RSS Feed | 1Legal.nethttps://1legal.net/Абонирайте се безплатно за нашия бюлетин, за да имате достъп до новини за интелектуалната собственост, е-бизнеса, промените в законодателството и последните тенденции в правото.bg1Legal.nethttps://1legal.net/images/logo.pnghttps://1legal.net/24058КАК ДА: се уредят отношенията при напускане на съдружник http://1legal.net/bg/blog-read161-how-to-settle-relationships-upon-leaving-a-partnerMon, 11 Nov 2019 20:17:35 +0200Напускане и изключване на съдружник в ООД – какви права имаме и как да ги защитим?<br /> <br /> 1. Въведение.<br /> Правната фигура на дружеството с ограничена отговорност (ООД) е творение на немската правна доктрина, която целенасочено е търсила някаква междинна форма между големите акционерни дружества, имащи понякога хиляди „собственици“, и персоналните дружества, при които съдружниците отговарят нeограничено за задълженията на дружеството, т.е. с цялото си имущество. Така се е зародила идеята за ООД, чиято цел е да обслужва малкия и среден бизнес. И тъй като съдружниците, стоящи зад тези малки и средни бизнеси, невинаги притежават познания за специфичните аспекти на търговското право, а и често нямат юрисконсулти под ръка, тази статия е точно за тях. Ще разгледаме някои основни моменти от правоотношението между дружеството и съдружника, а именно – неговото прекратяване и правните последици.<br /> Как и кога мога да напусна или да бъда изключен от ООД и какво следва от това?<br /> <br /> 2. Напускане.<br /> Първо ще видим въпроса за напускането. Какво включва то? Има ли различни случаи, при които е налице доброволно прекратяване на членственото правоотношение, но на които законът гледа по съвсем различен начин и, следователно, предвижда различен ред?<br /> <br /> 2.1. Напускане чрез едностранно предизвестие (чл. 125, ал. 2 ТЗ)<br /> На първо място ще разгледаме разгледаме хипотезата, при която съдружник доброволно прекратява членственото си правоотношение чрез едностранно предизвестие.<br /> Съдружникът е свободен едностранно, т.е. по свое желание, да напусне дружеството, спазвайки реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ. Волеизвявлението за напускане се отправя в писмена форма, а предвиденият в закона срок е 3-месечен. Това правило е диспозитивно , което означава, че в дружествения договор може да бъде определен друг срок или по-тежка форма. Възможността да напусне дружеството е потестативно право на всеки съдружник. С други думи, като съдружник можете да упражните това право едностранно, без да Ви е нужно съгласието на останалите съдружници или на дружеството, докато те са длъжни да търпят последиците от Вашето решение. С изтичането на срока членството се прекратява автоматично. Някога съдебната практика е приемала, че трябва да уредите имуществените въпроси относно Вашият дял, за да можете валидно да пракратите членствените си правоотношения. Според по-новата практика това не е нужно. Тя счита, че имуществените последици са само следствие от упражняването на правото на напускане, а не условие за него. Практиката поддържа, че напускането като цяло не може да бъде поставяно в зависимост от други юридически факти, в т.ч. и уреждането на имуществените отношения. <br /> Имуществените отношения се определят на базата на счетоводен баланс, който се съставя към края на месеца, в който участието в дружеството се прекратява. Това правило е императивно , което означава, че дружествения договор не може да превиди нещо различно, а ако е било предвидено – няма правно действие.<br /> 2.2. Напускане чрез подаване на молба.<br /> Втората хипотеза на доброволно напускане е чрез молба. ВКС изрично приема, че напускането чрез молба е различна хипотеза от напускането чрез едностранно предизвестие, упражнява се по различен ред и води до различни правни последици при уреждането на имуществените отношения. Молбата се отправя до управителя. При напускане чрез молба съдружникът е длъжен преди това да прехвърли своите дялове по реда и при условията на чл. 129, ал. 2 ТЗ. Всъщност тук става дума за напускане чрез прехвърляне на дружествените дялове, които могат да се прехвърлят на друг съдружник или на трето лице. Редът за това е уреден в чл. 129, ал. 1 ТЗ, като поначало дяловете могат да се прехвърлят свободно на други съдружници, а на трети лица – при спазване на определени в закона и дружествения договор условия. След като прехвърлянето се осъществи, дружеството вече няма задължения към напусналия съдружник.<br /> <br /> 3. Изключване.<br /> Изключването е друго основание за прекратяване на участие на съдружник в ООД (чл. 125, ал. 1, т. 2 ТЗ). Изключването се различава от доброволното напускане по това, че не зависи от волята на изключеният съдружник. Можете да бъдете изключен от ООД в 2 хипотези: при невнасяне на дял (чл. 126, ал. 1 ТЗ) и при неизпълнение на решение на общото събрание (ОС) (чл. 126, ал. 3, т. 2 ТЗ). И в двата случая съдружникът не може да бъде директно изключен. В първият случай законът говори за „срок“, който ОС трябва да определи и който не може да бъде по-кратък от 1 месец. Във втория случай пък се говори за „писмено предупреждение“. Възниква въпросът: Кога следва да ме уведомят за изключването? Съдебната практика приема, че в първия случай уведомяването се осъществява след решението на ОС, докато във втория, тъй като законът изиксва да има „предупреждение“, то трябва да се извърши преди решението на ОС. <br /> Имуществените последици отново се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, към който се е осъществило прекратяването. А това е месецът, през който ОС е взело решението за изключване на съдружника. <br /> <br /> 4. Защита на членствените права при решение на ОС.<br /> Тъй като изключването се осъществява чрез решение на ОС, то ще се окаже неправомерно, ако решението е взето в противоречие със закона или дружествения договор. Затова и законът дава иск на всеки съдружник за отмяна на такова решение, а не само на изключения (чл. 74 ТЗ). Това е така, защото решенията на ОС засягат всички съдружници. Когато законът говори за нарушаване на закона, това включва не само процесуалните норми, касаещи свикването и провеждането на ОС, спазването на които гарантира участие на съдружника в работата на този върховен орган на управление на търговското дружество, но и разпоредбите, които гарантират реалното осъществяване на правата на съдружника. <br /> Искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по седалище на дружеството. Той се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание. Чрез него Вие целите да защитите членствените си права. <br /> Например в случай на изключване за неизпълнение на решение на ОС, предупреждението трябва да съдържа информация за констатираните нарушения, заради които е започната процедура за изключване, както и да е достигнало до съдружника в предхождащ подходящ спрямо събранието срок, за да може съдружникът да подготви защитата си пред събранието. В противен случай предупреждението няма да е било валидно дадено и следователно изключването няма да е законосъобразно.<br /> <br /> Ако имате въпроси относно защитата на членствените Ви права, не се колебайте да се свържете с нас – Вашият правен консултант в Интернет!<br /> <br /> Владимир Славов<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> КАК ДА: стартираме законосъобразен проект с крипто валути?http://1legal.net/bg/blog-read160-how-to-start-legally-compliant-project-with-cryptocurrenciesFri, 01 Nov 2019 11:52:08 +02001. Въведение.<br /> В тази статия ще разгледаме правната рамка около проектите с крипто валути в България към настоящия момент, като също ще обърнем внимание на вероятните насоки на нейното развитие. Три са основните явления, които придружават всеки крипто проект. Те се коренят в присъщите свойства на блокчейн технологията. Това са именно: <br /> 1. извършването на ICO; <br /> 2. последващото прехвърляне на крипто активи; и <br /> 3. изначалната прозрачност на информацията, която се запазва завинаги във веригата и е достъпна за всички участници.<br /> Първите две повдигат въпроси за приложимостта на регулациите за пазарите на финансови инструменти и публичното предлагане на ценни книги (финансови регулации), съответно за мерките за изпиране на пари (МИП). Третото явление създава съображения за защита на личните данни (ЗЛД).<br /> Няма да се спираме на въпроса за данъчно облагане на крипто активи, който вече е разглеждан в наша статия.<br /> <br /> 2. Финансови регулации.<br /> В гореспоменатата статия за правната рамка на крипто валутите в България въпросът за финансовите регулации е обсъждан. В настоящата статия ще припомним някои от основните положения, като ги допълним с информация от Стратегията на КФН за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия сектор за периода 2018 – 2020 г.<br /> Накратко: към момента ICO не подлежи на регулация от Закона за публичното предлагане на ценни книги (ЗППЦК), нито от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), стига инструментите, предлагани чрез ICO, да не отговарят на критериите за финансови инструменти. Например когато се извършва търгоция с финансови инструменти, които имат за свой базов актив токен, ще е необходим лиценз за инвестиционен посредник.<br /> Това обаче е по-скоро изключението. В своята Стратегия КФН ясно показва моментното състояние на финансовата регулаторна рамка: липсата на съществуващи регулаторни правила, политики и насоки, които да уреждат режима за предоставяне на иновации и приемането на технологични решения в небанковия финансов сектор и проблемът как да бъдат третирани криптоактивите и евентуално класифицирани като финансови инструменти съгласно чл. 4 от ЗПФИ.<br /> С други думи понастоящем изрична регулация на крипто активите няма и те не могат да бъдат подведени под определението на чл. 4 от ЗПФИ.<br /> <br /> 3. Мерки срещу изпиране на пари (МИП).<br /> Изпирането на пари представлява процесът, чрез който приходите от престъпна дейност се “изпират” и се “изваждат” от сивата икономика наяве, по начин по който техният незаконен произход остава скрит или прикрит.<br /> Законът за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) определя в чл. 4 лицата, които са длъжни да прилагат предвидените в закона мерки. Следователно ако Вашата организация не е тях, Вие не сте длъжен да приемате мерки срещу изпирането на пари. <br /> Европейските органи осъзнаха опасността от ползването на крипто валути за изпиране на пари, поради което сегашната регулаторна рамка се очаква да бъде променена с Петата директива срещу мерките за изпиране на пари (AMLD5), така че да бъдат включени някои субекти, които използват виртуални пари. Точно тук е същественото изменение за крипто икономиката, тъй като се включват крипто борсите (доставчици, ангажирани в услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие) и доставчиците на портфейли.<br /> Важно е да се има предвид диференциацията, която директивата прави по отношение на доставчиците на портфейли. Задължени са само тези, които предлагат попечителски услуги. Това значи, че доставчиците на “софтуерни портфейли” остават извън обхвата на регулациите. Причината за това е схващането, че те предоставят само една техническа услуга, чрез която потребителят може да получи достъп до системата. Доставчиците на портфейли, които предоставят попечителски услуги, от друга страна, имат достъп до публичния и частния ключ на потребителя, което ги прави подобни на финансови институции, заради което европейският законодател счита, че трябва да бъдат регулирани.<br /> Вероятно също толкова значително, колкото въвеждането на задължението за крипто борсите и доставчиците на портфейли да следят за изпиране на пари, е обстоятелството, че Директивата дава дефиниция на крипто валутите. Тя ги определя като виртуални валути, чиито основни белези са, че имат цифрова стойност, не се емитират от централна банка или публичен орган, не са непременно свързани със законово установена валута и нямат правния статус на валута или пари, но се приемат като средство за обмяна и могат да се търгуват. Тази дефиниция е предназначена да служи за целите на ЗМИП, но поради липсата на дефиниция в други закони по всяка вероятност тя ще се иползва и за регулацията на други дейности до въвеждането на определение в специалените закони.<br /> И за крипто борсите, и за доставчиците на портфели, които предлагат попечителски услуги, се въвежда регистрационен режим.<br /> Срокът за транспониране на AMLD5 е 10.01.2020 г. Към момента българският законодател не е приел изменения в ЗМИП.<br /> <br /> 4. Защита на личните данни.<br /> Блокчейн технологията и правилата за защита на лични данни имат особеното взаимоотношение, че често целите, които преследват, са диаметрално противоположни. Трите най-големи предимства на блокчейна – прозрачността на информацията, нейната разпределеност сред всички устройства на системата и невъзможността да бъде променяна или изтрита, са неговите най-големи слабости от гл. т. на защитата на лични данни.<br /> Преди да разгледаме по същество възможните разрешения на този проблем, следва да обърнем внимание на въпроса дали изобщо информацията, която се намира на блокчейна, може да бъде квалифицирана като лични данни и, съответно, да попадне в полето на регулиране на тяхната защита. Разковничето тук е да отговорим на въпроса: Тези данни анонимизирани или псевдонимизирани са? В първия случай прилагането на GDPR е изключено. Във втория обаче GDPR в своето Съображение 26 е категоричен – псевдонимизираните данни са лични данни.<br /> Изненадващо, но по този спор няма категоричен и еднозначен отговор. Все още нямаме съдебна практика, но не е изключено първоначално регулаторите да предприемат различни подходи. Съществуват мнения, че личните данни на блокчейн са анонимизирани и неговото приложение е изключено. Съществуват обаче други мнения, според които например асоциирането на публичния ключ с конкретно физическо лице го прави идентифицируемо, следователно това са лични данни.<br /> За целите на потенциалните решения ще презюмираме, че регулаторите ще предприемат втория подход, тъй като в първия случай няма нужда от предприемането на мерки. <br /> Възможните решения са две. <br /> Първото включва въвеждането на такива технически процеси, които правят невъзможно качването на лични данни или, алтернативно, предвижда тяхното съхранение off-chain. <br /> Второто цели, доколкото е възможно, да анонимизира данните на лицата за останалите участници в системата. В примера с публичния ключ това могат да бъдат допълнителни технически мерки, които го правят невидим за останалите участници в системата. Този подход обаче трябва да се съобрази с желанието на AMLD5 да избегне анонимни сделки с виртуални валути.