КАК ДА:  започнем бизнес с ветеринарни продукти?В последните години все по-популярен става бизнесът с продукти, артикули и аксесоари, предназначени за животни. Същите можем да намерим в големите супермаркети, в дрогерии, ветеринарни аптеки и смесени магазини. Голяма част от тях изглеждат безобидни и не създават рискове нито за търговците, нито за купувачите, нито за самите животни.

Но дали наистина е така?

Немалък брой от тези изделия всъщност се класифицират като “ветеринарномедицински изделия”. Поради своите специфики, те подлежат на контрол от държавата и се прилагат определени изисквания за тяхното производство, употреба и търговия. Продуктите трябва да отговарят на нормативните изисквания и стандарти, предвидени с цел защита и безопасност на животните.

Законът за ветеринарномедицинските изделия ни дава определение на понятието ветеринарномедицински продукт: това е субстанция или комбинация от субстанции, които могат да се:
а) прилагат за профилактика или лечение на болести при животни;
б) използват за възстановяване, коригиране или промяна във физиологичните функции при животни чрез фармакологично, имунологично или метаболитно въздействие или за диагностициране на болестите.

Употребата на ветеринарномедицински продукти в страната се извършва само след издаване на лиценз от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Производство, внасяне и изнасяне на ветеринарномедицински продукти

Производители на ветеринарномедицински продукти у нас могат да бъдат само физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз за производство, издаден от изпълнителния директор на БАБХ.

Лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти се издава и за извършване едновременно или поотделно на една от следните дейности: разфасоване, таблетиране, опаковане, смесване или производство на активни субстанции. Изпълнителният директор на БАБХ изпраща до Европейската агенция по лекарствата копие от лиценза за производство на ветеринарномедицински продукти за въвеждане в базата данни на Европейския съюз.

За получаване на лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти е необходимо лицата производители да разполагат с квалифициран персонал, помещения за производство, контрол и съхранение и с необходимото оборудване съгласно изискванията на добрата производствена практика.

За издаване на лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти се подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което се прилагат:
• Документи, указващи видовете ветеринарномедицински продукти и фармацевтичните им форми, които ще се произвеждат;
• документи, удостоверяващи правоспособност и трудов стаж на ръководителите на производството, контрола и осигуряването на качеството;
• удостоверение за актуално състояние;
• списък на ветеринарномедицински продукти;
• документ за платена такса.

Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти

Право да извършват търговия на едро с ветеринарномедицински имат единствено физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили необходимия лиценз от изпълнителния директор на БАБХ. Управител на обект за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти може да бъде само ветеринарен лекар. Производителите на ветеринарномедицински продукти могат да продават на търговци на едро с ветеринарномедицински продукти само произведени от тях продукти, без да се изисква лиценз за търговия на едро. Изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти

Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти се осъществява единствено във ветеринарномедицински аптеки. Във ветеринарномедицинската аптека се съхраняват и продават ветеринарномедицински продукти, инструменти, уреди и пособия за ветеринарномедицински и животновъдни цели, както и храни за домашни любимци и декоративни животни в оригинални опаковки и се приготвят и отпускат ветеринарномедицински продукти по магистрална или фармакопейна рецепта.
Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти се извършва от физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, след получаване на лиценз от изпълнителния директор на БАБХ. Управителят на ветеринарномедицинската аптека и лицата, които извършват продажба на ветеринарномедицински продукти, трябва да са ветеринарни лекари. Изискванията към ветеринарномедицинските аптеки се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.

Кой осъществява контрол?

БАБХ следи за спазване на нормативните изисквания при производството, търговията на едро и дребно, внасянето, рекламата и употребата на ветеринарномедицински продукти. Агенцията извършва проверки и по искане на компетентния орган на заинтересована държава членка, Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата. Контролът се извършва чрез:
• вземане на проби за извършване на анализ в БАБХ или в акредитирана лаборатория на Европейския съюз;
• проверка на документи и помещения на притежателите на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти, производителите, вносителите и търговците на ветеринарномедицински продукти.

Ако желаете да комбинирате обичта към животните с желанието да превърнете тази обич в успешен бизнес – свържете се с нас – Вашият онлайн правен консултант! Ние ще Ви помогнем в издаването на всички необходими лицензи и за привеждането в съответствие с нормативната уредба. Вие направете първата крачка, а ние ще Ви доведем до финала!

Васил Костов

© 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: КАК ДА?