RSS Feed | 1Legal.nethttp://1legal.net/Абонирайте се безплатно за нашия бюлетин, за да имате достъп до новини за интелектуалната собственост, е-бизнеса, промените в законодателството и последните тенденции в правото.bg1Legal.nethttp://1legal.net/images/logo.pnghttp://1legal.net/24058Обжалване на наказателни постановленияhttp://1legal.net/bg/blog-read152-appealing-punitive-decreesWed, 03 Jul 2019 14:27:39 +0300Ако Ви е връчено наказателно постановление, което желаете да обжалвате, то тази статия е специално за Вас.<br /> <br /> Съставители на актове за установяване на административно нарушение<br /> <br /> Актът може да бъде съставен от служител на КАТ, от общински служител, служител на държавна агенция, дирекция или министерство и т.н. и при всички случаи възниква правото Ви да оспорвате констатираното нарушение и наложената глоба или имуществена санкция.<br /> <br /> Възражение срещу акта за установяване на административно нарушение<br /> <br /> В 3-дневен срок от съставянето на акта можете да подадете писмено възражение пред издалия го административен орган. Практиката сочи, че масово административните органи не вземат предвид възражението на „нарушителя“ и пристъпват към издаване на наказателно постановление, с което налагат глоба или имуществена санкция и други видове административни наказания.<br /> В случай че решите да пропуснете или сте пропуснали подаването на възражение, това не е фатално, защото имате правото да обжалвате наказателното постановление, което ще последва.<br /> Връчване на наказателното постановление<br /> Наказателното постановление трябва да Ви бъде връчено срещу подпис. Има едно отклонение, свързано с връчването – ако е невъзможно да бъдете намерен на адреса, който сте посочили при съставянето на акта и новият Ви адрес е неизвестен, се приема, че наказателното постановление Ви е връчено неприсъствено.<br /> Обжалване на наказателното постановление пред съда<br /> Наказателното постановление подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му, а електронните фишове по Закона за движението по пътищата – в 14-дневен срок. Жалбата се подава чрез органа, който е наложил наказанието, до Районния съд по мястото на извършване на нарушението. Държавна такса или други разноски за разглеждане на жалбата от съда не се дължат. Дори да не бъдете открит на посочения от Вас адрес и да не се явите за участие в съдебното заседание, съдът е длъжен да разгледа жалбата и да събере доказателствата, които сте посочили, както и да събере други доказателства по своя инициатива.<br /> Делото приключва със съдебно решение, с което съдът може да отмени наказателното постановление, да го измени или да го потвърди като законосъобразно. Решението ще Ви бъде изпратено на посочения в жалбата личен адрес.<br /> <br /> Решението на Районния съд подлежи на обжалване пред Административния съд, ако не сте съгласен с него, в 14-дневен срок от неговото връчване. Решението на Административния съд е окончателно.<br /> <br /> В кои случаи можете да спечелите делото?<br /> <br /> Не са административни нарушения деянията, извършени при неизбежна отбрана или крайна необходимост. Например водач на лек автомобил превишава допустимата максимална скорост на движение, за да откара в болницата бременна жена, която ражда или нарушава други правила за движение, за да избегне удар с пиян водач. Или пък ако нарушението представлява маловажен случай, то наказващият орган има правомощието да предупреди лицето устно или писмено, че при повторно нарушение ще му наложи глоба.<br /> Наказателното постановление може да бъде отменено, когато по делото бъдат събрани доказателства, че не сте извършили нарушение, а също и когато са допуснати нарушения в производството по неговото издаване – например постановлението е издадено от некомпетентен орган; не съдържа необходимите реквизити; автоматизираното техническо средство на КАТ не е преминало задължителната проверка за изправност; приложен е нормативен акт, който не е валиден за конкретната ситуация и други.<br /> <br /> Участие на адвокат в делото по оспорване на наказателното постановление<br /> <br /> Когато се нуждаете от адвокат да подготви жалбата и да Ви представлява пред съда, трябва да заплатите неговия хонорар за работата. При успешно приключване на делото с отмяна на наказателното постановление, можете да претендирате за възстановяване на платените средства в отделно друго дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.<br /> <br /> адв. Таня Александрова<br /> https://advokat-aleksandrova.eu<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Защо да ползваме медиатор при търговски спорове?http://1legal.net/bg/blog-read151-why-rely-on-a-mediator-in-commercial-disputesSat, 04 May 2019 04:35:21 +0300Предимствата на модела за медиация „Харвард“<br /> <br /> Моделът за медиация „Харвард“ е разработен от Роджър Фишер и Уилям Юри в Програмата за преговори на университета „Харвард“. Този модел е изключително полезен в извънсъдебното решаване на спорове при бизнес отношенията, тъй като е фокусиран върху интересите на страните, запазването на баланса на отношенията и намирането на решение, основано на обективен критерий. С негова помощ търсим решение, което бихме получили, ако отнесем спора към компетентен орган в съответствие със закона.<br /> <br /> Кога е подходящо да използваме медиатор при търговски спорове?<br /> 1. Когато спорещите страни са имали дълготрайни търговски отношения и икономическата полза да ги продължат е по-голяма от тази да ги прекратят. Медиацията запазва отношенията, не създава противопоставяне на печеливш и губещ и не сблъсква врагове.<br /> 2. Страните гледат оперативно на проблема и нямат желание да инвестират много време и пари, а искат бързо решение, което да минимизира текущите им загуби и да ги доведе до нови печалби.<br /> Разликата между съдебното производство и медиацията – да вземем нещата в свои ръце!<br /> В съдебното производство съдът налага съдебно решение на страните, с което те трябва да се съобразяват, докато в производството по медиация страните сами оформят своето споразумение, използвайки съдействието на посредник (т.нар. „медиатор“). Контролът на страните върху ситуацията заема водещо място. Единствено от тях зависи какви отстъпки ще направят и как ще защитят интересите си. За да имат гаранции и защита срещу евентуално противоправно поведение на другата страна, в производството по медиация е разумно бизнес лидерите да ползват юридически, финансови или други съветници, според естеството на спора.<br /> <br /> Медиацията пести време и пари! <br /> Съдебното производство протича на няколко инстанции, което може да отнеме години, преди страните да се снабдят с влязло в сила съдебно решение, а производството по медиация е много по-кратко и цели страните да постигнат споразумение. В търговските отношения, където времето е особено ценно, преговорите обикновено се характеризират с бързина и оперативност. Страните не се поставят в зависимост от натоварения съдебен график. Не е случайна максимата: „Времето е пари!“. В този смисъл производството по медиация може да спести на търговците много месеци и години ходене по институции за защитата на накърненото им право.<br /> Съдебното производство освен това е по-скъпо от производството по медиация основно заради заплащането на държавна такса. По съдебни дела, в които се претендира сума пари, държавната такса е 4 % от стойността на вземането. Държавна такса се дължи и при обжалване на решението – в размер на половината от таксата за първоинстанционното дело. Размерите на адвокатските възнаграждения за процесуално представителство също зависят от размера на претенцията и времетраенето на делото. Допълнителни разходи станите могат да направят за съдебни експертизи, разноски за събиране на други доказателства и за водене на изпълнително дело. <br /> Разходите в производството по медиация са, на първо място, хонорарът за посредническите услуги на медиатора, който може да бъде уговорен за всяка проведена среща между страните и като процент при постигане на споразумение от договорените суми. Страните могат да направят допълнителни разходи за ползването на юридически, финансови и други съветници според естеството на спора и за да получат гаранции за законност на процедурата. Тъй като целта на медиацията е постигане на доброволно споразумение по волята на страните, не се налага да се прибягва до способи за принудително събиране на дължимото.<br /> <br /> Моделът за медиация „Харвард” при разглеждането на търговски правни спорове има четири основни характеристики:<br /> 1. Хора – Трябва да се разграничават хората от проблема. Медиаторът е мек с хората. Наясно е, че те реагират според житейския си опит и според мнението си за другата страна, но се отнася с твърдост към проблема, който трябва да бъде решен.<br /> 2. Интереси – Фокусът е върху интересите, а не върху заетите от страните позиции. Позициите могат да блокират преговорите и да нагнетят напрежение и враждебност. Разкриването на действителните интереси на страните е първата стъпка към постигане на споразумение.<br /> 3. Възможности – Преди страните да решат какво ще правят, набелязват поотделно с помощта на медиатора взаимоизгодните възможности. В хода на преговорите отхвърлят неприемливите варианти за споразумение или ги преформулират при по-различни условия.<br /> 4. Критерии – Резултатите от преговорите трябва да се основават на обективни критерии. Разумът изисква да се постигне споразумение, което може да бъде изпълнено и отговаря на обичайните практики и законови норми.<br /> <br /> В случай че страните не постигнат споразумение или споразумението не бъде изпълнено доброволно, те разполагат с възможност да се обърнат към компетентния съд или арбитраж (ако е било договорено). Процедурата по медиация може да бъде прекъсната по всяко време, ако една от страните усеща заплаха и не получава гаранции за защитата на своите права и законни интереси. За да се избегне разочарованието и несигурността от едни провалени преговори, страните винаги трябва да разполагат с резервен план за действие.