Новите Правила за смяна на интернет доставчикаЗа крайните ползватели на интернет е важно да знаят, че са приети нови Правила за смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет. Крайни ползватели са както физическите, така и юридическите лица. Определя се конкретно в кои случаи процедурата за смяна на интернет доставчика е съобразно новите единни правила. Извън тези случаи процесът на смяна на доставчик се осъществява при условия, определени от доставчиците в договора с крайните ползватели. Новите Правила все още не са влезли в сила, но е препоръчително запознаването с тях!

В края на пролетта тази година Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект за ПРАВИЛА за смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет. С Държавен вестник, бр. 68 от 23.08.2022г. новите Правила бяха обнародвани. Новата подзаконова уредба влиза в сила в 9-месечен срок от обнародването в ДВ на 24 май 2023 г.

За кого се отнасят Правилата?

По смисъла на Правилата „крайни ползватели“ са физически или юридически лица, които са страна по договор с предприятие, предоставящо услуги за достъп до интернет – било то за конкретно домакинство и/или бизнес.

Какво предвиждат Правилата?

Важно е да се отбележи, че новите Правила се отнасят само за случаите, когато са налице едновременно следните условия:
1. за достъп до крайния ползвател е необходимo приемащият (новият) и даряващият (настоящият) доставчик да използват напълно или частично една и съща електронна съобщителна мрежа и/или да имат сключен помежду си договор за достъп на едро;
2. налице е техническа възможност за смяна на доставчика;
3. услугите за достъп до интернет се предоставят на един и същ адрес.

Ако не отговаряте на тези условия, то не попадате в обхвата на Правилата и е препоръчително да ревизирате договорните условия с Вашия интернет доставчик.

Правилата за смяна на доставчика предвиждат някои важни задължения за доставчиците:
- задължени са да уреждат в договора и/или в друга преддоговорна информация, и/или в общите условия условията и реда, при които можете да продължите да ползвате част или всички допълнителни услуги, които са били включени в ценовия ви пакет, преди смяна на доставчика.
- следва да осигурят равнопоставеност на вас, които сте заявили смяна на доставчик, и собствените си крайни ползватели.
- досегашният ви доставчик не следва да ви налага ограничения, когато сте заявили смяна, по отношение на начина на ползване на услугите за достъп до интернет – абонамент или предплатена услуга, и др.

Каква е процедурата за смяна на доставчика?

Първата стъпка е подаване на заявление по образец при приемащия доставчик или при негов оправомощен дистрибутор, или търговски представител. Възможно е и електронно подаване на заявлението, ако разполагате с КЕП и при наличие на техническа възможност и договореност с доставчика.

Имате възможност да посочите конкретна дата за смяна на досегашния ви доставчик с новия в рамките на законовия срок за реализация на смяната на доставчик – до 10 работни дни, считано от момента на стартиране на процедурата.

Договорът между приемащия доставчик и крайния ползвател влиза в сила в деня на успешната смяна на доставчик и инсталиране на услугата от приемащия доставчик. Договорът с досегашния доставчик се прекратява автоматично, когато приключи процесът на смяна на доставчика, а личните данни се изтриват и/или унищожават след изтичане на приложимите срокове за тяхното съхранение.

В Правилата изчерпателно са посочени и случаите, в които доставчик (настоящ или нов) може да откаже смяна.
Отказът следва да е мотивиран.

Крайните ползватели е важно да знаят, че КРС е предвидила и случаи, в които може да се предвиди искане за компенсиране пред съответния доставчик – например ако смяната на доставчика не е извършена в законоустановения срок, или е извършена без тяхното съгласие, или при пропуснати срещи за услуга и инсталация (когато е приложимо).

Предявяване на искането за компенсиране пред доставчика не е пречка за крайния ползвател да предяви иск по съдебен ред.

За правнo консултиране и съдействие във връзка с процедурата по смяна на доставчика на услуги за достъп до интернет, не се колебайте да се свържете с нас, тук.

Павла Цветкова

© 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Законодателство