Eлектронните удостоверителни услуги са регламентирани с промени в ЗЕДЕПНови законодателни промени са приети във връзка със Закона за електронния документ и електронния подпис. Обнародваният на 24 октомври 2017 г. в Държавен вестник Закон за изменение и допълнение на ЗЕДЕП предвижда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО. Целта е хармонизиране на националното законодателство с европейските изисквания.

Занапред наименованието на закона се изменя на "Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги". Промени са налице и в някои от легалните дефиниции:
- Електронен документ е електронен документ по смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламента, т.е. всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис;
- Електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 10 от Регламента, т.е. данни в електронна форма, които се добавят към други данни в електронна форма или са логически свързани с тях, и които титулярят на електронния подпис използва, за да се подписва;
- Усъвършенстван електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 11 във връзка с чл. 26 от Регламента, т.е. електронен подпис, който отговаря на следните изисквания:
a) свързан е по уникален начин с титуляря на подписа;
b) може да идентифицира титуляря на подписа;
c) създаден е чрез данни за създаване на електронен подпис, които титулярят на електронния подпис може да използва с висока степен на доверие и единствено под свой контрол; и
d) свързан е с данните, които са подписани с него, по начин, позволяващ да бъде открита всяка последваща промяна в тях;
- Квалифициран електронен подпис е електронен подпис по смисъла на чл. 3, т. 12 от Регламента, т.е. усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи;
- Електронни удостоверителни услуги са удостоверителните услуги по смисъла на чл. 3, т. 16 от Регламента, т.е. електронни услуги, обикновено предоставяни срещу възнаграждение, които се състоят във:
1) създаването, проверката и валидирането на електронни подписи, електронни печати или електронни времеви печати, услуги за електронна препоръчана поща, както и удостоверения, свързани с тези услуги; или
2) създаването, проверката и валидирането на удостоверения за автентичност на уебсайт; или
3) съхраняването на електронни подписи, печати или удостоверения, свързани с тези услуги;
- Доставчик на удостоверителни услуги е физическо или юридическо лице, което предоставя една или повече удостоверителни услуги като доставчик на квалифицирани или на неквалифицирани удостоверителни услуги.

Промените предвиждат съответствието на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройствата за създаване на квалифициран електронен печат с изискванията на Приложение II от Регламент (ЕС) № 910/2014 да се удостоверява от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от други организации по чл. 30, параграф 1 от същия регламент. Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" води публичен регистър на акредитираните от нея лица и публикува на официалната си интернет страница списък на сертифицираните от тях устройства за създаване на квалифициран електронен подпис и на устройства за създаване на квалифициран електронен печат. Агенцията също така уведомява Европейската комисия относно наименованията и адресите на съответните публичноправни или частни организации, определени от държавите членки да сертифицират съответствието на устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис с изискванията, предвидени в Регламента. Законодателят предвижда и Агенцията да известява Европейската комисия без излишно забавяне и не по-късно от един месец след приключване на сертифицирането за устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис, които са сертифицирани от посочените организации. Агенцията също така уведомява Комисията без излишно забавяне и не по-късно от един месец след отмяна на сертифицирането за устройствата за създаване на квалифициран електронен подпис, които вече не отговарят на условията за сертифициране.

Законодателят ограничава правото на достъп на лица, различни от титуляря, съответно създателя до:
- данните за създаване на електронния подпис, електронния печат и електронния времеви печат;
- данните за автентичност на уебсайт, и
- данните, свързани с електронна препоръчана поща.

Нова е разпоредбата на чл. 18а, съгласно която лицето, посочено като титуляр на електронен подпис, създател на електронен печат и изпращач на данни при електронна препоръчана поща, не може да оспори авторството, титулярството, създаването и изпращането спрямо адресата/получателя, когато създаденият от лицето електронен документ е:
- отправен чрез информационна система, предназначена да работи в автоматичен режим, или
- създаден от лице, на което е предоставен достъп до начина на идентифициране.

Васил Костов

1Legal.Net Blog © 2017

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Eлектронни удостоверителни услуги