство за ежедневна двустранна и групова комуникация посредством писмен, гласов и стикер обмен и обмен на данни чрез сканиране на QR кодове. Интересното е, че потребителят може не само да създава колективен разговор между приятели, но и лесно да намира WeChat тематични групи според интересите си.<br /> <br /> 2. Но не комуникационните възможности, които предлага програмата са най-значителни, обаче. Това, което прави WeChat по-добро от останалите приложения е, че предлага на потребителите си възможността за съпоставка цените на продуктите. Достатъчно е да се сканира баркода на избрания продукт, за да излезе по-изгодната цена на същата стока, налична в други офлайн (магазини, супермaркети, молове) и онлайн (платформи за онлайн пазаруване) магазини. <br /> <br /> 3. Електронно плащане. Вече повече от година WeChat въведе функцията Quick Pay за електронно плащане, която успешно се внедри в ежедневието, освобождавайки китайците от нуждата да носят пари в брой и особено досадните за всички монети. Свързвайки приложението с банковата си сметка (WeChatWallet) всеки може да извършва безналични плащания дори за минимални суми само чрез сканиране на QR код и попълване на дължимата сума. Бързо, лесно и удобно! <br /> <br /> 4. Плащане на сметки и абонаменти. Още една възможност, която дава WeChatWallet е плащането на абонаментите за телефон и интернет, сметките за ток, вода и др. Без опашки и загуба на ценно време, само с едно онлайн нареждане от мобилния телефон.<br /> <br /> 5. Web WeChat. Приложението може да се ползва както на смартфон, така и чрез компютър. Удобството в случая е, че WeChat работи едновременно и на двете устройства и прави възможно и лесно непосредственото прехвърляне на файлове, снимки и други данни от телефона на компютъра и обратно.<br /> <br /> 6. WeChat функциите обхващат дори възможността за ползване на редица обществени услуги като закупуване на автобусни билети, прогноза за времето, мобилна библиотека, създаване и изпращане на цифрови картички. Всички тези публични услуги се управляват от трети лица – доставчици. Така например след изготвянето на цифрова картичка от страна на изпращача, последната се отпечатва и изпраща директно от пощенските служби. <br /> <br /> 7. Една от най-новите функции на програмата дава възможност за проследяване на експресни пратки след сканиране на баркода на бланката при подаване на пратката.<br /> <br /> 8. Редактиране на имена и псевдоними. Всеки чужденец, за който китайските имена са невъзможни за разчитане и запомняне добре познава тази функция – при добавянето на нов абонат или впоследствие може да се направи корекция на името по начин, който да е лесно разпознаваем. Тази функция може да се използва и за промяна на името в тематични групи за всяка поотделно.<br /> <br /> 9. Подбор на съдържанието, което всеки от контактите от списъка и участниците в групите може да вижда. Предвид, че в Китай WeChat се ползва както като начин за комуникация между приятели, така и за съвсем сериозни бизнес цели тази функция е от особено значение.<br /> <br /> 10. Гласово разпознаване, което за удобство може да замени цифровото въвеждане на паролата.<br /> <br /> 11. Поръчка на храна, резервация на места в завдения или записване за различни услуги, комуникация с любимите бранодове.<br /> <br /> 12. Отмерване на изминато разстояние или т.нар. фитнес тракер.<br /> <br /> Амбициите на създателите на програмата не спират дотук. Понастоящем WeChat подготвя въвеждането на т.нар. "мини програми", вградени приложения, които не изискват изтегляне или инсталиране.<br /> Вече е факт, че много компании имат мигновени приложения, които са готови за използване в рамките WeChat.<br /> <br /> Вярно е, че още през май миналата година Google обяви подобна функция, наречена Instant Apps for Android, но тя все още предстои да влезе в действие.<br /> Скоростта, с която китайският потребител възприема и прилага новите високотехнологични функции несъмнено ще ускори влизането в употреба на “ мини програмите“, предназначени да бъдат открити социално чрез приятели или в реалния свят чрез сканиране на QR кодове и да утвърдят WeChat като пионер в тенденциите на модерното онлайн общество.