RSS Feed | 1Legal.nethttps://1legal.net/Абонирайте се безплатно за нашия бюлетин, за да имате достъп до новини за интелектуалната собственост, е-бизнеса, промените в законодателството и последните тенденции в правото.bg1Legal.nethttps://1legal.net/images/logo.pnghttps://1legal.net/24058Новите Правила за смяна на интернет доставчикаhttp://1legal.net/bg/blog-read208-new-rules-on-switching-internet-access-service-providers-Wed, 31 Aug 2022 09:22:02 +0300За крайните ползватели на интернет е важно да знаят, че са приети нови Правила за смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет. Крайни ползватели са както физическите, така и юридическите лица. Определя се конкретно в кои случаи процедурата за смяна на интернет доставчика е съобразно новите единни правила. Извън тези случаи процесът на смяна на доставчик се осъществява при условия, определени от доставчиците в договора с крайните ползватели. Новите Правила все още не са влезли в сила, но е препоръчително запознаването с тях!<br /> <br /> В края на пролетта тази година Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект за ПРАВИЛА за смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет. С Държавен вестник, бр. 68 от 23.08.2022г. новите Правила бяха обнародвани. Новата подзаконова уредба влиза в сила в 9-месечен срок от обнародването в ДВ на 24 май 2023 г.<br /> <br /> За кого се отнасят Правилата?<br /> <br /> По смисъла на Правилата „крайни ползватели“ са физически или юридически лица, които са страна по договор с предприятие, предоставящо услуги за достъп до интернет – било то за конкретно домакинство и/или бизнес.<br /> <br /> Какво предвиждат Правилата?<br /> <br /> Важно е да се отбележи, че новите Правила се отнасят само за случаите, когато са налице едновременно следните условия:<br /> 1. за достъп до крайния ползвател е необходимo приемащият (новият) и даряващият (настоящият) доставчик да използват напълно или частично една и съща електронна съобщителна мрежа и/или да имат сключен помежду си договор за достъп на едро;<br /> 2. налице е техническа възможност за смяна на доставчика;<br /> 3. услугите за достъп до интернет се предоставят на един и същ адрес.<br /> <br /> Ако не отговаряте на тези условия, то не попадате в обхвата на Правилата и е препоръчително да ревизирате договорните условия с Вашия интернет доставчик.<br /> <br /> Правилата за смяна на доставчика предвиждат някои важни задължения за доставчиците:<br /> - задължени са да уреждат в договора и/или в друга преддоговорна информация, и/или в общите условия условията и реда, при които можете да продължите да ползвате част или всички допълнителни услуги, които са били включени в ценовия ви пакет, преди смяна на доставчика. <br /> - следва да осигурят равнопоставеност на вас, които сте заявили смяна на доставчик, и собствените си крайни ползватели.<br /> - досегашният ви доставчик не следва да ви налага ограничения, когато сте заявили смяна, по отношение на начина на ползване на услугите за достъп до интернет – абонамент или предплатена услуга, и др. <br /> <br /> Каква е процедурата за смяна на доставчика?<br /> <br /> Първата стъпка е подаване на заявление по образец при приемащия доставчик или при негов оправомощен дистрибутор, или търговски представител. Възможно е и електронно подаване на заявлението, ако разполагате с КЕП и при наличие на техническа възможност и договореност с доставчика.<br /> <br /> Имате възможност да посочите конкретна дата за смяна на досегашния ви доставчик с новия в рамките на законовия срок за реализация на смяната на доставчик – до 10 работни дни, считано от момента на стартиране на процедурата.<br /> <br /> Договорът между приемащия доставчик и крайния ползвател влиза в сила в деня на успешната смяна на доставчик и инсталиране на услугата от приемащия доставчик. Договорът с досегашния доставчик се прекратява автоматично, когато приключи процесът на смяна на доставчика, а личните данни се изтриват и/или унищожават след изтичане на приложимите срокове за тяхното съхранение.<br /> <br /> В Правилата изчерпателно са посочени и случаите, в които доставчик (настоящ или нов) може да откаже смяна. <br /> Отказът следва да е мотивиран.<br /> <br /> Крайните ползватели е важно да знаят, че КРС е предвидила и случаи, в които може да се предвиди искане за компенсиране пред съответния доставчик – например ако смяната на доставчика не е извършена в законоустановения срок, или е извършена без тяхното съгласие, или при пропуснати срещи за услуга и инсталация (когато е приложимо).<br /> <br /> Предявяване на искането за компенсиране пред доставчика не е пречка за крайния ползвател да предяви иск по съдебен ред.<br /> <br /> За правнo консултиране и съдействие във връзка с процедурата по смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет, не се колебайте да се свържете с нас, тук.<br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Краудфъндингът (Crowdfunding) с правна рамка в Българияhttp://1legal.net/bg/blog-read207-crowdfunding-legalized-in-bulgariaMon, 22 Aug 2022 08:54:04 +0300През месец юли т.г. Народното събрание прие правила за колективното финансиране (т.нар. crowdfunding), които са от значение за пазарните участници в екосистемата на стартъпите – създателя на проект, инвеститори и посредника между тях, а именно доставчик на услуги за колективно финансиране. Въвеждат се изисквания за организацията, лицензирането и надзора на доставчиците на услуги за колективно финансиране, за дейността на платформите за колективно финансиране, както и за прозрачността и маркетинговите съобщения във връзка с предоставянето на услуги за колективно финансиране. Предвиждат се и значителни имуществени санкции за нарушения на законови задължения в размер от 10 000 до 500 000 лв. или до 2,5 на сто от общия годишен оборот. <br /> <br /> 1. Националният режим възприема общата европейска уредба.<br /> <br /> При обзор на летните броеве на Държавен вестник (ДВ) прави впечатление трендът на българския законодател да внася промени и/или да приема нови правила във финансовите и инвестиционните закони – Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за кредитните институции, Закона за пазарите на финансови инструмент. <br /> <br /> На фокус в днешния материал са измененията и допълненията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) в ДВ, бр. 51 от 01.07.2022г. Промените предвиждат въвеждане в националното законодателство на мерки по прилагане на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС) 2019/1937 (Регламент (ЕС) 2020/1503), за краткост „Регламентът.“ Промените в по-голямата си част са вече в сила. <br /> <br /> 2. Колективното финансиране в екосистемата на стартъпите (startups)<br /> <br /> Колективното финансиране (КФ) е форма на алтернативно финансиране за стартъпи и за малките и средните предприятия (МСП), които обикновено разчитат на малки инвестиции. КФ е вид посредничество от все по-голямо значение, при което доставчик на услуги за колективно финансиране, без да поема собствен риск, обслужва публично достъпна цифрова платформа с цел свързване или улесняване на свързването на потенциалните инвеститори или заемодатели с търсещи финансиране предприятия. Алтернативи за КФ са отпускане на заеми и набиране на инвестиции най-често чрез онлайн платформи. <br /> Европейският законодател е разпознал като ползи от КФ за стартъпите и МСП:<br /> - осигуряването на алтернативен източник на финансиране, вкл. рисков капитал;<br /> - утвърждаването на дадена бизнес идея;<br /> - достъпът на предприемачите до голям брой хора, които предоставят наблюдения и информация;<br /> - маркетинг средство.<br /> <br /> 3. Изисквания към доставчиците на услуги за колективно финансиране <br /> <br /> 3.1. Лиценз<br /> <br /> Съгласно ЗППЦК доставчик на услуги за колективно финансиране може да бъде АД или ООД, получило съответния лиценз от Комисията за финансов надзор (КФН). КФН издава лиценз на дружество със седалище и адрес на управление на територията на България, което отговаря на нормативните изисквания по Регламента (чл. 12) – както към дружеството и дейността, така и на индивидуалните изисквания към членовете на управителните и контролните му органи. Не е въведен праг за начален капитал. <br /> <br /> Важно е да се отбележи, че лицензът за предоставяне на услуги за колективно финансиране не се равнява на лиценз за предоставяне и на платежни услуги. Ако доставчик на услуги за КФ предоставя такива платежни услуги във връзка с услугите си за колективно финансиране, той трябва да бъде и доставчик на платежни услуги съгласно Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги.<br /> <br /> 3.2. Защита на инвеститорите <br /> <br /> Законът възпроизвежда и препраща към редица разпоредби в Регламента относно защита на инвеститорите. Това на практика са и част от законовите задължения на доставчиците на услуги за КФ. Те следва да предоставят на потенциалните инвеститори т.нар. основен информационен документ за инвестицията. Той на свой ред следва да отговаря на завишени изисквания и критерии (Виж чл. 23 от Регламента и чл. 170 от ЗППЦК).<br /> <br /> Всяка информация, включително маркетинговите съобщения, която доставчиците на услуги за КФ предоставят на клиентите за себе си, за разходите, за финансовите рискове и таксите при услугите за КФ или при инвестициите в рамките на КФ, за критериите за подбор на проекти, и за естеството и рисковете, свързани с предоставяните от тях услуги, трябва да е коректна, ясна и неподвеждаща.<br /> <br /> Определя се и праг на общо набраните средства за предложенията за колективно финансиране, направени от конкретен създател на проект, а именно 5 000 000 EUR – праг, който повечето държави членки използват, за да освободят публично предлагане на ценни книжа от задължението за публикуване на проспект.<br /> <br /> Законът и Регламентът допълнително задълбочават защитата като правят разграничение между опитни и неопитни инвеститори и се въвеждат различни равнища на защитни мерки за инвеститорите, подходящи за всяка от тези категории.<br /> <br /> 4. Какво е значението на Crowdfunding Регламента за крипто бизнеса? <br /> <br /> Регламентът визира КФ чрез отпускане на заеми или набиране на инвестиции като средствата са финансови инструменти, в т.ч. и ценни книги. <br /> <br /> Виртуалните валути у нас се разглеждат, осчетоводяват и облагат като финансов актив. Те са обект на предстоящата правна уредба на ЕС в Регламента MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), но не и на Crowdfunding Регламента. <br /> <br /> Крипто активите: между реда и хаоса <br /> <br /> В тази връзка е направено и следното уточнение в Регламента: <br /> § 15. „Въпреки че първоначалното предлагане на монети (Initial Coin Offering aka ICO) има потенциал да финансира МСП, иновативни стартиращи и разрастващи се предприятия и може да ускори трансфера на технологии, техните характеристики значително се различават от услугите за колективно финансиране, уредени съгласно настоящия регламент.“<br /> <br /> За правнo консултиране и съдействие във връзка с услуги за колективно финансиране, лицензиране и проекти, свързани с криптоактиви, не се колебайте да се свържете с нас, тук.<br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> САЩ срещу Web 3.0 http://1legal.net/bg/blog-read206-the-us-v-web-30Fri, 12 Aug 2022 11:43:15 +0300Под прицел ли са „Умните договори“ (Smart Contracts)? <br /> <br /> Новина от последните дни се оказа повод за динамичен дебат сред крипто общността по въпроса какво означава забраната, наложена от САЩ на Tornado Cash, и какви ще са последиците в по-широк аспект. Tornado Cash е децентрализиран протокол с отворен код за частни транзакции в мрежата Ethereum. Наложената санкция се свързва с подозрение за изпиране на пари чрез тази услуга. <br /> <br /> “В понеделник Министерство на финансите на САЩ (U.S. Treasury Department) издаде обща забрана за услугата за „смесване на криптовалути“ Tornado Cash. На всички американски лица е забранено да взаимодействат с протокола с отворен код – ход, който вероятно ще има широко последици за света на крипто,“ съобщава Coindesk. Министерството на финансите на САЩ поддържат, че Tornado Cash е „миксер за виртуални валути, който изпира приходите от кибер престъпления, включително тези извършени срещу жертви в Съединените щати.“<br /> <br /> Decrypt следи отблизо дебата в социалните мрежи, който избухна в резултат на правителствената санкция. Експертите и лидерите в индустрията се различават в мненията си относно законността и уместността на забраната.<br /> <br /> От интерес е полемиката, свързана с „умните договори“ (Smart Contracts). “Умните договори” са теоретично и опитно изучавани и са обект на редица изследвания през последните години. Много смятат, че забраната на правителството на САЩ е безпрецедентна и е насочена директно срещу технологията на „умните договори“, докато други считат, че е нормална реакция срещу крипто бизнеса. Налице ли е неоснователна намеса в поверителността на транзакциите на потребители? Ще последват ли още по-затегнати мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма? Дали въпросната санкция ще засегне и други сходни продукти и услуги? <br /> <br /> Въпреки всички тези резонни въпроси, заформилият се дебат също засяга и един по-философски въпрос и етични категории, а именно относно Човека и Кода – в противоборство ли са и как ще се възприема тяхната връзка за в бъдеще. <br /> <br /> Официален източник на новината: Decrypt..<br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Изисквания на Booking.com и други платформи за регистрация на къщи за гости http://1legal.net/bg/blog-read205-registration-of-guest-housesrooms-in-bulgaria-needed-on-bookingcom-Tue, 28 Jun 2022 15:02:00 +0300Лицата, които развиват бизнес с къщи и стаи за гости, но не са ги регистрирали по съответния ред се сблъскаха с неочаквани проблеми този сезон.