КАК ДА: защитим авторските си права?Какво е обект на авторското право?
Обект на авторското право е всяко произведение на литературата, изкуството или науката, което е резултат от творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма. В чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) възможните обекти на авторско право са примерно изброени (т.е., ако създаденото от Вас произведение не е сред изброените, това не означава автоматично, че Вие нямате авторско право върху него).

За да се считате за автор, трябва:
1) да сте физическо лице;
2) да сте създали творба, която е резултат от Вашата творческа дейност.
В определени случаи юридическите лица също са признати от закона за носители за авторско право, но те не се считат за автори.
ЗАПСП не дефинира изрично кога едно произведение е „творба“, но се приема в европейската доктрина, че то трябва да притежава оригиналност. За да кажем, че едно произведение е оригинално, не е нужно то да има някаква висока естетическа стойност. Достатъчно е да няма друго като него, т.е. да е оригинално в обективен смисъл. Определянето кога едно произведение е оригинално и кога не е вероятно е един от най-спорните въпроси в авторското право. В тази материя много често важи максимата на Св. Августин: „Ако никой не ме пита, го знам. Ако се опитам да го обясня, не го знам.“
Авторското право върху една творба възниква с нейното създаване. За разлика от режима при някои обекти на индустриална собственост като марки, патенти и др. /изискващи формален акт на регистрация/, за да възникне авторското право не е нужна някаква регистрация или одобрение. Създали ли сте една творба, произведение на литературата, изкуството или науката, която е резултат от Вашата творческа дейност, Вие сте неин автор.
Компютърните програми също са защитени обекти на авторското право. Базите данни са особени обекти, тъй като правата върху тях не се считат за авторски, но защитата им се осъществява по реда на ЗАПСП.
От ключово значение е творбата да бъде обективирана по някакъв начин. Идеите и концепциите, а също новините, фактите, сведенията, данните и фолклорните творби не се ползват от авторскоправна защита.

Какво следва от това, че съм автор?
Като автор на една творба, Вие притежавате определени имуществени и неимуществени права.
Сред неимуществените са правото да решите дали да разгласите произведението си и кога да стане това; дали да го разгласите с инстинското си име, под псевдоним или анонимно; да искате при всяко използване на произведението да бъде обозначено, че Вие сте негов автор; да искате запазването на целостта на произведението и др.
Имуществените са изброени в чл. 18 ЗАПСП, но те могат да бъдат сведени до 4 основни права:
1) правото да се възпроизведе творбата, т.е. да се създаде нейно копие;
2) правото да се разпространи творбата, т.е. да се направи възможно притежаването на нейни физически копия;
3) правото да се излъчи публично творбата, т.е. да се направи възможен достъпа до нея без притежаването на физически копия;
4) правото да се преобразува творбата, т.е. на базата на нея да се създаде друга творба – например написали сте роман и някой друг иска да го преведе или на базата на него да направи филм.
Вие като автор имате изключителното право да разрешите всяко едно от тези действия заедно или поотделно. Извършването на което и да е от тях без Вашето позволение, е нарушение на Вашите авторски права.

Как мога да защитя авторските си права с извънсъдебни способи?
Когато говорим за защита на авторските права, това не означава непременно завеждане на дело пред съд или подаване на молба до административен орган. Има редица мерки, които авторите могат да предприемат, за да защитят правата си, без да е нужна намесата на държавен орган. Например авторите на фотографии могат да използват воден знак върху произеденията си. Авторите на писмени произведения трябва да посочат името си и знака за авторски права ©.
Авторските права върху уебсайт трябва да се посочат с обозначение със съответните символи - за авторко право, обикновено знакът се поставя във футъра. Друг метод е инкорпорирането на клаузи в общите условия за използване на уебсайт, в които се урежда режима на интелектуалната собственост върху уебсайта.
Дори когато тези превантивни мерки не са достатъчна бариера за защита, не е нужно като носител на авторско право директно да прибягвате до държавна намеса. Препоръчително е първо да изпратите официално писмо или нотариална покана до нарушителя, в което да обясните какво е нарушението и в какъв срок следва да бъде отстранено. Този подход може да Ви спести значително време и главоболия, а дори да не даде резултат, ще Ви бъде от полза в един бъдещ процес.

Как мога да защитя авторските си права по съдебен или административен ред?

