Новият Закон за защита на търговската тайнаНа 05.04.2019 г. е обнародван в Държавен вестник и влезе в сила Закон за защита на търговската тайна (ЗЗТТ).

Какви отношения урежда закона?
Новият закон предвижда условията и реда за защита от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна. Какво следва да се разбира под търговска тайна? Това е всякаква търговска информация, ноу-хау, технологична информация, бизнес комуникация и друг тип информация, която не е общоизвестна, има търговска стойност и са предприети мерки за нейното неразкриване.

В какво се изразяват нарушенията?
Нарушенията по новия закон могат да се изразяват в неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна. Предмет на нарушение могат да бъдат също стоки или услуги, чието предлагане, предоставяне, дизайн, характеристики и функциониране са обусловени от търговски тайни, придобити неправомерно.

Кога придобиването на търговската тайна е законно?
Придобиването на търговска тайна е правомерно, когато е резултат от:
1. самостоятелно откритие или създаване;
2. наблюдение, изучаване, разглобяване или изпитване на продукт или обект, който е бил публично достъпен или е законно притежание на получателят на информацията;
3. упражняване на правото на информация и консултация от страна на работници или служители или техните представители;
4. договорни отношения, които не противоречат на добросъвестната търговска практика.
Придобиването, използването или разкриването на търговска тайна е правомерно и доколкото се изисква или разрешава от европейското или българското законодателство.

Кои са задължените лица?
От една страна в отношенията, свързани с предоставяне на търговска тайна, е притежателят на търговската тайна - физическо или юридическо лице, което контролира правомерно информацията. От друга страна, е нарушителят - всяко физическо или юридическо лице, което злоупотребява с предоставената му информация.

Какви са правата и задълженията на лицата?
Притежателят на търговска тайна има право да предяви иск срещу всеки нарушител на търговска тайна за установяването на неправомерното и придобиване. Иск може да бъде предявен и относно присъждане на обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, за забрана пускането на пазара на стоки или услуги - предмет на нарушение. Съществува възможност за предявяване на иск с цел унищожаване на цели или част от документи или вещи, съдържащи търговска тайна, както и за забрана предлагането на услуги, повлияни от търговски тайни, придобити неправомерно. Исковете по новия закон се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс.
За нарушителят се възниква задължение да изпълни мерките, наложени му от съда, да заплати предвидените му глоби, обезщетения и имуществени санкции.

Кой държавен орган контролира спазването на ЗЗТТ?
Контролният орган, отговарящ за установяването на нарушения, налагането на санкции и принудителни административни мерки, е Комисията за защита на конкуренцията.

Какви са санкциите?
Изпълнението на наложените със съдебно решение мерки става по реда на Гражданския процесуален кодекс, като се взимат предвид стойността на търговската тайна, поведението на виновното лице, както и правните последици от неизпълнение на задължението. В закона е предвидено, че общата стойност на наложентие глоби, съответно имуществени санкции, не може да надхърля стойността на претендираното по предявения иск или предвиденото обезщетение за неправомерно използване или придобиване на търговска тайна.

Грета Стоянова

© 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Търговска тайна