<br /> Лятото официално встъпи в длъжност на 21 юни. <br /> Активният туристическият сезон е открит и вече гони своя връх. <br /> Наред с големите хотели и хотелски вериги в последните години за вниманието на туристите се борят и къщите за гости. Дейността по отдаване на стаи, апартаменти и къщи за гости беше регламентирана през 2020г. с Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости (Наредбата), която разписа правилата и редът за регистрация на тези обекти от техните собственици/наематели. <br /> <br /> Наредбата въведе нови условия и ред за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости,<br /> категоризирайки ги като тип места за настаняване - клас „В”. Процедурата по регистрация включва няколко стъпки, сред които: подаване на заявление по образец (с информация относно капацитета на обекта, идентификатор на недвижимия имот, индивидуализиращи данни на лицето, което ще извършва хотелиерството) и документи, удостоверяващи правото Ви на собственост върху обекта или правото Ви да извършвате дейност в обекта, ако не сте собственик. <br /> Документите се подават пред кмета на общината по местонахождението на обекта. В 7-дневен срок от подаването на заявлението-декларация кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за регистрация и удостоверение на лицата, заявили извършването на хотелиерство в стая за гости/апартамент за гости. Повече относно реда и изискванията за регистрация на стаи и апартаменти за гости можете да прочетете тук<br /> <br /> Лицата, които експлоатират такива обекти, но не са ги регистрирали по съответния ред се сблъскаха с неочаквани проблеми този сезон. Все повече електронни платформи за обяви на места за настаняване като например Booking.com изискват доказателство, че Вашата дейност е законосъобразна и че обектът, който отдавате, е регистриран по съответния ред.<br /> <br /> Причината?<br /> Отдаването на стаи и апартаменти за гости е туристическа дейност по смисъла на Закона за туризма. Общите правила за хотелиерството като туристическа дейност се прилагат и в този случай. Съгласно чл. 113, ал. 3 от Закона за туризма „онлайн, включително чрез електронна платформа, която свързва потребители на туристически услуги и лицата, които ги предоставят, могат да се предлагат туристически услуги само за категоризирани или регистрирани места за настаняване.“ <br /> <br /> Ако възнамерявате да рекламирате и популяризирате вашия обект, включително да използвате услугите на платформи като Booking, за да избегнете отказ, който би могъл да забави процеса и то в разгара на сезона, на първо място трябва да изпълните процедурата за регистрация съгласно Наредбата. <br /> <br /> Ако имате нужда от съдействие или имате въпроси относно реда и условията за регистрация на стаи и апартаменти за гости, не се колебайте да се свържете с нас - 1Legal.Net, Вашият онлайн правен консултант! <br /> С наша помощ, успешно бяха регистрирани десетки обекти на всички, които ни се довериха. <br /> Доверете ни се и Вие. <br /> <br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Какво се случва със стабилните криптовалути (Stablecoins)?http://1legal.net/bg/blog-read204-whats-going-on-with-stablecoinsThu, 16 Jun 2022 11:03:40 +0300Бъдещото развитие на стабилните криптовалути към този момент е една от горещите теми в крипто сектора в глобален план и всички знаем защо…<br /> <br /> „Стабилните криптовалути” (stablecoins) са едно от най-вълнуващите приложения на блокчейн технологията днес. Те представляват „криптоактив, който има за цел да поддържа стабилна стойност спрямо конкретен актив или съвкупност от активи“ (определението за „стабилни криптовалути “, дадено от Борда за финансова стабилност). <br /> Стабилните криптовалути могат най-общо да се разделят в две категории: <br /> <br /> 1. Стабилни криптовалути, обезпечени с активи, като Tether(USDT)- криптовалута, привързана към американския долар. Други активи освен парите в класически смисъл (фиат) могат да бъдат стоки (вкл. злато), както и други виртуални валути. <br /> <br /> 2. Алгоритмични стабилни криптовалути като злополучната Terra (UST/LUNA). Тези стабилни криптовалути използват алгоритъм, „който играе роля на „централна банка“, увеличавайки или намалявайки предлагането в съответствие с правилата на алгоритъма, което може да бъде чрез препратка към съответните емисии на данни на трети страни (известни като оракули), и чиито правила могат да бъдат променени от приложимия (обикновено децентрализиран) процес на управление,“ (“Блокчейн: Правен и регулаторен наръчник”, The Law Society).<br /> <br /> Към средата на м. май пазарът на криптовалути тръгна тревожно надолу. След срива на Terra (UST/LUNA) все повече и повече експерти, коментатори и наблюдатели започнаха да повдигат въпроси като „Алгоритмичните стабилни криптовалути: защо всичко се обърка?“, „Има ли бъдеще за (алгоритмичните) стабилни криптовалути?“ и т.н.<br /> <br /> Наблюдаелите може би са прави относно това какво да очакваме в близкото бъдеще заради: <br /> <br /> - Увеличаващо се недоверие в пазара на криптоактиви и свръхспекулация относно сходни проекти. Дори и при това положение, по време на криза има възможности за проверка на успеваемостта на различни стратегии и подходи (както на издателите на стабилни криптовалути, така и на инвеститорите).<br /> <br /> - Засилено безпокойство, засилен контрол. Комисията на САЩ по ценните книжа и борсите например разследва развоя на събитията с Terra (UST), Тether все повече и повече е на прицел, а ЕС е критикуван за недостатъчно проактивния си подход към крипто сектора.<br /> <br /> - Режим „Регулация“. Повишените пазарни рискове винаги са предпоставка за промени в законодателството или приемането на изцяло ново. В случая на (алгоритмичните) стабилни криптовалути това следва да се разглежда като положителна последица, тъй като изричната регулация на стабилните криптовалути би създала правна сигурност за финансовата система и най-вече за инвеститорите. Правно регулирани стабилни криптовалути ще осигурят по-голяма ценова стабилност за инвеститорите. <br /> <br /> При всички случаи стабилните криптовалути са комплексно правно и регулаторно предизвикателство и то до голяма степен благодарение на техния потенциал за неизследвано още разнообразие от приложения. <br /> <br /> Тъй като крипто пазарът продължава да е „мечи“, все още има много да се анализира. В пазара днес има и доза „философско спокойствие“ – нека не забравяме, че блокчейн континуумът е експериментален и остава още много преди всичко да е изпробвано и далеч по-обозримо. <br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> Препродажба на използвани лицензи за софтуерhttp://1legal.net/bg/blog-read203-software-licences-resale-Wed, 11 May 2022 16:49:04 +0300Ако извършвате търговия с компютърни програми (софтуер) в Европа, препоръчително е да сте запознати с правната уредба на тази дейност. В настоящия материал са предложени конкретни стъпки и препоръки при извършване на такава дейност в съответствие с основни правни положения, изведени от практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС). <br /> <br /> Законна ли е препродажбата на използвани лицензи за софтуер? <br /> <br /> Препродажбата на лицензирани копия от компютърни програми (на т.нар. използвани лицензии) е законна. Това е основно положение, изведено в практиката на СЕС (емблематичното UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., C-128/11 както и Aleksandrs Ranks и Jurijs Vasiļevičs v. Microsoft Corp., C-166/15) още през 2012 г. във връзка с преюдициално запитване относно тълкуване на разпоредби от Директива 2009/24/ЕО относно правната закрила на компютърните програми. <br /> <br /> Съдът намира, че препродажбата на използвани лицензи за софтуер е законна, защото: <br /> <br /> - Първата продажба в ЕС на копие от софтуер от страна на носителя на авторското право (Oracle по делото; тази роля може да изпълнява и Microsoft например) или с негово съгласие изчерпва правото на разпространение в ЕС върху това копие, а първа продажба представлява прехвърлянето на копието, придружено със сключения лицензионен договор със съответния клиент (който би могъл да се яви reseller).<br /> - Първоначалният приобритател – първият купувач на копието, който е reseller и предприема препродажба на материално (от CD-ROM или DVD-ROM) или нематериално копие (чрез изтегляне от Интернет), както и всеки последващ приобритател (клиент на първоначалния), се явяват законни приобритатели. Новият приобретател на лиценза за използване, какъвто е клиентът на съответния reseller, може, в качеството си на законен приобретател на копие (в това число и актуализирано) от софтуера, да изтегли това копие от уебсайта на създателя на софтуера. <br /> - За да е законна препродажбата и за да не наруши изключителното право на възпроизвеждане на софтуера, което принадлежи на автора, първоначалният приобритател (reseller) трябва да направи своето копие неизползваемо преди да предприеме препродажба на копието на своите клиенти. <br /> - Дори договорът за лиценз да забранява последващо прехвърляне, създателят на софтуера не може повече да се противопостави на препродажбата на това копие. <br /> <br /> Така в случаите, когато купувачът на копие на софтуер, дори и да се явява законен приобрирател, не направи своето копие неизползваемо в момента на препродажбата, последната няма да се счита за законна и ще бъде нарушено авторското право на възпроизвеждане на създателя на софтуера. Препродажбата ще е незаконна и когато неин предмет са т.нар. пиратски копия или копия, които се явяват предмет на престъпления по Наказателния кодекс (НК) – например чрез хакнати кредитни карти. В тези случаи е възможно да се носи наказателна отговорност по чл. 172а и следващите от НК. <br /> <br /> Препоръки <br /> <br /> Въз основа на правния анализ на решението на СЕС препоръчителни са следните стъпки при извършване на дейност, която включва покупка на използвани лицензии за софтуер и последваща препродажба:<br /> <br /> 1. Проверка на статуса на доставчиците/партньори/resellers:<br /> <br /> А. Купувайте копия на софтуер от проверени и надеждни доставчици, които предоставят гаранции за легитимност. Това означава да са способни да докажат с всякакви възможни документи и други средства, че са придобили съответните лицензии, които са предмет на препродажбата, на законно основание.<br /> <br /> Б. Легитимирането им като доставчици, закупили лицензии за софтуер законно, може да се осъществи чрез предоставяне на документи, които удостоверяват участия в партньорски програми на носителя на авторското право (създателя на софтуера), подобни на Microsoft Partner Nеtwork, идентификационен номер и/или вписване в нарочен регистър, поддържан от носителя на правото, и други. Средните пазарни цени, на които се предлагат съответните софтуерни лицензии, са един добър ориентир относно офертите на Вашите потенциални доставчици и тяхната надеждност и легитимност.<br /> <br /> В. Търговският риск се увеличава и следва да действате с повишено внимание в случаите, когато доставчиците предлагат оферти за използвани лицензи на подозрително ниски цени в сравнение със средните пазарни цени за същите продукти. Препоръчително е да отклоните такава оферта и да се насочите към по-надежден партньор, който е в състояние да Ви предложи гаранции за легитимност. Всестранната предварителна проверка на статуса на съответните доставчици, която би могла да включва, неизчерпателно, история на компанията, информация от съответните регистри, отзиви в потребителски чатове и форуми и други, е начин за намаляване на търговския риск.<br /> <br /> 2. Защита на потребителите <br /> <br /> Правата на потребителите, предвидени в Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, трябва да бъдат защитени както следва: <br /> <br /> Търговска гаранция<br /> <br /> Ако по някаква причина потребителят не може да получи достъп до продукта, който е закупил, той има право на търговска гаранция – да получи бездефектен продукт и достъп до закупения продукт (например ако след въвеждане на кода за достъп получи съобщение, че кодът е вече използван или по друг начин не може да осъществи достъп до продукта).<br /> <br /> Право на отказ<br /> <br /> Правото на отказ за downloadable продукти (софтуер) не е абсолютно и в определни хипотези потребителят не може да се откаже, ако вече е свалил или по друг начин получил достъп до продукта. В случаите, когато правото на отказ не може да се упражни от потребителите, това обстоятелство задължително се посочва в Общите условия. <br /> <br /> В заключение, макар и препродажбата на използвани лицензии за софтуер да е законна и да не е забранена от закона дейност, търговците следва да са наясно с търговските рискове, които крие тази дейност, както и със завишената грижа (грижата на добрия търговец), която следва да се полага в отношенията с клиентите и бизнес партньорите. Препоръчително е, и останалите участници в бизнеса, а именно доставчиците на софтуерни лицензи, да отговарят на същите високи стандарти и да могат да демонстрират, че притежават лицензите законно по смисъла на практиката на СЕС и на анализираното по-горе съдебно решение. <br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Етикети, продажба и реклама на хранителни добавкиhttp://1legal.net/bg/blog-read202-labelling-sale-and-advertising-of-food-supplements-Mon, 28 Mar 2022 10:28:55 +0300Настоящият материал разглежда уредбата, дадена с Наредба за хранителните добавки (обн. в Държавен вестник, бр. 106/12) относно информацията, която трябва да се предоставя при етикетирането, представянето и рекламата на хранителни добавки. <br /> Това са дейности, които засягат не само производителите, но и търговците на хранителни добавки във връзка с дистрибуцията и продажбата им.<br /> Режимът за хранителни добавки, въведен със Закона за храните от 2020г., остава непроменен.<br /> <br /> С новата Наредба за хранителните добавки се определя по-детайлно производството на хранителни добавки включително какви вещества (витамини и минерали, вещества с хранителен или физиологичен ефект и др.) могат и какви не могат да се влагат при производството на хранителни добавки, както и критериите за чистота на хранителните вещества, предназначени за влагане в хранителни добавки. Посочват се и растителните вещества, растителните препарати или комбинация от тях, които не могат да се влагат в хранителни добавки. <br /> <br /> Хранителните добавки представляват концентрирани източници на хранителна вещества, допълващи нормалната човешка диета. Хранителните добавки са регламентирани като „храни“, а не като „лекарствени продукти.