<br /> <br /> Форма на споразумението между страните:<br /> Ако преговорите се развиват добре и страните постигнат споразумение, то може да бъде устно, писмено, писмено с нотариална заверка на подписите или да бъде внесено в съда, който да го одобри като съдебна спогодба. Съгласно чл. 18 от Закона за медиацията, споразумението по правен спор, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната. Съдът може да одобри споразумението след потвърждаването му от страните, ако то не противоречи на закона и на добрите нрави. <br /> <br /> адв. Таня Александрова<br /> https://advokat-aleksandrova.eu<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> Новият Закон за защита на търговската тайнаhttp://1legal.net/bg/blog-read150-bulgarian-trade-secret-protection-actTue, 23 Apr 2019 06:44:49 +0300На 05.04.2019 г. е обнародван в Държавен вестник и влезе в сила Закон за защита на търговската тайна (ЗЗТТ).<br /> <br /> Какви отношения урежда закона?<br /> Новият закон предвижда условията и реда за защита от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна. Какво следва да се разбира под търговска тайна? Това е всякаква търговска информация, ноу-хау, технологична информация, бизнес комуникация и друг тип информация, която не е общоизвестна, има търговска стойност и са предприети мерки за нейното неразкриване. <br /> <br /> В какво се изразяват нарушенията?<br /> Нарушенията по новия закон могат да се изразяват в неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. Предмет на нарушение могат да бъдат също стоки или услуги, чието предлагане, предоставяне, дизайн, характеристики и функциониране са обусловени от търговски тайни, придобити неправомерно.<br /> <br /> Кога придобиването на търговската тайна е законно? <br /> Придобиването на търговска тайна е правомерно, когато е резултат от:<br /> 1. самостоятелно откритие или създаване; <br /> 2. наблюдение, изучаване, разглобяване или изпитване на продукт или обект, който е бил публично достъпен или е законно притежание на получателят на информацията;<br /> 3. упражняване на правото на информация и консултация от страна на работници или служители или техните представители; <br /> 4. договорни отношения, които не противоречат на добросъвестната търговска практика.<br /> Придобиването, използването или разкриването на търговска тайна е правомерно и доколкото се изисква или разрешава от европейското или българското законодателство.<br /> <br /> Кои са задължените лица?<br /> От една страна в отношенията, свързани с предоставяне на търговска тайна, е притежателят на търговската тайна - физическо или юридическо лице, което контролира правомерно информацията. От друга страна, е нарушителят - всяко физическо или юридическо лице, което злоупотребява с предоставената му информация.<br /> <br /> Какви са правата и задълженията на лицата?<br /> Притежателят на търговска тайна има право да предяви иск срещу всеки нарушител на търговска тайна за установяването на неправомерното и придобиване. Иск може да бъде предявен и относно присъждане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, за забрана пускането на пазара на стоки или услуги - предмет на нарушение. Съществува възможност за предявяване на иск с цел унищожаване на цели или част от документи или вещи, съдържащи търговска тайна, както и за забрана предлагането на услуги, повлияни от търговски тайни, придобити неправомерно. Исковете по новия закон се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс.<br /> За нарушителят се възниква задължение да изпълни мерките, наложени му от съда, да заплати предвидените му глоби, обезщетения и имуществени санкции.<br /> <br /> Кой държавен орган контролира спазването на ЗЗТТ?<br /> Контролният орган, отговарящ за установяването на нарушения, налагането на санкции и принудителни административни мерки, е Комисията за защита на конкуренцията.<br /> <br /> Какви са санкциите?<br /> Изпълнението на наложените със съдебно решение мерки става по реда на Гражданския процесуален кодекс, като се взимат предвид стойността на търговската тайна, поведението на виновното лице, както и правните последици от неизпълнение на задължението. В закона е предвидено, че общата стойност на наложентие глоби, съответно имуществени санкции, не може да надхърля стойността на претендираното по предявения иск или предвиденото обезщетение за неправомерно използване или придобиване на търговска тайна.<br /> <br /> Грета Стоянова<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите. <br /> Криптовалутите - развитие в застой? http://1legal.net/bg/blog-read149-crypto-currencies--arrested-developmentWed, 17 Apr 2019 17:48:57 +0300Криптовалутите - поначало един технологичен експеримент за ентусиасти, постепенно се превърнаха в разменно средство, използвано от повече от 5.8 млн. души, с обща пазарна капитализация над 100 млрд. долара. <br /> <br /> В момента криптопазарите показват първите признаци на формиране на дъно. Господството на Биткойн (BTC) - водещата криптовалута, от която зависи ценообразуването на всички останали, продължава постепенно да намалява, след като достигна ръст от около 57.80% в средата на септември 2018 г. Стагнацията на Биткойн обуслови тенденцията на преход към т.нар. алткойни. Добрата новина за Биткойн е, че след известния застой в стойността, неговата цена постепенно се покачва. Обемът му надмина 11 милиарда долара по време на 24-часовия период на 15 март, ниво, което не е наблюдавано от 25 април миналата година.<br /> <br /> Бързото развитие на пазара не даде достатъчно възможности на регулаторите в ЕС да оценят напълно потенциалните рискове и необходимостта от правна рамка на криптовалутите. Това, разбира се, не означава, че те са останали извън полезрението им.<br /> <br /> Какво най-ново в развитието на блокчейн по света? <br /> <br /> В Япония Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) - петата по големина банка в света, наскоро обяви, че до 2020 г. ще пусне система за плащане на базата на блокчейн. <br /> <br /> Антъни Помплиано - един от най-големите поддръжници на Биткойн, в Деня на президента написа в Twitter: „Американските пазари за акции и облигации днес са затворени. Биткойн никога не затваря.“ Сривът на мрежата на Visa миналото лято е пример, доказващ защитните твърдения на Помпилиано относно криптовалутите. През юни мрежата на Visa падна поради хардуерна повреда, което накара клиенти в цяла Европа да търсят алтернативни начини за заплащане на стоки и услуги. <br /> <br /> Американската комисия по ценните книжа и фондовите борси (SEC) планира да изясни кога законите за ценните книжа могат да се прилагат за продажбите на крипто токени. Комисията ще насочи вниманието си към нарушения, включващи технологията за споделена счетоводна книга (distributed ledger technology, DLT) и първичното предлагане на монети (initial coin offering, ICO), като част от новите усилия за борба с киберпрестъпността.<br /> <br /> Друг важен играч на световната сцена - Китайската народна република, създава национални стандарти за blockchain технология. Свързаните представителни служби ще създадат национален Комитет за стандартизация на разпределените счетоводни технологии до края годината.<br /> <br /> Европейският съюз от своя страна обяви старта на Международната асоциация за надеждни блокчейн приложения (INATBA) на официалния си уебсайт на 3 април. Според представител на Cointelegraph, който е присъствал на церемонията в Европейската комисия в Брюксел, повече от 100 членове, сред които и IBM, Accenture и Deutsche Telekom, са подписали хартата. Съгласно съобщението, INATBA има за цел да обедини стартъпи от индустрията, малки и средни предприятия, регулатори и органи за определяне на стандарти, за да внедрят блокчейн технологията и DLT в ежедневието.<br /> <br /> Еволюцията на ICO<br /> <br /> В Китай през 2017 г. ICO дейността се забрани като нелицензирана финансова дейност. Малко след това Южна Корея последва примера на китайската власт, но в момента се бори за премахване на забраната, подготвяйки правни разпоредби , с които ICO-тата да бъдат регулирани. <br /> <br /> В Швейцария органът за финансов надзор FINMA създаде специални насоки, с които ще бъдат преценени токените според категорията си, което ще послужи като критерий за по-нататъшни законови изисквания.<br /> <br /> В Малта бяха приети правила, свързани с блокчейн действия, като се създаде независим надзорен орган - Цифров и иновационен орган на Малта.<br /> <br /> Регулаторите в Европейския съюз са насочили дейност към създаване на регламент, свързан с блокчейн технологията, като междувременно всяка държава членка се стреми към изграждането на собствен подход. <br /> <br /> В Америка финансовият надзорен орган все още не се е произнесъл относно статуса на ICO. Според правното тълкуване, те са инвеститорски договори, като инвеститорите, придобиващи криптовалути, очакват отсрещна “печалба с приемлива стойност”, вместо да придобият токени с цел услуга. <br /> <br /> Според финансовите власти трябва да се създаде гъвкавост - не като липса на правна регулация, нито като възможност за компаниите и стартъпите да ползват ICO според собствени критерии, а чрез създаване на регулация, която да е пригодена към различни типове и обстоятелства около ICO и токени, защитавайки инвеститорите спрямо тях.<br /> <br /> Идеята за децентрализирано управление на ICO e актуална тема, тъй като включването на много и различни правни юрисдикции затруднява блокчейн технологията. В САЩ беше създадена Система за управление на токени (CGS) - механизъм, защитаващ носители на токени от измами и лошо изпълнение. Системата държи фондовете, придобити по време на ICO в архив на интелигентен договор (escrow smart contract). Ако инвеститорите не са доволни от прогреса на ICO, могат да подадат оплакване към Системата, което би довело до оттеглянето на останалите фондове, ако арбитърът сметне, че твърдението е релевантно.