<br /> <br /> Сабина Попова<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> 1New.Year@1Legal.Net Partyhttp://1legal.net/bg/blog-read114-1newyear1legalnet-partySun, 08 Jan 2017 21:07:38 +0200Със свеж старт и в отлично настроение започнахме Новата 2017 година с парти 1New.Year@1Legal.Net на 05 януари в Betahaus | Sofia.<br /> <br /> Прекрасното вино от бутиковата изба Синтика от Сандански, магнетизмът и ангелският глас на Деси Добрева поддържаха доброто настроение на екипа и нашите гости през цялото време. <br /> <br /> Пожелаваме на всички настоящи и бъдещи клиенти и приятели на 1Legal.Net здрава, благодатна и успешна Нова година, в която заедно да посрещаме предизвикателствата и да покорим нови върхове! <br /> Извънсъдебно разрешаване на спорове за интелектуалната собственостhttp://1legal.net/bg/blog-read113-alternative-dispute-resolution-in-intellectual-propertySun, 01 Jan 2017 16:06:24 +0200Интелектуалната собственост (ИС) е основен компонент на съвременната икономика на знанието и нейното ефективно използване е от решаващо значение за развитието на националната икономика. <br /> От своя страна, споровете за права върху обекти на ИС могат да попречат на успешното използване на правата върху интелектуалната собственост и дори да изложат на риск успеха на една компания, без значение колко голямо е нейното портфолио с нематериални активи. Поради това, от съществено значение е, споровете да се управляват и разрешават ефективно. За да се постигне това, страните трябва да са запознати с всички възможности за разрешаване на спорове.<br /> <br /> Споровете за интелектуална собственост могат да се решават по съдебен и извънсъдебен ред.<br /> <br /> Съдебните способи имат значителна история и богата практика, но не винаги са най-ефективното средство за разрешаване на спора. Те са традиционният метод във всички случаи, които не могат да бъдат разрешени с постигане на предварително споразумение между заинтересованите страни. По същността си, те са скъп метод, поради ангажираността на много участници в целия процес. Разноските включват адвокатски хонорари, такси за експертизи, държавни такси и др. Въпреки значителният финансов ресурс, който този способ изисква, не това е най-големият му недостатък от гледна точка на обекта самия спорен обект на ИС. <br /> <br /> Най-важният фактор, който следва да се вземе под особено внимание от страните, планиращи да подходят към съдебно решаване на своя спор, е Факторът Време. За монетизирането на един нематериален актив, времето понякога може да бъде от изключително значение. Има продукти на интелектуална собственост, чийто жизнен цикъл е само няколко години, дори по-малко от година. Именно затова времевият фактор е много важен при спорове с обекти на интелектуална собственост, защото животът на тези активи е в пъти по-малък от материалните активи.<br /> <br /> Въпреки че един спор за интелектуална собственост може да бъде решен чрез съда, налице е тенденция за нарастващ интерес към извънсъдебните способи за разрешаване на спорове като медиация, арбитраж или други процедури за алтернативно разрешаване на спорове (ADR от Alternative Dispute Resolution).<br /> Само преди 10 години, едва 7% от всички спорове в областта на интелектуалната собственост са се решавали извънсъдебно, с процедурите на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС/WIPO), докато днес вече над 20% от страните по тези спорове, избират да ги решат извън съдебните зали.<br /> <br /> Методите за алтернативно разрешаване на спорове могат да бъдат използвани в почти всички спорове по интелектуална собственост, особено между страни, използващи различни юрисдикции. Методите могат да дадат на страните възможност за увеличаване на техния контрол върху процеса по разрешаване на спора. Ако бъдат управлявани по ефективен начин, способите за алтернативно решаване на спорове могат да спестят време и пари. <br /> <br /> В допълнение, следва да се отбележи, че тъй като процедурите са изцяло зависими от съгласието на страните по делото, тяхното прилагане доста често сближава участниците в процеса, вместо да засили противоречията между тях. Тъкмо обратното се наблюдава при съдебното решаване на спорове, при което страните остават на непримирими позиции до самия край на производството. Този благоприятен ефект на арбитрирането и медиацията дава възможност на страните по-лесно да разрешат възникналия спор, да достигнат до консенсус, а често дори да продължат своите бизнес отношения след приключването на процеса по разрешаване на спора. Най- широко използваните методи за извънсъдебно решаване на спорове към WIPO са медиация и арбитраж.