Регистър за електронните магазини и други промени в Наредба Н-18Нови изисквания спрямо търговците в Интернет се въвеждат с влизането в сила на промените в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Защо?
Идеята на новите разпоредби е да се подобри възможността за проследяване на интернет търговията, извършвана от физически и юридически лица чрез електронен магазин.

Кой?
Задълженията засягат лицата, извършващи онлайн продажби чрез електронен магазин, използващи собствен домейн, домейн под наем, или домейн на платформа за интернет продажби.

Какво?
Задължените лица следва да декларират определена информация пред НАП преди започване на дейността на е-магазина. Те трябва да предоставят данни относно собствеността на електронния магазин, на използвания домейн, предлаганите стоки или услуги и др. Също така, търговците следва да съхраняват информацията, създадена чрез софтуера на е-магазина в сроковете по чл. 38, ал. 1 ДОПК и да я предоставят на приходната администрация при поискване.

Кога?
Новите промени влизат в сила от 29.12.2018 г. Заварените е-магазини имат срок да декларират изискуемите данни в срок до 29.03.2019 г.

Промените в Наредба Н-18 предвиждат регистрационен режим за електронните магазини.
Съгласно новите разпоредби за лицата, извършващи онлайн продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, се създават задължения за деклариране на определени обстоятелства пред Националната агенция за приходите. Считано от 29.12.2018 г., преди да започнат дейността си търговците трябва да подадат конкретна информация съгласно Приложение № 33 към Наредбата чрез електронна услуга, достъпна през портала за електронни услуги на приходната администрация. Лицата, които вече извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.

Същото задължение следва да се изпълни в 7-дневен срок при настъпване на промяна в първоначалните данни при регистрацията, както и при прекратяване на дейността по продажби на стоки и услуги.

Задължението за подаване на информация до НАП се поражда за три категории субекти:
• лица, извършващи онлайн продажби чрез електронен магазин, използващи собствен домейн;
• лица, извършващи онлайн продажби чрез електронен магазин , използващи нает домейн;
• лица, извършващи онлайн продажби чрез електронен магазин, използващи домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет.

Съгласно дефиницията в ЗДДС, електронен магазин е “интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане”.

В Наредбата липсва легална дефиниция за понетието “платформа за извършване на продажби в интернет”. Тук по-скоро следва да се имат предвид платформите тип “marketplace”, в които се осъществяват продажби и трансакции чрез функционалностите на самата платформа за покупко-продажба.

Съгласно Приложение №33 към Наредба Н-18, информацията, която трябва да се подаде от търговците, съдържа данни като наименование на електронния магазин, домейн на електронния магазин, информация за лицето, което извършва продажби от онлайн магазин и др. В случаите, в които се продава чрез онлайн платформа за продажби, необходимо е да се посочат наименование на онлайн платформата, уеб адрес на онлайн платформата и идентификационните данни на оператора на онлайн платформата.

Трябва да бъде посочена и локацията на базата данни - на собствен сървър, на сървър на хостинг компания или чрез облачна услуга.

Видът на продаваните стоки или услуги също следва да бъде описан в приложението при регистрация на онлайн магазин.

Друго задължение за търговците е да съхраняват в срок от 10 години създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни. Това поражда друго задължение за търговците във връзка с Общия регламент за защита на личните данни – да извършат промени в своите декларации за поверителност, с които да укажат на субектите на данни, че по отношение на определена категория данни съществува законоустановен срок за съхраненението им.

Видно от нововъдените задължения за собствениците на електронни магазини е, че приходната администрация се опитва да предвиди по-добра отчетност и прозрачност в сферата на онлайн търговията. Целта е да се избегне укриването на данъци, както и да се засилят мерките за сигурност при извършването на продажби в интернет. Това би довело до спад на дела на сивия сектор в електронната търговия и по-голяма сигурност за потребителите.

Васил Костов

1Legal.Net Blog © 2018

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Е-търговия