<br /> За съжаление и двата подхода по всяка вероятност ще доведат до допълнителни разходи за крипто проектите.<br /> <br /> Ако и Вие искате да приведете своя крипто проект към законовите изисквания, не се колебайте да се свържете с нас – Вашият правен консултант в интернет!<br /> <br /> Владимир Славов<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> <br /> КАК ДА: Oтдавам апартамент и къща за гости като физическо лицеhttp://1legal.net/bg/blog-read159-how-to-rent-out-your-apartment-or-house-for-guestsSun, 20 Oct 2019 15:29:44 +0300С навлизането на дигиталните технологии става все по-лесно за много хора да предоставят под наем свободни стаи, своите апартаменти и дори къщи за гости. Ако извършвате такава услуга и не сте наясно с изискванията, спрямо които трябва да приведете дейността си, тази статия е за вас.<br /> Тук ще разгледаме накратко основни въпроси от режима на апартаментите и къщите за гости – какви изисквания поставя закона, кога законът Ви счита за търговец и какви особености съществуват около регистрацията и данъците.<br /> <br /> Регистрация и категоризация.<br /> Апартаментите и къщите за гости съгласно Закона за туризма (ЗТ) представляват туристически обекти от клас “Б” и като такива подлежат на категоризиране (чл. 119 ЗТ). За тази цел трябва да подадете заявление, съдържащо информацията, предвидена в чл. 129 ЗТ до кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице. <br /> <br /> Законът дава възможност дейността да се извършва и от нетърговец и можете да извършвате хотелиерство в къща или апартамент за гости като физическо лице, без фирма и търговско счетоводство. <br /> По отношение на регистрацията на обекта обаче, законът не създава по-облекчен режим за Вас, въпреки че не извършвате хотелиерство като търговец. <br /> За да можете като нетърговец да извършвате хотерлиерство в стаи или къщи за гости, те трябва да бъдат част от обитаваното от Вас жилище в жилищна сграда (чл. 113, ал. 2 ЗТ). За да се счита едно жилище за обитавано от Вас, то трябва да отговаря едновременно на 3 изисквания:<br /> 1) да извършвате в него въпросната хотелиерска дейност;<br /> 2) фактически да живеете в него; и<br /> 3) да е вашият настоящ адрес по адресна регистрация.<br /> <br /> Тъй като все пак извършвате хотелиерска дейност, длъжни сте да водите регистъра по чл. 116 от ЗТ - централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, в която се въвеждат данните, съгласно изискванията в ЗТ.<br /> <br /> Процедура по категоризация.<br /> Процедурата е регламентирана в Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията (Наредба за категоризацията - НК). Лицето, което ще извъшрва хотелиерството в местата за настаняване, или упълномощено от него лице, подава заявление до кмета на общината по образец съгласно приложение № 4 или 5 на НК, към което се прилагат съответните документи по чл. 129, ал. 1 ЗТ. В заявлението задължително се посочва адрес за кореспонденция, електронна поща или факс.<br /> <br /> Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти определя категорията на обекта за настаняване. В 14-дневен срок комисията открива процедурата по категоризиране, като издава и временно удостоверение за открита процедура. Комисията извършва проверка на място чрез експертна работна група, която е в състав най-малко трима души, и издава констативен протокол в най-малко 2 екземпляра.<br /> <br /> Искането за категоризация се заявява за конкретна категория. Ако данните в заявлението не съответстват на действителното състояние, това не е пречка експертната работна група да предложи определяне на различен клас, вид и категория на обекта.<br /> С приключване на процедурата се издава удостоверение, което важи за срок от 5 г.<br /> Таксата за категоризирането се определя съгласно Постановление №355 от 15 декември 2016 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма. В случаите за категоризация на апартаменти и къщи за гости тя е 10 лв. на легло.<br /> <br /> Данъчно облагане<br /> За дейността по настаняване се прилага облекчен режим по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) – с данъчна ставка от 9%. Важно е да се отбележи, че тази ставка е приложима само по отношение на доставки по настаняването. Например продажбата на напитки и храни в заведенията в къщи за гости се облага с 20% ДДС. <br /> <br /> Наред с ДДС, дължи се и местният туристически данък по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). С него се облагат нощувките. Определя се с наредба на общинския съвет и е в размер между 0.20 лв и 3.00 лв. за всяка нощувка, съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване. Дължимият данък се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.<br /> <br /> На следващо място, като физическо лице дължите данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДФЛ). При определяне на обалагаемата основа се приспадат 10% нормативно признати разходи, които се считат за разходи по дейността. Данъкът е в размер на 10% и се дължи до 30 април на годината, следваща годината, в която е реализиран доходът.<br /> <br /> Лични данни<br /> Във всички случаи на дейност по отдаване на апартаменти и къщи за гости, като търговец и като нетърговец, вие обработвате лични на лицата, които настанявате. Следователно, с извършването на хотелиерската дейност вие действате и като администратор на лични данни (ЛД) и имате задължения да приведете дейността по обработване на ЛД в съответствие със Закона за защита на личните данни и GDPR. Като администратор на ЛД вие трябва да изготвите, спазвате и направите достъпна политиката си за лични данни. Минималните изисквания към Политиката са определяне на целите, за които се обработват ЛД, гарантиране на основните принципи за прозрачност, отчетност и зачитане правата на потребителите.<br /> <br /> В случай че желаете да се възползвате от наглед лесната възможност да увеличите своите приходи, като отдавате под наем свой имот, но имате неизвестни по отношение на правната рамка за дейността и задълженията като администратор на лични данни, ние сме насреща – Вашият онлайн правен консултант!<br /> <br /> Владимир Славов<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> КАК ДА: наема персонал на лизинг? http://1legal.net/bg/blog-read158-how-to-use-staff-leasingSun, 06 Oct 2019 19:54:07 +03001. Какво е лизинг на персонал?<br /> За лизинг на персонал говорим тогава, когато една компания - работодател, който плаща заплатите, осигуровките и данъците по едно трудово правоотношение, дава „под наем“ работната сила на работника/служителя на друга организация срещу заплащане. <br /> Българският Кодекс на труда (КТ) използва вместо лизингодател понятието “предприятие, което осигурява временна работа” за лизингодателя, а другата страна според терминологията на КТ е “предприятие ползвател”<br /> Бизнесът обикновено прибягва до услугите на такива агенции в 3 често срещани случаи: <br /> 1) когато трябва да се замести отсъстващ работник; <br /> 2) когато има спешна нужда от работна ръка; или <br /> 3) когато има необходимост от служители със специални умения, но компаниите нямат капацитета да си ги набавят сами.<br /> С други думи, налице е или недостиг на време, или на ресурси, или и двете. Затова компаниите се обръщат към агенции, които се специализират именно в такъв тип дейности. Например сезонни работници за работа по морето или софтуерни инженери с познания за конкретен програмен език.<br /> По българското право лизингът на персонал може се използва за краткосрочни цели – до завършването на определена работа (т.е. сезонна работа или проект) или за заместване на отсъстващ работник. Причината за това е законовото изискване трудовите договори, които тези агенции сключват с работниците си, да бъдат единствено срочни, което по нашето право означава не повече от 3 години.<br /> <br /> 2. Разграничение от сходни фигури<br /> Лизингът на персонал трябва да се различава от случаите, при които компания използва услугите на консултант или посредник единствено с цел „да открие и направи подбор“ на определени работници/служители, но след това избраните работници сключват трудов договор с компанията, която търси, а не с компанията, ангажирана с подбора им. За разлика от това, когато компания използва услугите на агенция за лизинг на персонал, трудовите договори на наетия от нея персонал се сключват именно с агенцията, а не с компанията, която използва труда на наетия персонал. Затова агенцията е отговорна за данъчните, осигурителните и административните въпроси, свързани с трудовите правоотношения.<br /> Някои чужди законодателства, напр. американското, познават фигурата на професионалната работодателска организация (ПРО), която предоставя работна ръка в дългосрочен план и се явява „съработодател“ с компанията, където работниците полагат труда си. Това позволява на двете компании да си поделят задълженията по плащането на данъците, административните разходи, предоставянето на социални придобивки и пр. По българското право обаче работодателят по дадено трудово правоотношение може да бъде само един –предприятието, което осигурява работната ръка.<br /> <br /> Лизингът на труд може да се разглежда като форма на аутсорсинг, тъй като една функция на компанията - по наемането на труд, както и административните разходи свързани с нея, се прехвърля на трета, външна за компанията страна.<br /> <br /> 3. Рискови фактори<br /> Преди да се обърнете към агенция, предоставяща лизинг на труд, обърнете внимание на следните въпроси:<br /> 1) Агенцията регистрирана ли е по надлежния ред?<br /> 2) Предоставя ли квалифицираната работна ръка, от която имате нужда?<br /> 3) Какви отзиви са оставили нейни предишни клиенти?<br /> 4) Осигурява ли някакви социални придобивки на работниците си? Ако да, тези ли са социалните придобивки, които искате да имат работещите за вашата компания?<br /> <br /> 4. Правен режим на лизинга на труда.<br /> Лизингът на труд е уреден в чл. 107р – 107ч КТ.<br /> Като ползвател на такъв труд, Вие нямате преки задължения относно плащането на заплатата на работника, социалните му осигуровки, данъците и другите административни въпроси, но това не означава, че сте лишен от всякакви задължения спрямо този работник. Законът изисква от Вас да определите работното му място, да му връчите длъжностна характеристика, да го инструктирате за безопасното и здравословно изпълнение на работата, да отчитате отработеното му време и др. Вие нямате право да променяте длъжността и характера на работата, за изпълнението на която е изпратен работникът.<br /> Имайте предвид, че не можете да използвате лизинг на труд за работа при условията на първа и втора категория труд, както и за предприятия, в които се провежда стачка.<br /> Наетите по този ред работници имат право на равни условия на труд и равно третиране с останалите работници в предприятието, които изпълняват същата или сходна работа. Това включва неща като провеждане на първоначално и продължаващо обучение в съответствие с длъжностната им характеристика, предприемане на мерки за улесняване на достъпа им до бъдещи обучения с цел израстване в кариерата и др. <br /> Компанията-ползвател следва да плаща възнагражденията и договорените суми към лизингодателя, за да се гарантира навременното и ритмично заплащане на трудовите възнаграждения и свързаните с тях здравно-осигурителни вноски, данъци и други.<br /> <br /> В чл. 107у, ал. 2 КТ се съдържат основните точки, по които двете предприятия трябва задължително да постигнат споразумение в договора.<br /> <br /> За възникнали задължения към работника при, по повод или във връзка с изпълнението на възложената му работа, което включва и трудова злополука, Вие отговаряте солидарно с агенцията. Това означава, че работникът може да насочи иска за обезщетение към което и да е от предприятията.<br /> <br /> Важен момент, на който заслужава да се обърне внимание, е, че българското право забранява на агенцията да уговаря в трудовия договор с работника клаузи, които му забраняват да сключи трудов договор с Вас по време или след изтичането на срока, за който е изпратен във вашето предприятие (чл. 107р, ал. 5 КТ). По този начин законът Ви предоставя възможността свободно да наемете такова лице да работи при Вас, ако желаете.<br /> <br /> В случай че желаете да се възползвате от тази гъвкава и съвременна възможност за използване на работна сила, но имате неизвестни по отношение на правната организация, ние сме насреща – Вашият онлайн правен консултант!<br /> <br /> Владимир Славов<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> КАК ДА: защитим авторските си права?http://1legal.net/bg/blog-read157-how-to-protect-my-copyrightTue, 13 Aug 2019 13:43:33 +0300Какво е обект на авторското право?<br /> Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството или науката, което е резултат от творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. В чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) възможните обекти на авторско право са примерно изброени (т.е., ако създаденото от Вас произведение не е сред изброените, това не означава автоматично, че Вие нямате авторско право върху него). <br /> <br /> За да се считате за автор, трябва:<br /> 1) да сте физическо лице;<br /> 2) да сте създали творба, която е резултат от Вашата творческа дейност.<br /> В определени случаи юридическите лица също са признати от закона за носители за авторско право, но те не се считат за автори.<br /> ЗАПСП не дефинира изрично кога едно произведение е „творба“, но се приема в европейската доктрина, че то трябва да притежава оригиналност. За да кажем, че едно произведение е оригинално, не е нужно то да има някаква висока естетическа стойност. Достатъчно е да няма друго като него, т.е. да е оригинално в обективен смисъл. Определянето кога едно произведение е оригинално и кога не е вероятно е един от най-спорните въпроси в авторското право. В тази материя много често важи максимата на Св. Августин: „Ако никой не ме пита, го знам. Ако се опитам да го обясня, не го знам.“<br /> Авторското право върху една творба възниква с нейното създаване. За разлика от режима при някои обекти на индустриална собственост като марки, патенти и др. /изискващи формален акт на регистрация/, за да възникне авторското право не е нужна някаква регистрация или одобрение. Създали ли сте една творба, произведение на литературата, изкуството или науката, която е резултат от Вашата творческа дейност, Вие сте неин автор.