КАК ДА: наема персонал на лизинг? 1. Какво е лизинг на персонал?
За лизинг на персонал говорим тогава, когато една компания - работодател, който плаща заплатите, осигуровките и данъците по едно трудово правоотношение, дава „под наем“ работната сила на работника/служителя на друга организация срещу заплащане.
Българският Кодекс на труда (КТ) използва вместо лизингодател понятието “предприятие, което осигурява временна работа” за лизингодателя, а другата страна според терминологията на КТ е “предприятие ползвател”
Бизнесът обикновено прибягва до услугите на такива агенции в 3 често срещани случаи:
1) когато трябва да се замести отсъстващ работник;
2) когато има спешна нужда от работна ръка; или
3) когато има необходимост от служители със специални умения, но компаниите нямат капацитета да си ги набавят сами.
С други думи, налице е или недостиг на време, или на ресурси, или и двете. Затова компаниите се обръщат към агенции, които се специализират именно в такъв тип дейности. Например сезонни работници за работа по морето или софтуерни инженери с познания за конкретен програмен език.
По българското право лизингът на персонал може се използва за краткосрочни цели – до завършването на определена работа (т.е. сезонна работа или проект) или за заместване на отсъстващ работник. Причината за това е законовото изискване трудовите договори, които тези агенции сключват с работниците си, да бъдат единствено срочни, което по нашето право означава не повече от 3 години.

2. Разграничение от сходни фигури
Лизингът на персонал трябва да се различава от случаите, при които компания използва услугите на консултант или посредник единствено с цел „да открие и направи подбор“ на определени работници/служители, но след това избраните работници сключват трудов договор с компанията, която търси, а не с компанията, ангажирана с подбора им. За разлика от това, когато компания използва услугите на агенция за лизинг на персонал, трудовите договори на наетия от нея персонал се сключват именно с агенцията, а не с компанията, която използва труда на наетия персонал. Затова агенцията е отговорна за данъчните, осигурителните и административните въпроси, свързани с трудовите правоотношения.
Някои чужди законодателства, напр. американското, познават фигурата на професионалната работодателска организация (ПРО), която предоставя работна ръка в дългосрочен план и се явява „съработодател“ с компанията, където работниците полагат труда си. Това позволява на двете компании да си поделят задълженията по плащането на данъците, административните разходи, предоставянето на социални придобивки и пр. По българското право обаче работодателят по дадено трудово правоотношение може да бъде само един –предприятието, което осигурява работната ръка.

Лизингът на труд може да се разглежда като форма на аутсорсинг, тъй като една функция на компанията - по наемането на труд, както и административните разходи свързани с нея, се прехвърля на трета, външна за компанията страна.

3. Рискови фактори
Преди да се обърнете към агенция, предоставяща лизинг на труд, обърнете внимание на следните въпроси:
1) Агенцията регистрирана ли е по надлежния ред?
2) Предоставя ли квалифицираната работна ръка, от която имате нужда?
3) Какви отзиви са оставили нейни предишни клиенти?
4) Осигурява ли някакви социални придобивки на работниците си? Ако да, тези ли са социалните придобивки, които искате да имат работещите за вашата компания?

4. Правен режим на лизинга на труда.
Лизингът на труд е уреден в чл. 107р – 107ч КТ.
Като ползвател на такъв труд, Вие нямате преки задължения относно плащането на заплатата на работника, социалните му осигуровки, данъците и другите административни въпроси, но това не означава, че сте лишен от всякакви задължения спрямо този работник. Законът изисква от Вас да определите работното му място, да му връчите длъжностна характеристика, да го инструктирате за безопасното и здравословно изпълнение на работата, да отчитате отработеното му време и др. Вие нямате право да променяте длъжността и характера на работата, за изпълнението на която е изпратен работникът.
Имайте предвид, че не можете да използвате лизинг на труд за работа при условията на първа и втора категория труд, както и за предприятия, в които се провежда стачка.
Наетите по този ред работници имат право на равни условия на труд и равно третиране с останалите работници в предприятието, които изпълняват същата или сходна работа. Това включва неща като провеждане на първоначално и продължаващо обучение в съответствие с длъжностната им характеристика, предприемане на мерки за улесняване на достъпа им до бъдещи обучения с цел израстване в кариерата и др.
Компанията-ползвател следва да плаща възнагражденията и договорените суми към лизингодателя, за да се гарантира навременното и ритмично заплащане на трудовите възнаграждения и свързаните с тях здравно-осигурителни вноски, данъци и други.

В чл. 107у, ал. 2 КТ се съдържат основните точки, по които двете предприятия трябва задължително да постигнат споразумение в договора.

За възникнали задължения към работника при, по повод или във връзка с изпълнението на възложената му работа, което включва и трудова злополука, Вие отговаряте солидарно с агенцията. Това означава, че работникът може да насочи иска за обезщетение към което и да е от предприятията.

Важен момент, на който заслужава да се обърне внимание, е, че българското право забранява на агенцията да уговаря в трудовия договор с работника клаузи, които му забраняват да сключи трудов договор с Вас по време или след изтичането на срока, за който е изпратен във вашето предприятие (чл. 107р, ал. 5 КТ). По този начин законът Ви предоставя възможността свободно да наемете такова лице да работи при Вас, ако желаете.

В случай че желаете да се възползвате от тази гъвкава и съвременна възможност за използване на работна сила, но имате неизвестни по отношение на правната организация, ние сме насреща – Вашият онлайн правен консултант!

Владимир Славов

© 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: КАК ДА?