КАК ДА: избегнем санкции и глоби за е-търговия?В последните години електронната търговия от маргинална дейност, в която участват ограничен кръг лица, запознати с възможностите на Интернет, се превърна в обичаен начин за участие в оборота за мнозина. Именно затова търговците, които извършват дейност чрез е-търговия, трябва да бъдат запознати с правилата, които регулират този динамичен сектор, за да избегнат неблагоприятни последици и “солени” глоби.

На първо място, основополагащ за е-търговията е Законът за защита на потребителите. Трябва да имате предвид, че този закон, както и всички подобни на него в индустриализираните държави, третира потребителя като по-слаба страна от търговеца и като такава законът му предоставя повече права. Поради тази причина, съществуването на възможности като правото на отказ, които законът дава на Вашия клиент, но не и на Вас, и които не бихте открили в business-to-business отношенията си, не трябва да Ви изненадва. Вие като търговец обаче трябва да се съобразите с тях. Разпоредбите на потребителското право се прилагат само когато едната страна е търговец, а другата – потребител, т.е. физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, или което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

За да избегнете санкции, трябва да:
1) спазите общото задължение за предоставяне на информация за стоката или услугата, предхождаща сключване на договора, в писмена или друга подходяща форма, както и информация за компанията;
2) упоменете съдържанието на стоките и начина на употреба. Когато произтичат рискове от употребата на стоката, които не са очевидни, те също трябва да бъдат изтъкнати. Разбира се, това не Ви освобождава от общото Ви задължение стоките Ви да бъдат безопасни. Информацията трябва да е предоставена поне на български и да е разбираема;
3) посочите цената, включително и всички допълнителни суми, които трябва да бъдат заплатени от потребителя; когато цената не може да бъде изчислена предварително – начина на изчисляването ѝ;
4) запознаете потребителя с общите условия и всяко изменение в тях;
5) посочите начина, по който потребителя може да се откаже от стоката/услугата. Не трябва чрез тази процедура да създавате пречки, които да лишат потребителя от възможността ефективно да упражни това свое право. Имайте предвид, че законът предоставя тази възможност на потребителя в 14-дневен срок от получаване на стоката, независимо дали Вие сте я предвидили в общите условия, или не;
6) не посочвате, че дадена стока или услуга ще бъде на пазара само за определен период от време, когато това не отговаря на истината;
7) предоставите информация за търговската гаранция чрез траен носител, ако е налице такава. Трябва също така да упоменете, че тя е независима и не се влияе от законовата гранция, която се предоставя на потребителя.
8) приемете рекламацията, когато тя е извършена в срока на гаранцията. Имайте предвид, че в случай на рекламация потребителят не може директно да развали договора. Вие имате правото да му предложите да смените или поправите стоката в рамките на един месец, на което той не може да се противопостави. Само ако несъотвестствието не е отстранено в рамките на този един месец или ако вече са удовлетворени три рекламации в периода на гаранцията, потребителят може да развали договора.

Санкциите за неизпълнение на тези задължения се налагат от Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Допълнителни задължения се установяват от Закона за електронната търговия. Тук законът предвижда задължение да:
1) посочвате като непоискани съобщенията, изпращани от Вас по мейл, когато получателят не е дал предварително съгласието си. Българското право поначало позволява на търговците свободно да изпращат търговски съобщения до юридически лица, освен когато те са заявили, че не желаят да ги получават и са се вписали в специален регистър към КЗП. Съобщенията трябва да бъдат лесно разпознаваеми като търговски и да позволяват ясно да бъдете идентифициран като изпращач. За съжаление нашето право забранява изпращането на търговски съобщения до потребители без предварителното им съгласие.
2) посочите общите условия на услугата и съдържанието на договора по начин, позволяващ те да бъдат съхранени и възпроизведени.

На последно място, трябва да имате предвид и правилата, касаещи защитата на личните данни.

Вие може да съхранявате информация или да получите достъп до информация, съхранена в крайното устройство на потребителя, когато му предоставите ясно и изчерпателно информацията, предвидена в чл. 13 GDPR. Заедно с това Вие трябва да му предоставите и възможността да откаже съхраняването или достъпа до информацията. Тези изисквания не се прилагат, когато информацията е необходима, за да предоставите услуга, която е изрично поискана от получателя ѝ. Те също така не са задължителни при последващо съхраняване на информация или достъп до информация, когато потребителят не е възразил.
Вие сте длъжен да му осигурите възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни.
Когато възнамерявате да обработвате данните за цел, различна от тази, за която са събрани, следва да предоставите на потребителя информация съгласно чл. 13, пар. 2 GDPR. За да избегнете тези допълнителни грижи, можете при първоначалното събиране на данните да упоменете целите, за които те се събират. Имайте предвид обаче, че дори при този подход трябва да конкретизирате целите. Бланкетно съгласие не се допуска.
Общият принцип е, че личните данни се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимите за постигането на целите, за които са събрани. Ако администраторът на данни не може да определи конкретни срокове, трябва да предостави на потребителя критерии за тяхното определение. В закон обаче могат да се установят конкретни срокове.

Тресавището на защитата на потребителите може да се окаже много дълбоко за някои търговци. Но ако спазвате тези основни задължения, имате добър шанс КЗП и КЗЛД да не потропат на вратата Ви.

Ако желаете да приведете своя онлайн бизнес в съответствие със законовите изисквания - не се колебайте да се свържете с нас: Вашият правен консултант в Интернет!

Владимир Славов

© 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: КАК ДА?