<br /> Компютърните програми също са защитени обекти на авторското право. Базите данни са особени обекти, тъй като правата върху тях не се считат за авторски, но защитата им се осъществява по реда на ЗАПСП.<br /> От ключово значение е творбата да бъде обективирана по някакъв начин. Идеите и концепциите, а също новините, фактите, сведенията, данните и фолклорните творби не се ползват от авторскоправна защита.<br /> <br /> Какво следва от това, че съм автор?<br /> Като автор на една творба, Вие притежавате определени имуществени и неимуществени права. <br /> Сред неимуществените са правото да решите дали да разгласите произведението си и кога да стане това; дали да го разгласите с инстинското си име, под псевдоним или анонимно; да искате при всяко използване на произведението да бъде обозначено, че Вие сте негов автор; да искате запазването на целостта на произведението и др. <br /> Имуществените са изброени в чл. 18 ЗАПСП, но те могат да бъдат сведени до 4 основни права:<br /> 1) правото да се възпроизведе творбата, т.е. да се създаде нейно копие;<br /> 2) правото да се разпространи творбата, т.е. да се направи възможно притежаването на нейни физически копия;<br /> 3) правото да се излъчи публично творбата, т.е. да се направи възможен достъпа до нея без притежаването на физически копия;<br /> 4) правото да се преобразува творбата, т.е. на базата на нея да се създаде друга творба – например написали сте роман и някой друг иска да го преведе или на базата на него да направи филм.<br /> Вие като автор имате изключителното право да разрешите всяко едно от тези действия заедно или поотделно. Извършването на което и да е от тях без Вашето позволение, е нарушение на Вашите авторски права.<br /> <br /> Как мога да защитя авторските си права с извънсъдебни способи?<br /> Когато говорим за защита на авторските права, това не означава непременно завеждане на дело пред съд или подаване на молба до административен орган. Има редица мерки, които авторите могат да предприемат, за да защитят правата си, без да е нужна намесата на държавен орган. Например авторите на фотографии могат да използват воден знак върху произеденията си. Авторите на писмени произведения трябва да посочат името си и знака за авторски права ©. <br /> Авторските права върху уебсайт трябва да се посочат с обозначение със съответните символи - за авторко право, обикновено знакът се поставя във футъра. Друг метод е инкорпорирането на клаузи в общите условия за използване на уебсайт, в които се урежда режима на интелектуалната собственост върху уебсайта.<br /> Дори когато тези превантивни мерки не са достатъчна бариера за защита, не е нужно като носител на авторско право директно да прибягвате до държавна намеса. Препоръчително е първо да изпратите официално писмо или нотариална покана до нарушителя, в което да обясните какво е нарушението и в какъв срок следва да бъде отстранено. Този подход може да Ви спести значително време и главоболия, а дори да не даде резултат, ще Ви бъде от полза в един бъдещ процес.<br /> <br /> Как мога да защитя авторските си права по съдебен или административен ред?<br /> <br /> В случай че вашите авторски права са нарушени, Вие разполагате с няколко възможности за защита. Те могат да бъдат обощени в 4 категории: гражданскоправна, административноправна, наказателноправна и т.нар. мерки на границата.<br /> <br /> 1. Гражданскоправна защита.<br /> Иск за защита на нарушено авторско право се предявява пред окръжния съд по мястото на нарушението или местожителството на ответника. Компетентен съд за София-град е Софийски градски съд като първа инстанция. Няма значение цената на иска. Можете да искате обезщетение за нарушено Ваше авторско право, което включва всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението. В случай че се установи наличието на нарушението, но не може да се определи неговия размер, можете да претендиране като обезщетение:<br /> 1) от 500 до 100 000 лв, като размерът се определя по преценка на съда, който взема предвид обстоятелствата около нарушението, пропуснатите ползи, неимуществените вреди и приходите, неправомерно реализирани от нарушителя, или;<br /> 2) равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на легитимно произведени екземпляри.<br /> Можете също така да искате неправомерно възпроизведените копия от произведението да бъдат унищожени или да ви бъдат предадени. Във втория случай тяхната стойност се приспада от присъденото обезщетение.<br /> <br /> 2. Административноправна защита.<br /> Проверки по спазване на ЗАПСП се извършват съвместно от Министерството на културата (МК) и МВР. МК действа служебно или по сигнал, който може да бъде подаден от всекиго. В него трябва да се идентифицирате, да посочите нарушителя и мястото на нарушението и да дадете информация за обекта на нарушена интелектуална собственост. В случай че се установи нарушение, на нарушителя се съставя акт, а обектите се отнемат в полза на държавата и се унищожават. Този ред на защита е препоръчителен, ако не желаете да водите дълги съдебни битки и ако нарушението е свързано с производство и разпространение на копия на защитени с авторски права произведения (книги, филми, музика и др.)<br /> <br /> 3. Наказателноправна защита.<br /> Неправомерното използване на чужд обект на авторско право е престъпление (чл. 172а НК). Престъпление е също плагиатството (чл. 173 НК) и натрапеното съавторство (чл. 174 НК). Деянието по чл. 172а НК е престъпление само когато не може да се счита за маловажен случай. Възпроизвеждане на произведение от физическо лице с цел ползване за лични цели не е престъпление. В рамките на едно наказателно производство можете да предявите граждански иск за репариране на претърпените от престъплението вреди. Тук компетентен да разгледа иска ще бъде съдът, пред който се разглежда наказателното дело – районният съд. Сигнал за извършено престъпление срещу интелектуалната собственост можете да подадете до Екип „Престъпления срещу интелектуалната собственост в Интернет“ на ГДБОП или до прокуратурата.<br /> <br /> 4. Мерки на границата<br /> На последно място, законът дава възможност на носителите на авторско и друго право на ИС да поискат предприемането на мерки, които да пресекат нарушение на права още на границата. За тази цел следва да изпратите молба до митническите органи, с която да поискате да бъдат задържани стоките, чрез които ще бъде извършено нарушението. След задържане на стоките Вие разполагате с 10 дни да представите доказателства, че е започната процедура пред съответния съд за решаване на спора по същество или че е допуснато обезпечение. Съдът следва да се произнесе дали да бъдат променени, отменени или потвърдени мерките по задържане на стоките. Отказът на митническите органи да удовлетворят молбата ви може да бъде обжалван в 14-дневен срок.<br /> <br /> Изчерпване на правото на разпространение<br /> В определени случаи изключителното право на разпространение, което законът Ви дава като автор на едно произведение, може да се изчерпи. Това не означава, че Вие спирате да се считате за автор на творбата, а че не можете да се противопоставите на по-нататъшно разпореждане с нея. Изчерпването настъпва с първото правомерно прехвърляне на собствеността върху обекта. И тъй като изчерпването на правото е установено в интерес на Единния пазар на ЕС, правилото важи за целия на ЕС. Следователно не можете също така да спрете това лице да изнесе екземплярите в друга държава-членка на ЕС, където да ги продава.<br /> <br /> Ако имате въпроси, касаещи защитата на авторските Ви права, не се колебайте да се свържете с нас – Вашият правен консултант в Интернет<br /> <br /> Владимир Славов<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> <br /> КАК ДА: практикувам законосъобразно алтернативна медицина?http://1legal.net/bg/blog-read156-how-to-practice-lawfully-alternative-medicineTue, 06 Aug 2019 14:22:49 +0300 Алтернативната медицина има за цел да приближи Човека до Природата, където е разковничето за здравословен и хармоничен живот. <br /> <br /> Предлагаме Ви кратък обзор на правната рамка за алтернативната медицина в България.<br /> <br /> Най- общо “алтернативна медицина” е всяка една лечебна практика, която „не попада в обхвата на конвенционалната медицина”. Дейността по нейното прилагане е регламентирано в Закона за здравето и други подзаконови актове.<br /> <br /> Кои методи са включени в обхвата на нормативно регулиране?<br /> <br /> • Използване на нелекарствени продукти от органичен произход - съединения от растителен или животински произход, които не представляват лекарства.<br /> • Използване на нелекарствени продукти от минерален произход - съединения, но с неорганичен произход, които отново не представляват лекарства.<br /> • Използване на нетрадиционни физикални методи - т.е. методи, при които се въздейства физически или топлинно върху човешкото тяло – например масажи или рейки.<br /> • Хомеопатия - система на лечение на заболяванията с минимални дози от естествени субстанции.<br /> • Акупунктура - в определени точки от тялото на човека се забиват игли със специална форма, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху здравето. <br /> • Акупресура - в определени точки от тялото на човека се упражнява натиск с върховете на пръстите, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху здравето.<br /> • Ирисови - съобразно измененията в ириса се правят изводи за състоянието на органите.<br /> • Пулсови - въз основа на качествени и количествени показатели на пулса се определя състоянието на организма.<br /> • Аурикуларни методи на изследване - съобразно чувствителността от болка в ушната мида се правят заключения относно състоянието на органите.<br /> • Диетика - лицата, които практикуват този метод предписват режим на хранене, който включва плодове, зеленчуци или други продукти от органичен произход.<br /> • Лечебно гладуване - приемане само на вода, сокове или други течности (за срок, не по-дълъг от 7 дни).<br /> <br /> Кой има право да практикува?<br /> <br /> С изключение на хомеопатията, право да практикуват неконвенционални методи на лечение имат български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария. <br /> <br /> Изисквания, на които трябва да отговарят практикуващите:<br /> <br /> • Да са психически здрави – представяне на медицинско удостоверение, изготвено след направен психотест. <br /> • Да не са осъждани за престъпление от общ характер – чрез представяне свидетелство за съдимост.<br /> • Да отговарят на едно от следните условия: <br /> <br /> 1. Да притежават степен "магистър" по специалност "Медицина", "Дентална медицина" или "Фармация"; <br /> 2. Да притежават степен "специалист" или "бакалавър" по специалност "Здравни грижи";<br /> 3. Да притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище.<br /> <br /> Задължения на лицата, които практикуват неконвенционални методи:<br /> <br /> • Да упражнават своята дейност добросъвестно - поведение, което е в разрез с общоприетите етични правила, определящи начина, по който следва да се постъпва при постигане на целения резултат.<br /> • Да не допускат увреждане на здравето на лицата, потърсили помощта им.<br /> • Да разясняват на лицата, потърсили помощта им, подробно и на достъпен език какъв неконвенционален метод ще приложат и очаквания резултат от това.<br /> • Да получат изричното писмено съгласие на лицата, потърсили помощта им, за прилагане на съответния метод.<br /> • Да не въвеждат в заблуждение лицата, потърсили тяхната помощ, включително по отношение на възможностите за повлияване на здравословното им състояние чрез практикувания неконвенционален метод.<br /> <br /> Важно да се отбележи е, че се забраняват всички форми на реклама на неконвенционални методи, включително свързването им с дейности по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.<br /> <br /> Процедура по регистрация на лицата, които практикуват неконвенционални методи<br /> <br /> Къде и как се извършва регистрацията? В регионалната здравна инспекция чрез подаване на заявление, към което се прилагат документи, удостоверяващи изискванията за законосъобразност на дейността им.<br /> <br /> Какво трябва да включва заявлението? В заявлението се посочват неконвенционалните методи и средства, които лицето ще практикува. При непълнота на представените документи или несъответствие с изискванията за регистрация директорът на регионалната здравна инспекция в двуседмичен срок уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им. Ако документите са изрядни – издава се удостоверение за регистрация, ако не – директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран отказ за издаването му, който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. За извършване на регистрацията се заплаща такса, определена с тарифа, приета от Министерския съвет.<br /> <br /> Задължение за вписване в Регистър <br /> <br /> Регионалната здравна инспекция създава и поддържа регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи. Регистрираните лица са длъжни да уведомяват съответната регионална здравна инспекция (чрез уведомление) за всички промени по извършената регистрация на неконвенционалната практика в 7-дневен срок от настъпването им. Заявлението и уведомлението може да се подават по електронен път, подписани с електронен подпис. <br /> <br /> Регистрацията се заличава по няколко начина: по искане на лицето, регистрирало неконвенционална практика, при негова смърт/ поставяне под запрещение; когато е установено представянето на неверни данни в документите или има неблагоприятни последници за човешкото здраве в резултат на прилаганите методи.<br /> <br /> Задължение за вписване данни в Книга за посещенията <br /> <br /> Всяко лице, което практикува неконвенционални методи, е длъжно да вписва в Книга за посещенията следните данни за всяко лице, потърсило неговата помощ: <br /> • дата на всяко посещение; <br /> • пореден номер на всяко посещение; <br /> • трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес; <br /> • оплаквания, съобщени по време на посещението;<br /> • извършените неконвенционални дейности.<br /> <br /> Книгата за посещенията се подпечатва и регистрира от регионалната здравна инспекция, извършила регистрацията. Лицата, които практикуват неконвенционални методи, са длъжни да я съхраняват 10 години след нейното приключване, както и да я предоставят при поискване от контролните органи.