Обжалване на наказателни постановленияАко Ви е връчено наказателно постановление, което желаете да обжалвате, то тази статия е специално за Вас.

Съставители на актове за установяване на административно нарушение

Актът може да бъде съставен от служител на КАТ, от общински служител, служител на държавна агенция, дирекция или министерство и т.н. и при всички случаи възниква правото Ви да оспорвате констатираното нарушение и наложената глоба или имуществена санкция.

Възражение срещу акта за установяване на административно нарушение

В 3-дневен срок от съставянето на акта можете да подадете писмено възражение пред издалия го административен орган. Практиката сочи, че масово административните органи не вземат предвид възражението на „нарушителя“ и пристъпват към издаване на наказателно постановление, с което налагат глоба или имуществена санкция и други видове административни наказания.
В случай че решите да пропуснете или сте пропуснали подаването на възражение, това не е фатално, защото имате правото да обжалвате наказателното постановление, което ще последва.
Връчване на наказателното постановление
Наказателното постановление трябва да Ви бъде връчено срещу подпис. Има едно отклонение, свързано с връчването – ако е невъзможно да бъдете намерен на адреса, който сте посочили при съставянето на акта и новият Ви адрес е неизвестен, се приема, че наказателното постановление Ви е връчено неприсъствено.
Обжалване на наказателното постановление пред съда
Наказателното постановление подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му, а електронните фишове по Закона за движението по пътищата – в 14-дневен срок. Жалбата се подава чрез органа, който е наложил наказанието, до Районния съд по мястото на извършване на нарушението. Държавна такса или други разноски за разглеждане на жалбата от съда не се дължат. Дори да не бъдете открит на посочения от Вас адрес и да не се явите за участие в съдебното заседание, съдът е длъжен да разгледа жалбата и да събере доказателствата, които сте посочили, както и да събере други доказателства по своя инициатива.
Делото приключва със съдебно решение, с което съдът може да отмени наказателното постановление, да го измени или да го потвърди като законосъобразно. Решението ще Ви бъде изпратено на посочения в жалбата личен адрес.

Решението на Районния съд подлежи на обжалване пред Административния съд, ако не сте съгласен с него, в 14-дневен срок от неговото връчване. Решението на Административния съд е окончателно.

В кои случаи можете да спечелите делото?

Не са административни нарушения деянията, извършени при неизбежна отбрана или крайна необходимост. Например водач на лек автомобил превишава допустимата максимална скорост на движение, за да откара в болницата бременна жена, която ражда или нарушава други правила за движение, за да избегне удар с пиян водач. Или пък ако нарушението представлява маловажен случай, то наказващият орган има правомощието да предупреди лицето устно или писмено, че при повторно нарушение ще му наложи глоба.
Наказателното постановление може да бъде отменено, когато по делото бъдат събрани доказателства, че не сте извършили нарушение, а също и когато са допуснати нарушения в производството по неговото издаване – например постановлението е издадено от некомпетентен орган; не съдържа необходимите реквизити; автоматизираното техническо средство на КАТ не е преминало задължителната проверка за изправност; приложен е нормативен акт, който не е валиден за конкретната ситуация и други.

Участие на адвокат в делото по оспорване на наказателното постановление

Когато се нуждаете от адвокат да подготви жалбата и да Ви представлява пред съда, трябва да заплатите неговия хонорар за работата. При успешно приключване на делото с отмяна на наказателното постановление, можете да претендирате за възстановяване на платените средства в отделно друго дело по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

адв. Таня Александрова
https://advokat-aleksandrova.eu

© 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Процедури