EN | БГ
Welcome to our site     +359 888 233 024   Свържете се с нас

Innovative Legal & Business ServicesПолитика за поверителност и защита на личните данни: www.1legal.net

Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни („Политика”), които се събират от потребителите на уебсайт с адрес (URL) www.1legal.net („Уебсайт”) във връзка с използването на Уебсайта, неговите услуги, съдържание и ресурси. Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на Уебсайта се извършва от "Уан Лигал Нет" ЕООД в качеството на администратор на лични данни (”Администратор”, “Ние”).В сила от: 25 Май 2018 г.Моля,запознайте се с настоящата политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Уебсайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Уебсайта и да не използвате по какъвто и да е начин нашите услуги.1. Кои сме ние?"Уан Лигал Нет" ЕООД е консултантска компания, регистрирана съгласно законите на Република България, с ЕИК 202431617, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1000, ул. Алабин 8, ет. 4, офис 3.2. Валидност и действиеНастоящата Политика за защита на лични данни определя какво се случва с Вашите лични данни, които ни предоставяте чрез Уебсайта.Настоящата Политика представлява неизменна част от нашите Общи условия за използване на Уебсайта („Общи условия”). Всички дефиниции, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика.Достъпът, разглеждането и използването по какъвто и да е начин на услугите и ресурсите в Уебсайта изисква потвърждение, че сте запознати, разбирате смисъла и значението и приемате да сте обвързани от настоящата Политика. Преди да осъществите достъп до услугите на Уебсайта, Вие следва да изразите своето изричното съгласие да събираме, получаваме, записваме, организираме, съпоставяме, обновяваме, променяме, извличаме и по друг законосъобразен начин да обработваме, използваме и споделяме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. Можете да дадете Вашето съгласие за горепосочените действия с клик върху опцията „Съгласен съм” при изпращане на запитване чрез формата за контакт, достъпна на нашия Уебсайт.Използването на Уебсайта, на неговите услуги и ресурси изисква съгласие за приемането на настоящата Политика. Достъпът до настоящата Политика е постоянно активен на следния адрес: http://1legal.net/bg/privacyСъбирането, обработването и съхранението на личните данни на потребителите на Уебсайта се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимото действащо българско и европейско законодателство.Ние си запазваме правото по всяко време да правим изменения по настоящата Политика. Новите версии ще бъдат публикувани в Уебсайта. Ще бъдете извествявани за подобни промени на посочения от Вас при изпращане на запитване email адрес.При несъгласие с промени в настоящата Политика, Вие следва да ни уведомите писмено за това, след което Вашите данни ще бъдат заличени. В случай че сте съгласни, е нужно да изразите своето изрично съгласие с направените промени, като изберете опцията „Съгласен съм с промените” при последващ достъп до Уебсайта„Лични данни” са всички данни, които съдържат идентифицираща информация (например име, телефон, email и други). Преди да получим и обработим Вашите лични данни, изискваме Вашето изрично, информирано и свободно дадено съгласие за това.Публикуваната тук Политика е приложима и валидна само потребители на услугите на Администратора, достъпни чрез Уебсайта. Тази Политика не се прилага по отношение на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании, които Администраторът не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните чрез Уебсайта услуги и ресурси. Следва да бъдете информирани, че всички тези уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании притежават собствени политики за защита на лични данни, както и че ние не носим отговорност за тях. Молим да се запознаете с политиките за лични данни на други уебсайтове, социални мрежи, платформи или компании преди предоставянето на лични данни чрез същите.3. Какви данни събираме за Вас?Вие имате право да осъществявате достъп до Уебсайта без предоставяне на личните Ви данни и регистрация. Достъпът до услугите на Уебсайта изисква предоставянето на лични данни, например при изпращане на запитване чрез формата за контакт.Лични данни, предоставяни от Вас:Когато изпращате запитване чрез формата за контакт, ще Ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за използването на услугите и ресурсите на Уебсайта. Събирането на тези данни се извършва в съответствие с най-строгите законови изисквания за сигурност.Използването на услугите на Уебсайта изисква да сте навършили 16-годишна възраст. С използването на услугите на Уебсайта, Вие потвърждавате, че сте навършили 16-годишна възраст.Успешното изпращане на запитване изисква попълването на определени полета, маркирани като задължителни.При изпращане на запитване следва да предоставите своите:Часто от данните, които ни предоставяте в процеса на използване на услугите на Уебсайта, не биха могли сами по себе си да Ви идентифицират директно, но могат да бъдат свързани с дадено физическо лице чрез използването на допълнителна информация, предоставена от Вас, следователно същите следва да се считат за информация, отнасяща се до физическо лице, което може да бъде идентифицирано.Попълването на незадължителните полета в процеса на използване на услугите на Уебсайта, като например телефон за контакт, Уеб адрес (url) и допълнителна информация относно Вашето запитване, е изцяло по преценка на Потребителите.