<br /> <br /> Какво представлява основното споразумение за бъдещи токени (SAFT)? <br /> <br /> SAFT е намиращ широко приложение вид инвеститорски договор, предлаган от издатели на токени към акредитирани инвеститори. Смята се че има защитна цел, поради което е необходимо да бъде регулиран. Когато компания предлага SAFT на свой инвеститор, тя приема средства от този инвеститор, но не продава, предлага или обменя токени или валути. Вместо това инвеститорът получава документация, която удостоверява, че в създаването на криптовалута или друг продукт, ще бъде даден достъп на инвеститора. SAFT е търговски инструмент, чрез който се предават права върху токени, преди функционалното им създаване. Главното е, че подписвайки се, инвеститорът осигурява определен капитал на компанията. Инвеститорът получава дивидент от компанията на по-късен етап при настъпване на определени предварително съгласувани условия. <br /> <br /> В заключение можем да обобщим, че криптовалутите са една вселена, която тепърва следва да бъде опозната и постепенно да се адаптира към начина ни на живот и към нуждите на бизнеса. <br /> <br /> Грета Стоянова<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NEXT BLOCK SOFIA 2.0 http://1legal.net/bg/blog-read148-next-block-sofia-20-Tue, 26 Mar 2019 12:29:10 +0200Вълнуващо Блокчейн Афтър-парти<br /> <br /> Българската столица, която се утвърди като гореща точка в крипто-индустрията, ще е домакин на второто издание на NEXT BLOCK SOFIA 2.0. Събитието ще се проведе на 12.04.2019 г. под мотото „Бъдещето в сигурността на блокчейн технолоията“.<br /> С повече от 350 участници и над 20 лектори, инвеститори и стартъпи, на конференцията ще се запознаете отблизо с топ-експерти, които ще говорят на темата за бъдещето на революционната технология. По традиция събитието ще бъде съпроводено от блестящо афтър-парти, организирано от NEXT BLOCK, което със сигурност ще остане в историята на най-незабравимите крипто-партита.<br /> Ден преди събитието Next Block кани инвеститорите на частно парти, където ще имат възможност за нетуъркинг, дискусии, партньорства и запознанства с най-добрите стартъпи в бизнеса. И всичко това, докато се наслаждават на приятни напитки и вкусни изненади.<br /> <br /> На събитието ще имате удоволствието да се срещнете с прочутия Джакомо Аркаро, който е един от най-изявените специалисти в сферата на Growth Hacking-а, за когото можете да прочетете във Financial Times, Forbes, Wired и Los Angeles Times. Неговите стартъп компании CercaClienti.it и SocialAutomation.online постигат главоломен успех, набирайки капитал от над 2 милиона евро с над 2000 доволни клиенти. Създател е и на Black Marketing Guru.<br /> <br /> Сред потвърдилите участие лектори са:<br /> • Michael Breidenbruecker, CEO оf Slant,<br /> • Eran Tirer, Founder & CEO, Ledgertech AG,<br /> • Hartej Sawhney, Advisor to Hip.Property, Advisor to Fort Network, Senior Advisor at Pink Sky Capital,<br /> • Yasen Yankov, Engineering Manager at Paysafe Group<br /> • Silvan Jongerius, Managing Partner & DPO at TechGDPR, Founder at Berchain.com,<br /> • Marco Calicchia, Founder and CEO of Mazee,<br /> • Mitchell Eaglstein, Co-Founder & CEO of FDCTech, Inc.,<br /> • Pavlo Tanasyuk, Founder of Spacebit and CEO of BlockVerify,<br /> • Ralph Liu, Founder and CEO, MuleChain, Inc.,<br /> • Dimitar Dzhurenov, CEO & Founder at Infinite X Labs<br /> • Motti Peer, Co-CEO of Blonde 2.0<br /> • Jan Sammut, Founder and CEO at RefToken.<br /> <br /> Посетете next-block.org, за да видите как протече събитието миналата година и да разберете, че трябва да присъствате на Next Block и през 2019!<br /> Презентирайте своята компания в Експо зоната и/или на голямата сцена - ние осигуряваме всички възможни начини, за да спечелите вниманието и доверието на публиката!<br /> Ако желаете да закупите билет, да представите своя проект, да станете спонсор или медиен партньор, посетете next-block.org. <br /> Следете новините, свързани със събитието, във Facebook, LinkedIn, Telegram, Instagram, и Twitter .<br /> <br /> Медиен контакт: Свитлана Кокариева, svitlana.k@kryptonevents.com, +38 063 213 12 12<br /> Основни моменти в изменения Закон за защита на личните данниhttp://1legal.net/bg/blog-read147----------Thu, 21 Mar 2019 12:23:21 +0200Субекти на задължения и субекти на права<br /> <br /> На 26 февруари 2019 г. промените в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) станаха факт. <br /> Измененията и допълненията в закона са продиктувани от правилата на вече действащия Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Разгръщайки и разширявайки европейската уредба, промените в закона целят да осигурят защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни чрез въвеждане на конкретни правила, критерии и механизми. <br /> Кои дейности подлежат на регулация от закона? Какво представляват личните данни? Кои лица попадат в приложното поле на закона? Какви права и задължения имат администраторите, обработващите и субектите на данни?<br /> <br /> 1. Кои дейности подлежат на регулация от закона?<br /> <br /> Обект на регулация от ЗЗЛД са всички обществени отношения и дейности, свързани с обработване на лични данни. Такива дейности могат да бъдат: събиране, пренос, съхранение, коригиране, архивиране и др. Въвеждането на строги правила във връзка с обработването на лични данни цели да се защити поверителността, неприкосновеността и сигурността на личния живот на гражданите във всеки един аспект от ежедневието, в който се налага да предоставяме някаква информация за себе си. <br /> Всеки ден, всеки един от нас се налага да разкрива информация за себе си – когато пазарува онлайн, когато се регистрира в сайт за запознанства, когато тегли потребителски кредит, когато прави резервация в ресторант и т.н. Голяма част от услугите, които всеки от нас използва, изискват предоставяне на лични данни под една или друга форма. Важното е какво се случва с тези данни веднъж след като са излезли от нас и са отишли при някой друг. Законът предвижда изрични правила, които гарантира данните да се използват само за целите, за които са събрани, да се предотврати нерегламентирания достъп до тях, както и да се избегне тяхното неволно увреждане или унищожаване. <br /> <br /> 2. Какво всъщност представляват личните данни?<br /> <br /> Лични данни може да бъде всякаква информация, която позволява идентификацията на едно физическо лице. Най-типичните примери за това са: имена, години, ЕГН, адрес, телефон, имейл адрес. С оглед спецификите на някои услуги в частния и обществен сектор (напр. здравеопазване, банкова дейност, застрахователни услуги) се налага и събиране и на някои по-чувствителни категории лични данни – генетични данни, данни за здравословно състояние, банкови данни, информация относно финансовото състояние, семейно положение и др. Естеството на този вид информация предполага по-завишена оценка на риска, по-висока степен на защита при съхранението й, получаването на изрично съгласие за обработването й от лицето, за което се отнася, както и подходящи технически и организационни мерки. <br /> <br /> 3. Кои лица попадат в приложното поле на закона?<br /> <br /> Основните роли, определени от ЗЗЛД, са: субект на данни, администратор на лични данни, обработващ лични данни и надзорен орган. <br /> <br /> А) Субект на данни<br /> На първо място, субект на данни може да бъде всяко физическо лице. Всеки от нас придобива качеството „субект на данни“, когато разкрива информация за себе си на трето лице. Когато пазаруваме, използваме услуга или сключваме договор, се превръщаме в потенциален субект на данни. А от там ставаме носители и на конкретни права. Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Принципите и правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни, предвидени в закона, са съобразени с техните основни права и свободи, и по-конкретно — с правото на защита на личните им данни.<br /> <br /> Б) Администратор на лични данни<br /> Администратор на лични данни може да бъде: физическо или юридическо лице, държавен орган, структура или друг вид организация, който самостоятелно, или заедно с други администратори, определя за какви цели и с какви средства се извършва обработване на лични данни. В най-общия случай администраторът е доставчик на някакъв вид услуга – например поддържа онлайн магазин. Администраторът определя, че за пазаруване в онлайн магазина, е необходимо купувачът да предостави своите имена, адрес, телефон и имейл. Администраторът също така решава, че тези данни ще се събират по електронен път – чрез попълване на онлайн форма, както и че ще се съхраняват на сигурни сървъри. <br /> <br /> В) Обработващ лични данни<br /> След като администраторът е определил целите и средствата за обработване на данните, идва ред и на обработващия. Кой е той? Това най-често е лице, което се намира в някакви отношения с администратора. Тези отношения могат да са възникнали от договор, по силата на който обработващият предоставя някакъв вид услуги или съдействия на администратора. Обработващият може да бъде физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. Следователно, тук са налице отношения на подчинение. Обработващ е например счетоводната къща, подизпълнителят, правният консултант. Обработващият може да се намира дори в трудово правоотношения с администратора – например служител, който има достъп до личните данни на клиенти на работодателя.<br /> <br /> Г) Надзорен орган<br /> Законът регламентира и надзорните органи, които са два - Комисията за защита на личните данни и Инспекторатът към Висшият съдебен съвет, когато се касае обработване на лични данни от органите на съдебната власт при предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания. Комисията за защита на личните данни е независим надзорен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на ЗЗЛД и Регламента.<br /> <br /> 4. Права и задължения<br /> <br /> Администраторът е длъжен да предприеме подходящи мерки, чрез които да гарантира адекватно ниво на защита на данните. Във своята дейност всеки администратор трябва да:<br /> • приложи адекватни политики за защита на данните;<br /> • осигури защитата чрез надеждни технически и организационни мерки – криптиране, пароли за достъп, видеонаблюдение и др.;<br /> • поддържа изискваните регистри на обработване;<br /> • съдейства на субектите на данните, когато те упражняват своите права съгласно ЗЗЛД и ОРЗЛД.<br /> <br /> Във всички случаи администраторът е длъжен да предостави информация за себе си на надзорните органи, както и на субектите на данни. Също така, той е длъжен да разясни на субектите на данни техните права, както и да обезпечи тяхното упражняване.<br /> Вторият основен субект, носител на задължения, е обработващият. Той обработва лични данни само когато това му е възложено от администратора чрез договор или с друг, предвиден за това правен акт. За да извършва такава дейност, обработващият трябва да гарантира, че: <br /> 1. действа единствено по указания на администратора;<br /> 2. е поел задължение за поверителност;<br /> 3. използва мерки, които осигуряват защита на обработваната информация;<br /> 4. ще съдейства на администратора при извършване на проверки от надзорните органи, при упражняване правата на субектите на данни и др.