<br /> <br /> Според Наредба № 7 от 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве лица, които упражняват неконвенционални методи и нямат призната медицинска правоспособност, нямат право да предписват лекарства и да прилагат методи за диагностика и лечение, изискващи медицинска правоспособност.<br /> <br /> Практикуване на неконвенционални (алтернативни) методи<br /> <br /> С посочената по-горе Наредба се въвеждат правила относно изисквания на упражняването на алтернативни методи. Ето какво гласят някои от тях:<br /> Този тип методи може да се осъществяват в помещения, които съставляват обособени части на жилищни или обществени сгради, или в помещения в самостоятелни сгради. Помещенията могат да бъдат разположени само на първия надземен (партерен) или по-горен етаж. Стените трябва да са с гладки покрития, подът също трябва да е с гладко покритие (без фуги), за да позволява влажно почистване и дезинфекция. Работното помещение трябва да е с минимална площ 12 кв.м., като следва да е непосредствено свързано с чакалня. То трябва да е снабдено с мивка с течаща топла и студена вода. Трябва да разполагат със естествено и изкуствено осветление, отопление, вентилация и климатизация, водоснабдяване с вода за питейно-битови цели и канализация. Нивото на шума и вибрациите трябва да отговарят на здравните изисквания за жилищни сгради. Помещенията не могат да бъдат използвани същевременно за други дейности и нужди, освен за упражнявания неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.<br /> <br /> Контрол по спазването на здравните изисквания към помещенията се упражнява от РИОКОЗ. Ако извършвате дейността си на открито или пък помещението, в което я упражнявате, не отговаря на здравните изисквания, регистрацията може да бъде заличена от директора на Регионалния център по здравеопазването по предложение на директора на РИОКОЗ. Това става със заповед, която подежи на обжалване.<br /> <br /> Ако имате допълнителни въпроси или необходимост от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт.<br /> <br /> Грета Стоянова<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> КАК ДА: избегнем санкции и глоби за е-търговия?http://1legal.net/bg/blog-read155-how-to-avoid-sanctions-for-e-commerce-in-bulgariaWed, 31 Jul 2019 15:44:17 +0300В последните години електронната търговия от маргинална дейност, в която участват ограничен кръг лица, запознати с възможностите на Интернет, се превърна в обичаен начин за участие в оборота за мнозина. Именно затова търговците, които извършват дейност чрез е-търговия, трябва да бъдат запознати с правилата, които регулират този динамичен сектор, за да избегнат неблагоприятни последици и “солени” глоби. <br /> <br /> На първо място, основополагащ за е-търговията е Законът за защита на потребителите. Трябва да имате предвид, че този закон, както и всички подобни на него в индустриализираните държави, третира потребителя като по-слаба страна от търговеца и като такава законът му предоставя повече права. Поради тази причина, съществуването на възможности като правото на отказ, които законът дава на Вашия клиент, но не и на Вас, и които не бихте открили в business-to-business отношенията си, не трябва да Ви изненадва. Вие като търговец обаче трябва да се съобразите с тях. Разпоредбите на потребителското право се прилагат само когато едната страна е търговец, а другата – потребител, т.е. физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, или което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.<br /> <br /> За да избегнете санкции, трябва да:<br /> 1) спазите общото задължение за предоставяне на информация за стоката или услугата, предхождаща сключване на договора, в писмена или друга подходяща форма, както и информация за компанията;<br /> 2) упоменете съдържанието на стоките и начина на употреба. Когато произтичат рискове от употребата на стоката, които не са очевидни, те също трябва да бъдат изтъкнати. Разбира се, това не Ви освобождава от общото Ви задължение стоките Ви да бъдат безопасни. Информацията трябва да е предоставена поне на български и да е разбираема;<br /> 3) посочите цената, включително и всички допълнителни суми, които трябва да бъдат заплатени от потребителя; когато цената не може да бъде изчислена предварително – начина на изчисляването ѝ;<br /> 4) запознаете потребителя с общите условия и всяко изменение в тях;<br /> 5) посочите начина, по който потребителя може да се откаже от стоката/услугата. Не трябва чрез тази процедура да създавате пречки, които да лишат потребителя от възможността ефективно да упражни това свое право. Имайте предвид, че законът предоставя тази възможност на потребителя в 14-дневен срок от получаване на стоката, независимо дали Вие сте я предвидили в общите условия, или не;<br /> 6) не посочвате, че дадена стока или услуга ще бъде на пазара само за определен период от време, когато това не отговаря на истината;<br /> 7) предоставите информация за търговската гаранция чрез траен носител, ако е налице такава. Трябва също така да упоменете, че тя е независима и не се влияе от законовата гранция, която се предоставя на потребителя. <br /> 8) приемете рекламацията, когато тя е извършена в срока на гаранцията. Имайте предвид, че в случай на рекламация потребителят не може директно да развали договора. Вие имате правото да му предложите да смените или поправите стоката в рамките на един месец, на което той не може да се противопостави. Само ако несъотвестствието не е отстранено в рамките на този един месец или ако вече са удовлетворени три рекламации в периода на гаранцията, потребителят може да развали договора.<br /> <br /> Санкциите за неизпълнение на тези задължения се налагат от Комисията за защита на потребителите (КЗП).<br /> <br /> Допълнителни задължения се установяват от Закона за електронната търговия. Тук законът предвижда задължение да:<br /> 1) посочвате като непоискани съобщенията, изпращани от Вас по мейл, когато получателят не е дал предварително съгласието си. Българското право поначало позволява на търговците свободно да изпращат търговски съобщения до юридически лица, освен когато те са заявили, че не желаят да ги получават и са се вписали в специален регистър към КЗП. Съобщенията трябва да бъдат лесно разпознаваеми като търговски и да позволяват ясно да бъдете идентифициран като изпращач. За съжаление нашето право забранява изпращането на търговски съобщения до потребители без предварителното им съгласие.<br /> 2) посочите общите условия на услугата и съдържанието на договора по начин, позволяващ те да бъдат съхранени и възпроизведени.<br /> <br /> На последно място, трябва да имате предвид и правилата, касаещи защитата на личните данни. <br /> <br /> Вие може да съхранявате информация или да получите достъп до информация, съхранена в крайното устройство на потребителя, когато му предоставите ясно и изчерпателно информацията, предвидена в чл. 13 GDPR. Заедно с това Вие трябва да му предоставите и възможността да откаже съхраняването или достъпа до информацията. Тези изисквания не се прилагат, когато информацията е необходима, за да предоставите услуга, която е изрично поискана от получателя ѝ. Те също така не са задължителни при последващо съхраняване на информация или достъп до информация, когато потребителят не е възразил.<br /> Вие сте длъжен да му осигурите възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни.<br /> Когато възнамерявате да обработвате данните за цел, различна от тази, за която са събрани, следва да предоставите на потребителя информация съгласно чл. 13, пар. 2 GDPR. За да избегнете тези допълнителни грижи, можете при първоначалното събиране на данните да упоменете целите, за които те се събират. Имайте предвид обаче, че дори при този подход трябва да конкретизирате целите. Бланкетно съгласие не се допуска.<br /> Общият принцип е, че личните данни се съхраняват за срок не по-дълъг от необходимите за постигането на целите, за които са събрани. Ако администраторът на данни не може да определи конкретни срокове, трябва да предостави на потребителя критерии за тяхното определение. В закон обаче могат да се установят конкретни срокове. <br /> <br /> Тресавището на защитата на потребителите може да се окаже много дълбоко за някои търговци. Но ако спазвате тези основни задължения, имате добър шанс КЗП и КЗЛД да не потропат на вратата Ви.<br /> <br /> Ако желаете да приведете своя онлайн бизнес в съответствие със законовите изисквания - не се колебайте да се свържете с нас: Вашият правен консултант в Интернет!<br /> <br /> Владимир Славов<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> КАК ДА: започнем бизнес с ветеринарни продукти?http://1legal.net/bg/blog-read154-how-to-start-a-business-with-veterinary-medicinal-productsFri, 26 Jul 2019 12:51:01 +0300В последните години все по-популярен става бизнесът с продукти, артикули и аксесоари, предназначени за животни. Същите можем да намерим в големите супермаркети, в дрогерии, ветеринарни аптеки и смесени магазини. Голяма част от тях изглеждат безобидни и не създават рискове нито за търговците, нито за купувачите, нито за самите животни. <br /> <br /> Но дали наистина е така? <br /> <br /> Немалък брой от тези изделия всъщност се класифицират като “ветеринарномедицински изделия”. Поради своите специфики, те подлежат на контрол от държавата и се прилагат определени изисквания за тяхното производство, употреба и търговия. Продуктите трябва да отговарят на нормативните изисквания и стандарти, предвидени с цел защита и безопасност на животните. <br /> <br /> Законът за ветеринарномедицинските изделия ни дава определение на понятието ветеринарномедицински продукт: това е субстанция или комбинация от субстанции, които могат да се:<br /> а) прилагат за профилактика или лечение на болести при животни;<br /> б) използват за възстановяване, коригиране или промяна във физиологичните функции при животни чрез фармакологично, имунологично или метаболитно въздействие или за диагностициране на болестите.<br /> <br /> Употребата на ветеринарномедицински продукти в страната се извършва само след издаване на лиценз от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).<br /> <br /> Производство, внасяне и изнасяне на ветеринарномедицински продукти<br /> <br /> Производители на ветеринарномедицински продукти у нас могат да бъдат само физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз за производство, издаден от изпълнителния директор на БАБХ.<br /> <br /> Лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти се издава и за извършване едновременно или поотделно на една от следните дейности: разфасоване, таблетиране, опаковане, смесване или производство на активни субстанции. Изпълнителният директор на БАБХ изпраща до Европейската агенция по лекарствата копие от лиценза за производство на ветеринарномедицински продукти за въвеждане в базата данни на Европейския съюз.<br /> <br /> За получаване на лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти е необходимо лицата производители да разполагат с квалифициран персонал, помещения за производство, контрол и съхранение и с необходимото оборудване съгласно изискванията на добрата производствена практика.<br /> <br /> За издаване на лиценз за производство на ветеринарномедицински продукти се подава заявление по образец до изпълнителния директор на БАБХ, към което се прилагат:<br /> • Документи, указващи видовете ветеринарномедицински продукти и фармацевтичните им форми, които ще се произвеждат;<br /> • документи, удостоверяващи правоспособност и трудов стаж на ръководителите на производството, контрола и осигуряването на качеството;<br /> • удостоверение за актуално състояние;<br /> • списък на ветеринарномедицински продукти;<br /> • документ за платена такса.<br /> <br /> Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти<br /> <br /> Право да извършват търговия на едро с ветеринарномедицински имат единствено физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и получили необходимия лиценз от изпълнителния директор на БАБХ. Управител на обект за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти може да бъде само ветеринарен лекар. Производителите на ветеринарномедицински продукти могат да продават на търговци на едро с ветеринарномедицински продукти само произведени от тях продукти, без да се изисква лиценз за търговия на едро. Изискванията към обектите за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.<br /> <br /> Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти<br /> <br /> Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти се осъществява единствено във ветеринарномедицински аптеки. Във ветеринарномедицинската аптека се съхраняват и продават ветеринарномедицински продукти, инструменти, уреди и пособия за ветеринарномедицински и животновъдни цели, както и храни за домашни любимци и декоративни животни в оригинални опаковки и се приготвят и отпускат ветеринарномедицински продукти по магистрална или фармакопейна рецепта.<br /> Търговия на дребно с ветеринарномедицински продукти се извършва от физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон, след получаване на лиценз от изпълнителния директор на БАБХ. Управителят на ветеринарномедицинската аптека и лицата, които извършват продажба на ветеринарномедицински продукти, трябва да са ветеринарни лекари. Изискванията към ветеринарномедицинските аптеки се уреждат с наредба на министъра на земеделието и храните.<br /> <br /> Кой осъществява контрол?<br /> <br /> БАБХ следи за спазване на нормативните изисквания при производството, търговията на едро и дребно, внасянето, рекламата и употребата на ветеринарномедицински продукти. Агенцията извършва проверки и по искане на компетентния орган на заинтересована държава членка, Европейската комисия и Европейската агенция по лекарствата. Контролът се извършва чрез:<br /> • вземане на проби за извършване на анализ в БАБХ или в акредитирана лаборатория на Европейския съюз;<br /> • проверка на документи и помещения на притежателите на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти, производителите, вносителите и търговците на ветеринарномедицински продукти.<br /> <br /> Ако желаете да комбинирате обичта към животните с желанието да превърнете тази обич в успешен бизнес – свържете се с нас – Вашият онлайн правен консултант! Ние ще Ви помогнем в издаването на всички необходими лицензи и за привеждането в съответствие с нормативната уредба. Вие направете първата крачка, а ние ще Ви доведем до финала!