Контекст От влизането си в сила през 2018г. Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с който се транспонира Четвъртата Директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (4AMLD, на английски), ежегодно търпи промени. Най-честият обект на изменения и доп...

Повече