“ В тази връзка изискванията на Регламент (ЕС) № 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите се прилагат и към хранителните добавки. <br /> <br /> Ако сте в бизнеса с хранителни добавки, следва да знаете, че има задължителна информация по Регламента на ЕС, която следва да предоставите на крайния потребител. Информацията трябва да е точна, ясна и лесноразбираема за потребителя, да не е заблуждаваща и да включва, неизчерпателно, списък и количество на съставките, срок на годност, специални условия за съхранение и/или условия за употреба, името или търговско наименование и адрес на стопанския субект (производител, дистрибутор) и други. <br /> <br /> Въведени са изисквания за начина на представяне на информацията – цифрово, процентно и/или графично. <br /> <br /> В допълнение съгласно Наредбата задължително се обявяват и следните данни: <br /> 1. наименование на категориите хранителни вещества или субстанции, характеризиращи продукта, или указание за естеството им; <br /> 2. препоръчвана доза за дневен прием; <br /> 3. предупреждение да не се превишава препоръчваната дневна доза; <br /> 4. предупреждение продуктът да не се използва като заместител на разнообразното хранене; <br /> 5. предупреждение продуктът да се съхранява на място, недостъпно за малки деца; <br /> 6. номер и дата на вписване на хранителната добавка в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните.<br /> <br /> Тази информация се предоставя и при етикетирането, и при рекламата на хранителни добавки.<br /> <br /> Като производител и/или бизнес оператор, вие трябва да знаете, че етикетът, представянето и рекламата на хранителни добавки не трябва:<br /> - да приписват на хранителните добавки свойства да предпазват, лекуват или излекуват болести при човека, нито да се позовават на такива свойства;<br /> - да съдържат какъвто и да е текст или да внушават, че балансираното и разнообразно хранене не може да осигури необходимите количества хранителни вещества.<br /> <br /> По отношение на това какво предвижда Законът за храните относно регистрацията на хранителни добавки, изискванията към бизнес операторите, включително лицата, извършващи търговия от разстояние с хранителни добавки, обектите за продажба на хранителни добавки и други – можете да научите повече в материала "Новият режим за хранителни добавки" или да се свържете с нас. <br /> <br /> За правнo консултиране и съдействие при създаване и регистриране на e- магазин, специалните изисквания за дрогерии и други не се колебайте да се свържете с нас тук.<br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Докладване на нарушения в Google, Facebook и WordPresshttp://1legal.net/bg/blog-read201-reporting-violations-on-google-facebook-and-wordpressFri, 18 Mar 2022 09:34:06 +0200Контекст<br /> Социалните мрежи са феномен на модерното общество и проявленията им в глобален мащаб трудно могат да се обхванат от страница или две. Едно проявление, което може да окаже сериозно негативно влияние не само на непосредственото ни ежедневие, но и на бизнеса, е способността на социалните мрежи да предлагат среда и средства за кибер тормоз, споделяне на зловредно и/или обидно съдържание, разпространяване на реч на омразата и други.<br /> <br /> Като водещи технологични гиганти, Google и Facebook изминаха дълъг път на изработване и актуализиране на своите политики, процедури, механизми и средства за безопасност на потребителите онлайн, включително зa докладване на нарушения на правата на потребителите. WordPress “захранва” огромен брой сайтове в Интернет като по този начин се откриват възможности за потенциални нарушения (на авторски права и други права на интелектуална собственост например).<br /> <br /> Категории нарушения<br /> Когато предприемате стъпки за докладване на съдържание в Google, Facebook, в това число и Instagram, и WordPress, първо следва да определите какво съдържание точно искате да докладвате (страница, пост, снимка, съобщение, профил, уебсайт и др.) и за какво предполагаемо нарушение.<br /> <br /> Обичайно има припокриване на различните категории нарушения, които могат да се докладват в посочените платформи, като: спам, тормоз, реч на омразата, тероризъм, нарушения, свързани с поверителността, порнография, нарушения на правата на интелектуална собственост (авторски права, търговска марка) и други. Можете още да докладвате и фалшиви новини (fake news) във Facebook, където всяка категория нарушения има и подкатегории, от които допълнително да изберете. <br /> <br /> В WordPress уебсайтове могат да бъдат докладвани за почти същите причини – за съдържание, което е спам, за възрастни, обидно, с насилие, промотиращо самонараняване/самоубийство, нарушаващо права на интелектуална собственост или свързано с поверителна информация. WordPress проверяват оплакванията на потребителите за сваляне на съдържание/уебсайт много строго особено във връзка с осигуряване правото на свобода на изразяване (пример от нашата практика се отнася за неправомерно използване на търговска марка).<br /> <br /> Инструкции за докладване: опитайте сами<br /> След като сте определили категорията нарушение, което ще докладвате, следвайте специфичните инструкции на съответната платформа, включително за попълване на формуляри като Google Forms например. <br /> <br /> За нарушения, свързани с права на интелектуална собственост, в частност за неправомерно използване на търговска марка, трябва да попълните и подадете онлайн формуляр за оплакване: Trademark Report Form за Google, Trademark Complaint Form за Facebook. В WordPress също е достъпен формуляр за потребителите, когато смятат, че уебсайт, хостван от Automattic на WordPress.com, нарушава използването на тяхна търговска марка. В такъв случай, преди подаване на онлайн формуляра, от WordPress съветват да започнете с въпроса, “Уебсайтът използва ли Вашата търговска марка в ревю и/или за критика на Ваш продукт или услуга?" Ако отговорът е “да”, то това не се счита за нарушение на търговска марка.” На практика, от потребителска гледна точка, този критерий за допустимост на оплакването затруднява процеса и може да се окаже пречка то да бъде разгледано по същество. <br /> <br /> Ако докладвате реч на омразата (hate speech) и други нарушения, на общите страници за докладване на Google и Facebook са поместени инструкции как да го направите. В допълнение, помощният център на Facebook съдържа специална страница ‘Abuse resources’, с фокус върху злоупотреба, насилие, кибер тормоз и други и с какви мерки за безопасност разполагате. <br /> <br /> Препоръчително е запознаване с Facebook Community Standards и Google Code of Conduct за допълнителни разяснения.<br /> <br /> …или по-добре се свържете с нас!<br /> <br /> В много случаи, когато докладвате съдържание, това е именно поради правни причини. Най-вероятно се засягат ваши права на интелектуална собственост (търговска марка, авторски права) и/или правото на защита на личния ви живот, в това число и лична кореспонденция, поверителност на данните и други. Това изисква професионална помощ и решения. <br /> <br /> За правнo консултиране и съдействие във връзка с докладване на нарушения в Google, Facebook и WordPress не се колебайте да се свържете с нас тук.<br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Крипто активите: между реда и хаоса http://1legal.net/bg/blog-read200-crypto-assets-between-order-and-chaosTue, 15 Mar 2022 18:32:49 +0200Криптовалутите означават свобода.<br /> Правото означава правила и ред.<br /> <br /> Хората не обичат да следват правила, но именно те позволяват на обществото да функционира нормално. Без закони светът би бил хаос, в който всеки оцелява сам за себе си. Експлозивната популярност на криптовалутите предизвика засилен контрол от страна на правителствата и регулацията очевидно се развива. Правото очевидно се задъхва да догони и отрази новите отношения в нашето доминирано от технологиите ежедневие.<br /> Има куп въпроси, които все още не са уредени и затова изискват адекватно и пълно законодателно иницииране.<br /> <br /> Наскоро американското правителство обяви Заповедта на президента Байдън за осигуряване на отговорно развитие на дигиталните активи (Executive Order on ensuring responsible development of digital assets) , с която се цели създаването на единна регулаторна рамка за дигиталните активи, включително предпазни механизми за инвеститорите и потребителите.<br /> <br /> Европа е крачка напред с Проекта за Регламент за пазарите на крипто активи (Regulation on Markets in Crypto Assets (MiCA). Регламентът има потенциал да премоделира европейската крипто индустрия, осигурявайки правна сигурност и яснота с единни правила в целия ЕС.<br /> <br /> Ако сте любопитни да научите:<br /> - Какво представлява стратегическият пакет на ЕС за цифрови финанси?<br /> - Кой ще бъде субект на задължения по новия Регламент MiCA?<br /> - Каква правна таксономия предвижда MiCA?<br /> - Ще засегне ли Регламента компании, базирани извън Европа?<br /> - Какво ще бъде значението на „принципа на паспортиране“?<br /> - Кога влиза в сила предложението за регламент?<br /> изтеглете безплатно и прочетете моята електронна книга <br /> “EU crypto assets regulation (MiCA) - what to expect?” тук<br /> <br /> За допълнителна информация как 1Legal.Net може да ви помогне да се подготвите за промените и за съответствие с MiCA и новите изисквания към крипто активите, свържете се с нас чрез: office@1legal.net или през формата за контакт, тук.<br /> <br /> адв. Евгения Ганчева<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Вие сте задължен субект по ЗМИП, ако... http://1legal.net/bg/blog-read199-you-are-an-obliged-entity-under-the-aml-act-if-Tue, 08 Mar 2022 22:30:11 +0200Контекст<br /> От влизането си в сила през 2018г. Законът за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с който се транспонира Четвъртата Директива на ЕС за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (4AMLD, на английски), ежегодно търпи промени. <br /> <br /> Най-честият обект на изменения и допълнения от законодателя е кръгът на задължени субекти по ЗМИП. Това са лицата по чл. 4 ЗМИП, за които прилагането на мерките срещу изпирането на пари (идентифициране на клиенти, проверка на идентичността, разкриване на определена информация и др.) е задължително. <br /> <br /> Кръгът бе разширен през 2019г. – например лицата, които търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, и лицата, доставчици на услуги, свързани с криптовалути. Кръгът бе и значително стеснен с измененията от началото на 2021г. като търговците на едро, презастрахователи, професионални съюзи, съсловни организации и др. бяха изключени от обхвата на закона.<br /> <br /> Кого засяга понастоящем ЗМИП? <br /> ЗМИП засяга лица от публичния и от частния сектор. Най-общо делението е на лица от финансовия и нефинансовия сектор. Тенденцията е затягане на мерките и фокусиране върху дейностите с по-висок риск и участниците във финансовия сектор. Могат да бъдат обособени следните категории лица (изброяването не е изчерпателно):<br /> <br /> 1. пазарни участници от банковия и небанковия финансов сектор – кредитни институции, финансови институции, дружества за електронни пари, платежни институции и други доставчици на платежни услуги, инвестиционни посредници, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (АИФ), и др.;<br /> 2. лица, упражняващи юридическа професия – правни и данъчни консултанти, нотариуси и помощник-нотариуси по заместване, ЧСИ и др.;<br /> 3. лица от бизнеса и/или други лица от нефинансовия сектор – брокери на недвижими имоти, лицензирани организатори на хазартни игри и др. Изменението на ЗМИП от ноември 2019г. (под влиянието на 5AMLD) силно развълнува крипто общността в България, тъй като в обхвата на мерките попаднаха и лицата, доставчици на услуги, свързани с криптовалути. <br /> <br /> Какво допълнително задължение по ЗМИП бе предвидено именно за тях, прочетете повече тук.<br /> <br /> Актуалния списък на задължени субекти по ЗМИП вижте тук, на сайта на Държавна агенция “Национална сигурност”. <br /> <br /> Как? <br /> Мерките по ЗМИП се превърнаха в трудно заобиколим аспект при осъществяване на съответната дейност от изброените субекти. Лицата по чл. 4 ЗМИП следва да организират сърцевината на бизнеса и/или практиката си в съответствие с изискванията на закона като са предвидени сериозни санкции и все по-строг контрол. <br /> <br /> Необходим е подход, базиран както на разбирането, че са необходими ефективни средства за борба срещу злоупотребите с финансовата система, така и на неналагане на прекомерна административна тежест на задължените субекти.<br /> <br /> Какво следва?<br /> Борбата срещу изпирането на пари, особено в светлината на новите технологии, не спира да е на дневен ред за европейския законотворец. На 20 юли 2021г. Европейската комисия представи нов пакет от законодателни предложения за мерки против изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително предложение за Шеста Директива (6AMLD). <br /> <br /> Можете да прочетете повече за основните моменти от новия законодателен пакет на ЕС тук. <br /> <br /> Tози материал не е изчерпателен и не представлява правен или финансов съвет. За правнo консултиране и съдействие във връзка с привеждане на бизнеса ви в съответствие със законодателството относно мерките срещу изпиране на пари не се колебайте да се свържете с нас тук.<br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Нуждае ли се вашият крипто проект от лиценз в България? http://1legal.net/bg/blog-read198-do-you-need-a-license-for-your-crypto-project-in-bulgaria-Mon, 28 Feb 2022 15:34:06 +0200Настоящият анализ касае основно крипто проекти, които имат за цел предоставяне на услуги, свързани с инвестиции, и в частност управление на портфейл. Tози материал не е изчерпателен и не представлява правен или финансов съвет. <br /> <br /> Съществуват различни възможни форми за организиране на финансова и инвестиционна дейност като предприятия за колективно инвестиране – колективна инвестиционна схема, алтернативен инвестиционен фонд и др., европейски фонд за рисков капитал, дейност като инвестиционен посредник. Как обаче проект, базиран на блокчейн и свързан с дигитални (крипто) активи, да направи адекватен избор?<br /> <br /> Навигиране на правните режими в ЕС<br /> <br /> Правната рамка на ЕС ниво в областта на финансовите активи, инвестициите, финансирането и други дейности, характерни за капиталовите пазари, включва няколко режима – водещия по MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) и предстоящия по MiCA Regulation (Markets in Crypto Assets). Относими са също AIFMD (Alternative Investment Funds Managers Directive) и EuVECA Регламента (European Venture Capital Funds). При съпоставителен анализ на тези актове се забелязват припокриващи се уредби на материята и често препращане от един акт към друг. От една страна, с влизане в сила на Регламента MiCA се очаква по-голяма правна сигурност на дейностите, свързани с криптоактиви, но от друга страна е вероятно да се породят известни неясноти и трудности у пазарните участници по линия на това кой ще е приложимият режим.