Brexit – какво следва за притежателите на европейски марки?На 29 март 2017 г. Обединеното кралство представи уведомление за намерението си да се оттегли от Европейския съюз. На специална среща на върха на 10 април 2019 г. лидерите на ЕС се споразумяха за разширяване обхвата на член 50 от Договора на Европейския съюз (даващ право на всяка държава - членка да се оттегли от Съюза) до края на октомври 2019г

Съществуващата система на Обединеното кралство за защита правата върху общностни (европейски) марки ще остане до голяма степен незасегната от решението на Обединеното кралство да напусне ЕС. Докато е пълноправен член на ЕС, общностните марки на ЕС продължават да са валидни във Великобритания. Когато Обединеното кралство напусне ЕС, европейската общностна марка ще продължи да бъде валидна в останалите държави - членки на ЕС.

Брекзит “Без сделка”

При развил се сценарий на Брекзит „без сделка“, правата върху регистрирани вече общностни марки ще се запазят и ще се ползват с действие в Обединеното кралство. Британското правителството публикува Споразумение за оттегляне и Политическа декларация за бъдещите отношения между Великобритания и ЕС. Ще бъдат създадени над 1,7 милиона еквивалентни права върху марки в Обединеното кралство, които ще бъдат предоставяни автоматично и безплатно. Нови права влизат в сила от деня на излизане на Обединеното кралство от ЕС и ще се равняват на регистрация на търговска марка пред британското законодателство. Това означава, че регистрираните марки ще:
• бъдат обект на подновяване в Обединеното кралство;
• могат да бъдат предмет на производство;
• могат да бъдат прехвърляни и лицензирани независимо от европейското законодателство.

Подаване на заявление за защита на вече регистрирана марка може да бъде направено по поща или онлайн. Това означава, че в период 9 месеца от напускането, Правителството ще зачете датата на подаване на заявлението и твърденията за по-ранен приоритет. Носителите на правата ще трябва да заплатят определената от закона такса за подаване на заявление.

Подадени заявления за регистрация

Различно е положението при неприключилите производства по регистрация на европейски марки към момента на напускане. Лицата, подали заявление за регистрация няма да получат служебно уведомление, вместо което сами ще трябва да инициират производство по регистрация в Обединеното кралство.

Заявленията, които са в процес на разглеждане към момента на излизане на Великобритания от ЕС, трябва да бъдат подадени към британската служба в срок до 9 месеца от датата на излизането от ЕС. Ще бъде приложена стандартната процедура за подаване на заявление за регистрация на общностна марка. Британската служба ще признае датата на подаване на заявлението като начална дата за предоставяне на национална защита. Подателите ще трябва да заплатят стандартните такси за регистрация във Великобритания.

Международни марки

Като алтернатива на европейска общностна марка, собствениците на марки, които целят защита в международен план, могат да изберат да регистрират международнa търговска марка (МТМ) съгласно Мадридския протокол. Брекзит ще има въздействие върху :

• титулярите на права за МТМ, които са определили ЕС като територия, където желаят да защитят своята търговска марка, но не са посочили отделно Обединеното кралство;
• като се има предвид, че Обединеното кралство вече няма да бъде част от ЕС след Брекзит, ако притежателят на такава МТМ желае за да запази защитата на своите МТМ в Обединеното кралство, ще трябва да разшири обхвата на защитата, като включи Обединеното кралство;
За да има право да подаде международна заявка въз основа на EUTM чрез EUIPO, кандидатът трябва да бъде или гражданин на държава-членка на ЕС, или да има местожителство или реално и ефективно промишлено или търговско предприятие в държава-членка на ЕС. Следователно, гражданин на Обединеното кралство, който има местожителство в Обединеното кралство, няма да има право да подаде международна заявка чрез EUIPO като служба на произход.
Въпреки това, гражданин на Обединеното кралство с местоживеене в държава-членка на ЕС или с гражданин на ЕС с местоживеене в Обединеното кралство, ще има право да подаде международна заявка в EUIPO като служба на произход.

Грета Стоянова

© 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Търговски марки