<br /> <br /> Субектът на данни има следните права:<br /> • да получи информация за обработването;<br /> • да се изиска от администратора достъп до, коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработването на лични данни;<br /> • да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, които го засягат, и да получи достъп до тях, ако отговорът е положителен<br /> • да поиска от администратора следната информация: <br /> - данните, които идентифицират администратора, както и координатите за връзка с него;<br /> - координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо;<br /> - целите, за които се обработват личните данни;<br /> - информация относно правото на жалба до комисията, съответно до инспектората, както и координатите им за връзка;<br /> - правното основание за обработването;<br /> - срока, за който ще се съхраняват личните данни;<br /> - получателите или категориите получатели на личните данни.<br /> <br /> Очаквайте скоро Втора част от нашия анализ на новата уредба за лични данни в България.<br /> <br /> Ако имате въпроси по приложението на новия ЗЗЛД и привеждане на Вашата дейност в съответствие със закона и GDPR, свържете се с нас, тук.<br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> Законосъобразността като гаранция за по-добро потребителско преживяванеhttp://1legal.net/bg/blog-read146-legality-is-a-critical-success-factor-in-the-positive-user-experienceSun, 20 Jan 2019 19:20:12 +0200Потребителското преживяване днес е Бог – опрощаващ и наказващ<br /> <br /> Правното консултиране на компаниите днес има нови предизвикателства. Ако преди десетина години придържането към закона беше основният зид на добрата правна защита, днес има нови стълбове, които не могат и не бива да бъдат заобикаляни.<br /> Днешните потребители не са просто купувачи, статистически единици. Те са обединена (по-рядко разединена в мненията) общност от гласове, силна и могъща вълна в дигиталния океан, която може да издигне на върха или да унищожи за миг всеки бизнес.<br /> <br /> Правните казуси на компаниите задължително трябва да отчитат потребителската реакция и поведение в краткосрочен и особено в дългосрочен план. За всички правни консултанти в е-бизнеса трябва да е съвършено ясно, че освен със законите, публикувани в Държавен вестник, трябва да се съобразяват и със законите на потребителското поведение. Накратко, това означава да се надхвърля законоустановения минимум в посока към по-благоприятни условия за потребителя. Всяко адвокатско честолюбие трябва да бъде заключено на тъмно в килера при решаване на казуси с потребители. Не е препоръчително, направо опасно е да се търсят вратички да се заобикалят законите, за да бъдат облекчени търговците за сметка на техните потребители. Не и днес, в ерата на социалните мрежи. Водещите съображения във всички казуси с потребители трябва да бъдат подчинени освен на законите и на новия Бог на пазара <br /> <br /> “потребителското преживяване”<br /> <br /> Какво е съдържанието на това понятие?<br /> <br /> Потребителското преживяване е:<br /> <br /> - социално-културен феномен, предмет на изучаване, усъвършенстване и извеждане на принципи/закони;<br /> - синоним на потребителска удовлетвореност при пазаруване, но и нещо по-голямо;<br /> - могъщ инструмент за привличане и задържане на клиенти; <br /> - мостът, който свързва емоционално компанията с нейните потребители<br /> - ново направление в социалната психология.<br /> <br /> В тази относително нова научна и професионална област се изявават дизайнери, програмисти, маркетолози, психолози със задачата да превърнат вашият сайт, вашата компания, вашите услуги и продукти в WOW, такива, в които хората да се влюбят от пръв поглед.<br /> <br /> В процесът на сътворение на положително потребителско преживяване важна роля трябва да бъде отредена на законосъобразното функциониране на бизнеса. Колкото и красив и функционален да е сайтът на един е-магазин, ако търговецът не се съобразява с предвидените в закона права на потребителите, приятното впечатление от дизайна бързо ще се замени с негативни емоции при пазаруването.<br /> Има много примери за незаконосъобразни действия на търговци, които имат пряко влияние върху потребителското преживяване.<br /> Например, когато търговецът създава пречки при връщане на стоки в законовия 14-дневен срок или когато използва агресивни маркетинг техники, препълвайки мейлбокса на потребителя с нотификации за промоции на всеки кръгъл час въпреки анти-спам законодателството (особено, когато линкът за отписване не работи!) или пък когато доставената малка черна рокля няма нищо общо с картинката в сайта. В тези и други подобни случаи, когато действията на търговеца не са съобразени с императивите на закона, потребителското преживяване бързо преминава от ентусиазъм към разочарование, което често намира израз в жалби към контролните органи.<br /> <br /> Ето защо, винаги когато се говори за потребителско преживяване трябва да се започва с това -<br /> колко е важно всички действия по обслужването на клиенти и комуникация с потребителите да бъдат съобразени с предписанията на закона. <br /> <br /> От друга страна, за да е съобразено едновременно със закона и с неписаните закони за положително потребителско преживяване, поведението на търговеца трябва да надхвърля минимума, предвиден в съответния закон винаги, когато това е възможно и разумно. <br /> <br /> Кой прави така? <br /> <br /> Така прави, например IKEA, в чиито магазини (онлайн и офлайн) на видно място е посочено, че потребителят има право да върне закупен продукт в рамките на 30 дни след покупката. Предвиденият в закона минимум е надхвърлен двойно: от 14 дни по закон, потребителят разполага с цели 30 дни, за да размисли и да върне продукт. Това е много добър пример за съобразено със закона, но и с потребителското преживяване действие на търговец. <br /> <br /> Но! Едва след прилагане законите на правото влизат в действие и работят ефективно останалите закони за положително потребителско преживяване – на маркетинга, на психологията, на дизайна и т.н. и т.н. <br /> Нали така?<br /> <br /> Евгения Ганчева<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите. <br /> Блокчейн и развод - мисията възможна!http://1legal.net/bg/blog-read145-blockchain-and-divorce---mission-possibleWed, 26 Dec 2018 22:23:12 +0200Бракът е институция с дълга история. В Австрия обаче смятат тотално да променят представите за това как да става вричането в бъдеще. Лукас Гьоц, изпълнителен директор на австрийския стартъп block42, е сключил наскоро с годеницата си първия брачен договор, базиран на блокчейн. <br /> <br /> Разводът не е приятно занимание. Както емоционално, така и административно, този процес е свързан с много главоболия. Ето защо Лукас Гьоц от Грац решава да предприеме смелата стъпка и да сключи т.нар. smart wedding contract със своята любима.<br /> <br /> Предимствата:<br /> <br /> По думите на австриеца предимствата на подобен договор са много. Най-вече - той може да бъде менажиран във времето - да се добавят активи като нова кола, къща, фирмени дялове и пр. или съответно да се премахват такива. Динамичността на този опция предлага гъвкавост, която до момента бе невъзможна или поне подобни действия бяха свързани с много тромави и времеемки процеси. <br /> <br /> Прозрачността е следващият ключов елемент при т.нар. умни брачни договори. Всяка вноска или изплащане бива протоколирано от системата автоматично. По този начин се поставя на фокус една яснота, която в бъдещи съдебни или извънсъдебни спорове би била от основно значение.<br /> <br /> И все пак срещата с нотариус остава на дневен ред. По действащото австрийско законодателство все още е необходим физически документ, който да позволява правното действие на брачния договор. Само по този начин съдът би могъл да се произнесе по бъдещи спорове и/или евентуално бракоразводно дело. Надеждата на Гьоц е обаче в бъдеще и самият умен договор да бъде достатъчен в съдебни процеси и дигиталното да получи заслужена преднина пред физическите носители.<br /> <br /> Славина Петрова<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.7 европейски страни подписват споразумение за регулация на DLThttp://1legal.net/bg/blog-read144-7-european-countries-agree-on-dlt-regulationThu, 20 Dec 2018 14:07:07 +0200Правителството на Малта този месец обяви подписването на съвместна декларация за сътрудничество за DLT. Те се присъединиха към група от шест други европейски държави: Франция, Италия, Португалия, Испания, Гърция и Кипър.<br /> <br /> Трансформативна технология<br /> Страните издадоха съвместно изявление, в което се отбелязва, че цифровата сфера е идеална област на политиката за бъдещо сътрудничество. Те също така твърдят, че DLT (блокчейн технологията) и други нововъзникващи технологии, като например 5G и изкуствен интелект, биха могли да трансформират икономиките на страните.<br /> Индексът “Цифрова икономика и общество” показва, че страните от Южна Европа имат огромен потенциал за растеж в сектора. Страните вярват, че подходът на сътрудничество може да доведе до разширяване на техните цифрови екосистеми, което прави региона лидер в тази индустрия.<br /> <br /> Една съществена и необходима промяна<br /> DLT технологията има огромен потенциал за демократизиране на европейския икономически модел. Технологията, изградена около доверието, може да трансформира услуги в области като образованието, корабоплаването, поземлената регистрация и здравеопазването.<br /> Това би увеличило прозрачността и отчетността, като същевременно намали административната тежест. Насърчаването на подобрените блокчейн решения би могло да даде възможност на гражданите да контролират личните си данни и неприкосновеността на личния живот.<br /> <br /> План за действие<br /> Подписалите изявлението смятат, че е отговорност на правителството да насърчава възникващите технологии. Това ще бъде чрез образователни програми на всички нива, за да се гарантира, че гражданите разбират потенциала им.<br /> Те заявяват, че “всяко законодателство относно DLT трябва да отчита децентрализирания характер на тази технология и да се основава на европейските фундаментални принципи и технологичната неутралност”.