<br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Brexit – какво следва за притежателите на европейски марки?http://1legal.net/bg/blog-read153-brexit--what-will-happen-afterwards-with-trademarks-ownersMon, 22 Jul 2019 16:52:07 +0300На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи уведомление за намерението си да се оттегли от Европейския съюз. На специална среща на върха на 10 април 2019 г. лидерите на ЕС се споразумяха за разширяване обхвата на член 50 от Договора на Европейския съюз (даващ право на всяка държава - членка да се оттегли от Съюза) до края на октомври 2019г<br /> <br /> Съществуващата система на Обединеното кралство за защита правата върху общностни (европейски) марки ще остане до голяма степен незасегната от решението на Обединеното кралство да напусне ЕС. Докато е пълноправен член на ЕС, общностните марки на ЕС продължават да са валидни във Великобритания. Когато Обединеното кралство напусне ЕС, европейската общностна марка ще продължи да бъде валидна в останалите държави - членки на ЕС.<br /> <br /> Брекзит “Без сделка”<br /> <br /> При развил се сценарий на Брекзит „без сделка“, правата върху регистрирани вече общностни марки ще се запазят и ще се ползват с действие в Обединеното кралство. Британското правителството публикува Споразумение за оттегляне и Политическа декларация за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС. Ще бъдат създадени над 1,7 милиона еквивалентни права върху марки в Обединеното кралство, които ще бъдат предоставяни автоматично и безплатно. Нови права влизат в сила от деня на излизане на Обединеното кралство от ЕС и ще се равняват на регистрация на търговска марка пред британското законодателство. Това означава, че регистрираните марки ще:<br /> • бъдат обект на подновяване в Обединеното кралство;<br /> • могат да бъдат предмет на производство;<br /> • могат да бъдат прехвърляни и лицензирани независимо от европейското законодателство.<br /> <br /> Подаване на заявление за защита на вече регистрирана марка може да бъде направено по поща или онлайн. Това означава, че в период 9 месеца от напускането, Правителството ще зачете датата на подаване на заявлението и твърденията за по-ранен приоритет. Носителите на правата ще трябва да заплатят определената от закона такса за подаване на заявление.<br /> <br /> Подадени заявления за регистрация<br /> <br /> Различно е положението при неприключилите производства по регистрация на европейски марки към момента на напускане. Лицата, подали заявление за регистрация няма да получат служебно уведомление, вместо което сами ще трябва да инициират производство по регистрация в Обединеното кралство. <br /> <br /> Заявленията, които са в процес на разглеждане към момента на излизане на Великобритания от ЕС, трябва да бъдат подадени към британската служба в срок до 9 месеца от датата на излизането от ЕС. Ще бъде приложена стандартната процедура за подаване на заявление за регистрация на общностна марка. Британската служба ще признае датата на подаване на заявлението като начална дата за предоставяне на национална защита. Подателите ще трябва да заплатят стандартните такси за регистрация във Великобритания. <br /> <br /> Международни марки<br /> <br /> Като алтернатива на европейска общностна марка, собствениците на марки, които целят защита в международен план, могат да изберат да регистрират международнa търговска марка (МТМ) съгласно Мадридския протокол. Брекзит ще има въздействие върху :<br /> <br /> • титулярите на права за МТМ, които са определили ЕС като територия, където желаят да защитят своята търговска марка, но не са посочили отделно Обединеното кралство;<br /> • като се има предвид, че Обединеното кралство вече няма да бъде част от ЕС след Брекзит, ако притежателят на такава МТМ желае за да запази защитата на своите МТМ в Обединеното кралство, ще трябва да разшири обхвата на защитата, като включи Обединеното кралство;<br /> За да има право да подаде международна заявка въз основа на EUTM чрез EUIPO, кандидатът трябва да бъде или гражданин на държава-членка на ЕС, или да има местожителство или реално и ефективно промишлено или търговско предприятие в държава-членка на ЕС. Следователно, гражданин на Обединеното кралство, който има местожителство в Обединеното кралство, няма да има право да подаде международна заявка чрез EUIPO като служба на произход.<br /> Въпреки това, гражданин на Обединеното кралство с местоживеене в държава-членка на ЕС или с гражданин на ЕС с местоживеене в Обединеното кралство, ще има право да подаде международна заявка в EUIPO като служба на произход.<br /> <br /> Грета Стоянова<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.Обжалване на наказателни постановленияhttp://1legal.net/bg/blog-read152-appealing-punitive-decreesWed, 03 Jul 2019 14:27:39 +0300Ако Ви е връчено наказателно постановление, което желаете да обжалвате, то тази статия е специално за Вас.<br /> <br /> Съставители на актове за установяване на административно нарушение<br /> <br /> Актът може да бъде съставен от служител на КАТ, от общински служител, служител на държавна агенция, дирекция или министерство и т.н. и при всички случаи възниква правото Ви да оспорвате констатираното нарушение и наложената глоба или имуществена санкция.<br /> <br /> Възражение срещу акта за установяване на административно нарушение<br /> <br /> В 3-дневен срок от съставянето на акта можете да подадете писмено възражение пред издалия го административен орган. Практиката сочи, че масово административните органи не вземат предвид възражението на „нарушителя“ и пристъпват към издаване на наказателно постановление, с което налагат глоба или имуществена санкция и други видове административни наказания.<br /> В случай че решите да пропуснете или сте пропуснали подаването на възражение, това не е фатално, защото имате правото да обжалвате наказателното постановление, което ще последва.<br /> Връчване на наказателното постановление<br /> Наказателното постановление трябва да Ви бъде връчено срещу подпис. Има едно отклонение, свързано с връчването – ако е невъзможно да бъдете намерен на адреса, който сте посочили при съставянето на акта и новият Ви адрес е неизвестен, се приема, че наказателното постановление Ви е връчено неприсъствено.<br /> Обжалване на наказателното постановление пред съда<br /> Наказателното постановление подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му, а електронните фишове по Закона за движението по пътищата – в 14-дневен срок. Жалбата се подава чрез органа, който е наложил наказанието, до Районния съд по мястото на извършване на нарушението. Държавна такса или други разноски за разглеждане на жалбата от съда не се дължат. Дори да не бъдете открит на посочения от Вас адрес и да не се явите за участие в съдебното заседание, съдът е длъжен да разгледа жалбата и да събере доказателствата, които сте посочили, както и да събере други доказателства по своя инициатива.<br /> Делото приключва със съдебно решение, с което съдът може да отмени наказателното постановление, да го измени или да го потвърди като законосъобразно. Решението ще Ви бъде изпратено на посочения в жалбата личен адрес.<br /> <br /> Решението на Районния съд подлежи на обжалване пред Административния съд, ако не сте съгласен с него, в 14-дневен срок от неговото връчване. Решението на Административния съд е окончателно.<br /> <br /> В кои случаи можете да спечелите делото?<br /> <br /> Не са административни нарушения деянията, извършени при неизбежна отбрана или крайна необходимост. Например водач на лек автомобил превишава допустимата максимална скорост на движение, за да откара в болницата бременна жена, която ражда или нарушава други правила за движение, за да избегне удар с пиян водач. Или пък ако нарушението представлява маловажен случай, то наказващият орган има правомощието да предупреди лицето устно или писмено, че при повторно нарушение ще му наложи глоба.<br /> Наказателното постановление може да бъде отменено, когато по делото бъдат събрани доказателства, че не сте извършили нарушение, а също и когато са допуснати нарушения в производството по неговото издаване – например постановлението е издадено от некомпетентен орган; не съдържа необходимите реквизити; автоматизираното техническо средство на КАТ не е преминало задължителната проверка за изправност; приложен е нормативен акт, който не е валиден за конкретната ситуация и други.<br /> <br /> Участие на адвокат в делото по оспорване на наказателното постановление<br /> <br /> Когато се нуждаете от адвокат да подготви жалбата и да Ви представлява пред съда, трябва да заплатите неговия хонорар за работата. При успешно приключване на делото с отмяна на наказателното постановление, можете да претендирате за възстановяване на платените средства в отделно друго дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.<br /> <br /> адв. Таня Александрова<br /> https://advokat-aleksandrova.eu<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> Защо да ползваме медиатор при търговски спорове?http://1legal.net/bg/blog-read151-why-rely-on-a-mediator-in-commercial-disputesSat, 04 May 2019 04:35:21 +0300Предимствата на модела за медиация „Харвард“<br /> <br /> Моделът за медиация „Харвард“ е разработен от Роджър Фишер и Уилям Юри в Програмата за преговори на университета „Харвард“. Този модел е изключително полезен в извънсъдебното решаване на спорове при бизнес отношенията, тъй като е фокусиран върху интересите на страните, запазването на баланса на отношенията и намирането на решение, основано на обективен критерий. С негова помощ търсим решение, което бихме получили, ако отнесем спора към компетентен орган в съответствие със закона.<br /> <br /> Кога е подходящо да използваме медиатор при търговски спорове?<br /> 1. Когато спорещите страни са имали дълготрайни търговски отношения и икономическата полза да ги продължат е по-голяма от тази да ги прекратят. Медиацията запазва отношенията, не създава противопоставяне на печеливш и губещ и не сблъсква врагове.<br /> 2. Страните гледат оперативно на проблема и нямат желание да инвестират много време и пари, а искат бързо решение, което да минимизира текущите им загуби и да ги доведе до нови печалби.<br /> Разликата между съдебното производство и медиацията – да вземем нещата в свои ръце!<br /> В съдебното производство съдът налага съдебно решение на страните, с което те трябва да се съобразяват, докато в производството по медиация страните сами оформят своето споразумение, използвайки съдействието на посредник (т.нар. „медиатор“). Контролът на страните върху ситуацията заема водещо място. Единствено от тях зависи какви отстъпки ще направят и как ще защитят интересите си. За да имат гаранции и защита срещу евентуално противоправно поведение на другата страна, в производството по медиация е разумно бизнес лидерите да ползват юридически, финансови или други съветници, според естеството на спора.<br /> <br /> Медиацията пести време и пари! <br /> Съдебното производство протича на няколко инстанции, което може да отнеме години, преди страните да се снабдят с влязло в сила съдебно решение, а производството по медиация е много по-кратко и цели страните да постигнат споразумение. В търговските отношения, където времето е особено ценно, преговорите обикновено се характеризират с бързина и оперативност. Страните не се поставят в зависимост от натоварения съдебен график. Не е случайна максимата: „Времето е пари!“. В този смисъл производството по медиация може да спести на търговците много месеци и години ходене по институции за защитата на накърненото им право.<br /> Съдебното производство освен това е по-скъпо от производството по медиация основно заради заплащането на държавна такса. По съдебни дела, в които се претендира сума пари, държавната такса е 4 % от стойността на вземането. Държавна такса се дължи и при обжалване на решението – в размер на половината от таксата за първоинстанционното дело. Размерите на адвокатските възнаграждения за процесуално представителство също зависят от размера на претенцията и времетраенето на делото. Допълнителни разходи станите могат да направят за съдебни експертизи, разноски за събиране на други доказателства и за водене на изпълнително дело. <br /> Разходите в производството по медиация са, на първо място, хонорарът за посредническите услуги на медиатора, който може да бъде уговорен за всяка проведена среща между страните и като процент при постигане на споразумение от договорените суми. Страните могат да направят допълнителни разходи за ползването на юридически, финансови и други съветници според естеството на спора и за да получат гаранции за законност на процедурата. Тъй като целта на медиацията е постигане на доброволно споразумение по волята на страните, не се налага да се прибягва до способи за принудително събиране на дължимото.<br /> <br /> Моделът за медиация „Харвард” при разглеждането на търговски правни спорове има четири основни характеристики:<br /> 1. Хора – Трябва да се разграничават хората от проблема. Медиаторът е мек с хората. Наясно е, че те реагират според житейския си опит и според мнението си за другата страна, но се отнася с твърдост към проблема, който трябва да бъде решен.<br /> 2. Интереси – Фокусът е върху интересите, а не върху заетите от страните позиции. Позициите могат да блокират преговорите и да нагнетят напрежение и враждебност. Разкриването на действителните интереси на страните е първата стъпка към постигане на споразумение.<br /> 3. Възможности – Преди страните да решат какво ще правят, набелязват поотделно с помощта на медиатора взаимоизгодните възможности. В хода на преговорите отхвърлят неприемливите варианти за споразумение или ги преформулират при по-различни условия.<br /> 4. Критерии – Резултатите от преговорите трябва да се основават на обективни критерии. Разумът изисква да се постигне споразумение, което може да бъде изпълнено и отговаря на обичайните практики и законови норми.<br /> <br /> В случай че страните не постигнат споразумение или споразумението не бъде изпълнено доброволно, те разполагат с възможност да се обърнат към компетентния съд или арбитраж (ако е било договорено). Процедурата по медиация може да бъде прекъсната по всяко време, ако една от страните усеща заплаха и не получава гаранции за защитата на своите права и законни интереси. За да се избегне разочарованието и несигурността от едни провалени преговори, страните винаги трябва да разполагат с резервен план за действие.