<br /> <br /> С разрастването на бизнеса в световен мащаб и развитието на дигиталните технологии като лесен способ за комуникация с всяка точка на света, бизнес отношенията на пазарните субекти често напускат пределите на собствената им държава. Трансграничните бизнес отношения невинаги вървят по план и често в тях възникват спорни моменти. Голям процент от търговските спорове в областта на интелектуалната собственост включват участници от различни страни. <br /> Разрешаването на спорове, свързани с правни норми и заинтересовани страни, намиращи се в различни юрисдикции, представлява значително предизвикателство за Центъра по Арбитраж и Медиация към СОИС и за страните, притежатели на права на интелектуална собственост. Изправени пред ограниченията, породени от националните съдебни системи, собствениците на права на ИС, трябва да обмислят предимствата, предлагани от процедурите по медиация и арбитраж за разрешаване на спорове с повече от една юрисдикция, свързани с интелектуална собственост. При алтернативното разрешаване на спорове, и в частност медиацията, тези международни различия не представляват трудност при разрешаването на спора. Наред с възможността за контрол над процеса и избора на медиатор/ арбитър, това е една от най-важните причини за страните, избиращи извънсъдебни методи за разрешаване на спора си. <br /> <br /> Решението по медиационен или арбитражен спор има приложимост не само в страните на участниците. Нюйоркската конвенция е един от ключовите инструменти в международния арбитраж. Тя се прилага за признаване и изпълнение на арбитражно решение на чуждестранна юрисдикция. С нейна помощ, арбитражни решения, взети в страна член на конвенцията, могат да бъдат приложени във всяка друга страна-членка. <br /> <br /> Друга важна, положителна тенденция, е че страните не изчакват назряването на спора, а в предварително подписаните договори включват арбитражна клауза за решаване на бъдещ спор с помощта на извънсъдебните методи на СОИС. Това им дава значителна свобода на действие, като всяка страна знае, че при наличие на спор, тя може да подаде молба за започване на процедура към Центъра по арбитраж и медиация на СОИС. <br /> <br /> Контролът на страните над процеса, неутралната експертиза, както и конфиденциалността на цялостния процес, са други важни фактори, при избора на извънсъдебен метод към СОИС. Страните сами определят времето и мястото на своите срещи, избират експерт, който да ръководи спора (експерти със значителни компетенции и опит в своите сфери), като Центърът на СОИС е готов във всеки един момент на затруднение или неразбирателство между страните да помогне при вземане на решение.<br /> <br /> Разбира се, не всички страни са съгласни да започнат консенсуална процедура като медиация или арбитраж. За недобросъвестните нарушители или патентните тролове, тази процедура е неприложима. Същността на медиацията се крие в желанието на всички участници в нея за разрешаване на спора и постигане на решение, в полза на всички страни. Също така, неформалността на процедурата е пречка за някои участници, които търсят официално съдебно решение или прецедент. Медиационните правила правят прекратяването на процедурата много лесно. Ако дадена страна е недоволна, по всяко едно време (след първата медиационна сесия) може да напусне процеса. <br /> <br /> Дали в тези процедури се крие бъдещето на разрешаването на спорове в интелектуалната собственост и какъв ефект могат да имат върху консервативната съдебната система като правоприлагаща институция, само времето може да даде този отговор. <br /> <br /> Засега повеят на вятъра е в тази посока, но дали неговата скорост тепърва ще нараства? Интересно е да следим този процес.<br /> <br /> Петър Иванов <br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2017<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Публикувана статия в списание “Норма”http://1legal.net/bg/blog-read106-published-article-in-the-legal-journal-quotnormaquotWed, 14 Dec 2016 22:10:38 +0200В брой 10 / 2016г. на правното списание “Норма” е публикувана статията на адв.Евгения Ганчева - “Рекламата с ключови думи като правонарушение”.<br /> <br /> В статията се разискват въпроси, които са от значение за рекламодатели и представянето на бизнеса в интернет и за работата на маркетолози, рекламни и PR специалисти. Например:
<br /> <br /> Кога рекламата с ключови думи се превръща в нарушение на права върху търговска марка?<br /> <br /> Кой е отговорен за нарушението?
<br /> <br /> Как да защитим марката си от нарушение с ключови думи, използвани от конкуренти? <br /> <br /> Пълният текст на статията, тук Нова Директива за достъп до сайтовете на институциите в публичния секторhttp://1legal.net/bg/blog-read105-new-directive-on-the-accessibility-of-the-websites-of-public-sector-bodiesSun, 30 Oct 2016 05:26:12 +0200<br /> След около 4-годишно обсъждане на 26 октомври Европейският Парламент одобри, предложената от Европейската Комисия Директива (2016/C 352/01) за достъп до сайтовете и мобилните приложения на институциите в публичния сектор. <br /> <br /> С това се отбелязва и поредната крачка на ЕК в посока създаване на Единен Цифров Пазар, чиято основна цел е да осигури пълноценен достъп и ползване възможностите на интернет от гражданите на Европейския съюз.<br /> На практика, Директивата ще даде възможност на хората с увреждания, в частност страдащите от зрителни и слухови увреждания, да станат активни участници в съвременното дигиталното общество.<br /> “(9) Настоящата директива има за цел да осигури по-голяма достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор въз основа на общите изисквания за достъпност. Необходимо е сближаване на националните мерки на равнището на Съюза, основано на одобрените изисквания за достъпност на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, за да се сложи край на фрагментацията на вътрешния пазар. То би намалило несигурността за програмистите и би насърчило оперативната съвместимост. Използването на изисквания за достъпност, които са технологично неутрални, няма да спъва иновациите, а дори може да ги стимулира.”<br /> <br /> Припомняме, че освен новоприетата директива в рамките на Европейската Стратегия за хора с увреждания 2010-2020 през декември 2015 г. Европейската Комисия предложи Европейски aкт за достъпност, който предлага общи условия за достъпност до АТМ и банкови услуги, транспорт, електронни технологии, електронни книги и търговия, аудиовизуални и телефонни услуги, както и имплементирането на Маракешкия договор в европейското законодателство, чиято цел е да гарантира достъпа на хора с увреждания до публикувани произведения.<br /> Директивата предстои да бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския Съюз, да влезе в сила и да бъде транспонирана в националните законодателства. Това ще е в съответствие с чл. 9 от Конвенцията на обединените нации относно правата на хората с увреждания от 2006 г., която предвижда всяка страна-членка и ЕС да вземе необходимите мерки за осигуряването на равноправен достъп на всички потребители, включително на тези с увреждания до информационните и комуникационните технологии, включително и интернет. През 2012 г. България също ратифицира Конвенцията. <br /> Конкурсът DesignEuropa Awardshttp://1legal.net/bg/blog-read104-designeuropa-awardsTue, 07 Jun 2016 16:23:01 +0300“Дизайнът е видът на продукта: формата, структурата и цветовете му. <br /> Регистрираният Дизайн на Общността (RCD) е валиден във всички държави - членки на Европейския съюз.” (ЕUIPO)<br /> <br /> През 2003 Службата на Европейския Съюз за Интелектуална Собственост (ЕUIPO) (бившата Служба за Хармонизация Във Вътрешния Пазар (ОНІМ) създаде Регистрираният Дизайн на Общността (RCD) като концепция, надрастваща рамките на обикновеното право върху интелектуална собственост. <br /> Оттогава RCD е прекрачил границите между готова за продукция идея и стопански актив.<br /> До момента в EUIPO са получени повече от един милион RCD регистрации.<br /> За да отбележи този етап от развитието на RCD, EUIPO създаде първото издание на Европейските Награди за Дизайн, където притежателите на RCD ще имат възможността да кандидатстват до 15 Юли 2016.