КАК ДА: практикувам законосъобразно алтернативна медицина?Алтернативната медицина има за цел да приближи Човека до Природата, където е разковничето за здравословен и хармоничен живот.

Предлагаме Ви кратък обзор на правната рамка за алтернативната медицина в България.

Най- общо “алтернативна медицина” е всяка една лечебна практика, която „не попада в обхвата на конвенционалната медицина”. Дейността по нейното прилагане е регламентирано в Закона за здравето и други подзаконови актове.

Кои методи са включени в обхвата на нормативно регулиране?

• Използване на нелекарствени продукти от органичен произход - съединения от растителен или животински произход, които не представляват лекарства.
• Използване на нелекарствени продукти от минерален произход - съединения, но с неорганичен произход, които отново не представляват лекарства.
• Използване на нетрадиционни физикални методи - т.е. методи, при които се въздейства физически или топлинно върху човешкото тяло – например масажи или рейки.
• Хомеопатия - система на лечение на заболяванията с минимални дози от естествени субстанции.
• Акупунктура - в определени точки от тялото на човека се забиват игли със специална форма, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху здравето.
• Акупресура - в определени точки от тялото на човека се упражнява натиск с върховете на пръстите, с което се цели постигане на благоприятно въздействие върху здравето.
• Ирисови - съобразно измененията в ириса се правят изводи за състоянието на органите.
• Пулсови - въз основа на качествени и количествени показатели на пулса се определя състоянието на организма.
• Аурикуларни методи на изследване - съобразно чувствителността от болка в ушната мида се правят заключения относно състоянието на органите.
• Диетика - лицата, които практикуват този метод предписват режим на хранене, който включва плодове, зеленчуци или други продукти от органичен произход.
• Лечебно гладуване - приемане само на вода, сокове или други течности (за срок, не по-дълъг от 7 дни).

Кой има право да практикува?

С изключение на хомеопатията, право да практикуват неконвенционални методи на лечение имат български граждани и граждани на държава - членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария.

Изисквания, на които трябва да отговарят практикуващите:

• Да са психически здрави – представяне на медицинско удостоверение, изготвено след направен психотест.
• Да не са осъждани за престъпление от общ характер – чрез представяне свидетелство за съдимост.
• Да отговарят на едно от следните условия:

1. Да притежават степен "магистър" по специалност "Медицина", "Дентална медицина" или "Фармация";
2. Да притежават степен "специалист" или "бакалавър" по специалност "Здравни грижи";
3. Да притежават диплома за завършено средно образование и свидетелство за успешно проведено обучение не по-малко от 4 семестъра във висше медицинско училище.

Задължения на лицата, които практикуват неконвенционални методи:

• Да упражнават своята дейност добросъвестно - поведение, което е в разрез с общоприетите етични правила, определящи начина, по който следва да се постъпва при постигане на целения резултат.
• Да не допускат увреждане на здравето на лицата, потърсили помощта им.
• Да разясняват на лицата, потърсили помощта им, подробно и на достъпен език какъв неконвенционален метод ще приложат и очаквания резултат от това.
• Да получат изричното писмено съгласие на лицата, потърсили помощта им, за прилагане на съответния метод.
• Да не въвеждат в заблуждение лицата, потърсили тяхната помощ, включително по отношение на възможностите за повлияване на здравословното им състояние чрез практикувания неконвенционален метод.

Важно да се отбележи е, че се забраняват всички форми на реклама на неконвенционални методи, включително свързването им с дейности по профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация.

Процедура по регистрация на лицата, които практикуват неконвенционални методи

Къде и как се извършва регистрацията? В регионалната здравна инспекция чрез подаване на заявление, към което се прилагат документи, удостоверяващи изискванията за законосъобразност на дейността им.

Какво трябва да включва заявлението? В заявлението се посочват неконвенционалните методи и средства, които лицето ще практикува. При непълнота на представените документи или несъответствие с изискванията за регистрация директорът на регионалната здравна инспекция в двуседмичен срок уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им. Ако документите са изрядни – издава се удостоверение за регистрация, ако не – директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран отказ за издаването му, който подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. За извършване на регистрацията се заплаща такса, определена с тарифа, приета от Министерския съвет.

Задължение за вписване в Регистър

Регионалната здравна инспекция създава и поддържа регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи. Регистрираните лица са длъжни да уведомяват съответната регионална здравна инспекция (чрез уведомление) за всички промени по извършената регистрация на неконвенционалната практика в 7-дневен срок от настъпването им. Заявлението и уведомлението може да се подават по електронен път, подписани с електронен подпис.

Регистрацията се заличава по няколко начина: по искане на лицето, регистрирало неконвенционална практика, при негова смърт/ поставяне под запрещение; когато е установено представянето на неверни данни в документите или има неблагоприятни последници за човешкото здраве в резултат на прилаганите методи.

Задължение за вписване данни в Книга за посещенията

Всяко лице, което практикува неконвенционални методи, е длъжно да вписва в Книга за посещенията следните данни за всяко лице, потърсило неговата помощ:
• дата на всяко посещение;
• пореден номер на всяко посещение;
• трите имена, единен граждански номер и постоянен адрес;
• оплаквания, съобщени по време на посещението;
• извършените неконвенционални дейности.

Книгата за посещенията се подпечатва и регистрира от регионалната здравна инспекция, извършила регистрацията. Лицата, които практикуват неконвенционални методи, са длъжни да я съхраняват 10 години след нейното приключване, както и да я предоставят при поискване от контролните органи.

Според Наредба № 7 от 2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве лица, които упражняват неконвенционални методи и нямат призната медицинска правоспособност, нямат право да предписват лекарства и да прилагат методи за диагностика и лечение, изискващи медицинска правоспособност.

Практикуване на неконвенционални (алтернативни) методи

С посочената по-горе Наредба се въвеждат правила относно изисквания на упражняването на алтернативни методи. Ето какво гласят някои от тях:
Този тип методи може да се осъществяват в помещения, които съставляват обособени части на жилищни или обществени сгради, или в помещения в самостоятелни сгради. Помещенията могат да бъдат разположени само на първия надземен (партерен) или по-горен етаж. Стените трябва да са с гладки покрития, подът също трябва да е с гладко покритие (без фуги), за да позволява влажно почистване и дезинфекция. Работното помещение трябва да е с минимална площ 12 кв.м., като следва да е непосредствено свързано с чакалня. То трябва да е снабдено с мивка с течаща топла и студена вода. Трябва да разполагат със естествено и изкуствено осветление, отопление, вентилация и климатизация, водоснабдяване с вода за питейно-битови цели и канализация. Нивото на шума и вибрациите трябва да отговарят на здравните изисквания за жилищни сгради. Помещенията не могат да бъдат използвани същевременно за други дейности и нужди, освен за упражнявания неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Контрол по спазването на здравните изисквания към помещенията се упражнява от РИОКОЗ. Ако извършвате дейността си на открито или пък помещението, в което я упражнявате, не отговаря на здравните изисквания, регистрацията може да бъде заличена от директора на Регионалния център по здравеопазването по предложение на директора на РИОКОЗ. Това става със заповед, която подежи на обжалване.

Ако имате допълнителни въпроси или необходимост от съдействие, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт.

Грета Стоянова

© 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: КАК ДА?