<br /> Страните планират провеждането на редовни технически срещи, споделяне на най-добрите практики в сектора и проучването на потенциални трансгранични проекти за DLT. Те се ангажират с редовни прегледи на напредъка и призовават Европейската комисия да продължи да работи по европейското блокчейн партньорство.<br /> Това може да се счита за голяма крачка в развитието на блокчейн технологията на “стария континент”. Нейният иновативен подход към повечето проблеми на съвременната икономическа система и даването на реални решения кара все повече съвременни правителства да се обръщат към нея. DLT гарантира по-високо ниво на сигурност и лишава от възможност за човешка грешка или манипулация.<br /> <br /> Източник: Cryptodnes<br /> Регистър за електронните магазини и други промени в Наредба Н-18http://1legal.net/bg/blog-read143-register-for-electronic-shops-and-other-changes-in-decree-n-18Mon, 17 Dec 2018 09:06:43 +0200Нови изисквания спрямо търговците в Интернет се въвеждат с влизането в сила на промените в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. <br /> <br /> Защо?<br /> Идеята на новите разпоредби е да се подобри възможността за проследяване на интернет търговията, извършвана от физически и юридически лица чрез електронен магазин. <br /> <br /> Кой?<br /> Задълженията засягат лицата, извършващи онлайн продажби чрез електронен магазин, използващи собствен домейн, домейн под наем, или домейн на платформа за интернет продажби.<br /> <br /> Какво?<br /> Задължените лица следва да декларират определена информация пред НАП преди започване на дейността на е-магазина. Те трябва да предоставят данни относно собствеността на електронния магазин, на използвания домейн, предлаганите стоки или услуги и др. Също така, търговците следва да съхраняват информацията, създадена чрез софтуера на е-магазина в сроковете по чл. 38, ал. 1 ДОПК и да я предоставят на приходната администрация при поискване.<br /> <br /> Кога? <br /> Новите промени влизат в сила от 29.12.2018 г. Заварените е-магазини имат срок да декларират изискуемите данни в срок до 29.03.2019 г.<br /> <br /> Промените в Наредба Н-18 предвиждат регистрационен режим за електронните магазини. <br /> Съгласно новите разпоредби за лицата, извършващи онлайн продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, се създават задължения за деклариране на определени обстоятелства пред Националната агенция за приходите. Считано от 29.12.2018 г., преди да започнат дейността си търговците трябва да подадат конкретна информация съгласно Приложение № 33 към Наредбата чрез електронна услуга, достъпна през портала за електронни услуги на приходната администрация. Лицата, които вече извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.<br /> <br /> Същото задължение следва да се изпълни в 7-дневен срок при настъпване на промяна в първоначалните данни при регистрацията, както и при прекратяване на дейността по продажби на стоки и услуги.<br /> <br /> Задължението за подаване на информация до НАП се поражда за три категории субекти:<br /> • лица, извършващи онлайн продажби чрез електронен магазин, използващи собствен домейн;<br /> • лица, извършващи онлайн продажби чрез електронен магазин , използващи нает домейн; <br /> • лица, извършващи онлайн продажби чрез електронен магазин, използващи домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет. <br /> <br /> Съгласно дефиницията в ЗДДС, електронен магазин е “интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане”.<br /> <br /> В Наредбата липсва легална дефиниция за понетието “платформа за извършване на продажби в интернет”. Тук по-скоро следва да се имат предвид платформите тип “marketplace”, в които се осъществяват продажби и трансакции чрез функционалностите на самата платформа за покупко-продажба.<br /> <br /> Съгласно Приложение №33 към Наредба Н-18, информацията, която трябва да се подаде от търговците, съдържа данни като наименование на електронния магазин, домейн на електронния магазин, информация за лицето, което извършва продажби от онлайн магазин и др. В случаите, в които се продава чрез онлайн платформа за продажби, необходимо е да се посочат наименование на онлайн платформата, уеб адрес на онлайн платформата и идентификационните данни на оператора на онлайн платформата. <br /> <br /> Трябва да бъде посочена и локацията на базата данни - на собствен сървър, на сървър на хостинг компания или чрез облачна услуга.<br /> <br /> Видът на продаваните стоки или услуги също следва да бъде описан в приложението при регистрация на онлайн магазин.<br /> <br /> Друго задължение за търговците е да съхраняват в срок от 10 години създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни. Това поражда друго задължение за търговците във връзка с Общия регламент за защита на личните данни – да извършат промени в своите декларации за поверителност, с които да укажат на субектите на данни, че по отношение на определена категория данни съществува законоустановен срок за съхраненението им. <br /> <br /> Видно от нововъдените задължения за собствениците на електронни магазини е, че приходната администрация се опитва да предвиди по-добра отчетност и прозрачност в сферата на онлайн търговията. Целта е да се избегне укриването на данъци, както и да се засилят мерките за сигурност при извършването на продажби в интернет. Това би довело до спад на дела на сивия сектор в електронната търговия и по-голяма сигурност за потребителите. <br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Блокчейн и закрилата на интелектуалната собственостhttp://1legal.net/bg/blog-read142-blockchain-and-intellectual-propertyMon, 10 Dec 2018 16:44:09 +0200Приложението на блокчейн технологията в сферата на интелектуалната собственост<br /> <br /> С развитието и комерсиализацията на open source технологиите, блокчейнът намира все по-голямо приложение във все повече индустрии и разнообразни сфери на бизнеса. От известно време ставаме свидетели на процеса, в който блокчейнът излиза от първоначалната си и най-традиционна роля във финансовия сектор, и приема нови и нови образи, вследствие на което се превърна в една от най-динамичните и бързо развиваща се сфера за иновации. Децентрализацията, сигурността и бързината на транзакциите, саморегулационния характер – тези и много други предимства дават възможност за предприемане на редица реформи и рационализиране на света на бизнеса такъв, какъвто го познаваме днес. Благодарение на информационните технологии се открива уникалния шанс немалко процеси и процедури, дори такива с участието на държавата, да бъдат опростени до абсолютно необходимия минимум, така че да отговарят на стандартите на дигиталната епоха, в която живеем – без участието на посредници, без излишни такси, срокове и производства, и най-важното - без кошмара на бюрокрацията. <br /> <br /> Регистър за вписване на права на ИС върху произведения<br /> Едно от най-очевидните приложения на блокчейн технологията би било превръщането й в регистър на правата на интелектуална собственост чрез каталогизирането и съхранението на оригинални творби и произведения на изкуството в блокчейна. Както в България, така и в редица други страни по света, авторското право не подлежи на регистрационен режим и възниква автоматично по силата на презумпцията за авторство. Но това дава повод за незащитеност на авторските произведения от неправомерно използване от страна на трети лица, злоупотреби, копиране и неразрешено разпространение. <br /> За разлика от търговските марки, патентите и дизайните, които подлежат на регистрация в публично достъпни регистри, които могат да служат като доказателство за правата върху даден обект на индустриална собственост, подобни средства за защита на авторските права в повечето случаи липсват. В резултат на това доказването на авторството може да се окаже трудно, а понякога почти невъзможно. <br /> <br /> Регистър за пъблишъри и правопритежатели<br /> Друга често срещана пречка е, че авторите трудно могат да проследят кой използва техните творби, от една страна, а от друга – че третите лица често не могат да установят от кого следва да поискат разрешение за ползване на дадено произведение. <br /> Към сегашния момент, публикуването на оригинална авторска творба в Интернет пространството предполага ограничаване на контрола на автора върху собственото му произведение. От тук произтичат други трудности, свързани с монетизацията от въпросната творба, налагането на ограничения върху използването й от трети лица, установяването на авторството и пр. – особено имайки предвид колко достъпно е вече плагиатството и копирането на дадено произведение без значителни технически или финансови затруднения. <br /> Точно тук идва и приложението на блокчейн технологията. Използването на блокчейна като своеобразен регистър за авторски права може да внесе значителна яснота в отношенията между автори, правопритежатели и потребители. Регистрирайки произведението си в блокчейн, авторът получава солидна закрила под формата на доказателство за авторство, което се оказва трудно оспоримо поради необратимия характер на транзакциите в блокчейна. Това означава, че щом веднъж едно произведение бъде вкарано в системата, информацията относно него не може да бъде заличена, изгубена или променяна. <br /> В допълнение, третите страни ще имат възможност да проследят целия „жизнен път” на една творба от датата на нейното възникване, включително лицензии, сублицензии и всякакви други прехвърляния и действия на управление и разпореждане с въпросното произведение. По същата логика и авторите биха могли да проследят кой използва тяхна творба в Интернет, кой я разпространява и т.