<br /> <br /> Процедурата по кандидатстване е безплатна и награди ще бъдат връчени в три категории:<br /> - промишлени <br /> - малки и средни фирми и <br /> - специална награда за цялостен принос.<br /> <br /> Наградите ще бъдат присъждани спрямо следните критерии:<br /> 1. Естетическата стойност и външния вид на дизайна <br /> 2. Влиянието на дизайна върху пазара и <br /> 3. Управлението и маркетинга на правата на интелектуалната собственост на кандидатстващия дизайн.<br /> <br /> Журито се състои от водещи експерти в областта на дизайна и правата върху интелектуалната собственост.<br /> Финалистите ще бъдат обявени на 15 Октомври 2016 в сайта на EUIPO.<br /> Церемонията по награждаването ще бъде на 30 Ноември в Милано, Италия. На тази дата ще бъде обявен и победителят в категория цялостен принос.<br /> Европейските Награди за Дизайн се осъществяват под егидата на Италианската служба за патенти и марки и със сътрудничеството на множество организации от индустрията, сред които Международната организация за търговски марки (INTA), MARQUES, Международната търговска камара, Сдружението на адвокатите по търговски марки (ITMA), Асоциацията на търговски марки в Европейската общност (ECTA) и редица други.<br /> Повече относно процеса на кандидатстване тук .<br /> <br /> Форум за иновациите в здравния секторhttp://1legal.net/bg/blog-read103-digital-health-amp-medical-innovation-forumFri, 18 Mar 2016 08:29:12 +0200На 16 март в сградата на Европейската комисия в София се състоя форум (Digital Health & Medical Innovation Forum), посветен на иновациите в здравния сектор, организиран от b2bmedia<br /> В дигиталното хилядолетие, в което думата “иновация” се произнася като мантра и се превърна в символ на успех във всяка сфера на предприемачеството, очакванията на хората за по-добро здраве и по-дълъг живот днес са свързани с напредъка на технологиите.<br /> <br /> Форумът събра на едно място експерти, предприемачи, иноватори и изследователи, професионалисти от здравния сектор, които дискутираха дигиталната перспектива на медицинските услуги и достъпът на потребителите до иновативни технологични решения, свързани със здравето.<br /> Във фокуса на вниманието на аудиторията бе Европейската Рамка и стратегия за развитие на електронното здравеопазване и насърчаване на иновациите в здравния сектор. <br /> <br /> Темите и презентациите във форума, посветени на иновациите в здравните услуги, подчертаха все по-голямата роля на технологиите, които са на път да управляват дистанционно не само домовете ни, но и да събират данни за здравния ни статус, да комуникират с личния ни лекар и дори да ни лекуват само с посредничеството на мобилните приложения в смартфона ни.<br /> Това бъдеще се случва днес - в изследователските лаборатории на корпорации и в гаражите на стартъпи с иновативни идеи.<br /> <br /> Струва си да знаем и да говорим повече за това.<br /> Повече за събитието, тук<br /> Индонезия каза „не“ на Икеаhttp://1legal.net/bg/blog-read102-indonesia-said-quotnoquot-to-ikeaSun, 13 Mar 2016 06:24:23 +0200С интересно решение се произнесе Върховния съд на Индонезия през февруари тази година, нанасяйки сериозен удар на Икеа. На шведската компания беше отнето правото да използва името си на територията на страната.<br /> <br /> Това решение е резултат от подаден иск срещу Икеа от страна на местен производител на мебели, чието име Intan Khatulistiwa Esa Abadi съкратено се изписва по същия начин като това на небезизвестния световен бранд.<br /> Делото води началото си от 2014 г., когато Икеа започва строеж на свой аутлет в гр. Тангеранг в близост до столицата Джакарта. Тогава Централният Районен Съд на Джакарта с решение от септември 2014 г. уважава иска на малкото предприятие за производство на мебели от ратан PT Ratania Khatulistiwa и забранява на Икеа да използва собственото си име. С жалба швeдската фирма отвежда делото пред висшата истанция.