<br /> <br /> Форма на споразумението между страните:<br /> Ако преговорите се развиват добре и страните постигнат споразумение, то може да бъде устно, писмено, писмено с нотариална заверка на подписите или да бъде внесено в съда, който да го одобри като съдебна спогодба. Съгласно чл. 18 от Закона за медиацията, споразумението по правен спор, постигнато в процедура по медиация, има силата на съдебна спогодба и подлежи на одобрение от районните съдилища в страната. Съдът може да одобри споразумението след потвърждаването му от страните, ако то не противоречи на закона и на добрите нрави. <br /> <br /> адв. Таня Александрова<br /> https://advokat-aleksandrova.eu<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> Новият Закон за защита на търговската тайнаhttp://1legal.net/bg/blog-read150-bulgarian-trade-secret-protection-actTue, 23 Apr 2019 06:44:49 +0300На 05.04.2019 г. е обнародван в Държавен вестник и влезе в сила Закон за защита на търговската тайна (ЗЗТТ).<br /> <br /> Какви отношения урежда закона?<br /> Новият закон предвижда условията и реда за защита от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна. Какво следва да се разбира под търговска тайна? Това е всякаква търговска информация, ноу-хау, технологична информация, бизнес комуникация и друг тип информация, която не е общоизвестна, има търговска стойност и са предприети мерки за нейното неразкриване. <br /> <br /> В какво се изразяват нарушенията?<br /> Нарушенията по новия закон могат да се изразяват в неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. Предмет на нарушение могат да бъдат също стоки или услуги, чието предлагане, предоставяне, дизайн, характеристики и функциониране са обусловени от търговски тайни, придобити неправомерно.<br /> <br /> Кога придобиването на търговската тайна е законно? <br /> Придобиването на търговска тайна е правомерно, когато е резултат от:<br /> 1. самостоятелно откритие или създаване; <br /> 2. наблюдение, изучаване, разглобяване или изпитване на продукт или обект, който е бил публично достъпен или е законно притежание на получателят на информацията;<br /> 3. упражняване на правото на информация и консултация от страна на работници или служители или техните представители; <br /> 4. договорни отношения, които не противоречат на добросъвестната търговска практика.<br /> Придобиването, използването или разкриването на търговска тайна е правомерно и доколкото се изисква или разрешава от европейското или българското законодателство.<br /> <br /> Кои са задължените лица?<br /> От една страна в отношенията, свързани с предоставяне на търговска тайна, е притежателят на търговската тайна - физическо или юридическо лице, което контролира правомерно информацията. От друга страна, е нарушителят - всяко физическо или юридическо лице, което злоупотребява с предоставената му информация.<br /> <br /> Какви са правата и задълженията на лицата?<br /> Притежателят на търговска тайна има право да предяви иск срещу всеки нарушител на търговска тайна за установяването на неправомерното и придобиване. Иск може да бъде предявен и относно присъждане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, за забрана пускането на пазара на стоки или услуги - предмет на нарушение. Съществува възможност за предявяване на иск с цел унищожаване на цели или част от документи или вещи, съдържащи търговска тайна, както и за забрана предлагането на услуги, повлияни от търговски тайни, придобити неправомерно. Исковете по новия закон се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс.<br /> За нарушителят се възниква задължение да изпълни мерките, наложени му от съда, да заплати предвидените му глоби, обезщетения и имуществени санкции.<br /> <br /> Кой държавен орган контролира спазването на ЗЗТТ?<br /> Контролният орган, отговарящ за установяването на нарушения, налагането на санкции и принудителни административни мерки, е Комисията за защита на конкуренцията.<br /> <br /> Какви са санкциите?<br /> Изпълнението на наложените със съдебно решение мерки става по реда на Гражданския процесуален кодекс, като се взимат предвид стойността на търговската тайна, поведението на виновното лице, както и правните последици от неизпълнение на задължението. В закона е предвидено, че общата стойност на наложентие глоби, съответно имуществени санкции, не може да надхърля стойността на претендираното по предявения иск или предвиденото обезщетение за неправомерно използване или придобиване на търговска тайна.<br /> <br /> Грета Стоянова<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите. <br /> Криптовалутите - развитие в застой? http://1legal.net/bg/blog-read149-cryptocurrencies--arrested-developmentWed, 17 Apr 2019 17:48:57 +0300Криптовалутите - поначало един технологичен експеримент за ентусиасти, постепенно се превърнаха в разменно средство, използвано от повече от 5.8 млн. души, с обща пазарна капитализация над 100 млрд. долара. <br /> <br /> В момента криптопазарите показват първите признаци на формиране на дъно. Господството на Биткойн (BTC) - водещата криптовалута, от която зависи ценообразуването на всички останали, продължава постепенно да намалява, след като достигна ръст от около 57.80% в средата на септември 2018 г. Стагнацията на Биткойн обуслови тенденцията на преход към т.нар. алткойни. Добрата новина за Биткойн е, че след известния застой в стойността, неговата цена постепенно се покачва. Обемът му надмина 11 милиарда долара по време на 24-часовия период на 15 март, ниво, което не е наблюдавано от 25 април миналата година.<br /> <br /> Бързото развитие на пазара не даде достатъчно възможности на регулаторите в ЕС да оценят напълно потенциалните рискове и необходимостта от правна рамка на криптовалутите. Това, разбира се, не означава, че те са останали извън полезрението им.<br /> <br /> Какво най-ново в развитието на блокчейн по света? <br /> <br /> В Япония Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) - петата по големина банка в света, наскоро обяви, че до 2020 г. ще пусне система за плащане на базата на блокчейн. <br /> <br /> Антъни Помплиано - един от най-големите поддръжници на Биткойн, в Деня на президента написа в Twitter: „Американските пазари за акции и облигации днес са затворени. Биткойн никога не затваря.“ Сривът на мрежата на Visa миналото лято е пример, доказващ защитните твърдения на Помпилиано относно криптовалутите. През юни мрежата на Visa падна поради хардуерна повреда, което накара клиенти в цяла Европа да търсят алтернативни начини за заплащане на стоки и услуги. <br /> <br /> Американската комисия по ценните книжа и фондовите борси (SEC) планира да изясни кога законите за ценните книжа могат да се прилагат за продажбите на крипто токени. Комисията ще насочи вниманието си към нарушения, включващи технологията за споделена счетоводна книга (distributed ledger technology, DLT) и първичното предлагане на монети (initial coin offering, ICO), като част от новите усилия за борба с киберпрестъпността.<br /> <br /> Друг важен играч на световната сцена - Китайската народна република, създава национални стандарти за blockchain технология. Свързаните представителни служби ще създадат национален Комитет за стандартизация на разпределените счетоводни технологии до края годината.<br /> <br /> Европейският съюз от своя страна обяви старта на Международната асоциация за надеждни блокчейн приложения (INATBA) на официалния си уебсайт на 3 април. Според представител на Cointelegraph, който е присъствал на церемонията в Европейската комисия в Брюксел, повече от 100 членове, сред които и IBM, Accenture и Deutsche Telekom, са подписали хартата. Съгласно съобщението, INATBA има за цел да обедини стартъпи от индустрията, малки и средни предприятия, регулатори и органи за определяне на стандарти, за да внедрят блокчейн технологията и DLT в ежедневието.<br /> <br /> Еволюцията на ICO<br /> <br /> В Китай през 2017 г. ICO дейността се забрани като нелицензирана финансова дейност. Малко след това Южна Корея последва примера на китайската власт, но в момента се бори за премахване на забраната, подготвяйки правни разпоредби , с които ICO-тата да бъдат регулирани. <br /> <br /> В Швейцария органът за финансов надзор FINMA създаде специални насоки, с които ще бъдат преценени токените според категорията си, което ще послужи като критерий за по-нататъшни законови изисквания.<br /> <br /> В Малта бяха приети правила, свързани с блокчейн действия, като се създаде независим надзорен орган - Цифров и иновационен орган на Малта.<br /> <br /> Регулаторите в Европейския съюз са насочили дейност към създаване на регламент, свързан с блокчейн технологията, като междувременно всяка държава членка се стреми към изграждането на собствен подход. <br /> <br /> В Америка финансовият надзорен орган все още не се е произнесъл относно статуса на ICO. Според правното тълкуване, те са инвеститорски договори, като инвеститорите, придобиващи криптовалути, очакват отсрещна “печалба с приемлива стойност”, вместо да придобият токени с цел услуга. <br /> <br /> Според финансовите власти трябва да се създаде гъвкавост - не като липса на правна регулация, нито като възможност за компаниите и стартъпите да ползват ICO според собствени критерии, а чрез създаване на регулация, която да е пригодена към различни типове и обстоятелства около ICO и токени, защитавайки инвеститорите спрямо тях.<br /> <br /> Идеята за децентрализирано управление на ICO e актуална тема, тъй като включването на много и различни правни юрисдикции затруднява блокчейн технологията. В САЩ беше създадена Система за управление на токени (CGS) - механизъм, защитаващ носители на токени от измами и лошо изпълнение. Системата държи фондовете, придобити по време на ICO в архив на интелигентен договор (escrow smart contract). Ако инвеститорите не са доволни от прогреса на ICO, могат да подадат оплакване към Системата, което би довело до оттеглянето на останалите фондове, ако арбитърът сметне, че твърдението е релевантно.<br /> <br /> Какво представлява основното споразумение за бъдещи токени (SAFT)? <br /> <br /> SAFT е намиращ широко приложение вид инвеститорски договор, предлаган от издатели на токени към акредитирани инвеститори. Смята се че има защитна цел, поради което е необходимо да бъде регулиран. Когато компания предлага SAFT на свой инвеститор, тя приема средства от този инвеститор, но не продава, предлага или обменя токени или валути. Вместо това инвеститорът получава документация, която удостоверява, че в създаването на криптовалута или друг продукт, ще бъде даден достъп на инвеститора. SAFT е търговски инструмент, чрез който се предават права върху токени, преди функционалното им създаване. Главното е, че подписвайки се, инвеститорът осигурява определен капитал на компанията. Инвеститорът получава дивидент от компанията на по-късен етап при настъпване на определени предварително съгласувани условия. <br /> <br /> В заключение можем да обобщим, че криптовалутите са една вселена, която тепърва следва да бъде опозната и постепенно да се адаптира към начина ни на живот и към нуждите на бизнеса. <br /> <br /> Грета Стоянова<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите. <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> NEXT BLOCK SOFIA 2.0 http://1legal.net/bg/blog-read148-next-block-sofia-20-Tue, 26 Mar 2019 12:29:10 +0200Вълнуващо Блокчейн Афтър-парти<br /> <br /> Българската столица, която се утвърди като гореща точка в крипто-индустрията, ще е домакин на второто издание на NEXT BLOCK SOFIA 2.0. Събитието ще се проведе на 12.04.2019 г. под мотото „Бъдещето в сигурността на блокчейн технолоията“.<br /> С повече от 350 участници и над 20 лектори, инвеститори и стартъпи, на конференцията ще се запознаете отблизо с топ-експерти, които ще говорят на темата за бъдещето на революционната технология. По традиция събитието ще бъде съпроводено от блестящо афтър-парти, организирано от NEXT BLOCK, което със сигурност ще остане в историята на най-незабравимите крипто-партита.<br /> Ден преди събитието Next Block кани инвеститорите на частно парти, където ще имат възможност за нетуъркинг, дискусии, партньорства и запознанства с най-добрите стартъпи в бизнеса. И всичко това, докато се наслаждават на приятни напитки и вкусни изненади.<br /> <br /> На събитието ще имате удоволствието да се срещнете с прочутия Джакомо Аркаро, който е един от най-изявените специалисти в сферата на Growth Hacking-а, за когото можете да прочетете във Financial Times, Forbes, Wired и Los Angeles Times. Неговите стартъп компании CercaClienti.it и SocialAutomation.online постигат главоломен успех, набирайки капитал от над 2 милиона евро с над 2000 доволни клиенти. Създател е и на Black Marketing Guru.<br /> <br /> Сред потвърдилите участие лектори са:<br /> • Michael Breidenbruecker, CEO оf Slant,<br /> • Eran Tirer, Founder & CEO, Ledgertech AG,<br /> • Hartej Sawhney, Advisor to Hip.Property, Advisor to Fort Network, Senior Advisor at Pink Sky Capital,<br /> • Yasen Yankov, Engineering Manager at Paysafe Group<br /> • Silvan Jongerius, Managing Partner & DPO at TechGDPR, Founder at Berchain.com,<br /> • Marco Calicchia, Founder and CEO of Mazee,<br /> • Mitchell Eaglstein, Co-Founder & CEO of FDCTech, Inc.,<br /> • Pavlo Tanasyuk, Founder of Spacebit and CEO of BlockVerify,<br /> • Ralph Liu, Founder and CEO, MuleChain, Inc.,<br /> • Dimitar Dzhurenov, CEO & Founder at Infinite X Labs<br /> • Motti Peer, Co-CEO of Blonde 2.0<br /> • Jan Sammut, Founder and CEO at RefToken.<br /> <br /> Посетете next-block.org, за да видите как протече събитието миналата година и да разберете, че трябва да присъствате на Next Block и през 2019!<br /> Презентирайте своята компания в Експо зоната и/или на голямата сцена - ние осигуряваме всички възможни начини, за да спечелите вниманието и доверието на публиката!<br /> Ако желаете да закупите билет, да представите своя проект, да станете спонсор или медиен партньор, посетете next-block.org. <br /> Следете новините, свързани със събитието, във Facebook, LinkedIn, Telegram, Instagram, и Twitter .