<br /> <br /> Актуалната правна уредба в България<br /> <br /> Kриптовалутите (биткойни, алткойни) продължават да се разглеждат, oсчетоводяват и декларират пред НАП като финансов актив. Към настоящия момент в България не е предвиден специален лицензионен режим за извършване на дейности и услуги, свързани с криптовалути. <br /> За повече информация относно актуалната правна уредба на криптоактивите в България, прочетете тук<br /> <br /> За избор на най-подходяща юрисдикция в Европа за стартиране на проект с криптовалути, включително относно условия на лицензиране, прочетете тук <br /> <br /> Пазар за растеж на МСП beam<br /> <br /> Ако сте стартъп и търсите въможности за учредяване на венчър фонд и набиране на капитал, листване на пазара beam е възможeн път за вас. Пазарът за растеж на МСП (малки и средни предприятия) beam, организиран от БФБ (Българска фондова борса), е нерегулиран пазар по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). <br /> До търговия на пазар beam могат да бъдат допуснати само финансови инструменти като акции, депозитарни разписки, облигации, варанти и права. На пазар beam могат да бъдат търгувани само финансови инструменти, издадени от акционерни дружества (АД). За да бъде допуснато до търговия на пазар beam, дружеството следва да отговаря на най-малко два от следните три критерия:<br /> - има по-малко от 250 служители;<br /> - нетният годишен оборот не надвишава 50 000 000 €;<br /> - общата балансова стойност на активите не надвишава 43 000 000 €.<br /> <br /> Така с оглед на това какви активи могат да се търгуват и съществуващи ограничения в правно-организационната форма на юридическото лице (ЮЛ), което може да осъществява тази дейност – само АД, листването на пазара beam има рестриктивен характер относно крипто бизнеса.<br /> <br /> Алтернативен инвестиционен фонд<br /> <br /> Алтернативният инвестиционен фонд (АИФ) е предприятие за колективно инвестиране, което набира капитал от редица инвеститори и го инвестира в съответствие с определена инвестиционна политика и в полза на тези лица. АИФ е алтернатива на конвенционалните инвестиции в акции, облигации и фиат (не е предприятие за инвестиране в прехвърлими ценни книги) и може да включва рисков капитал, деривативни финансови инструменти, частни капиталови инвестиции, хедж фондове, криптоактиви и други. <br /> <br /> Законовата рамка на национално и ЕС равнище урежда дейността на лицата, управляващи АИФ (ЛУАИФ). ЛУАИФ може да бъде лице, различно от управлявания АИФ, или самият АИФ, когато формата му позволява това. Всички ЛУАИФ, базирани в ЕС, независимо дали управляват един или повече АИФ в ЕС или в трета държава, попадат под режима на Директивата за ЛУАИФ (AIFMD).<br /> У нас Комисията за финансов надзор (КФН) е компетентният орган за издаване на лиценз за извършване на дейност по управление на (АИФ). При лицензионния режим стойността на активите надхвърля следните законови прагове: 100 000 000 € (вкл. чрез ливъридж), респ. 500 000 000 € (когато портфейлите се състоят от АИФ, които не използват ливъридж). За стойност на активите под тези прагове е предвиден регистрационен режим. <br /> Поначало основните дейности във връзка с АИФ са: управление на портфейл и управление на риска. Издаденият лиценз на ЛУАИФ има действие за всички държави членки на ЕС. <br /> <br /> Законовото изискване за минимален начален капитал за ЛУАИФ, различно от управлявания АИФ, е минимум 300 000 €, а за ЛУАИФ, което е самият АИФ – минимум 125 000 €. Предвидени са редица законови изисквания за управление и представителство, увеличение на капитала, отчетност и други. <br /> <br /> Така алтернативните инвестиционни фондове са определяни като “иновативни инвестиционни стратегии и концепции” и към настоящия момент не съществува изрична законова забрана активи в състава на АИФ да са именно виртуални валути. Нещо повече, в края на миналата година Европейската комисия отговори на въпроса на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA) дали лицата, управляващи предприятие за колективно инвестиране в криптоактиви, попадат под режима на AIFMD. В отговора на Комисията се подчертава, че преценка следва да се извършва за всеки отделен случай и че доколкото предприятие за колективно инвестиране набира капитал от редица инвеститори за инвестиране в криптоактиви в съответствие с определена инвестиционна политика в полза на тези инвеститори, то то ще се разглежда като АИФ съгласно чл. 4, пара. 1, буква а) от AIFMD. И на следващо място, тъй като AIFMD не предоставя списък с допустими или недопустими активи, АИФ могат по принцип да инвестират във всякакви активи, при условие че ЛУАИФ могат да гарантират съответствие с Директивата.<br /> <br /> При всички случаи е препоръчително запознаване с регулаторните изисквания и насоки на локалните финансови надзорни органи относно инвестиции на АИФ в криптоактиви. Малта и Лихтенщайн например са сред държавите в Европа, които имат ясно разбработени насоки, правила и изисквания към инвестиране на криптоактиви в АИФ.<br /> <br /> Европейски фонд за рисков капитал<br /> <br /> При определени условия ЛУАИФ, които се съсредоточават върху новосъздадени предприятия и предприятия в ранна фаза, могат получат т.нар. EuVECA паспорт във връзка с предлагането на допустими фондове за рисков капитал в ЕС. Обочначението EuVECA им позволява да таргетират не само акредитирани инвеститори по смисъла на MiFID II, респ. българския ЗПФИ, но и непрофесионални и по-малки инвеститори (в т.ч. стартъпи). Това се явява предимство на АИФ режима и EuVECA Регламента по линия на диверсифициране на инвестиционните портфейли и по-широк кръг от инвеститори.<br /> <br /> Инвестиционен посредник <br /> <br /> Лицензиране като инвестиционен посредник (ИП) също представлява възможност за организиране на инвестиционната дейност. Към момента обаче все още съществува ограничение относно инвестиционни дейности и услуги, свързани с криптоактиви.<br /> ИП е лице, което по занятие предоставя една или повече инвестиционни услуги или извършва една или повече инвестиционни дейности. Правната форма e АД или ООД. Началният минимален капитал варира в зависимост от избраните инвестиционни услуги и дейности (например 250 000 лева за изпълнение на нареждания за сметка на клиенти и/или управление на портфейл). ИП могат да извършват и попечителски услуги като допълнителна инвестиционна услуга (т.нар. custodianship). Изискванията към членовете на управителните и контролните органи на ИП и за отчетност до голяма степен съвпадат с изискванията към тези на ЛУАИФ. ИП имат по-голяма свобода спрямо ЛУАИФ, тъй като могат да извършват сделки с финансови инструменти както за сметка на клиенти, така и за своя сметка. Налице са стриктни задължения за уведомяване клиентите за рисковете от сключваните сделки (има изисквания към съдържанието на предоставяната информация и пр.). <br /> <br /> Лицензиране като ИП би позволило възможност за предлагане на повече услуги и дейности, но тук ограничението спрямо лице, управлявящо АИФ, е, че понастоящем регулаторната рамка позволява на ИП само сделки с финансови инструменти по смисъла на MiFID II, респ. ЗПФИ, а криптоактивите към момента не се приемат за финансови инструменти. <br /> <br /> Може ли лице, управляващо АИФ, да действа като инвестиционен посредник? <br /> <br /> ЛУАИФ може да избере опция да разшири обхвата на своя лиценз с допълнителни инвестиционни услуги, присъщи за ИП по режима на MiFID II и ЗПФИ (на английски т.нар. “top-up permissions”). Тези допълнителни услуги са: <br /> 1. управление в съответствие със сключен договор с клиента на портфейл, включващ финансови инструменти, по собствена преценка;<br /> 2. инвестиционни консултации относно финансови инструменти;<br /> 3. съхранение и администриране на акции и дялове на предприятия за колективно инвестиране;<br /> 4. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти.<br /> <br /> За целта е необходима допълнителна оторизация от КФН. <br /> <br /> Разрешението за допълнителни инвестционни услуги (top-up permissions) не превръща ЛУАИФ в ИП по MiFID II.<br /> <br /> В обратната хипотеза – ИП с лиценз по MiFID не са длъжни да получат разрешение съгласно Директивата за ЛУАИФ (AIFMD), за да могат да предоставят инвестиционни услуги, като например управление на индивидуални портфейли, във връзка с АИФ (чл. 6, пара. 8 AIFMD). <br /> <br /> Прилагат ли се мерките за БИП/БФТ към ИП и ЛУАИФ?<br /> <br /> ИП и ЛУАИФ са задължени субекти по чл. 4, т. 8 и 9 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Следователно имат задължение за идентифициране на клиентите и проверка на тяхната идентификация наред с другите задължения по ЗМИП.<br /> <br /> Какво предвижда предстоящата регулаторна рамка на ЕС относно пазарите на криптоактиви? <br /> <br /> При оценката за избор на най-подходяща правна форма за инвестиционна дейност и свързаните с това изисквания за лицензиране на ЮЛ, предоставящи услугите, важен момент е съотношението между приложимите норми на MiFID II и предстоящата единна регулация на пазара на криптоактиви (MiCA).<br /> <br /> Освен изискванията към емитентите на криптоактиви, MiCA определя рамка за регулирани „услуги за криптоактиви“, моделирана до голяма степен в съответствие с „инвестиционни услуги“ съгласно MiFID II. <br /> <br /> За да предоставя услуги за криптоактиви, които включват функционирането на платформа за търговия с криптоактиви и обмен на криптоактиви за фиатна валута или други криптоактиви, съответната фирма трябва да бъде упълномощена като доставчик на услуги за криптоактиви, инвестиционен посредник или кредитна институция. Процесът на упълномощаване ще включва сериозен контрол върху бизнеса на фирмата, включително във връзка с нейното управление и по-специално пригодност и компетентност на органите, нейните собственици/контролери и системите за контрол.<br /> <br /> MiCA предвижда, че ИП, лицензирани по MiFID II, не се нуждаят от лиценз като доставчици на услуги за криптоактиви, когато предоставят само една или няколко услуги за криптоактиви, които са еквивалентни на инвестиционните услуги и дейности, за които са лицензирани. Така например ако получите лиценз като ИП за търговия за собствена сметка, ще можете да предлагате и услугите „обмен на криптоактиви срещу фиатна валута” и „обмен на криптоактиви срещу други криптоактиви“, тъй като се считат за еквивалентни на инвестиционната услуга. Същото положение ще важи и за инвестиционните дейности “организиране на МСТ” и “организиране на ОСТ” и услугата за криптоактиви по MiCA “управление на платформа за търговия с криптоактиви.”<br /> <br /> ***<br /> <br /> Въпреки че предстоящата европейска единна рамка за регулиране на криптоактивите е в процес на обсъждане, препоръчително е навременна подготовка на вашия бизнес с криптоактиви, вече действащ или в процес на стартиране, чрез запознаване със специфичните регулаторни изисквания. В динамичната среда, в която се развиват иновативните технологии, с още по-голяма сила важи максимата “Промяната е единствената константна”. И правото не е и не бива да е изключение. <br /> <br /> <br /> За повече информация относно основни моменти в проекта за Регламент за пазарите на крипто активи (MiCA) и как да подготвите крипто бизнеса си за промените, изтеглете безплатно копие на електронната книга “EU crypto assets regulation (MiCA) - what to expect?”, автор Жени Ганчева, тук<br /> <br /> За правнo консултиране и съдействие във връзка с проекти, свързани с криптоактиви, не се колебайте да се свържете с нас тук.<br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> Колизия на нормите за защита на лични данни и мерките против изпиране на пари? http://1legal.net/bg/blog-read197-the-interplay-between-eu-data-protection-and-aml-legislationsTue, 01 Feb 2022 14:20:15 +0200Новият пакет от законодателни предложения за мерки против изпиране на пари и финансиране на тероризма <br /> <br /> Светът днес е глобален и все по-дигитален. Това отключва както нови начини за осъществяване на бизнес планове, така и някои съпътстващи предизвикателства като осигуряване на поверителността на личните данни и борбата срещу използване на финансовата система за незаконни цели. <br /> Правото играе ключова роля в този процес, опитвайки се да е в крачка с динамиката на тех индустрията, докато същевременно осигурява гаранции за основни права на човека като правото на защита на личните данни и правото на собственост. Развитието на новите обществени отношения във връзка с появата на Интернет, нуждата от засилена защита на поребителите и неизследвания потенциал на блокчейн технологията днес налага по-голям фокус върху поверителността на личните данни и защитата им. Междувременно Интернет и иновативните технологии като блокчейн разкриват нови пътища за подпомагане извършването на сериозни правонарушения и престъпления като пране на пари и финансиране на тероризма.<br /> Като начинаеща или утвърдена тех компания или стартъп, често е възможно да се озовете в позиция, в която сте субект на два самостоятелни правни режима и на произтичащите от тях задължения, в частност правилата за защита на личните данни и мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (“БИП/БФТ” – Борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма). <br /> Общият регламент на ЕС относно защитата на данните (GDPR) и Директивата на ЕС в областта на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (“Директивата”), с всички изменения, са законодателни стожери в съответните области и оказват влияние върху законодателствата и на други юрисдикции (включително извън ЕС).<br /> Поначало тези два регулаторни режима преследват различни цели. <br /> Въпреки това, администратор на лични данни, обработващ лични данни и задължен субект по БИП/БФТ (често пъти едно лице е и в трите качества) срещат трудности при ефективното им прилагане на практика и респективно избягване на нежелани проверки и контрол от страна на надзорните органи. <br /> Субектите на данни, когато например са клиенти на доставчик на платежни услуги като Revolut или на доставчик на услуги за обмяна между виртуални валути и фиат (crypto exchange), също се оказват потърпевши от все по-строгите мерки за БИП/БФТ с оглед на правата си за поверителност и защита на личните данни. <br /> <br /> Взаимодействието между защитата на личните данни и БИП/БФТ <br /> Затруднен ли е принципът за законосъобразност на обработването? <br /> <br /> GDPR установява цялостен правно-регулаторен режим като определя общи принципи за обработване на лични данни, както и правата и задълженията на субектите на данни, администраторите, обработващите лични данни и други участници. При нарушаване на задълженията по GDPR е предвидена процедура за обезщетяване на претърпените вреди като са установени и големи по размер глоби за нарушенията от страна на задължените лица (администратори, обработващи лични данни).