<br /> <br /> Със спорното си решение Върховният индонезийски съд потвърждава решението на долустоящия съд и приема, че дружество Intan Khatulistiwa Esa Abadi, което регистрира своята марка през 2013 г. има приоритет на регистрацията пред Икеа. Решението буди интерес именно защото, макар и шведския бранд регистрира своята търговска марка в Индонезия още през 2010 г. в последвалите 3 години марката не е била на пратика използвана за търговски цели, което според индонезийския търговски закон означава, че тя би могла да бъде заличена. Ето защо съдът приема, че тя губи приоритета си независимо от по-ранната дата на регистрация. <br /> <br /> Въпреки, че съдиите не постигат единодушие и че става въпрос за компания с представителства в целия свят, неблагоприятното решение е окончателно и Икеа е принудена да направи стъпка назад в Индонезия.<br /> <br /> <br /> <br /> Активна е новата платформа на ЕC за решаване на потребителски споровеhttp://1legal.net/bg/blog-read101-the-new-u-dispute-resolution-platform-has-been-activatedTue, 16 Feb 2016 21:12:35 +0200Онлайн платформата за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове, разработена и ръководена от ЕК, е факт от вчера на адрес: webgate.ec <br /> <br /> Вече може да бъде реално упражнена възможността потребителите и търговците да уреждат разногласия помежду си онлайн на всеки един от 23-те официални езика в ЕС. За да се започне споменатата прцедура единственото условие е потребителят и търговецът да живеят или да са установени в държава-членка и спорът да е свързан с онлайн закупена стока или услуга.<br /> Платформата е интуитивна, лесна за достъп и използване от всеки, и е най-бързият и евтин начин за защита на потребителските права. <br /> Целта й е: да гарантира решаването на спора извън съда от неутрална трета страна - „орган за решаване на спорове“ (ОРС). Жалбоподателят лесно може да намери на страницата на платформата списък на проверените и одобрени от Комисията ОРС за всяка държава-членка. <br /> <br /> В момента в България отговарящите на изискваните стандарти ОРС са 15 и са спецализирани по сектори.<br /> Нещо повече. <br /> Процедурата е предвидена като безплатна. Като изключение е посочено, че органът, който решава спора може да посочи такса за дейността си. <br /> Допълнително, за улеснение на жалбоподателите е предвидено и национално звено за контакт, което представя информация за процедурата, за необходимите документи и спомага за комуникацията между потребител и търговец, а също така и осигурява напътствие в самия процес на подаване на жалба. <br /> Подробна информация се предоставя на жалбоподателя и чрез раздела „Често задавани въпроси“, който е изключително подробен. <br /> <br /> Процедурата по решаване на спора се състои в 4 етапа и отнема около 90 дни:<br /> 1. Подаване на жалбата и стартиране на процедурата. <br /> Старирането на процедурата от страна на потребителя започва с посочването на това дали спорът е свързан със закупена стока или заплатена услуга и дали жалбата се подава в своя полза или от името на друго лице. След това се пристъпва към попълването на формуляр за жалба, който изисква данни за търговеца, описание на спора и лични данни на жалбоподателя.<br /> В момента жалба от търговец може да бъде подадена само в ограничен брой страни - Белгия, Германия, Люксембург и Полша.<br /> След попълване на формуляра и неговото получаване от другата страна по жалбата започва да тече 30-дневен срок за избор на ОРС по взаимно съгласие.<br /> <br /> 2. Постигане на съгласие относно органа за решаване на спорове. <br /> При съгласие платформата автоматично изпраща информацията по спора до избрания орган, който от своя страна осъществява контакт със страните. В случай, че не бъде постигнато съгласие, обработването на жалбата се преустановява.<br /> <br /> 3. Разглеждане на жалбата. <br /> Избраният орган за решаване на спора се произнася относно своите комепетнции в рамките на 3 седмици. Междувременно той може да изиска от страните и допълнителна информация по спора. <br /> <br /> 4. Решаване на спора. <br /> Органът за решаване на спора се произнася в рамките на 90 дни. Важно е да се отбележи, че като извънсъдебно и произтичащо от различни органи, решението не винаги се ползва със задължителна сила. Това може да се разбере още преди заповането на процедурата при избор на органа. В полето „Повече информация“ до наименованието на органа за решаване на спорове са посочени всички подробности относно дейността му, включително и силата на решенията му. <br /> <br /> Тепърва предстои да видим резултатите от функционирането на новата платформа. Тя със сигурност обаче прави по-достъпна и лесна защитата на потребителските права. При нейното повсеместно въвеждане несъмнено ще се стигне до нарастване на потребителското доверие и стимулиране на онлайн сделките в национален и в международен план.