н. А защо да не се даде и възможност на двете страни – автори и потребители – да сключват споразумения за ползването и разпространението на дадено произведение чрез употребата на смарт контракти? <br /> <br /> Регистър за статуса и историята за правата върху произведенията<br /> Блокчейнът би намерил и огромно приложение в борбата срещу репликите и фалшификатите, които заливат пазара в днешно време. В тази сфера също би бил приложим open source регистър, който да съдържа информация относно собствеността върху дадена марка например, относно оправомощените да я използват лицензианти, както и информация относно белези, по които даден продукт може да бъде разграничен от негова реплика или имитация. А добавянето на етикети, печати или знаци върху даден продукт, които да могат да бъдат сканирани с цел установяване на автентичността на продукта посредством блокчейн регистъра, би било крачка още по-далеч. По този начин, произходът на даден продукт би могат да бъде потвърден автоматично за минути. А липсата на такива отличителни белези или елементи за автентификация би могло несъмнено да се счете за доказателство, че продуктът не е оригинален. <br /> Очевидно е, че светът се променя – става все по-динамичен, забързан и дигитализиран, а това налага бърза адаптация от страна на бизнеса и правото. Отпадането на дълги, трудоемки и скъпи процедури и производства с участието на публични органи и посредници е неминуемо – включително и в сферата на интелектуалната и индустриалната собственост. Рационализацията предполага опростяване, сигурност и светкавичност на операциите. <br /> <br /> Възможно ли е този процес да срещне съпротива от страна на държавата? <br /> Предстои да разберем. <br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.Европейският Патентен офис (EPO) с нови насоки относно изкуствения интелект и машинното самообучение http://1legal.net/bg/blog-read141-new-guidelines-on-artificial-intelligence-and-machine-learning-from-the-european-patent-officeThu, 29 Nov 2018 14:42:04 +0200В началото на ноември Европейският Патентен Офис EPO (European Patent Office) представи нови насоки относно изобретенията, представляващи Изкуствен интелект Artificial Inteligence(AI) и Системи за машинно самообучение Machine Learning (ML). AI и ML са базирани на „изчислителни модели и алгоритми с абстрактна математическа природа” и поради тази причина изобретенията с такъв предмет по принцип не могат да се разглеждат като "патентоспособни". Като отговор на този проблем в новите насоки за AI и ML се дава значение на "приложното поле" като важен критерий при определяне на това дали математическите методи и модели допринасят за отличителния характер на изобретение и следователно дали то е патентоспособно. <br /> <br /> Наличието на два кумулативни критерия трябва да се вземе предвид при преценката дали математическият метод в изобретение може да допринесе за техническия му характер:<br /> 1) приложението на математическия метод или алгоритъм в „технологичната област”<br /> 2) адаптиране на математическия метод или алгоритъм към "конкретно техническо изпълнение"<br /> <br /> EPO изтъква конкретни примери, отговарящи на критерия за „приложение в технологичната област”. Например: <br /> <br /> „невронната мрежа в апарат за наблюдение на сърцето с цел идентифициране на неравномерните сърдечни удари има технически принос” <br /> и <br /> "класификация на цифрови изображения, видеоклипове, аудиосистеми или сигнали на реч, базирани на функции от ниско ниво”.<br /> <br /> От друга страна, за непатентоспособни математически методи и алгоритми съгласно Насоките може да се считат системи, които класифицират текстови документи единствено по отношение на текстовото им съдържание или класифицират абстрактни записи на данни или данни от далекосъобщителни мрежи, без да се посочва техническото използване на получената класификация. Такъв тип операции не попадат в технологичната област по своето същество, въпреки математическите си свойства.<br /> <br /> Въпреки своята гъвкавост, мерките и критериите на Европейския Патентен офис поставят известни граници върху това, кои изобретения подлежат на патентна регистрация. В тази бързо развиваща се област осигуряването на тяхната правна закрила в границите на Европейския съюз все още изглежда като голямо предизвикателство за изобретатели и разработчици.<br /> <br /> Христо Йовчев<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> <br /> <br /> Финтех компании и банки регистрират блокчейн патенти http://1legal.net/bg/blog-read140-fintechs-and-banks-explore-blockchain-based-technology-for-secure-paymentsTue, 09 Oct 2018 17:37:35 +0300Технологията за споделен регистър - Distributed Ledger Technology (DLT) има потенциал да революционизира индустрията за платежни услуги. <br /> През 2018г. продължава възходящата тенденция в регистрирането на блокчейн и DLT патенти.<br /> <br /> IBM, една от най-иновативните компании в света, регистрира успешно в Патентното ведомство на САЩ (USPTO) шест патента, свързани с блокчейн и DLT технологии . Всички патенти са одобрени през юли 2018, годината, в която компанията празнува своя юбилей от 25 поредни години патентен лидер в САЩ. Два от патентите са свързани с подобряване сигурността на транзакциите чрез методи, съхраняващи поверителността с валидиране на транзакциите чрез смарт контракти, включени в регистър, който е по-ефективен от публичния и глобален блокчейн регистър. Според публикации в сайта на IBM, компанията обяви прогрес за своята DLT-базирана платежна система - Blockchain World Wire (BWW) в преминаване от бета версия към готов продукт.<br /> <br /> Mastercard, лидер в глобалните разплащания регистрира през 2018г. в USPTO свои блокчейн и DLT патенти. Компанията успешно патентова метод за ускоряване на плащанията с криптовалути. Патентът заявява "необходимостта да се подобри съхранението и обработката на транзакции, свързани с блокчейн валути". <br /> Освен това Mastercard са подали заявление за патент за защита на потребителите и платежните операции, базирани на блокчейн. Това е ясна индикация, че гигантът на финансовите услуги се стреми да бъде сериозен играч в блокчейн технологиите.<br /> <br /> Bank of America e подала заявление за патентна защита, базирана на блокчейн, позволяваща външно валидиране на данните, както и още над 40 други заявления за патенти, свързани с блокчейн и DLT.<br /> <br /> Barclays Bank заяви за регистрация 2 патента, отнасящи се до прехвърлянето на криптовалута и съхраняването й в блокчейн.<br /> <br /> Alibaba, kитайският гигант в електронната търговия подаде в Патентното ведомство на Китай през януари тази година заявка за патент "Система и метод, който регулира баланса на сметките в блокчейн". Патентът има за цел да улесни трансграничните транзакции, които конкретно включват трета страна, доставчик на плащания. Доставчиците и техните банки партньори ще действат като нодове в изграждане на блок. Всеки нод ще поддържа собствен счетоводен регистър на потребителите, отразяващ сметки в мобилните портфейли на трета страна, доставчик на платежни услуги. След като се инициира искането за транзакция, нодовете ще потвърдят салдото на профила на потребителя, следвайки всички процедури за спазване на закона, които ще задействат смарт контракти, кодирани в блока.<br /> <br /> Square, компания за мобилни разплащания, базирана в Сан Франциско, Калифорния, получи одобрение на заявения през септември миналата година в USPTO патент за платежна мрежа, която позволява на търговците да приемат плащания във всякаква валута, включително биткойн или други криптовалути. Регистрираният патент, позволява на платежната услуга да приеме по-голямо разнообразие от валути, включително криптовалути (bitcoin, ethereum и т.н.).<br /> <br /> Intuit, компания за бизнес и финансов софтуер, със седалище в Маунтин Вю, Калифорния, е друга компания, която търси закрила на патент, свързан с процеса на плащане с биткойн. Патентът е одобрен от USPTO и е публикуван през август тази година. Става дума за метод за обработка на плащанията с биткойн, изпратени чрез текстово съобщение, което включва сумата на плащането и валидацията въз основа на виртуална сметка на платеца, поддържана от платежната услуга. Патентът описва няколко начина за валидиране на мобилни устройства - чрез парола, гласова поща и др.<br /> <br /> Според базата данни на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO), Китай е лидер в закрилата на DLT технологии с подадени 225 заявки за блокчейн патенти през 2017г. (повече от половината от всички 406 блокчейн свързани заявки за патенти в света през 2017 г.), следван от САЩ и Австралия.<br /> <br /> Междувременно нарастващият интерес към закрила на свързани с блокчейн патенти се превърна в чисто нова мишена на патентните тролове.<br /> <br /> адв. Евгения Ганчева<br /> <br /> © 2018 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Блокчейн и Търговския регистър – една предначертана любовна история?http://1legal.net/bg/blog-read139-blockchain-and-commercial-registry---love-story-meant-to-beWed, 19 Sep 2018 05:34:09 +0300Както наскоро стана общоизвестно, Търговският регистър в България претърпя значителен катарзис. <br /> <br /> Публичната база данни, администрирана от Агенцията по вписвания, бе разтърсена от технически проблеми, което отне на ведомството над две седмици за отстраняването на проблема. <br /> <br /> Може ли подобен срив в системата да бъде избегнат за в бъдеще, за да не се стига до потенциална загуба на данни или осъществяванет на неправомерен достъп до тях? <br /> И възможно ли е новите технологии да намерят приложение във воденето и поддръжката на публичните регистри, като по този начин се заобиколят ненужната хартиена документация и бюрократичните абсурди? <br /> Отговорът е някъде в пресечната точка между иновациите и нуждите на бизнеса. <br /> <br /> Търговският регистър и регистърът на юридическите лица с нестопанска цел е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. Съгласно това определение, дадено ни от законодателя, може да се направи извод, че Търговският регистър представлява база данни. Тази база данни е публична, т.е. до нея всяко лице би трябвало да има достъп с цел осъществяване на справки, изваждане на удостоверения и т.н. Този модел звучи ли донякъде познат? <br /> <br /> Познатата вече на всички технология “блокчейн”, която представлява непрекъснато растящ списък от компютърни записи, наречени „блокове“, би могла да намери ценно и незаменимо приложение във воденето на подобни регистри. <br /> <br /> Всеки блок във “веригата” съдържа информация за предходния блок и е удостоверен за време. Това осигурява хронологична цялост на веригата назад до първия блок. Тази технология е замислена като гарантираща сигурност чрез самия си дизайн, защото не позволява модифициране на данните. Сигурността, трайността, прозрачността и необратимостта на вписванията би гарантирало защита на данните за търговците, тяхната публичност и ще предотврати възможността от външни манипулации, хакерски атаки, загуба на информация и сривове в системата. Децентрализираният характер на блокчейн технологията допълнително подсилва сигурността и неприкосновеността на базата данни и намалява шансовете от сривове в системата.