<br /> Правото на защита на личните данни е основно право, закрепено в Хартата на основните права на ЕС (чл. 8), която тясно следва Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Това право обаче не е абсолютно и е обект на законови ограничения. <br /> Намесата в правото на защита на личните данни следва да има своето правно основание. Член 6 GDPR предвижда, че обработването на данни (действия и операции по събиране, съхранение, използване, разкриване, изтриване и т.н.), независимо дали се извършва в ЕС или не, е законосъобразно, когато „обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора“. В тази връзка Директивата определя редица правни задължения за задължените субекти като прилагане на мерки за комплексна проверка на клиентите (най-често идентифициране и проверка на тяхната идентификация) при наличието на определени условия. Това задължение по своята същност е неразривно свързано с оказване на въздействие върху личните данни на клиентите и изисква извършването на различни операции с тях като по този начин се намесва в правото на защита на личните данни.<br /> При прилагането на Директивата, клиентите (субектите на данни) получават уверението на европейския законодател, че техните лични данни ще бъдат обработвани „само за целите на предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма и няма да бъдат допълнително обработвани по начин, който е несъвместим с тези цели." <br /> <br /> На теория принципът за законосъобразност е осигурен. <br /> А на практика?<br /> <br /> Практически проблем се появява още на съвсем начално равнище, а именно че не е отнапред определено какви категории данни се събират и дали на практика е спазен принципът за свеждане на данните до минимум (data minimisation), който гласи, че събираните данни следва да са “подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.” <br /> Друг проблем възниква при практическото прилагане на примата на мерките за БИП/БФТ и дали то е ефективно и съобразено с принципите, осигуряващи защита на личните данни – ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, прозрачност на обработването, цялостност и поверителност. Макар и правно обоснован, приматът на БИП/БФТ пред правото на изтриване (право “да бъдеш забравен“) по чл. 17 GDPR, по-специално по отношение на задълженията за запазване на данни съгласно Директивата, поражда известнa несигурност. <br /> Субектът на данни има право на изтриване на свързаните с него лични данни, когато повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин, при оттегляне на съгласие, върху което се основава обработването, или в други случаи, когато обработването на данните вече не е съвместимо с GDPR. Във връзка с комплексната проверка на клиента, корпоративните субекти и другите задължени лица са длъжни да “получават и разполагат” с лични данни и информация за транзакции, която може и често включва лични данни по смисъла на GDPR, за период от 5 години (съгласно настоящата рамка), подлежащ на удължаване при определени обстоятелства. От практическа гледна точка изглежда, че се открива правен вакуум по отношение на конкретни насоки и ограничения за достъп, съхранение, сигурност и разкриване на така получените и задържани данни, докато трае този срок. <br /> Така въпросът, “Как да се постигне справедлив баланс между правото на личността на защита на личните данни и обществения интерес за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма с оглед на ефективни на практика AML/CFT мерки?”, следва да е предмет на засилен контрол от страна на законодателни и правоприлагащи органи.<br /> <br /> Новият законодателен пакет на ЕС в областта на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма <br /> Нека се опитаме да потърсим отговора на този въпрос в новата регулаторна рамка на ЕС за БИП/БФТ. <br /> На 20 юли 2021 Европейската комисия представи Пакет от законодателни предложения за укрепване на съществуващата правна рамка за БИП/БФТ. Основна предпоставка за разработване на нова правна рамка са недостатъците при прилагането на съществуващата. В Плана за действие 2020 в областта на БИП/БФТ Комисията посочва шестте направления, в които се състоят предстоящите промени: <br /> - Гарантиране на ефективното прилагане на съществуващата рамка на ЕС за БИП/БФТ; <br /> - Създаване на единна нормативна уредба на ЕС за БИП/БФТ;<br /> - Въвеждане на надзор на БИП/БФТ на равнище на ЕС;<br /> - Създаване на механизъм за подпомагане и сътрудничество за ЗФР (Звена за финансово разузнаване);<br /> - Спазване на разпоредбите на наказателното право на равнището на Съюза и обмен на информация;<br /> - Укрепване на международното измерение на рамката на ЕС за БИП/БФТ.<br /> <br /> Цел<br /> С новия законодателен пакет в областта на БИП/БФТ Комисията цели повишаване ефективността на БИП/БФТ, хармонизиране на законодателствата на държавите членки, стандартизиране на задълженията на задължените субекти и централизиране на правоприлагането със създаването на Европейски орган за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма („ОБИП“, “Органа”).<br /> <br /> Съдържание<br /> Законодателният пакет съдържа 4 Предложения за: <br /> 1) Регламент за създаване на нов европейски орган – ОБИП. Предвижда се да бъде създаден през 2024г. и да започне пълна оперативна дейност през 2026г.;<br /> 2) изцяло нов Регламент в областта на мерките за БИП/БФТ (Единен правилник, включващ част от съществуващото законодателство, включително пряко приложими правила в областта на комплексната проверка на клиентите, действителните собственици и рисковете);<br /> 3) Директива относно механизмите за предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/849 (Шеста директива);<br /> 4) Изменение и допълнение на Регламент (ЕС) 2015/847 относно информацията, придружаваща преводите на средства и определени криптоактиви (Предложение за регламент относно криптоактивите).<br /> <br /> Защитата на личните данни в новия законодателен пакет за БИП<br /> От интерес в областта на защита на личните данни е разпоредбата от Предложението за Регламент за създаване на ОБИП, въвеждаща разширение на едно от правните основание за обработване на лични данни съгласно GDPR във връзка с целите за предотвратяване на ИП/ФТ, а именно: <br /> обработването на данни е “необходимо за изпълнението на задача, осъществявана в публичен интерес, или при упражняване на официално правомощие, възложено на Органа.”<br /> Органът (ОБИП) има правомощието да приема вътрешни правила, които “могат да ограничат упражняването на правата на субектите на данни, когато такива ограничения са необходими за изпълнението на задачи” на задължените субекти, когато обработват специални категории данни и лични данни, свързани с присъди и престъпления, включително предикатни престъпления (чл. 84 Регламента за създаване на ОБИП).<br /> В тази връзка си заслужава да се спомене Становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от септември 2021 относно пакета от законодателни предложения за БИП/БФТ, чиито насоки и препоръки са навременни и адекватни:<br /> - да се идентифицират категориите лични данни, които да се обработват от задължените лица;<br /> - да се ограничи обработването на специалните категории лични данни;<br /> - да се преразгледат обширните правомощия за достъп, предоставени на ЗФР;<br /> - да се установи ясно необходимостта и пропорционалността на общия достъп от „всеки член на широката общественост“ до регистрите на действителните собственици;<br /> - да се изясни в кои случаи задължените субекти трябва да прибягват до т. нар. „списъци за наблюдение“;<br /> - да бъдат определени ясно ролите на Органа и ЗФР от гледна точка на защитата на данните;<br /> - да се включи в законодателния пакет позоваване на кодексите за поведение за защита на данните.<br /> <br /> Какво се променя за бизнеса с криптоактиви? <br /> ЕС цели разширяване на изискванията за БИП/БФТ спрямо целия сектор, свързан с криптоактиви. <br /> <br /> Предложената законодателна рамка се съсредоточава върху доставчиците на услуги за криптоактиви като разширява списъка на задължените субекти, за да се включи по-широк кръг от доставчици на услуги за криптоактиви, както и нерегулираните платформи за колетивно финансиране (съгласно Регламент (ЕС) 2020/1503). По този начин Предложението за Регламент за БИП/БФТ задължава всички доставчици на услуги за криптоактиви да извършват комплексна проверка на своите клиенти. Освен това, на кредитните институции, финансовите институции и доставчиците на услуги, свързани с криптоактиви, е забранено да предоставят попечителство на анонимни портфейли от криптоактиви. <br /> <br /> Лицата (ЛУАИФ), управляващи Алтернативен Инвестиционен Фонд (АИФ)), също попадат в обхвата на предстоящия Регламент за БИП/БФТ. <br /> <br /> В своето Становище от декември 2021 г. Европейският икономически и социален комитет предлага операторите на (пазара на) незаменяеми токени (NFTs) да бъдат включени в списъка на задължените субекти.<br /> <br /> Предлага се разширяване на приложното поле на Регламента относно информацията, придружаваща преводите на средства, в което да се включат определени криптоактиви. Предложението предвижда задължението на доставчиците на услуги за криптоактиви да събират и осигуряват достъп до данни относно инициаторите и бенефициерите на обработваните от тях преводи на криптоактиви.<br /> <br /> В заключение, видно е, че във финансовия сектор ще продължат да преобладават интересите в областта на БИП/БФТ спрямо правата, свързани с поверителността на личните данни. Новите реалности представляват още едно предизвикателство пред всеки съвременен законодател особено по отношение на стандартите за защита на данните и правилата за БИП/БФТ в блокчейн/DLT мрежи (т.нар. “permissionless networks”). Въпреки че анонимността на криптоактивите ги излага на рискове от злоупотреба за престъпни цели и че са необходими действия за борба срещу това, е препоръчително да се вземе предвид самата същност на технологията, която стои в основата им. Блокчейн/DLT е технология със засилен фокус върху поверителността. Това, на което сме свидетели днес, е подлагането на тази технология, фокусирана върху поверителността на субектите й, и на нейните надграждания (DeFi, стабилни криптопари, stablecoins) на все по-строги изисквания. Това може да бъде оправдано стига да се постигне справедлив баланс между регулаторните и законодателни мерки, предприети за общия интерес, а именно за целите на предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, и едновременно със зачитането на основните права като правото на личен живот и защита на личните данни .<br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Топ тенденции при незаменимите токени (NFTs)http://1legal.net/bg/blog-read196-hot-trends-in-nfts-are-nfts-worth-itWed, 19 Jan 2022 20:36:16 +0200‘Докъде се простира потенциалът на NFTs?’ <br /> <br /> Незаменимите токени (NFTs) изглежда разчупват статуквото по оригинален начин и често присъстват във водещи заглавия на медии и платформи. <br /> Как да си обясним бума на тези крипто активи? <br /> Можете да прочетете нашия материал “В светлината на прожекторите – незаменими токени (NFTs)”, посветен на основните характеристики и правните предизвикателства с крипто активи NFTs тук. <br /> <br /> Блокчейн континуум<br /> Блокчейн е гръбнакът на всички скорошни технологични, финансови и дори артистични иновации. Постепенно, с бърз темп, блокчейн се надгражда - вземете например DeFi (децентрализирани финанси) и stablecoins (стабилни криптопари). Създадените с блокчейни технологии незаменими токени също стават част от този т.нар. блокчейн континуум – споено цяло, което неспирно се развива. <br /> <br /> Потенциалът на NFTs разгърнат<br /> <br /> 1. Генеративно изкуство & Art Blocks<br /> Ранното използване на NFTs е свързано предимно със сферата на изкуствотo. Скорошна тенденция е т.нар. NFT Generative Artwork Movement, където изкуство се "генерира", т.е създава в и от изцяло дигитална среда с помощта на алгоритми. Водещата платформа за генеративно NFT изкуство в момента е Art Blocks. Хиляди колекционери купуват NFTs, създадени от т.нар. генеративни алгоритми. Пример за това е проектът Fidenza на Тайлър Хобс, който ни кара да си припомним, че „Красотата е в очите на наблюдателя“.<br /> <br /> 2. Известни личности & големи брандове<br /> Потенциалът на NFTs за генериране и поддържане на потоци от приходи е особено привлекателен за известни личности и големи марки. Taco Bell, Coca Cola, Asics, Nike, NBA, Formula 1, Marvel, Visa и др. участват в NFT бума не само като създават и пускат на пазара собствени незаменими токени, но все по-често купуват популярни NFTs. <br /> <br /> Как да си обясним влиянието на тази тенденция на NFT пазара?<br /> Просто e - силата на марката придава стойност.<br /> Т.нар. ефект на притежанието или еndowment effect <br /> Любопитно приложение на т.нар. endowment effect в психологията и икономиката са именно незаменимите токени. <br /> Започва се с въпроса: “Когато купувам NFT, какво получавам всъщност?” <br /> Това е връзката, способността да кажеш, че си свързан с уникален актив по уникален начин. Усещането за собственост или лична връзка, притежание, с даден продукт се основава на този ефект. Той се изразява в това, че когато едно лице изпитва чувство на психологическа принадлежност към даден продукт, то това лице ще бъде готово да плати повече за него, за да го притежава.<br /> <br /> 3. Фракционирани NFTs<br /> CryptoPunks и BoredApes са големи NFT проекти, генериращи солидни продажби и все по-сигурно остават предназначени за големи инвеститори. Така наречената фракционализация или фракциониране на незаменимите токени е процесът на разпадане, разделяне на токените на множество отделни части, които имат стойност и могат да са предмет на сделки отделно от цялото. Този процес дава възможност за отваряне и разрастване на NFT пазара като го прави достъпен за по-малки инвеститори, което на свой ред означава пазарна диверисифкация. Въпреки това, следва да се вземат предвид и възможните правно-регулаторни въпроси, свързани с фракционирането. <br /> Въпросът, “Кой какво притежава?”, е отправната точка. <br /> <br /> 4. P2E гейминг, DAOs & общности<br /> Естествено поле за разгръщане на потенциала на NFTs е гейминг индустрията. С токенизиране на активи в игрите, с възможността за споделянето им между приложения (т.