Потребителят е отговорен за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или зловредна употреба на лични данни и информация.Не събираме лични данни, които:Данни, които събираме автоматично:Всеки път, когато посещавате Уебсайта, ние автоматично събираме следните данни:Информация за Вашето Устройство:Информация за местоположение:Информация, която събираме при използване на услугите на Уебсайта:Бисквитки:4. Какви са целите на обработка на Вашите лични данни?Личните данни, които събираме са необходими за предоставянето на качествени услуги и за да Ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ при необходимост.Предоставените от Вас лични данни използваме за следните цели:При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.5. Кой има достъп до Вашите лични данни?Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:Нашите служители и партньори имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка на Уебсайта и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.Нашите служители и партньори са надлежно информирани относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни. В случай на разкриване на лични данни на даден потребител пред публичен орган във връзка с разследване или производство срещу него, не сме задължени да уведомяваме въпросния потребител.6. Вашите праваПо силата на приложимото законодателство Вие имате законно признатото право без да дължите нищо по всяко време да възразите срещу обработването на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@1legal.net.Вие имате и правото да бъдете информирани преди личните Ви данни да бъдат предоставени за първи път на трети страни за целите на директния маркетинг, или когато биват използвани от името на трети лица. Вие имате право да се противопоставяте на това прехвърляне или използване, без да дължите нищо.Вие имате право да получите достъп до личните данни, които съхраняваме относно Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@1legal.net.Вие имате право да изисквате прехвърлянето на Вашите лични данни на друг администратор, чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@1legal.net.В случай че част от информацията, която съхраняваме осносно Вас, е невярна или неточна, Вие имате право да я коригирате чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@1legal.net.Вие имате правото да се свържете с нас с цел да поискате пълно заличаване на Вашите лични данни чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@1legal.net.Също така, Вие имате право да изисквате поставянето на ограничение в обработката на Вашите лични данни по отношение на отделни действия по събиране, обработване и споделяне им чрез изпращане на изрично искане или на следния email адрес: office@1legal.net. Вие имате право да изисквате трети страни, които имат достъп до Вашите данни да бъдат уведомени относно ограниченията, изтриването или забраната за обработка на Вашите данни, с цел заличаване от тези трети страни на всички връзки, копия или реплики на Вашите лични данни.В допълнение, Вие имате право да подадете жалба до компетентния орган в България -Комисията за защита на лични данни (КЗЛД), с адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или онлайн тук.7. Къде съхраняваме Вашите лични данни и за какъв период?Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на защитени сървъри на територията на ЕС.Ние съхраняваме личните Ви данни за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на Услугите и/или на Уебсайта.По изключение, е допустимо от закона по-нататъшното запазване на личните данни само в случаите, когато е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение и правото на информация, за спазване на правно задължение, за изпълнение на задача от обществен интерес или при изпълнение на официални функции, възложени на нас в качеството ни на Администратор, по причини от публичен интерес в областта на общественото здравеопазване, за целите на архивирането в обществен интерес,за целите на научни или исторически изследвания, или за статистически цели, или за установяване, упражняване или защита на правни искове.8. Технологични и организационни мерки за сигурност на обработката. РисковеНашата цел е да гарантираме качеството и целостта на данните, предоставени ни от потребителите на Уебсайта. За тази цел са предприети адекватни технологични и организационни мерки, които допринасят за защитата, точността, актуалността и пълнотата на данните.Цялата информация, която ни предоставяте, се съхранява на защитени сървъри. Ние прилагаме подходящите технологични и организацинни мерки, необходими за защитата на Вашите лични данни, и подходящото ниво на защита, което гарантира конфиденциалността и целостта на данните и предотвратява унищожаването, загубата, неправомерната промяна или неразрешеното разкриване на лични данни.В случай че сме Ви предоставили код/парола за достъп до Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате, че носите отговорност за защитата и конфиденциалността на тези код/парола. В никакъв случай ние няма да поискаме от Вас да предоставите тези код/парола на други лица.Независимо от мерките, предприети за защита на Вашите данни, следва да бъдете информирани, че преносът на данни по Интернет или друга отворена мрежа никога не е напълно сигурен и съществува риск трети лица да осъществят неразрешен достъп до Вашите данни и да ги използват.9. Данни за контактЗа допълнителна информация, жалби или упражняване на Вашите права, можете да се свържете с нас на:Настоящата Политика е в сила от 25 Май 2018г. и е в съответствиe с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).