<br /> <br /> Вече има примери за юрисдикции, които са се ориентирали към разработването на бизнес екосистема в блокчейна. Департаментът по икономическо развитие в Дубай постави началото на съвместен проект с участието на компаниите Smart Dubai и IBM, който цели разработването на търговски регистър, основаващ се на блокчейн технологията, който да бъде официално признат от държавните власти, и където да се вписват и обявяват обстоятелства и актове относно търговците и юридическите лица. Подобен пример може да се открие и в Швейцария, където отново с партньорството на IBM се разработва подобен проект, който да улесни търговците и да намали излишната бюрокрация. <br /> <br /> Дигитализацията на регистърните процеси би била една ведра крачка към развитието и подобряването на административното обслужване у нас. Подобни приложения блокчейнът би могъл да намери и в редица други сфери – като база данни за собственост и сделки с недвижимо имущество, като база данни на авторските и сродните им права, като регистър, удостоверяващ воденето на преговори и приемането на решения в процесите на алтернативно решаване на спорове, както и редица други. Но какъв подход ще приеме законодателят и дали ще “припознае” тези технологии – предстои да следим с интерес. <br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Домейнът като витрина на твоя бизнес и как да я опазим от посегателства?http://1legal.net/bg/blog-read138-domain-names-or-how-to-showcase-your-business-correctly-Mon, 10 Sep 2018 15:24:12 +0300Броят на регистрираните домейни през последните години нараства експоненциално. <br /> Средногодишният ръст е с 2,4% в сравнение с предходната година. Изборът на интернет домейн на пръв поглед може да изглежда като проста задача, но крие много рискове, свързани с нарушаването на права върху търговски марки и колизии с идентични домейн имена. <br /> Домейн имената се разделят на такива от първо ниво (TLD Top Level Domains) -.com, .org, .net и др. и домейни от второ ниво (SLD Second Level Domains) - (това са символите, стоящи пред домейни от първо ниво). <br /> <br /> Пример: mycompanyname.com<br /> mycompanyname – SLD; отличава се с уникалност, необходима за отличаване от други домейни<br /> .com – TLD; указва областта, в която е регистриран домейна; може да е търговска (.com) териториална (.bg, eu) или друга (org, biz, edu)<br /> <br /> Най-честите спорове са свързани с домейни от второ ниво<br /> Когато търговец открие, че домейн, който е идентичен или сходен с негова търговска марка се използва от друг регистрант, той разполага с правни средства за защита на своя домейн. Спорът може да се отнесе към съда, но това е рядко срещана практика, тъй като процесът е бавен и скъп. <br /> <br /> Една от алтернативите на съдебните спорове е да се прилагат процедурите на организациите, ангажирани с регистрация на домейни. “Единната политика за разрешаване на спорове относно имена на домейни на интернет корпорация за присвоени имена и номера” е арбитражната процедура на ICANN. Тази единна политика се използва и от всички акредитирани регистратори на домейни. Позовавайки се на нея, собственик на търговска марка може да инициира административна процедура, с която да му бъде трансфериран домейн, който е идентичен или сходен на неговата марка. Инициаторът трябва да представи убедителни доказателства, че: <br /> • е собственик на търговската марка с име идентично или близко до домейна на другата страна;<br /> • другата страна няма правно основание нито правен интерес да използва сходния домейн;<br /> • другата страна е регистрирала и използвала домейна недобросъвестно.<br /> Недобросъвестното използване на домейн е налице, когато е регистриран с намерение да бъде продаден на легитимния собственик на търговската марка на цена, много по-висока от обичайната или когато със сходния домейн се генерира трафик и приходи от заблудени потребители.<br /> <br /> Използвайки единната политика на ICANN, Apple успешно си възвръщат 16 домейна от cyber squatters, повече прочетете тук . В своето решение по казуса, Националният арбитражен форум (NAF) стига до заключение, че използваните домейни въвеждат в заблуждение, защото съдържат наименование, което е регистрирана и общоизвестна търговска марка на Apple. С добавянето на допълнителна ключова дума (blueipod.com, iphonecheap.com, etc.) домейните са били използвани недобросъвестно за генериране на приходи чрез click-through fees от линкове на конкуренти на Apple. <br /> С подобно решение от Националният арбитражен форум (NAF) световните социални мрежи Facebook и Instagram успешно си възръщат 46 сходни на техните марки домейни, които са били използвани недобросъвестно, с комерсиална цел.<br /> <br /> Законодателството в България предоставя относително добра защита срещу подобни злоупотреби с домейни. <br /> Законът за защита на конкуренцията съдържа разпоредба (Чл. 35, ал. 3) забраняваща използването на домейн или външен вид на интернет страница, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до заблуждение и/или да увреди интересите на конкурентите. <br /> Притежателите на търговски марки могат да се позоват и на чл. 12 от Закона за марките и географските означения срещу всяка заплаха от имитация, потребителско заблуждение и несправедливо облагодетелстване.<br /> <br /> Препоръки за избягване на колизии и спорове<br /> За минимизиране на правните рискове от колизии на домейни с търговски марки, при регистриране на домейн е препоръчително:<br /> • използването на неподлежащи на маркова регистрация ключови думи, описващи дейността на собственика на уебсайта (Например: HomeBuilding.com и др.п.);<br /> • предварителна справка за вече регистрирани търговски марки или идентични домейни;<br /> • регистрация на повече от един и по възможност сродни домейн имена с цел допълнителна защита срещу рискове от загуба на домейн.<br /> <br /> Допълнителни практически съвети за защита и правилен избор на домейн, може да намерите, тук и тук <br /> <br /> За защита на нарушени права върху вашата марка или колизия с домейни, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт, тук <br /> <br /> Христо Йовчев<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.Без прецедент: китайски интернет съд прие блокчейн като доказателствоhttp://1legal.net/bg/blog-read137-chinese-court-rules-blockchain-is-a-viable-evidence-sourceSun, 05 Aug 2018 07:26:51 +0300На 27 юли 2018 интернет съдът в Ханджоу, Китай, в дело, касаещо авторски права, отсъди решение, обосновано на информация от блокчейн технология. <br /> <br /> Предметът на съдебния процес е свързан с неоторизирано публикуване на статия от уеб сайт, който не притежава авторските права, свързани с нея. Ищецът предоставя доказателства, че уеб сайтът на ответника не разполага с необходимия лиценз за публикуване. Те се състоят в екранни снимки от уеб сайта нарушител и друга съществена инфромация, а тяхната достоверност се подтвърждава от блокчейн платформата за съхранение на доказтелства Baoquan.com. <br /> <br /> Съдебното решение е в полза на ищеца и до него се достига чрез няколко подробни анализа. <br /> Първо се преценява, че ищеца и платформата са независими една от друга страни. <br /> След това съдът анализира как конкретната блокчейн технология функционира и колко надеждна е информацията, която предоставя в делото.<br /> <br /> Подходът на съда спрямо информация от блокчейн технологии е тя да се преценява подробно за всяко дело поотделно. Така интернет юрисдикцията запазва неутрално отношение спрямо блокчейн технологиите като нито се опитва да ги изключи като надеждно средство, нито би им дала някакво предимство спрямо други доказателствени методи. <br /> <br /> Без съмнение това съдебно решение е революционно за дигитализирането на правната система. Очаква се и останалите съдебни юрисдикции по света да вземат пример от интернет съда в Ханджоу.<br /> <br /> Христо Йовчев<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.Малта - иновативният блокчейн островhttp://1legal.net/bg/blog-read136-malta-turns-to-innovative-blockchain-islandWed, 01 Aug 2018 06:58:35 +0300На 4 юли 2018г. Парламентът на Малта прие 3 закона, които изграждат правна рамка, регулираща блокчейн, криптовалутите и DLT(Distributed Ledger Technology). <br /> Условията, предвидени в регулационната рамка, бързо привлякоха най-голямата криптовалутна борса Binance, която планира да създаде децентрализирана общностна финансова институция на територията на островната държава. <br /> Целта на тази децентрализирана банка е да сближи крипто-бизнеса с традиционното банкиране, а новият правен режим в Малта се очертава като най-благоприятното място за такава инициатива. Блокчейн-островът има потенциала да се превърне в сериозен конкурент на останалите юрисдикции-лидери в тази сфера като Гибралтар и Швейцария.<br /> <br /> Законът за дигиталните иновации предвижда създаването на орган (The Malta Digital Innovation Authority), който ще сертифицира DLT платформите и по този начин ще засили доверието и сигурността на потребителите. В него още се посочват правомощията на този орган и начинът на неговото функциониране.<br /> <br /> Законът за технологичните споразумения и услуги дава насоки относно DLT споразуменията и въвежда режим за сертифициране на DLT платформите. Фокусът е насочен към създаването на благоприятна среда за установяването на борси и компании, занимаващи се с крипто-бизнес и повишаване на доворието спрямо инвеститори и потребители. <br /> <br /> Законът за виртуалните финансови активи установява регулаторен режим за крипто-борсите, Initial Coin Offering компаниите (ICO), доставчиците на криптовалутни портфейли и др.<br /> <br /> Приетите закони се основават на 3 фундаментални принципа - маркетингова почтеност, защита на потребителя и индустриална защита. <br /> <br /> Островната държава се различава от останалите bitcoin-friendly юрисдикции с това, че нейната правна рамка се насочва най-вече към технологичния, а не към финансовия аспект, на блокчейн технологията. Докато другите държави се интересуват от финансовите предимства на крипто-бизнеса, правителството на Малта подробно разучава и действието и механизмите на блокчейн. Това допринася за гъвкавостта и адаптивността на трите закона спрямо бързо променящите се и еволюиращи технологии. Правната рамка на Малта съчетава в себе си иновативност, стабилност и сигурност, превръщащи островната държава в благоприятна юрисдикция за крипто-инвеститори и в претендент за бъдещ световен финансов ценър.