нар. оперативна съвместимост между игри или cross-game interoperability) и възнаграждаване уменията на играчите и прогреса им в дадена игра с реална стойност гейминг индустрията стремглаво навлиза в блокчейн континуума, където са на разположение предимства като децентрализирана координация и начини за финансиране. <br /> <br /> Децентрализираните автономни организации, DAOs, се налагат като предпочитана форма за организиране на NFT проекти, включително в гейминга, където изграждането на общности е от първостепенно значение, а това на свой ред е една от основните характеристики на DAOs.<br /> <br /> 5. Няма регулация за NFTs<br /> Пазарът на незаменимите токени все още се развива и поради това се нуждае от регулаторна яснота. <br /> Междувременнп е необходима надлежна проверка от страна на всеки купувач на NFT, за да установи какви права и задължения придобива и какво може да бъде тяхното въздействие върху стойността на съответното NFT и основния актив, който то репрезентира. Обикновено NFT проектите са трансгранични, поради което е необходим и всестранен юрисдикционен анализ. Проучване на условията и ограниченията на различните пазари и платформи за NFTs също следва да представлява част от надлежната проверка. Въпреки че понастоящем незаменимите токени не са предмет на изрична регулация, съответствие със съществуващи правни и регулаторни изисквания е необходимо.<br /> <br /> 6. NFTs, дигитална самоличност & Метавселената <br /> Дали Метавселената е феноменът, който е призван да измени това кои сме ние, нашата самоличност и начина, по който общуваме помежду си? <br /> Редица последователи на NFTs, които следят тяхната еволюция отблизо, твърдят, че именно NFTs са ключът към Метавселената, тъй като са способни да разгърнат нейния потенциал за широк кръг от лица. Въпреки че все още е в начален стадий, Метавселената сигурно се превръща в част от нашата реалност и отваря нови пътища за следващи големи технологични (и не само) експерименти, иновации и инвестиции. <br /> <br /> Овладей NFT треската: просто задай правилните въпроси! <br /> Предмет на текущи теоретични и практически дебати са въпроси като „Може ли всеки да “емитира” и/или продава NFTs?“, „Какво репрезентира токенът?“, „Какви права придобивам, когато купувам NFT?, “Какви са моите задължения?“, „Изпълняеми ли са правата ми и как?“, „Каква е действителната стойност на моето NFT?”, “Какви са рисковете, свързани с “емитирането”/купуването на NFTs?“, „Квалифицират ли се NFTs като финансови инструменти, например ценни книги?“ и т.н. <br /> <br /> Всеки потенциален инвеститор на незаменими токени следва да е наясно с факта, че има немалко правни въпроси, свързани със сделките с незаменими токени, както и рисковете в дейностите, свързани с NFTs.<br /> <br /> Решението започва с правилния въпрос. <br /> <br /> Tози анализ не е изчерпателен и не представлява правен или финансов съвет. За правнo консултиране и съдействие във връзка с NFT проекти не се колебайте да се свържете с нас тук.<br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> 1Legal.Net с нов дом в Puzl CowOrKinghttp://1legal.net/bg/blog-read195-1legalnet-has-a-new-home-at-puzl-coworkingSun, 09 Jan 2022 20:14:20 +0200New Year, New Us<br /> Този януари, 2022 1Legal.Net се присъедини към общността на дигитални номади и IT стартъпи в Puzl CowOrKing, най-доброто IT споделено пространство за работа.<br /> <br /> Предимство на това да имаш офис в Puzl CowOrKing е да бъдеш част от Puzl общността. Получаваш свежа перспектива и актуални новини в IT индустрията & блокчейн чрез tête-à-tête общуване с прогресивни IT съмишленици. <br /> <br /> Нека си го признаем – да имаш традиционен офис е скучно. Нашият нов специалитет е поддържането на продуктивна работна среда и предлагането на все по-добри и по-добри продукти и услуги, докато се забавляваме. <br /> <br /> Свържете се с нас! Ние сме готови да ви подкрепим :)<br /> <br /> #CRYPTOPLOVDIV21: It’s Cryptogrowth-a-Clockhttp://1legal.net/bg/blog-read194-cryptoplovdiv21-its-cryptogrowth-a-clockTue, 21 Dec 2021 13:54:01 +0200Hundreds of blockchain professionals and enthusiasts gathered for the ultimate hybrid experience both in Plovdiv, and online<br /> <br /> December 3rd marked the closing chapter of the crypto events in Bulgaria with the largest hybrid format gathering - CRYPTOPLOVDIV21. The conference focused on the latest business and legal matters in crypto, giving a few hundred participants a broad overview and hands-on expert advice. <br /> <br /> #CRYPTOPLOVDIV21 featured three themed panels: <br /> <br /> 1. The upcoming EU Regulation MiCa (Markets in Crypto Assets): What to expect?<br /> Jenny Gancheva, crypto lawyer and the founder of 1Legal.Net, presented an overview of the main issues and challenges surrounding the future legal and regulatory EU framework for crypto-related service providers.<br /> Get an in-depth overview of the MiCA Regulation and how to get your crypto business ready for the future in Jenny’s latest e-book. <br /> <br /> https://1legal.net/images/ebook320.jpg<br /> <br /> Get your business ready for the future. Download your copy of Jenny’s latest e-book - “EU Crypto Assets Regulation (MiCA) - What to expect?” for free.<br /> <br /> https://1legal.net/images/ebook_cta_download.jpg<br /> <br /> 2. Tokenomics in DeFi and practical insights when launching a DeFi platform in real-life economy<br /> Three finance professionals with solid expertise – Hristo Piyankov, chief crypto economist at FinDas, and Ivo Grigorov and Valentin Dimitrov, founders of Credefi Platform, talked about the essentials of building a successful blockchain-based project starting from the value of the token to forming a trusted team.<br /> <br /> 3. NFTs in art, gaming & real estate<br /> The topic of NFTs sparked a discussion between the three panelists in the event’s last panel. Pavla Tsvetkova, crypto legal consultant at 1Legal.Net, summarised some of the hottest NFT trends happening right now and touched on the main legal concerns about NFT-related activities. Alexander Tomov, CEO of Survival Studios, delved into the history of NFTs, the Metaverse and adaptation of NFTs in gaming. Diana Ilieva, crypto adviser at FinDas, engaged the audience with weighing the pros and cons of establishing DAOs (decentralised autonomous organisations) for NFT projects.<br /> <br /> Unlock the digital #CRYPTOPLOVDIV21<br /> experience today. <br /> The event recording will be available for an on-demand streaming for limited time only. <br /> <br /> https://1legal.net/images/ebook_cta_watch.jpg EU crypto assets regulation (MiCA) - what to expect?http://1legal.net/bg/blog-read193-eu-crypto-assets-regulation-mica---what-to-expectMon, 20 Dec 2021 10:45:08 +02001Legal.Net представи на #CRYPTOPLOVDIV21 е-книгата ‘EU crypto assets regulation (MiCA) - what to expect?’ от Жени Ганчева<br /> ‘Подготви се за бъдещето сега’<br /> <br /> Този декември 1Legal.Net в партньорство с Тракия Тех проведе в Пловдив хибридно събитие, посветено на водещите тенденции в крипто активите и блокчейн базираните проекти. <br /> #CRYPTOPLOVDIV21 събра експерти и професионалисти от различни сфери на дейност, които споделиха своя опит при работата си върху крипто & блокчейн проекти. Подробности за лекторите и темите, тук<br /> <br /> Събитието се проведе в 3 тематични панела:<br /> <br /> 1. Предстоящата европейска правна рамка на крипто активите: Регламентът MiCA (Markets in Crypto Assets Regulation) – какво да очакваме?<br /> 2. Токеномикс на децентрализираните финанси (DeFi) и практически насоки при изграждането и старта на DeFi платформа в традиционната икономика <br /> 3. NFTs в изкуството, гейминга и недвижимите имоти <br /> <br /> Фокусът на първия панел бе предстоящата единна правна рамка в ЕС на дейностите, свързани с криптовалути, представена от Жени Ганчева, блокчейн адвокат и основател на 1Legal.Net.<br /> За пръв път на #CRYPTOPLOVDIV21 бе представена е-книгата ‘"EU crypto assets regulation (MiCA) - what to expect?’ относно основни моменти в Регламента за пазарите на крипто активи (MiCA) и как да подготвите крипто бизнеса си за промените. <br /> Изтеглете безплатно копие на електронната книга ‘EU crypto assets regulation (MiCA) - what to expect?’, автор Жени Ганчева, тук.<br /> <br /> Още ключови послания на #CRYPTOPLOVDIV21 са: <br /> споделянето на знания и опит помага да се свържеш със съмишленици, а изграждането на доверена, сплотена общност е ключът към развитие и установяването на партньорства с утвърдени специалисти е част от историята на успеха на следващия ти крипто проект.<br /> <br /> Очаквайте още новини от #CRYPTOPLOVDIV21!<br /> <br /> 1Legal.Net Team<br /> <br /> © 2021 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите. <br /> <br /> Проект на Société Générale & MakerDAO http://1legal.net/bg/blog-read192-socit-gnrale-and-makerdao-collaborationSat, 09 Oct 2021 13:09:40 +0300Société Générale и MakerDAO – една историческа колаборация, при която се срещат традиционното банкиране и DeFi <br /> <br /> На 30-ти септември 2021 г. Société Générale (SG) е отправила историческо предложение, наречено “Рефинансиране на секюрити токени (Security Tokens Refinancing)” до водещата DeFi платформа MakerDAO за заем в стабилната криптовалута DAI, обезпечен с токенизирани облигации (bond tokens) на SG. <br /> Главна страна в потенциалната сделка е SG-Forge, дъщерно дружество на SG с фокус върху дигиталните активи и е лицензирано като инвестиционен посредник съгласно европейския регламент MiFID II. Обезпечителните токени (OFH tokens) се характеризират като покрити облигации (секюрити токени) и ще послужат като обезпечение за заем, осигурен в стабилната криптовалута DAI. Някои от основните цели, изложени в предложението, са интегриране с един от най-големите DeFi протоколи в света и “спомагане за насърчаването на експеримент във френската правна рамка”.<br /> “Това експериментиране комбинира в себе си както дейности, свързани с традиционните капиталови пазари, така и такива, характерни за децентрализираните финанси (DeFi) и тяхната новопоявила и разрастваща се екосистема,” се казва още в предложението. <br /> <br /> Правната структура и бизнес развитието на предстоящата сделка са сложни и безспорно представляват интерес в глобален план. Потенциалното въздействие на една такава сделка отива отвъд пределите на непосредствените участници в нея. Едно е сигурно – това е повратна точка в световната финансова история и ще бъде следена отблизо. <br /> <br /> За правна помощ във връзка със стартирането на проекти с криптовалути, не се колебайте да се свържете с нас тук.<br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2021 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.В светлината на прожекторите – незаменими токени (NFTs) http://1legal.net/bg/blog-read191-in-the-public-eye--nftsWed, 25 Aug 2021 11:51:20 +0300Основни характеристики и правни предизвикателства с крипто активи NFT<br /> <br /> Живеем в интересни времена, където дигитализацията се превърна в норма. Възходът на т.нар. крипто икономика e социален и финансов феномен, който умело е уловил в захвата си най-различни участници – разработчици, инвеститори, финансови институтции и правителства. На пръв поглед може и да изглежда като незаменимите токени (на англ. Non-fungible tokens или NFTs) да са от развлекателната страна на този феномен, но със сигурност са негово най-скорошно доказателство. Дигитален арт колаж на артиста Beeple, CryptoPunk героите и първият в света tweet са сред най-популярните (и скъпи!) незаменими токени, които очароваха пазарите на криптовалути. <br /> <br /> Какво са незаменими токени (NFTs)?<br /> <br /> Накратко, незаменимите токени са уникални дигитални единици под формата на кодове, записани в технологията на споделения регистър (на англ. Distributed ledger technology или DLT), които са привързани към и отразяват дигитални обекти или физически обособени обекти, част от обективната действителност. <br /> <br /> Предвид че именно в последно време незаменимите токени се превърнаха в процъфтяваща тенденция, към момента няма универсална дефиниция, а още по-малко правна. Въпреки това, неизчерпателното изброяване по-долу е опит да се представят някои от съществените характеристики на незаменимите токени:<br /> - Всеки NFT е уникален и незаменим, несменяем с друг NFT за разлика от Биткойн например, който притежава икономическото свойство заменяемост;<br /> - Незаменимите токени са записани и съществуват в блокчейн технологията или друг тип DLT; <br /> - Незаменимите токени се използват за създаването на токенизирано доказателство за собственост върху дадена дигитална версия на оригиналния обект, предмет на представяне с NFT. Следва да се има предвид, че незаменимите токени са на практика почти нерегулирани и въпреки това е възможно да са налице отлики от юрисдикционен и регулаторен характер на различните пазари и държави, включително относно изисквания за лицензиране на дейността с NFT;<br /> - Незаменимите токени могат да удостоверят оригиналния произход и история на собствеността върху обекта, основа на NFT.<br /> <br /> <br /> Права, свързани с незаменимите токени <br /> По отношение на правата, свързани с NFT, моментално се питаме “Какво всъщност получавам, когато си купя NFT?”. Купувачът на NFT на практика притежава самия NFT като токен, като запис в регистър – специфично цифрово представяне на обекта или вещта в основата на това NFT. Купувачът на NFT обичайно получава и правото на ползване върху цифровия обект или вещта, представени с NFT. Това право на ползване се изразява в действия като държане, заемане, прехвърляне, продажба на токена. Обемът на правото на ползване обаче може да варира в зависимост от условията и ограниченията на съответните пазари на незаменими токени, условията, заложени в умните договори, и други. Как стои въпросът по отношение на авторските права върху NFT? Смята се, че носител на авторските права е оригиналният създател на токена.