Стартиране на първично предлагане на дигитални монети (ICO) в ШвейцарияИнтелигентен начин за финансиране на стартъп или вече установена компания

Определение на първоначалното предлагане на дигитални монети

Много новосъздадени фирми и добре утвърдени компании, както в Швейцария, така и в световен мащаб, считат първоначалното предлагане на дигитални монети (ICO) за добра алтернатива на традиционното първоначално публично предлагане (IPO) в качеството му на инструмент за набиране на средства. Първичните предлагания на дигитални монети представляват далеч по-малко обременяващ, но все още до голяма степен неурегулиран инструмент за набиране на средства.
Първичното предлагане на виртуални монети, подобно на crowdfunding, се извършва чрез издаване на виртуални монети ( т.нар. "токени" ), при използване на блокчейн технологията. Компанията, издаваща токена, подготвя документ (Whitepaper), който подробно описва проекта, който ще бъде финансиран чрез ICO. Инвеститорите участват в набирането на средства, като от своя страна предоставят фиатни валути, като например евро, швейцарски франк, долар или криптовалути (Bitcoin, Ether и др.) на ICO дружеството, като в замяна получават криптовалути. Токeнът може да бъде свързан с правото за получава дивидент, право на глас, право на собственост или право на участие в бъдещото представяне на компанията, организираща ICO-то.
Начинът, по който едно предлагане на дигитални монети може да бъде структурирано варира както от техническа, функционална, така и от бизнес гледна точка. Дефиниция, която би могла да обхване всички възможни видове токени не съществува. По принцип токените, които инвеститора би могъл да получи в процеса на едно предлагане на дигитални монети притежават различни функции: гаранционна, функция на виртуална разменна валута, токени, обезпечени с активи и токени за услуги. Всяко IСO се регулира по различен начин според швейцарския законодател в зависимост от на предлагането на виртуални валути.

Категории токени: Попада ли първичното предлагане на дигитални монети под регламентацията на швейцарския банков закон?

Понастоящем не съществува нормативен акт, уреждащ първоначалното предлагане на дигитални монети в Швейцария. Швейцарското законодателство, касаещо финансовите пазари се базира на принципи и един от тези принципи е технологичната неутралност.
Швейцарският надзорен орган за финансовия пазар (FINMA) изрази подкрепата си за включването на блокчейн технология във финансовия сектор в Швейцария. FINMA издаде Ръководство за ICO на 29 септември 2017 г., в което изрично посочи, че ICO могат да бъдат предмет на регулиране от страна на различни закони и подзаконови нормативни актове:
• FINMA регламентира всяка ICO за всеки конкретен случай при подадена молба и третира всяка ICO на основание неговата функционалност (гаранция, призната стойност за обмен, полезност).
• В своето ръководство ФИНМА изрично посочва, че при някои обстоятелства, поради сходството на някои ICO с конвенционалните финансови инструменти, някои модели на ICO биха могли да попаднат в обхвата на регулацията на следните закони: швейцарския Закон за борба срещу изпирането на пари, Закона и Правилника за банките, Закона за търговия с ценни книжа, Актовете и Регламентите, уреждащи схемите за колективни инвестиции.
По принцип токените се разделят на две големи категории: т.н. "intrinsic" токени и т.н. "asset-backed" токени. Биткойн и Етeр са сред най-популярните intrinsic tokens.

FINMA регулира intrinsic tokens като всяка друга валута. Това означава, че обмяната на всяка валута (фиатни пари или дигитални валути) в новоиздадени intrinsic tokens в процеса на ICO трябва да спазва изискванията на швейцарския Закон за мерките срещу изпирането на пари (AMLA). Всяка швейцарска компания, която предлага на професионална основа обмяна на валути, трябва да спазва чл. 2 на AMLA. В рамките на ICO, прагът за действие на професионална основа се счита за достигнат, в момента, в който стойността на приетите Биткойн и Етeр в замяна на новоиздадени intrinsic tokens надвиши 2 милиона швейцарски франка.
В тази ситуация швейцарското дружество, издаващо нови intrinsic tokens, е изправено пред две възможности:
i) да се присъедини към саморегулираща се организация за целите на борбата с изпирането на пари, или
ii) да се предостави под надзора на FINMA.
Съгласно AMLA всеки чуждестранен или швейцарски инвеститор, който инвестира повече от 5'000 швейцарски франка във формата на intrinsic токени в новосъздадено ICO, е длъжен да извърши надлежна проверка "Know Your Customer" на швейцарската компания, организираща първичното предлагане на дигитални валути.