<br /> <br /> Медиен контакт: Свитлана Кокариева, svitlana.k@kryptonevents.com, +38 063 213 12 12<br /> Основни моменти в изменения Закон за защита на личните данниhttp://1legal.net/bg/blog-read147----------Thu, 21 Mar 2019 12:23:21 +0200Субекти на задължения и субекти на права<br /> <br /> На 26 февруари 2019 г. промените в Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) станаха факт. <br /> Измененията и допълненията в закона са продиктувани от правилата на вече действащия Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните). Разгръщайки и разширявайки европейската уредба, промените в закона целят да осигурят защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни чрез въвеждане на конкретни правила, критерии и механизми. <br /> Кои дейности подлежат на регулация от закона? Какво представляват личните данни? Кои лица попадат в приложното поле на закона? Какви права и задължения имат администраторите, обработващите и субектите на данни?<br /> <br /> 1. Кои дейности подлежат на регулация от закона?<br /> <br /> Обект на регулация от ЗЗЛД са всички обществени отношения и дейности, свързани с обработване на лични данни. Такива дейности могат да бъдат: събиране, пренос, съхранение, коригиране, архивиране и др. Въвеждането на строги правила във връзка с обработването на лични данни цели да се защити поверителността, неприкосновеността и сигурността на личния живот на гражданите във всеки един аспект от ежедневието, в който се налага да предоставяме някаква информация за себе си. <br /> Всеки ден, всеки един от нас се налага да разкрива информация за себе си – когато пазарува онлайн, когато се регистрира в сайт за запознанства, когато тегли потребителски кредит, когато прави резервация в ресторант и т.н. Голяма част от услугите, които всеки от нас използва, изискват предоставяне на лични данни под една или друга форма. Важното е какво се случва с тези данни веднъж след като са излезли от нас и са отишли при някой друг. Законът предвижда изрични правила, които гарантира данните да се използват само за целите, за които са събрани, да се предотврати нерегламентирания достъп до тях, както и да се избегне тяхното неволно увреждане или унищожаване. <br /> <br /> 2. Какво всъщност представляват личните данни?<br /> <br /> Лични данни може да бъде всякаква информация, която позволява идентификацията на едно физическо лице. Най-типичните примери за това са: имена, години, ЕГН, адрес, телефон, имейл адрес. С оглед спецификите на някои услуги в частния и обществен сектор (напр. здравеопазване, банкова дейност, застрахователни услуги) се налага и събиране и на някои по-чувствителни категории лични данни – генетични данни, данни за здравословно състояние, банкови данни, информация относно финансовото състояние, семейно положение и др. Естеството на този вид информация предполага по-завишена оценка на риска, по-висока степен на защита при съхранението й, получаването на изрично съгласие за обработването й от лицето, за което се отнася, както и подходящи технически и организационни мерки. <br /> <br /> 3. Кои лица попадат в приложното поле на закона?<br /> <br /> Основните роли, определени от ЗЗЛД, са: субект на данни, администратор на лични данни, обработващ лични данни и надзорен орган. <br /> <br /> А) Субект на данни<br /> На първо място, субект на данни може да бъде всяко физическо лице. Всеки от нас придобива качеството „субект на данни“, когато разкрива информация за себе си на трето лице. Когато пазаруваме, използваме услуга или сключваме договор, се превръщаме в потенциален субект на данни. А от там ставаме носители и на конкретни права. Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни е основно право. Принципите и правилата относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни, предвидени в закона, са съобразени с техните основни права и свободи, и по-конкретно — с правото на защита на личните им данни.<br /> <br /> Б) Администратор на лични данни<br /> Администратор на лични данни може да бъде: физическо или юридическо лице, държавен орган, структура или друг вид организация, който самостоятелно, или заедно с други администратори, определя за какви цели и с какви средства се извършва обработване на лични данни. В най-общия случай администраторът е доставчик на някакъв вид услуга – например поддържа онлайн магазин. Администраторът определя, че за пазаруване в онлайн магазина, е необходимо купувачът да предостави своите имена, адрес, телефон и имейл. Администраторът също така решава, че тези данни ще се събират по електронен път – чрез попълване на онлайн форма, както и че ще се съхраняват на сигурни сървъри. <br /> <br /> В) Обработващ лични данни<br /> След като администраторът е определил целите и средствата за обработване на данните, идва ред и на обработващия. Кой е той? Това най-често е лице, което се намира в някакви отношения с администратора. Тези отношения могат да са възникнали от договор, по силата на който обработващият предоставя някакъв вид услуги или съдействия на администратора. Обработващият може да бъде физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора. Следователно, тук са налице отношения на подчинение. Обработващ е например счетоводната къща, подизпълнителят, правният консултант. Обработващият може да се намира дори в трудово правоотношения с администратора – например служител, който има достъп до личните данни на клиенти на работодателя.<br /> <br /> Г) Надзорен орган<br /> Законът регламентира и надзорните органи, които са два - Комисията за защита на личните данни и Инспекторатът към Висшият съдебен съвет, когато се касае обработване на лични данни от органите на съдебната власт при предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания. Комисията за защита на личните данни е независим надзорен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на ЗЗЛД и Регламента.<br /> <br /> 4. Права и задължения<br /> <br /> Администраторът е длъжен да предприеме подходящи мерки, чрез които да гарантира адекватно ниво на защита на данните. Във своята дейност всеки администратор трябва да:<br /> • приложи адекватни политики за защита на данните;<br /> • осигури защитата чрез надеждни технически и организационни мерки – криптиране, пароли за достъп, видеонаблюдение и др.;<br /> • поддържа изискваните регистри на обработване;<br /> • съдейства на субектите на данните, когато те упражняват своите права съгласно ЗЗЛД и ОРЗЛД.<br /> <br /> Във всички случаи администраторът е длъжен да предостави информация за себе си на надзорните органи, както и на субектите на данни. Също така, той е длъжен да разясни на субектите на данни техните права, както и да обезпечи тяхното упражняване.<br /> Вторият основен субект, носител на задължения, е обработващият. Той обработва лични данни само когато това му е възложено от администратора чрез договор или с друг, предвиден за това правен акт. За да извършва такава дейност, обработващият трябва да гарантира, че: <br /> 1. действа единствено по указания на администратора;<br /> 2. е поел задължение за поверителност;<br /> 3. използва мерки, които осигуряват защита на обработваната информация;<br /> 4. ще съдейства на администратора при извършване на проверки от надзорните органи, при упражняване правата на субектите на данни и др.<br /> <br /> Субектът на данни има следните права:<br /> • да получи информация за обработването;<br /> • да се изиска от администратора достъп до, коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработването на лични данни;<br /> • да получи от администратора потвърждение дали се обработват лични данни, които го засягат, и да получи достъп до тях, ако отговорът е положителен<br /> • да поиска от администратора следната информация: <br /> - данните, които идентифицират администратора, както и координатите за връзка с него;<br /> - координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните, когато е приложимо;<br /> - целите, за които се обработват личните данни;<br /> - информация относно правото на жалба до комисията, съответно до инспектората, както и координатите им за връзка;<br /> - правното основание за обработването;<br /> - срока, за който ще се съхраняват личните данни;<br /> - получателите или категориите получатели на личните данни.<br /> <br /> Очаквайте скоро Втора част от нашия анализ на новата уредба за лични данни в България.<br /> <br /> Ако имате въпроси по приложението на новия ЗЗЛД и привеждане на Вашата дейност в съответствие със закона и GDPR, свържете се с нас, тук.<br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> Законосъобразността като гаранция за по-добро потребителско преживяванеhttp://1legal.net/bg/blog-read146-legality-is-a-critical-success-factor-in-the-positive-user-experienceSun, 20 Jan 2019 19:20:12 +0200Потребителското преживяване днес е Бог – опрощаващ и наказващ<br /> <br /> Правното консултиране на компаниите днес има нови предизвикателства. Ако преди десетина години придържането към закона беше основният зид на добрата правна защита, днес има нови стълбове, които не могат и не бива да бъдат заобикаляни.<br /> Днешните потребители не са просто купувачи, статистически единици. Те са обединена (по-рядко разединена в мненията) общност от гласове, силна и могъща вълна в дигиталния океан, която може да издигне на върха или да унищожи за миг всеки бизнес.<br /> <br /> Правните казуси на компаниите задължително трябва да отчитат потребителската реакция и поведение в краткосрочен и особено в дългосрочен план. За всички правни консултанти в е-бизнеса трябва да е съвършено ясно, че освен със законите, публикувани в Държавен вестник, трябва да се съобразяват и със законите на потребителското поведение. Накратко, това означава да се надхвърля законоустановения минимум в посока към по-благоприятни условия за потребителя. Всяко адвокатско честолюбие трябва да бъде заключено на тъмно в килера при решаване на казуси с потребители. Не е препоръчително, направо опасно е да се търсят вратички да се заобикалят законите, за да бъдат облекчени търговците за сметка на техните потребители. Не и днес, в ерата на социалните мрежи. Водещите съображения във всички казуси с потребители трябва да бъдат подчинени освен на законите и на новия Бог на пазара <br /> <br /> “потребителското преживяване”<br /> <br /> Какво е съдържанието на това понятие?<br /> <br /> Потребителското преживяване е:<br /> <br /> - социално-културен феномен, предмет на изучаване, усъвършенстване и извеждане на принципи/закони;<br /> - синоним на потребителска удовлетвореност при пазаруване, но и нещо по-голямо;<br /> - могъщ инструмент за привличане и задържане на клиенти; <br /> - мостът, който свързва емоционално компанията с нейните потребители<br /> - ново направление в социалната психология.<br /> <br /> В тази относително нова научна и професионална област се изявават дизайнери, програмисти, маркетолози, психолози със задачата да превърнат вашият сайт, вашата компания, вашите услуги и продукти в WOW, такива, в които хората да се влюбят от пръв поглед.<br /> <br /> В процесът на сътворение на положително потребителско преживяване важна роля трябва да бъде отредена на законосъобразното функциониране на бизнеса. Колкото и красив и функционален да е сайтът на един е-магазин, ако търговецът не се съобразява с предвидените в закона права на потребителите, приятното впечатление от дизайна бързо ще се замени с негативни емоции при пазаруването.<br /> Има много примери за незаконосъобразни действия на търговци, които имат пряко влияние върху потребителското преживяване.<br /> Например, когато търговецът създава пречки при връщане на стоки в законовия 14-дневен срок или когато използва агресивни маркетинг техники, препълвайки мейлбокса на потребителя с нотификации за промоции на всеки кръгъл час въпреки анти-спам законодателството (особено, когато линкът за отписване не работи!) или пък когато доставената малка черна рокля няма нищо общо с картинката в сайта. В тези и други подобни случаи, когато действията на търговеца не са съобразени с императивите на закона, потребителското преживяване бързо преминава от ентусиазъм към разочарование, което често намира израз в жалби към контролните органи.<br /> <br /> Ето защо, винаги когато се говори за потребителско преживяване трябва да се започва с това -<br /> колко е важно всички действия по обслужването на клиенти и комуникация с потребителите да бъдат съобразени с предписанията на закона. <br /> <br /> От друга страна, за да е съобразено едновременно със закона и с неписаните закони за положително потребителско преживяване, поведението на търговеца трябва да надхвърля минимума, предвиден в съответния закон винаги, когато това е възможно и разумно. <br /> <br /> Кой прави така? <br /> <br /> Така прави, например IKEA, в чиито магазини (онлайн и офлайн) на видно място е посочено, че потребителят има право да върне закупен продукт в рамките на 30 дни след покупката. Предвиденият в закона минимум е надхвърлен двойно: от 14 дни по закон, потребителят разполага с цели 30 дни, за да размисли и да върне продукт. Това е много добър пример за съобразено със закона, но и с потребителското преживяване действие на търговец. <br /> <br /> Но! Едва след прилагане законите на правото влизат в действие и работят ефективно останалите закони за положително потребителско преживяване – на маркетинга, на психологията, на дизайна и т.н. и т.н. <br /> Нали така?<br /> <br /> Евгения Ганчева<br /> <br /> © 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите. <br /> Блокчейн и развод - мисията възможна!http://1legal.net/bg/blog-read145-blockchain-and-divorce---mission-possibleWed, 26 Dec 2018 22:23:12 +0200Бракът е институция с дълга история. В Австрия обаче смятат тотално да променят представите за това как да става вричането в бъдеще. Лукас Гьоц, изпълнителен директор на австрийския стартъп block42, е сключил наскоро с годеницата си първия брачен договор, базиран на блокчейн. <br /> <br /> Разводът не е приятно занимание. Както емоционално, така и административно, този процес е свързан с много главоболия. Ето защо Лукас Гьоц от Грац решава да предприеме смелата стъпка и да сключи т.нар. smart wedding contract със своята любима.<br /> <br /> Предимствата:<br /> <br /> По думите на австриеца предимствата на подобен договор са много. Най-вече - той може да бъде менажиран във времето - да се добавят активи като нова кола, къща, фирмени дялове и пр. или съответно да се премахват такива. Динамичността на този опция предлага гъвкавост, която до момента бе невъзможна или поне подобни действия бяха свързани с много тромави и времеемки процеси. <br /> <br /> Прозрачността е следващият ключов елемент при т.