<br /> <br /> Обхват и видове NFT<br /> <br /> Крипто обществеността уверява, че всичко, в цифрова форма или не, може да бъде представено като NFT – от аудио клипове, картини и видео игри до недвижими имоти. Някои нагледни примери са колекционерски предмети и обекти като CryptoKitties и спортни карти, музикални албуми, билети, произведения на изкуството, недвижими имоти, обекти във видео игри, Интернет миймове (на англ. memes), GIF файлове и много други. <br /> <br /> Така незаменимите токени условно могат да бъдат разделени в две категории: <br /> - Цифрови по произход;<br /> - Токенизирани физически обекти.<br /> <br /> Технологията зад NFTs <br /> <br /> Незаменимите токени обикновено се създават с т.нар. умни договори (на англ. smart contracts) и същесвтуват на блокчейн или друг тип DLT като обичайно се държат в дигитални портфейли. Сделките с незаменими токени се управляват от умни договори. Тази иновативна технология определя начина на създаване на NFT, на придобиване, прехвърляне, използване и други. Едно от всепризнатите предимства на блокчейн, което важи и за незаменимите токени, е, че благодарение на блокчейн се поддържа всеобхватен и прозрачен регистър на всички сделки и прехвърляния с NFT, който не подлежи на промяна (така се изключва или поне намалява възможността за извършване на неправомерни действия с NFT).<br /> <br /> По отношение на smart contracts, те представляват компютърни протоколи, които имат за цел дигитално улесняване изпълнението на споразумения. Договорните клаузи се задават посредством блокчейн и винаги когато предварително определени условия настъпят – например плащане, следва автоматично изпълнение на умните договори. При незаменимите токени потенциално могат да се задават уговорки с всякакви характеристики, реквизити и/или ограничения в умните договори – например в случаите на обекти на интелектуална собственост може да се зададе, че всеки път, когато се извърши продажба на NFT, създателят му ще получава възнаграждение (т.нар. royalties на английски). <br /> <br /> За повече яснота относно използваните крипто термини вижте нашия Крипто речник: <br /> -популярните крипто термини и съкращения“Най-популярните крипто термини и съкращения”. <br /> <br /> Правни предизвикателства<br /> <br /> Всеки потенциален инвеститор следва да знае, че има редица правни несигурности и рискове, свързани с незаменимите токени и дейностите с тях. <br /> <br /> Интелектуална собственост<br /> <br /> Въпреки че все още няма нарочна правна уредба на незаменимите токени, автори и практикуващи юристи се обединяват около тезата, че притежаването на даден NFT по своята същност не предоставя авторските права върху цифровия обект или вещ, предмет на представяне с NFT освен ако изрично не е уговорено друго. Така закупуването на незаменим токен прилича на закупуването на една картина – авторът е легитимният носител на авторските права и си запазва изключителното право да копира, разпространява, изменя и публично да представя своето произведение (освен ако не е предоставил тези права изрично на друго лице). Предвид свободата на договаряне, в т.нар. умни договори могат да се включат уговорки относно правото на собственост и авторските права и как и на кого, и в какъв обем се прехвърлят при продажба на токен. Възможна е комбинация от умни договори и правни споразумения в традиционна форма. <br /> <br /> Защита на личните данни<br /> <br /> Основните притеснения, свързани с незаменимите токени и защитата на личните данни, се коренят именно в технологията, на която са базирани NFTs. Спецификите й като неизменност и непроменимост може да се окажат пречка за упражняване на правата на субектите на данни, сред които правото на изтриване (право “да бъдеш забравен”) и правото на коригиране. <br /> <br /> Други<br /> <br /> Други правни сфери, в които вече има или могат да се породят правни предизвикателства в бъдеще, са, без изброяването да е изчерпателно, мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма (на англ. AML/CFT), данъчно право, финансово право, корпоративно право, традиционните институти на договорното и вещното право, процесуално право и други. <br /> <br /> Незаменимите токени – защо са толкова популярни?<br /> <br /> Общоизвестна истина е, че почти всеки от нас е запленен от криптовалутите и въможностите за експериментиране и монетизиране, които те предлагат. Незаменимите токени са вълнуващ знак на времето днес, пренасяйки взаимодействието между дигиталния и аналоговия свят на съвсем друго ниво. Те предлагат нови и креативни бизнес възможности като създаване на “дигитална собственост” и токенизиране на физически произведения на изкуството, както и на други вещи от обективната действителност, за които едни такива процеси доскоро бяха немислими. <br /> <br /> В същото време обаче се появяват редица правни въпроси и спорове около незаменимите токени – например относно правото на собственост, изпълнението на правата, свързани с NFTs, появата на фалшификати, нарушения на правата, свързани с обекта, предмет на представяне с NFT, нерегламентираното създаване на множество версии на оригиналния обект и защитата на потребителите и други. Всеки заинтересован следва внимателно да проучи какви са възможностите за създаване на и инвестиране в незаменими токени. Някои ключови въпроси, които е добре да си зададе, са каква е правната природа на оригиналния обект, какви са спецификите на конкретния незаменим токен, каквси са условията на съотвените пазари на незаменими токени и поставят ли някакви ограничения, какви са рисковете, въпроси от юрисдикционен и регулаторен характер и други. <br /> <br /> Tози анализ не е изчерпателен и не представлява правен или финансов съвет. За правнo консултиране и съдействие във връзка с NFT проекти не се колебайте да се свържете с нас тук.<br /> <br /> Павла Цветкова<br /> <br /> © 2021 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Крипто речникhttp://1legal.net/bg/blog-read190-crypto-glossaryThu, 22 Jul 2021 12:00:18 +0300Най-популярните крипто термини и съкращения<br /> <br /> Съкращения<br /> AML (Anti-Money Laundering) – политики и процедури, с които се цели предотвратяването на укриване прозхода на средства, придобити по незаконен начин и представяни за легитимни. <br /> BTC (Bitcoin) – дигитална, децентрализирана валута, издадена от нерегулиран субект, търгувана и разменяна без посредничеството на банки. Биктойн е първата и най-популярна криптовалута в света. <br /> CBDC (Central Bank Digital Currency) – нова форма на дигитални валути, издавани от една или повече централни банки посредством блокчейн технология. <br /> DAOs (Decentralized Autonomous Organisations) – юридически лица с нестопанска цел или търговски дружества, които се финансират от частни инвеститори чрез сделки с или задържане на криптовалути и които се упраляват от правила, записани в т.нар. умни договори (smart contracts). (!) Щатът Уайоминг в САЩ наскоро стана първото място в света, където DAOs са законно признати и регулирани. <br /> DeFi (Decentralized Finance) – форма на финансови взаимоотношения, базирана на блокчейн, при която се използват т.нар. умни договори (smart contracts) за осъществяване на традиционни финансови операции и инструменти. <br /> DEX (Decentralized exchange) – вид обмен на средства, при който потребителите общуват директно един с друг и търгуват криптовалути без намесата на посредник. <br /> DLT (Distributed Ledger Technology) – начин за съхраняване на данни, при който данните се съхраняват в компютърни записи, наречени “блокове” (blocks), в мрежа от многобройни устройства, без участието на трето лице-посредник. Блокчейн е пример за DLT. <br /> ETH (Ether) – дигитална, децентрализирана валута, издадена от нерегулиран субект, търгувана и разменяна без посредничеството на банки. Етер е криптовалутата, а Етериум (Ethereum) e блокчейн платформата.<br /> ICO (Initial Coin Offering) – вид публично предлагане на монети, което се използва за набиране на капитал и финансиране на крипто проекти. ICO обичайно се счита за “царицата на т.нар. crowdfunding” (набиране на средства от много хора).<br /> IDO (Initial DEX Offering) – наследник на ICOs и IEOs, нов изцяло децентрализиран начин за набиране на капитал за крипто проекти, предимно в областта на DeFi, при който токените се пускат за търговия на децентрализиран обмен почти веднага след първичната им продажба. <br /> IEO (Initial Exchange Offering) – първично предлагане на токени в платформа за обмен на криптовалути, предназначено за набиране на средства и финансиране на крипто проекти. <br /> KOLs (Key Opinion Leaders) – публични фигури, които са широко уважавани заради експертизата им в определени опбласти и които могат да влияят на цели индустрии, включително финансовите пазари, с изказванията си, със своята дейност и др. <br /> KYC (Know Your Client/Customer) се отнася както за стандарти, създадени и разработени за защита на лицата срещу пране на пари, измами и финансиране на тероризма, така и за самия процес по идентифициране на клиенти, който включва още верификация, рискови профили и други. <br /> NFT (Non-fungible Token) – уникално и незаменяемо цифрово представяне на активи посредством блокчейн технология като например на произведения на изкуството и недвижими имоти. NFTs могат да бъдат продавани, купувани и търгувани.<br /> P2P (Peer-to-Peer) – метод за обмен на данни и активи между отделни лица и групи по децентрализиран начин (без участието на посредник като банка). При P2P кредитирането и инвестирането кредитополучателите и кредитодателите могат директно да постигат споразумения без финансови посредници. <br /> SAFT (Simple Agreement for Future Tokens) – споразумение, въз основа на което инвеститори придобиват правото да получат бъдещи токени на по-ниска преференциална цена от емитентите на токени за целите на финансиране и разработване на крипто проект. <br /> STO (Security Token Offering) – вид публично предлагане на секюрити токени (Security tokens) на инвеститори посредством блокчейн. За разлика от ICO, предмет на STO са токени, oобезпечени с активи, и STO подлежи на по-строго регулиране. <br /> <br /> Термини<br /> Алткойн – колективен термин, с който се обозначават всички други криптовалути, различни от Биткойн. <br /> Бяла книга (White Paper) – документ с информационно значение относно крипто проект, чието съдържание включва описание на проекта и услугите, описание на емитента и представяне на основните участници, ангажирани в изготвянето и разработването на проекта, токеномикс и др. <br /> Горене, изгаряне на токени (burning) – действия по изваждане на криптовалута от обръщение посредством прехвърлянето й в недостъпен дигитален портфейл. <br /> Стейкинг (staking) – действия по задържане на криптовалути в дигитален портфейл с цел поддържане на сигурността и функциониране на блокчейн мрежата и получаване на поощрения. Задържането на криптовалути е пример за пасивно набиране на доход.<br /> Криптовалута – цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път. <br /> Опростена Бяла книга (Lite Paper) – съкратена версия на Бяла книга, която се използва и при техническите, и при бизнес белите книги. <br /> Публична продажба на токени – предлагане на вече готови и функционални токени за продажба на широк и неопределен кръг от субекти. <br /> Секюрити токен (Security token) – токен, който представлява цифрово представяне на традиционни финансови инструменти като акции и други ценни книги. <br /> Стабилни криптовалути (Stablecoins) – вид криптовалута, обезпечена с друга валута, която е призната за законно платежно средство – например фиатни пари като щатския долар, или със стоки и ценности като златото. <br /> Токен – дигитална единица стойност, която е изградена от и поддържана във вече съществуваща блокчейн платформа (например Етериум).<br /> Токен за разплащания – токен, предназначен да служи като разплащателно средство за купуване на стоки или за извършване на парични трансфери. <br /> Токен за стоки или услуги – токен, предназначен да осигури ексклузивен достъп до стока и/или услуга, която е налична в блокчейн платформа.<br /> Токеномикс – дял от компютърните науки, който комбинира теория на игрите, математика и икономика. Целта му е да намери решения за проблемите, свързани с координацията и насърчаването на участниците в една децентрализирана мрежа. <br /> Умни договори (smart contracts) – компютърни протоколи, които имат за цел дигитално да улеснят изпълнението на едно споразумение.<br /> Фиатни пари – валута, използвана и призната като законно платежно средство от централното управление на една държава. Фиат са т.нар. материални пари. <br /> Частна продажба на токени (private sale) – първият етап на ICO, IEO и STO, където токените се продават на по-ниска префернциална цена на определени частни инвеститори, привлечени с цел финансиране на крипто проект. Този етап не е задължителен етап на всяка продажба на токени. <br /> <br /> 1Legal.Net Team<br /> <br /> © 2021 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.Къде в ЕС да стартирам проект с криптовалути?http://1legal.net/bg/blog-read189-which-eu-country-is-best-for-cryptocurrencyThu, 01 Jul 2021 19:26:43 +0300Най-добрите юрисдикции в ЕС за проекти с криптовалути<br /> <br /> Понастоящем в ЕС липсва единна регулация на криптовалутите и свързаните с тях услуги. В различните страни се прилагат различни уредби, правила и тълкувания на криптоактивите. Това налага доставчиците на услуги с криптовалути да се запознаят със законодателствата на страните членки, за да изберат най-подходящата правна рамка за техните проекти. В настоящия анализ представяме страните с най-благоприятни режими по отношение на прозрачност на изискванията и процедурите, предвидимост и правна сигурност за проектите или по отношение на данъчни облекчения и други преимущества и привилегии.