Швейцарският законодател не е предоставил законова уредба на asset-baked tokens. Проблемът е, че съгласно действащото швейцарското законодателство, този вид токени могат да се квалифицират като ценни книжа съгласно швейцарското законодателство. Следователно, в Швейцария за емитирането на ценни книжа обикновено се изисква лиценз за дилър на ценни книжа.
Освен това издаването на дългови или капиталови ценни книжа на повече от 20 инвеститори изисква предварителното представяне на проспект. За да не бъде квалифициран като ценна книга, intrinsic token не трябва да притежава характеристиките на ценна книга. Освен това токенът не трябва да се равнява на една или повече акции или на процент от дял в дружеството.
Също така, за да не попаднат в приложното поле на банковата регулация, токените, обезпечени с активи, не би трябвало да наподобяват структуриран продукт или други деривати. Структурираният продукт е инвестиционен инструмент, при който стойността на обратното изкупуване е свързана с изпълнението на една или повече базови акции, лихви, чуждестранна валута или стоки.
Вместо това, токените, обезпечени с активи, следва да предоставят изборни права в участието или използването на платформа, която все още не е разработена. За да се избегне квалифицирането му като депозит, този вид токен не би трябвало да съдържа право на изплащане на базовия актив на инвеститора. Приемането на депозити от лица излага ICO на риска да попадне в обхвата на швейцарското банково законодателство. Съгласно швейцарското законодателство швейцарска фирма или фондация не може да приема intrinsic tokens от инвеститори в замяна на токен, който дава право на титуляра да поиска изплащане на базовите активи.

Правилото има пет изключения съгласно швейцарския Закон за банките:
Първо, плащанията от инвеститори, основаващи се на проспект, не следва да се считат за депозит съгласно швейцарския банков закон.
Второ, плащанията от инвеститори, направени в полза на фондация с благотворителна цел, не се считат за депозит. На трето място, съгласно принципа “Sandbox” приемането на депозити от неограничен брой трети страни до стойност от 1 милион швейцарски франка не изисква банков лиценз.
На четвърто място, приемането от страна на компанията на инвестиции на стойност до 3 000 швейцарска банка от платежна система за бъдещи стоки или услуги е извън приложното поле на Закона за банките и не се квалифицирана като депозит. Съгласно чл.5, ал.3, б. “C” от Банковата Наредба, депозити в сетълмент сметките на дилъри на ценни книжа или търговци на благородни метали, мениджъри на активи или други подобни пазарни участници НЕ се квалифицират като депозити, при условие, че са безлихвени и се използват изключително за обработка на клиентски операции. Федералният съвет удължи този период от седем до шестдесет дни. По-конкретно платформите, които приемат средства от инвеститорите и разпределят тези средства за даден проект, ще се възползват от това изменение, тъй като ще разполагат с до 60 дни, за да разпределят средствата по проекта след приемане на средствата от инвеститорите.
И накрая, бяха приети опростени изисквания за придобиване на банкова лицензия за дружества, които приемат публични средства в размер до максимум 100 милиона швейцарски франка. Условието е дружествата да не оперират изключително в сферата на кредитната дейност.

Стартиране на ICO проект в Швейцария

За да стартира ICO, компания, която се стреми да набира средства, трябва да подготви Whitepaper (еквивалентен на лек бизнес план) и да я публикува на собствения си уебсайт и на определени за целта виртуални платформи. В документа издаващата токени компания би следвало да опише целта на своята дейност, своите бизнес операции и структурата и функционалността на токените, които възнамерява да издаде. Документацията на ICO може също така да включва Договор за покупко-продажба на токени, определящ условията, съгласно които потенциалните инвеститори могат да придобият токени. Чуждестранно дружество, желаещо да стартира IСО в Швейцария, следва да се извърши следните стъпки:
• Създаване на фондация (член 80 от Швейцарския граждански кодекс), която ще бъде под надзора на FINMA или
• Регистриране на Дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество
• Изготвяне на бизнес план, описващ подробно проекта и начина, по който ще се използват токените
• Събиране на криптовалути (Биткойни, Етъри и др.) от инвеститорите от фондацията или компанията, която открива ICO
• Издаване на токени за инвеститорите

Заключителни бележки за стартирането на вашата ICO в Швейцария

• Швейцария, Сингапур и Хонг Конг се позиционират като водещи центрове на ICO в света, като създадоха благоприятна екосистема за технологията блокчейн и криптовалутите.
• Благоприятно правно и данъчно третиране на ICO в Швейцария. Въпреки че някои токени биха могли да попаднат в обхвата на банковия регламент, направените през 2017 г. промени в швейцарския банков закон значително улесняват извършването на ICO проектите в страната. Новият регламент е ТЕХНОЛОГИЧНО НЕУТРАЛЕН, което означава, че ще намери приложение както за фирмите на “FinTech”, така и за традиционните бизнес модели.
• Нисък корпоративен данък: корпоративният данък в Zug е 12%, включително федерален данък. Корпоративния данък във Во ще бъде намален до 13,9% през 2019 г. Не се начислява ДДС върху сделките с ICO.
• Швейцария е известна със: стабилна политическа система, липса на корупция, стабилна данъчна система "Onshore", силна валута, лесен достъп до банков кредит с много нисък лихвен процент: 1,5 до 4%.
• Концепцията "Swissness": швейцарско регистрирано дружество означава престиж и асоциация с висококачествени стоки и услуги.
• "Долината на криптoвалутите" в Цуг, Швейцария, е една от водещите световни крипто-валутни екосистеми в света. Други кантони бързо настигат, особено кантонът Во във френската част на Швейцария (включително град Лозана, олимпийската столица на света).

Ако планирате да стартирате ICO или имате правни проблеми и въпроси, свързани с крипто проекти, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт или да ни потърсите на посочените телефони в страницата с контакти.


адв. Вера Морева

Лозана, Швейцария


1Legal.Net Blog © 2018

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Криптовалути