Нова наредба на Комисията за защита на личните данниАдминистраторите на лични данни ще извършват оценка на въздействието върху обработваните лични данни
Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) прие нова Наредба №1 за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, която влезе в сила на 15.02.2013г. и отмени предишната Наредба №1/07.02.2007г. Целта на новата наредба е да се въведе адекватна защита на личните данни в поддържаните от Комисията регистри с лични данни в зависимост от характера на данните и от броя на засегнатите от нарушената защита лица. Смисълът на въведените с наредбата мерки за организационна и техническа защита на данните е да се гарантират основните принципи при обработването им - поверителност, цялостност и наличност на личните данни.

Администраторите на лични данни трябва да извършват периодично, на всеки 2 години оценка на въздействието върху обработваните лични данни. Съгласно наредбата, „оценката на въздействието е процес за определяне нивата на въздействие върху конкретно физическо лице или група физически лица, в зависимост от характера на обработваните лични данни и броя на засегнатите физически лица при нарушаване на поверителността, цялостността или наличността на личните данни.”

В срок до 6 месеца от влизане на наредбата в сила, администраторът е длъжен да определи нивото на въздействие на обработваните от него регистри.
Тагове: Поверителност