<br /> <br /> Ако планирате да стартирате ICO или имате правни проблеми и въпроси, свързани с крипто проекти, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт или да ни потърсите на посочените телефони в страницата с контакти.<br /> <br /> Христо Йовчев<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Гибралтар като надеждна и модернизирана юрисдикция за tokenomicshttp://1legal.net/bg/blog-read135-gibraltar-as-a-modern-and-crypto-friendly-jurisdiction-Thu, 19 Jul 2018 13:19:12 +0300DLT технологиите на споделени регистри (Distributed Ledger Technology) допринасят за революционализирането на съхранението на транзакции и финансови записи. С тяхното използване не е нужна ролята на посредник (например банка), който да потвърждава и следи за транзакциите. Нивото на сигурност е по-високо, защото съхраняваната информация представлява непрекъснато растящ списък от криптирани компютърни записи. Самата система е прозрачна, хронологически точна и трудна за манипулация. Нейните основни предимства са бързината на извършване на транзакции и значителното намаляване на разходи.<br /> <br /> Регулаторната правна рамка на Комисията по финансови услуги в Гибралтар за DLT технологиите, публично достъпна от 1-ви януари 2018г., е решителна стъпка към легализирането на крипто бизнеса и засилването на доверието на потребители и инвеститори спрямо DLT проекти и ICO компании. <br /> Освен че се утвърждава като пионер в тази насока, Гибралтар има потенциал и ясно заявено намерение да се превърне в световен финансов център.<br /> <br /> Правният режим предвижда издаването на лицензи за DLT доставчиците, които ще трябва да отговарят на 9 всеобхватни и фундаментални принципа:<br /> <br /> I. Прозрачност и почтеност при воденето на бизнес; <br /> II. Предоставяне на необходимото внимание към всички клиенти и комуникиране без заблуждаващи практики; <br /> III. Поддържане на адекватни финансови и нефинансови ресурси; <br /> IV. Ефективен контрол и управление на бизнеса; <br /> V. Мерки за защита на парите и активите на клиентите; <br /> VI. Стандарти за ефективно корпоративно управление; <br /> VII. Надеждни системи и протоколи за достъп до сигурността; <br /> VIII. Наличие на системи, предотвратяващи финансови престъпления и механизми за тяхното разкриване; <br /> IX. Доставчиците трябва да бъдат устойчиви и да разполагат с план за извънредни ситуации и за закриване на бизнеса.<br /> <br /> Подобна ясна и прозрачна регулация е добре дошла доколкото DLT технологиите, нямат централно хранилище, нито централен орган, следящ за валидността на транзакциите. <br /> Правната рамка на Комисията по финансови услуги в Гибралтар би засилила доверието към DLT компаниите, осигурявайки безопасна и надеждна среда за тяхното развитие чрез адекватни механизми за сигурност на потребителите и инвеститорите.<br /> <br /> Христо Йовчев<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Спорната реформа на ЕС за авторските праваhttp://1legal.net/bg/blog-read134-controversial-eu-copyright-law-reformFri, 13 Jul 2018 06:36:09 +0300Защитата на авторските права в уеб пространството и опасностите от неадекватните правни и технологични механизми<br /> <br /> Интернет като средство за отдалечен достъп до голямо разнообразие от информационни ресурси и услуги се превърна и в най-мащабната арена за изява на многобройни известни, стартиращи, както и независими творци. Възможностите, които той предоставя за реклама и разпространение на авторски творби, носят със себе си както предимства, така и недостатъци, които могат да застрашат носителите на права върху тях. Нуждата от правна регулация, целяща гарантиране и защита на авторските права в уеб пространството, е без съмнение необходима. Но през последните години мерките за справяне с тези заплахи водят след себе си нови проблеми.<br /> <br /> Ярък пример за това е спорната реформа на Европейския съюз, свързана с авторското право. ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно авторското право в цифровия единен пазар донесе със себе си много спорни моменти. Най-проблемни се явяват членове 11 и 13. Член 11 засяга поставянето на линкове на онлайн журналистическо съдържание. За тяхното поставяне ще се изисква плащането на такси(Link tax). Това значително ще засегне цитирането на чужди трудове, тъй като за използването на външни източници ще трябва да се изисква лиценз, предоставен от автора му. Много сайтове като Wikipedia ще изгубят своя смисъл. Това от своя страна води до нарушаване на принципа на справедливото използване (fair use) в Бернската конвенция за закрила на литературните и художествени произведения.<br /> <br /> Подобна регулационна мярка, засягаща използването на линкове в други платформи и уебсайтове, бе използвана в Испания през 2014. Този закон, свързан с интелектуалната собственост, принуди Google да плаща за линковете на всяка испанска публикация, независимо дали нейният автор желае това. Последствията от тази законова мярка доведоха до спирането на услугата Google news в Испания. Приетата норма има за цел да подобри печалбите от трафика към испанските медийни сайтове, но със спирането на Google news се постигна точно обратното. Това също така подкопава и принципът на Интернет неутралността както и на самата „уеб-архитектура”, в основите на която стоят хипервръзките(links/hyperlink). Най-засегнати остават малките медийни компании, които със изгубването на своя излаз към гиганта Google, все по-трудно могат да стигнат до своите читатели. Мерките на член 11 от Директивата на Европейския парламент на съвета относно авторското право в цифровия единен пазар, които ще действат на наднационално равнище, застрашават бъдещето не само на много независими творци и журналисти, но и на самия Интернет.<br /> <br /> Член 13 се стреми към създаването на по-безопасна среда за различните видове авторски произведения. Влизането му в сила ще задължи доставчиците на услуги на информационното общество да имплементират в своята работа технологии, които да филтрират автоматично повторно качени авторски творби в мрежата, дори тяхното присъствие в това повторно качване да е няколко секунди. Това значително ще намали броят на качвани видеоклипове и аудиофайлове в мрежата, което от своя страна засяга голяма част от независими и малки творци(блогъри, влогъри и др.) стеснявайки обхвата на съдържанието, което те предоставят като например ревюта, пародии, критики относно чужди авторски произведения. Също така технологиите, които ще филтрират потенциалното прекачено съдържание, са изключително скъпи, което ще постави редица европейски компании в неблагоприятно положение на световния пазар. Цензурирането и идващите с него разходи, могат да бъдат преодолени само от големи и мощни компании. Доколко тези технологии биха били ефикасни може да се предположи от вече съществуващият механизъм в YouTube, наречен Content ID, чрез който лесно се идентифицира съдържанието в сайта. Собственици на авторски могат автоматично да открият съдържание от тяхна творба в чужд видеоклип и да предприемат няколко различни опции. Те могат да настроят Content ID да блокира материали в YouTube при подаване на заявление. Тези заявления се предявяват от компании, които притежават музика, филми, телевизионни предавания, видеоигри или други защитени с авторски права материали. Възможно е и разрешаването на видеоклипът да остане активен, но приходите, които по принцип трябва да са за собственика на видеоклипа, отиват за държателя на авторските права. На теория това звучи разумно и логично, но на практика доведе до свалянето на редица видеоклипове от множество заяваления от Content ID системата, които в повечето случаи са без основания. Самото подаване на подобно заявление автоматично спира приходите, които печели собственик на даден видеоклип, като те отиват директно за ищеца. Самият механизъм третира „ютубърите”(youtubers) като виновни до доказване на противното и ги ощетява дори при неоснователни искове на претенденти за авторски права.<br /> Подобни технологии се предвиждат в член 13. Системите не разпознават кога защитеното съдържание се ползва правомерно. Тези филтри сканират съдържанието, поствано онлайн, без да се вземат предвид случаите, в които потребителите имат право на публикуват(споделят) дадена творба (стих, аудиофайл или изображение). <br /> <br /> Директивата все още подлежи на обсъждане и финално гласуване, което дава надежда, че предвидените “драконови” мерки ще бъдат отхвърлени и заменени с по-разумни такива. Необходимо е да се съчетаят добрата защита на авторските права с предотвратяване на ощететяване спрямо малките и независими творци и запазването на свободата и неутралността в Интернет пространството. <br /> <br /> Христо Йовчев<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Конференция LibertyBitshttp://1legal.net/bg/blog-read133-libertybits-conferenceThu, 26 Apr 2018 17:45:28 +0300На 24.04.2018 г. в София Тех Парк, 1Legal.net взе участие в “LibertyBits” – първата балканската конференция, посветена на блокчейн технологиите, свободния софтуер и дигиталната неприкосновеност. Адв. Евгения Ганчева и Васил Костов представиха презентация на вълнуващата тема “Blockchain and Legal (R)evolution?”, запознавайки аудиторията с актуалния въпрос за съвместимостта на правото с блокчейн технологиите. <br /> Дали тези на пръв поглед тъй несъвместими сфери могат да съжителстват в креативна симбиоза? 1<br /> Legal.net даде твърдо и непоколебимо „Да”! Блокчейн не само ще създаде нови възможности за иновация в сфера на правото, но и ще предизвика истинска революция в предоставянето на правни услуги – така че те да отговарят на изискванията на дигиталното време, в което живеем. <br /> Кога и как точно ще се случи това не е напълно ясно, но ние смятаме, че промяната е неминуема. <br /> Очаквайте скоро още включвания от екипа на 1Legal.net по тези и други интересни теми, свързани с блокчейн и правото. <br /> <br /> Следете нашият сайт и профилите ни в социалните мрежи!