<br /> <br /> Сабина Попова<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2015<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Общите условия за мобилни приложения са задължителниhttp://1legal.net/bg/blog-read100-terms-of-use-for-apps-are-mandatorySun, 24 Jan 2016 20:39:54 +0200Следвайки директивите на Гугъл за оптимизиране и индексиране на съдържанието в сайтовете, маркетолозите в един глас заповядаха:<br /> <br /> Правете мобилни приложения!<br /> <br /> Те са прави. Не само заради Гугъл (за новите им изисквания писахме миналата година, тук ). Не само защото другите правят така или защото от маркетинга обичат да говорят императивно, а най-вече заради неумолимата повеля на цифрите. А тя е следната.<br /> <br /> 80% от интернет потребителите използват смартфони<br /> <br /> Световният пазар на смартфони нарасна с 13.0% на годишна база през 2015 г. Q2, с 341,5 милиона продажби, според данни на International Data Corporation.<br /> Тази реалност дължим на изобилието от сравнително евтини смартфони на пазара, в който се включиха нови играчи като производители на мобилни устройства. Достатъчно е да отбележим пазарния дял на китайските гиганти Huawei и Xiaomi през втората четвърт на 2015г., съответно 8.7% и 5.6% .<br /> <br /> Над половината от интернет потребителите притежават таблети<br /> <br /> Тези мобилни устройства са компактни, лесно преносими, използват се основно за сърфиране и все по-често за онлайн пазаруване. Не сме изненадани, че бележат ръст в продажбите.<br /> <br /> На apps се пада приблизително 90% от времето за ползване на смартфон<br /> <br /> Изчислено е, че средностатистическият потребител използва своя смартфон около 1,8 часа ежедневно. Огромната част от това време заемат мобилните приложения. <br /> <br /> Допълнително, могат да се посочат и други данни, които окуражават производителите на мобилни утройства и разработчиците на мобилни приложения като например тенденцията за повишаване на търсенето през търсачките на мобилните устройства за сметка на десктоп сърфирането или широко разпространеното мнение (почти 83%) на онлайн потребителите, че безпроблемната работа на приложенията във всички видове устройства е от голямо значение и т.н.<br /> <br /> И за най-големите скептици е ясно, че днес сме свързани повече от всякога.<br /> Ясно е също, че броят на мобилните приложения ще продължи да нараства лавинообразно. <br /> Готови ли сте да отговорите на предизвикателствата на пазара с мобилно приложение, предназначено за вашите клиенти?<br /> А има ли вашето мобилно приложение Общи условия за използване?<br /> <br /> Общите условия за използване на мобилно приложение са задължителни.<br /> <br /> Точно толкова, колкото са задължителни за всеки уебсайт, който “предоставя услуги на информационното общество”. Мобилното приложение за онлайн услуги трябва да съдържа в писмен вид условията, при които се предоставят услугите и правилата за събиране, обработване и защита на личните данни и използването на бисквитки (cookies).<br /> <br /> Използването на интернет, особено за комерсиални цели се подчинява на все по-строги национални и международни регулации. Освен традиционните норми на правото за офлайн реалността, в дигиталното пространство се прилагат и редица специфични за тази среда разпоредби (Закон за електронната търговия, Закон за електронните съобщения, Закон за защита на личните данни, Закон за защита на потребителите и много други). <br /> <br /> Правната рамка за всяка предприемаческа дейност е задължителна за всеки бизнес. <br /> Незнанието на закона не е извинение, с което може да се избегне санкцията на контролен орган.<br /> <br /> При необходимост от допълнителна информация и практически насоки за изискванията на законите към мобилните приложения, можете да се свържете с нас чрез формата за контакт, тук . <br /> <br /> Евгения Ганчева<br /> <br /> © 2016 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.