<br /> <br /> Швейцария<br /> <br /> Швейцария е една от най-прогресивните нации по отношение на бизнес начинанията с криптовалути. Например швейцарският кантон Цуг започна да приема плащане на данъчни задължения в криптовалути в Биткойн или Етер до 111 300 USD. Швейцария има благоприятни за крипто проектите регулации и предлага по-добра прозрачност в политиките за приложението им. През септември 2020 г. Парламентът прие Федералния закон за адаптиране на федералния закон към разработките в технологията на разпределения регистър (Закон за DLT). Очаква се останалите разпоредби на законопроекта за DLT да влязат в сила на 1 август 2021 г. <br /> Законът за DLT внесе няколко изменения в други закони поради специфичните сфери на регулиране. Изменен е Законът за банките, за да се разшири обхвата на съществуващия лиценз на Fintech и да се приложат новите разпоредби за несъстоятелност на DLT. Законът за финансовите услуги (FinSA) също е изменен, за да включи ценни книжа, базирани на регистър, в определението за „ценни книжа“. Законът за националната банка предвижда, че Швейцарската национална банка ще контролира системно всички важни системи за търговия с DLT. Изменен е и Законът за борба с изпирането на пари като системите за търговия с DLT са включени в определението за „финансови посредници“, които следва да спазват правилата за борба с изпирането на пари. <br /> <br /> В Швейцария няма изрична регулация на първичното предлагане на монети (ICOs). <br /> ICO понастоящем се третират в съответствие с общата категоризация на токените като платежни (payment tokens), токени за стоки и услуги (utility tokens) и токени, обезпечени с актив (asset tokens). Токените, обезпечени с актив са еквивалентни на ценните книжа и се третират съгласно изискванията на финансовия пазар и по-специално са предмет на изискването за проспект ако са икономически еквивалентни на акция или облигация. <br /> За платежните токени (payment tokens), издадени чрез първично предлагане (ICO) и трансферирани към блокчейн по време на първичното предлагане или на по-късен етап се прилагат разпоредбите на законите за мерките против изпиране на пари и финансиране на тероризма. Това изисква въвеждането и спазването на определени процедури за установяване самоличността на действителните собственици и присъединяване към определни практики на саморегулиращи се организация или под надзор на FINMA.<br /> Ако токените, издадени чрез ICO, представляват ценни книжа (asset tokens), тогава се прилагат изискванията за ценните книжа. Съгласно Закона за фондовата борса (SESTA) обаче несертифицираните ценни книжа са нерегламентирани, поради което за тях не се изисква лиценз. Ако токените, издадени чрез ICO, са деривати под формата на ценни книжа, тогава се прилагат разпоредбите и се изисква банков лиценз или лиценз за емитент на ценни книжа. Ако токените, издадени чрез ICO, се класифицират като акции или облигации, възможно е да са приложи и изискването за издаването на проспект. <br /> <br /> Предназначението (употребата) на токена е определящият фактор от швейцарска правна гледна точка. <br /> <br /> Новите насоки на FINMA за ICO стартъпи в Швейцария <br /> <br /> Стартиране на първично предлагане на дигитални монети (ICO) в Швейцария <br /> <br /> Естония<br /> <br /> Естония бе сред първите европейски държави, в които различни дейности, свързани с криптовалути, получиха правна уредба. Естонската LHV банка бе една от първите институции, които приеха блокчейн технологията. Правната уредба насърчава блокчейн инвестициите и улеснява проучването на възможности за такива. Естония е една от първите страни въобще в света, която въведе електронно гласуване, електронно данъчно облагане, електронно здравеопазване и електронно пребиваване в своята публична система и вече използва блокчейн технологията в различни сектори като сигурност, съдебна система и други в напълно функционален режим от 2012 г. насам. Като цяло Естония е отворена за използването на блокчейн технологията и криптовалутите, но е предприела по-строг подход за регулиране на доставчиците на услуги, свързани с криптовалути, от края на 2019 г. <br /> На 10 март 2020 г. промени в Закона за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма влязоха в сила и засягат предимно доставчиците на услуги, свързани с криптовалути. Измененията създават по-строги изисквания за регистрация на доставчиците и наложиха привеждане на дейността им в съответствие с тези изисквания до 1 юли 2020 г.<br /> <br /> Основните изисквания, на които една компания трябва да отговаря, за да получи лиценз за криптовалути, са: <br /> минимален уставен капитал - 12 000 евро; <br /> естонски персонал; <br /> физически офис и регистриран юридически адрес в Естония; <br /> чисто свидетелство за съдимост за собствениците и управителите на фирми; <br /> техните автобиографии; <br /> сметка в банка или система за електронно плащане, намираща се в ЕИП. <br /> <br /> Цената на лиценза за криптовалута в Естония е 3300 евро. Тъй като страната е член на ЕС, регистрираната там компания може да прави бизнес с криптовалути във всяка европейска държава, без да се налага да кандидатства за нови лицензи.<br /> <br /> Във връзка с приемането на промените в Естония бяха отнети повече от 1000 лиценза на компании през 2020 в резултат на осъществяване на надзора за спазване на закона. Службата за финансово разузнаване, провела масовото отнемане на лицензи е запазила към момента лиценза на около 400 доставчици на услуги, свързани с криптовалути, лицензирани в Естония.<br /> Масовото отнемане на лицензи през 2020 г. може да изглежда на пръв поглед като промяна в позицията на естонското правителство по линия на криптовалутите, но това не следва да се разбира така. Пазарът на криптовалути все още е много нов и не е изцяло регулиран, дори в Естония, което предизвика огромен приток на нови регистрации през периода на 2017-2019 г. Отнемането на лицензи се дължи на развиващото се законодателство и е естествен процес на всеки новоформиран пазар, който предстои да бъде регулиран. В този смисъл изглежда малко вероятно страната да приеме много строги регулации относно криптовалутите. В крайна сметка Естония е лидер в цифровите иновации и масово е считана за „най-напредналото цифрово общество в света“. <br /> <br /> Португалия<br /> <br /> Португалското правителство се фокусира върху блокчейн технологията с идеята да създаде благоприятни условия за развитието на сектора. Няма специални закони и регулации, приложими за криптовалутите в Португалия, включително по отношение на тяхното издаване и прехвърляне. Следователно криптовалутите не са забранени и инвеститорите могат да ги купуват, държат и продават. <br /> През септември 2020 г. Централната банка на Португалия обяви, че ще регулира цифровите активи. Регламентът се фокусира главно върху въпроси, свързани с мерките против изпиране на пари и идентифициране на клиентите (AML/KYC) или субекти, които извършват някоя от следните дейности с виртуални активи: (а) услуги за обмен между виртуални активи и фиатни валути или между един или повече виртуални активи; (б) Услуги за прехвърляне на виртуални активи; (в) Услуги за защита или съхранение и администриране на виртуални активи или инструменти, които позволяват да се контролират, съхраняват, съхраняват или прехвърлят тези активи, включително с частни криптографски ключове.<br /> Централната банка на Португалия вече е издала първите два лиценза за работа на Criptojola и Mind The Coin като „виртуални доставчици на активи“ (VASP).<br /> <br /> По отношение на данъчното облагане Португалия е една от най-благоприятните за данъчни цели държави в света за криптовалути – през 2016 г. тя декларира, че купуването или продажбата на криптовалути няма да подлежи на данъци върху капиталовата печалба или данък върху добавената стойност (ДДС). <br /> <br /> Данъчният режим за непостоянните резиденти (Non-habitual residents - NHR) в Португалия има за цел да привлече инвеститори и професионалисти с висока културна и икономическа стойност, за да повиши международната конкурентоспособност на страната. За да се класират за режима на NHR, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:<br /> (i) имат право да пребивават в Португалия или като гражданин на ЕС / ЕИП / Швейцария, или чрез схеми като програмата "Златна виза"; (ii) не са били португалски данъчно пребиваващи през последните пет години; (iii) са имали местожителство в Португалия на 31 декември същата година. Местообитаването трябва да бъде достъпно по начин, който може да доведе до предположение за намерение да се задържи и обитава като обичайно жилище.<br /> Личните или индивидуалните сделки с криптовалути са освободени от ДДС и няма данъци върху капиталовите печалби и данъци върху доходите. От друга страна, това освобождаване от данъци не се отнася за криптовалутни борси, крипто или блокчейн стартъпи, крипто хедж фондове и други бизнеси, които включват дейности, свързани с криптовалути. Такива бизнес начинания се облагат с обичайната ставка от 21% върху доходите.<br /> <br /> Малта<br /> <br /> Поради благоприятното си и детайлно разписано законодателство, Малта е една от първите страни, които въвеждат изчерпателна и структурирана правна рамка за криптовалути, съобразена с борбата срещу изпирането на пари и финансовата престъпност. С даването на зелена светлина на три законопроекта в областта на блокчейн, парламентът на Малта очаква да промени възгледа на хората за криптовалутите.<br /> <br /> На 1 ноември 2018 г. Малта стартира 3 блокчейн законопроекта: Законопроекта на Малта за цифрови иновации (MDIA), Законопроекта за иновационни споразумения и услуги (ITAS) и Законопроекта за виртуалните финансови активи (VFA).<br /> Според законопроекта за MDIA, работата на MDIA е да сертифицира разработения софтуер за DLT платформи и да пдопомогне усилията на правителството да определи съотвтетствието на крипто бизнеса с изискванията. Сертифицирането би осигурило сигурност на потребителите на платформите DLT, базирани в Малта в областта на техническата, правната и токеномикс сферата.<br /> Законопроектът за ITAS съдържа разпоредби за начините за сертифициране и одит на архитектурата и софтуера, използван при проектирането и доставката на DLT, обмен на токени, смарт контракти, както и децентрализираните автономни общности.<br /> Законопроектът за VFAA има за цел да създаде рамка, в която регулаторните органи могат да контролират директно или индиректно различни финансови активи на ICO, доставчици на портфейли-попечители, борси с токени, посреднически услуги, номинирани доставчици на услуги, мениджъри на портфейли и различни инвестиционни консултанти. Законът за VFAA предоставя допълнителни насоки и изисквания за STO (Предлагане на токени обвързани с актив) и ICO (Първоначално предлагане на токени). Законът за VFAA изисква бизнесът да бъде лицензиран от MFSA, ако те стартират първоначално предлагане на токени, търгуват с цифрови активи или предоставят електронни портфейли. Законът също така изисква издателят на токени да назначи агент на VFA, който след одобрение от MFSA ще действа като компетентен орган за наблюдение и докладване на всякакви предложения за токени.<br /> <br /> Изискванията за лицензиране в Малта срещат засилен критицизъм и се възприемат като „твърде взискателни и скъпи“. Това е причината, поради която по-голямата част от компаниите, отговарящи на условията не са инициирали процедура за лицензиране в Малта. Допълнителна причина за ниския интерес е бавният процес на обработката на съответните заявления и приложения. <br /> <br /> Гибралтар<br /> <br /> Гибралтар е световен лидер в регулирането на криптовалутите: борсите за криптовалути са законни и функционират в рамките на добре дефинирана регулаторна рамка силно ориентирана към защита на инвеститорите. Криптовалутите не се считат за законно платежно средство. Въпреки това, в някои случаи, в зависимост от конструкцията на виртуалната валута, те могат да бъдат описани като електронни пари. <br /> Правителството на Гибралтар се стреми да затвърди позицията си на глобален лидер чрез проучване на по-нататъшното регулиране на криптовалутите. През 2017 г. Комисията за финансови услуги на Гибралтар (GFSC) излезе с изявление, в което съобщава, че ще наблюдава текущото използване на ICO в рамките на технологията на разпределения регистър (DLT). <br /> <br /> От 1 януари 2018 г. всяка фирма с дейност в или от името на фирма в Гибралтар, свързана с използването на DLT трябва да бъде лицензирана от GFSC като DLT Доставчик. <br /> GFSC изисква от лицензираните фирми да докажат, че разполагат с адекватни финансови ресурси, IT системи и осъществява контрол за спазване на мерките против изпиране на пари и финансиране на тероризма. Процесът на кандидатстване на този етап отразява и до голяма степен следва процеса на лицензиране, приложим към всички други дейности, разрешени и контролирани от GFSC. Кандидатстването за крипто лиценз започва с предварително запитване преди кандидатстване, следвайки пълното заявление и презентация, в която се представя как дейностите ще отговарят на изискванията, създадени в насоките на Комисията. <br /> Таксите за лиценз варират между 13 500 щатски долара (10 000 британски лири), а по-сложните случаи могат да бъдат таксувани с 40 700 щатски долара (30 000 британски лири).<br /> <br /> През 2021 г. Гибралтар създаде работна група за интегритет на пазара, която да определи допълнително подходящите пазарни стандарти за обмен на криптовалути в координация със стандартите, определени от други юрисдикции като Великобритания и ЕС. В края на март 2021 г. правителството на Гибралтар, съвместно с GFSC, обяви плановете си да разработи ключови разпоредби, които имат за цел да регулират популяризирането, продажбата и разпространението на токени в страната.<br /> <br /> Гибралтар като надеждна и модернизирана юрисдикция за tokenomics <br /> <br /> България<br /> <br /> В настоящата българска правна рамка криптовалутите (биткойн, алткойни) все още нямат изрична правна регламентация, но се възприемат, одитират и декларират пред НАП (Национална агенция за приходите) като финансов актив. <br /> Правният режим на криптовалутите в България получи известно развитие с изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от ноември 2019 г. Легалната дефиниция на криптовалути в ЗМИП е: “цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път“. Също така, криптовалутите в България не се разглеждат като законно платежно средство.<br /> <br /> Доставчиците на услуги, свързани с криптовалути, са задължени да се регистрират в публичния регистър към НАП (Националната агенция за приходите). <br /> Регистрацията е опростена, бърза и нескъпа. <br /> Посочената по-горе регулация, ниският корпоративен данък (10%) и членството на България в ЕС правят страната благоприятна за инвестиции и начинания с криптовалути. <br /> <br /> Актуална правна уредба на криптовалути в България <br /> <br /> Tази статия не е изчерпателна и не представлява правен или финансов съвет.<br /> За правна помощ във връзка със стартирането на проекти с криптовалути, не се колебайте да се свържете с нас тук<br /> <br /> 1Legal.Net Team<br /> <br /> © 2021 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br />