В случай че вашите авторски права са нарушени, Вие разполагате с няколко възможности за защита. Те могат да бъдат обощени в 4 категории: гражданскоправна, административноправна, наказателноправна и т.нар. мерки на границата.

1. Гражданскоправна защита.
Иск за защита на нарушено авторско право се предявява пред окръжния съд по мястото на нарушението или местожителството на ответника. Компетентен съд за София-град е Софийски градски съд като първа инстанция. Няма значение цената на иска. Можете да искате обезщетение за нарушено Ваше авторско право, което включва всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението. При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид всички обстоятелства, свързани с нарушението, пропуснатите ползи и неимуществените вреди, както и приходите, реализирани от нарушителя вследствие на нарушението. В случай че се установи наличието на нарушението, но не може да се определи неговия размер, можете да претендиране като обезщетение:
1) от 500 до 100 000 лв, като размерът се определя по преценка на съда, който взема предвид обстоятелствата около нарушението, пропуснатите ползи, неимуществените вреди и приходите, неправомерно реализирани от нарушителя, или;
2) равностойността на предмета на нарушението по цени на дребно на легитимно произведени екземпляри.
Можете също така да искате неправомерно възпроизведените копия от произведението да бъдат унищожени или да ви бъдат предадени. Във втория случай тяхната стойност се приспада от присъденото обезщетение.

2. Административноправна защита.
Проверки по спазване на ЗАПСП се извършват съвместно от Министерството на културата (МК) и МВР. МК действа служебно или по сигнал, който може да бъде подаден от всекиго. В него трябва да се идентифицирате, да посочите нарушителя и мястото на нарушението и да дадете информация за обекта на нарушена интелектуална собственост. В случай че се установи нарушение, на нарушителя се съставя акт, а обектите се отнемат в полза на държавата и се унищожават. Този ред на защита е препоръчителен, ако не желаете да водите дълги съдебни битки и ако нарушението е свързано с производство и разпространение на копия на защитени с авторски права произведения (книги, филми, музика и др.)

3. Наказателноправна защита.
Неправомерното използване на чужд обект на авторско право е престъпление (чл. 172а НК). Престъпление е също плагиатството (чл. 173 НК) и натрапеното съавторство (чл. 174 НК). Деянието по чл. 172а НК е престъпление само когато не може да се счита за маловажен случай. Възпроизвеждане на произведение от физическо лице с цел ползване за лични цели не е престъпление. В рамките на едно наказателно производство можете да предявите граждански иск за репариране на претърпените от престъплението вреди. Тук компетентен да разгледа иска ще бъде съдът, пред който се разглежда наказателното дело – районният съд. Сигнал за извършено престъпление срещу интелектуалната собственост можете да подадете до Екип „Престъпления срещу интелектуалната собственост в Интернет“ на ГДБОП или до прокуратурата.

4. Мерки на границата
На последно място, законът дава възможност на носителите на авторско и друго право на ИС да поискат предприемането на мерки, които да пресекат нарушение на права още на границата. За тази цел следва да изпратите молба до митническите органи, с която да поискате да бъдат задържани стоките, чрез които ще бъде извършено нарушението. След задържане на стоките Вие разполагате с 10 дни да представите доказателства, че е започната процедура пред съответния съд за решаване на спора по същество или че е допуснато обезпечение. Съдът следва да се произнесе дали да бъдат променени, отменени или потвърдени мерките по задържане на стоките. Отказът на митническите органи да удовлетворят молбата ви може да бъде обжалван в 14-дневен срок.

Изчерпване на правото на разпространение
В определени случаи изключителното право на разпространение, което законът Ви дава като автор на едно произведение, може да се изчерпи. Това не означава, че Вие спирате да се считате за автор на творбата, а че не можете да се противопоставите на по-нататъшно разпореждане с нея. Изчерпването настъпва с първото правомерно прехвърляне на собствеността върху обекта. И тъй като изчерпването на правото е установено в интерес на Единния пазар на ЕС, правилото важи за целия на ЕС. Следователно не можете също така да спрете това лице да изнесе екземплярите в друга държава-членка на ЕС, където да ги продава.

Ако имате въпроси, касаещи защитата на авторските Ви права, не се колебайте да се свържете с нас – Вашият правен консултант в Интернет

Владимир Славов

© 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: КАК ДА?