нар. умни брачни договори. Всяка вноска или изплащане бива протоколирано от системата автоматично. По този начин се поставя на фокус една яснота, която в бъдещи съдебни или извънсъдебни спорове би била от основно значение.<br /> <br /> И все пак срещата с нотариус остава на дневен ред. По действащото австрийско законодателство все още е необходим физически документ, който да позволява правното действие на брачния договор. Само по този начин съдът би могъл да се произнесе по бъдещи спорове и/или евентуално бракоразводно дело. Надеждата на Гьоц е обаче в бъдеще и самият умен договор да бъде достатъчен в съдебни процеси и дигиталното да получи заслужена преднина пред физическите носители.<br /> <br /> Славина Петрова<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.7 европейски страни подписват споразумение за регулация на DLThttp://1legal.net/bg/blog-read144-7-european-countries-agree-on-dlt-regulationThu, 20 Dec 2018 14:07:07 +0200Правителството на Малта този месец обяви подписването на съвместна декларация за сътрудничество за DLT. Те се присъединиха към група от шест други европейски държави: Франция, Италия, Португалия, Испания, Гърция и Кипър.<br /> <br /> Трансформативна технология<br /> Страните издадоха съвместно изявление, в което се отбелязва, че цифровата сфера е идеална област на политиката за бъдещо сътрудничество. Те също така твърдят, че DLT (блокчейн технологията) и други нововъзникващи технологии, като например 5G и изкуствен интелект, биха могли да трансформират икономиките на страните.<br /> Индексът “Цифрова икономика и общество” показва, че страните от Южна Европа имат огромен потенциал за растеж в сектора. Страните вярват, че подходът на сътрудничество може да доведе до разширяване на техните цифрови екосистеми, което прави региона лидер в тази индустрия.<br /> <br /> Една съществена и необходима промяна<br /> DLT технологията има огромен потенциал за демократизиране на европейския икономически модел. Технологията, изградена около доверието, може да трансформира услуги в области като образованието, корабоплаването, поземлената регистрация и здравеопазването.<br /> Това би увеличило прозрачността и отчетността, като същевременно намали административната тежест. Насърчаването на подобрените блокчейн решения би могло да даде възможност на гражданите да контролират личните си данни и неприкосновеността на личния живот.<br /> <br /> План за действие<br /> Подписалите изявлението смятат, че е отговорност на правителството да насърчава възникващите технологии. Това ще бъде чрез образователни програми на всички нива, за да се гарантира, че гражданите разбират потенциала им.<br /> Те заявяват, че “всяко законодателство относно DLT трябва да отчита децентрализирания характер на тази технология и да се основава на европейските фундаментални принципи и технологичната неутралност”.<br /> Страните планират провеждането на редовни технически срещи, споделяне на най-добрите практики в сектора и проучването на потенциални трансгранични проекти за DLT. Те се ангажират с редовни прегледи на напредъка и призовават Европейската комисия да продължи да работи по европейското блокчейн партньорство.<br /> Това може да се счита за голяма крачка в развитието на блокчейн технологията на “стария континент”. Нейният иновативен подход към повечето проблеми на съвременната икономическа система и даването на реални решения кара все повече съвременни правителства да се обръщат към нея. DLT гарантира по-високо ниво на сигурност и лишава от възможност за човешка грешка или манипулация.<br /> <br /> Източник: Cryptodnes<br /> Регистър за електронните магазини и други промени в Наредба Н-18http://1legal.net/bg/blog-read143-register-for-electronic-shops-and-other-changes-in-decree-n-18Mon, 17 Dec 2018 09:06:43 +0200Нови изисквания спрямо търговците в Интернет се въвеждат с влизането в сила на промените в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. <br /> <br /> Защо?<br /> Идеята на новите разпоредби е да се подобри възможността за проследяване на интернет търговията, извършвана от физически и юридически лица чрез електронен магазин. <br /> <br /> Кой?<br /> Задълженията засягат лицата, извършващи онлайн продажби чрез електронен магазин, използващи собствен домейн, домейн под наем, или домейн на платформа за интернет продажби.<br /> <br /> Какво?<br /> Задължените лица следва да декларират определена информация пред НАП преди започване на дейността на е-магазина. Те трябва да предоставят данни относно собствеността на електронния магазин, на използвания домейн, предлаганите стоки или услуги и др. Също така, търговците следва да съхраняват информацията, създадена чрез софтуера на е-магазина в сроковете по чл. 38, ал. 1 ДОПК и да я предоставят на приходната администрация при поискване.<br /> <br /> Кога? <br /> Новите промени влизат в сила от 29.12.2018 г. Заварените е-магазини имат срок да декларират изискуемите данни в срок до 29.03.2019 г.<br /> <br /> Промените в Наредба Н-18 предвиждат регистрационен режим за електронните магазини. <br /> Съгласно новите разпоредби за лицата, извършващи онлайн продажба на стоки или услуги чрез електронен магазин, се създават задължения за деклариране на определени обстоятелства пред Националната агенция за приходите. Считано от 29.12.2018 г., преди да започнат дейността си търговците трябва да подадат конкретна информация съгласно Приложение № 33 към Наредбата чрез електронна услуга, достъпна през портала за електронни услуги на приходната администрация. Лицата, които вече извършват продажби чрез електронен магазин към 29 декември 2018 г., трябва да подадат информация за това в срок до 29 март 2019 г.<br /> <br /> Същото задължение следва да се изпълни в 7-дневен срок при настъпване на промяна в първоначалните данни при регистрацията, както и при прекратяване на дейността по продажби на стоки и услуги.<br /> <br /> Задължението за подаване на информация до НАП се поражда за три категории субекти:<br /> • лица, извършващи онлайн продажби чрез електронен магазин, използващи собствен домейн;<br /> • лица, извършващи онлайн продажби чрез електронен магазин , използващи нает домейн; <br /> • лица, извършващи онлайн продажби чрез електронен магазин, използващи домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет. <br /> <br /> Съгласно дефиницията в ЗДДС, електронен магазин е “интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане”.<br /> <br /> В Наредбата липсва легална дефиниция за понетието “платформа за извършване на продажби в интернет”. Тук по-скоро следва да се имат предвид платформите тип “marketplace”, в които се осъществяват продажби и трансакции чрез функционалностите на самата платформа за покупко-продажба.<br /> <br /> Съгласно Приложение №33 към Наредба Н-18, информацията, която трябва да се подаде от търговците, съдържа данни като наименование на електронния магазин, домейн на електронния магазин, информация за лицето, което извършва продажби от онлайн магазин и др. В случаите, в които се продава чрез онлайн платформа за продажби, необходимо е да се посочат наименование на онлайн платформата, уеб адрес на онлайн платформата и идентификационните данни на оператора на онлайн платформата. <br /> <br /> Трябва да бъде посочена и локацията на базата данни - на собствен сървър, на сървър на хостинг компания или чрез облачна услуга.<br /> <br /> Видът на продаваните стоки или услуги също следва да бъде описан в приложението при регистрация на онлайн магазин.<br /> <br /> Друго задължение за търговците е да съхраняват в срок от 10 години създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) и при поискване от органите по приходите да осигурят достъп до нея с възможност за експорт и копиране на данни. Това поражда друго задължение за търговците във връзка с Общия регламент за защита на личните данни – да извършат промени в своите декларации за поверителност, с които да укажат на субектите на данни, че по отношение на определена категория данни съществува законоустановен срок за съхраненението им. <br /> <br /> Видно от нововъдените задължения за собствениците на електронни магазини е, че приходната администрация се опитва да предвиди по-добра отчетност и прозрачност в сферата на онлайн търговията. Целта е да се избегне укриването на данъци, както и да се засилят мерките за сигурност при извършването на продажби в интернет. Това би довело до спад на дела на сивия сектор в електронната търговия и по-голяма сигурност за потребителите. <br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Блокчейн и закрилата на интелектуалната собственостhttp://1legal.net/bg/blog-read142-blockchain-and-intellectual-propertyMon, 10 Dec 2018 16:44:09 +0200Приложението на блокчейн технологията в сферата на интелектуалната собственост<br /> <br /> С развитието и комерсиализацията на open source технологиите, блокчейнът намира все по-голямо приложение във все повече индустрии и разнообразни сфери на бизнеса. От известно време ставаме свидетели на процеса, в който блокчейнът излиза от първоначалната си и най-традиционна роля във финансовия сектор, и приема нови и нови образи, вследствие на което се превърна в една от най-динамичните и бързо развиваща се сфера за иновации. Децентрализацията, сигурността и бързината на транзакциите, саморегулационния характер – тези и много други предимства дават възможност за предприемане на редица реформи и рационализиране на света на бизнеса такъв, какъвто го познаваме днес. Благодарение на информационните технологии се открива уникалния шанс немалко процеси и процедури, дори такива с участието на държавата, да бъдат опростени до абсолютно необходимия минимум, така че да отговарят на стандартите на дигиталната епоха, в която живеем – без участието на посредници, без излишни такси, срокове и производства, и най-важното - без кошмара на бюрокрацията. <br /> <br /> Регистър за вписване на права на ИС върху произведения<br /> Едно от най-очевидните приложения на блокчейн технологията би било превръщането й в регистър на правата на интелектуална собственост чрез каталогизирането и съхранението на оригинални творби и произведения на изкуството в блокчейна. Както в България, така и в редица други страни по света, авторското право не подлежи на регистрационен режим и възниква автоматично по силата на презумпцията за авторство. Но това дава повод за незащитеност на авторските произведения от неправомерно използване от страна на трети лица, злоупотреби, копиране и неразрешено разпространение. <br /> За разлика от търговските марки, патентите и дизайните, които подлежат на регистрация в публично достъпни регистри, които могат да служат като доказателство за правата върху даден обект на индустриална собственост, подобни средства за защита на авторските права в повечето случаи липсват. В резултат на това доказването на авторството може да се окаже трудно, а понякога почти невъзможно. <br /> <br /> Регистър за пъблишъри и правопритежатели<br /> Друга често срещана пречка е, че авторите трудно могат да проследят кой използва техните творби, от една страна, а от друга – че третите лица често не могат да установят от кого следва да поискат разрешение за ползване на дадено произведение. <br /> Към сегашния момент, публикуването на оригинална авторска творба в Интернет пространството предполага ограничаване на контрола на автора върху собственото му произведение. От тук произтичат други трудности, свързани с монетизацията от въпросната творба, налагането на ограничения върху използването й от трети лица, установяването на авторството и пр. – особено имайки предвид колко достъпно е вече плагиатството и копирането на дадено произведение без значителни технически или финансови затруднения. <br /> Точно тук идва и приложението на блокчейн технологията. Използването на блокчейна като своеобразен регистър за авторски права може да внесе значителна яснота в отношенията между автори, правопритежатели и потребители. Регистрирайки произведението си в блокчейн, авторът получава солидна закрила под формата на доказателство за авторство, което се оказва трудно оспоримо поради необратимия характер на транзакциите в блокчейна. Това означава, че щом веднъж едно произведение бъде вкарано в системата, информацията относно него не може да бъде заличена, изгубена или променяна. <br /> В допълнение, третите страни ще имат възможност да проследят целия „жизнен път” на една творба от датата на нейното възникване, включително лицензии, сублицензии и всякакви други прехвърляния и действия на управление и разпореждане с въпросното произведение. По същата логика и авторите биха могли да проследят кой използва тяхна творба в Интернет, кой я разпространява и т.н. А защо да не се даде и възможност на двете страни – автори и потребители – да сключват споразумения за ползването и разпространението на дадено произведение чрез употребата на смарт контракти? <br /> <br /> Регистър за статуса и историята за правата върху произведенията<br /> Блокчейнът би намерил и огромно приложение в борбата срещу репликите и фалшификатите, които заливат пазара в днешно време. В тази сфера също би бил приложим open source регистър, който да съдържа информация относно собствеността върху дадена марка например, относно оправомощените да я използват лицензианти, както и информация относно белези, по които даден продукт може да бъде разграничен от негова реплика или имитация. А добавянето на етикети, печати или знаци върху даден продукт, които да могат да бъдат сканирани с цел установяване на автентичността на продукта посредством блокчейн регистъра, би било крачка още по-далеч. По този начин, произходът на даден продукт би могат да бъде потвърден автоматично за минути. А липсата на такива отличителни белези или елементи за автентификация би могло несъмнено да се счете за доказателство, че продуктът не е оригинален. <br /> Очевидно е, че светът се променя – става все по-динамичен, забързан и дигитализиран, а това налага бърза адаптация от страна на бизнеса и правото. Отпадането на дълги, трудоемки и скъпи процедури и производства с участието на публични органи и посредници е неминуемо – включително и в сферата на интелектуалната и индустриалната собственост. Рационализацията предполага опростяване, сигурност и светкавичност на операциите. <br /> <br /> Възможно ли е този процес да срещне съпротива от страна на държавата? <br /> Предстои да разберем. <br /> <br /> Васил Костов<br /> <br /> 1Legal.Net Blog © 2018<br /> <br /> Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.