КАК ДА: Oтдавам апартамент и къща за гости като физическо лицеС навлизането на дигиталните технологии става все по-лесно за много хора да предоставят под наем свободни стаи, своите апартаменти и дори къщи за гости. Ако извършвате такава услуга и не сте наясно с изискванията, спрямо които трябва да приведете дейността си, тази статия е за вас.
Тук ще разгледаме накратко основни въпроси от режима на апартаментите и къщите за гости – какви изисквания поставя закона, кога законът Ви счита за търговец и какви особености съществуват около регистрацията и данъците.

Регистрация и категоризация.
Апартаментите и къщите за гости съгласно Закона за туризма (ЗТ) представляват туристически обекти от клас “Б” и като такива подлежат на категоризиране (чл. 119 ЗТ). За тази цел трябва да подадете заявление, съдържащо информацията, предвидена в чл. 129 ЗТ до кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице.

Законът дава възможност дейността да се извършва и от нетърговец и можете да извършвате хотелиерство в къща или апартамент за гости като физическо лице, без фирма и търговско счетоводство.
По отношение на регистрацията на обекта обаче, законът не създава по-облекчен режим за Вас, въпреки че не извършвате хотелиерство като търговец.
За да можете като нетърговец да извършвате хотерлиерство в стаи или къщи за гости, те трябва да бъдат част от обитаваното от Вас жилище в жилищна сграда (чл. 113, ал. 2 ЗТ). За да се счита едно жилище за обитавано от Вас, то трябва да отговаря едновременно на 3 изисквания:
1) да извършвате в него въпросната хотелиерска дейност;
2) фактически да живеете в него; и
3) да е вашият настоящ адрес по адресна регистрация.

Тъй като все пак извършвате хотелиерска дейност, длъжни сте да водите регистъра по чл. 116 от ЗТ - централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, в която се въвеждат данните, съгласно изискванията в ЗТ.

Процедура по категоризация.
Процедурата е регламентирана в Наредбата за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията (Наредба за категоризацията - НК). Лицето, което ще извъшрва хотелиерството в местата за настаняване, или упълномощено от него лице, подава заявление до кмета на общината по образец съгласно приложение № 4 или 5 на НК, към което се прилагат съответните документи по чл. 129, ал. 1 ЗТ. В заявлението задължително се посочва адрес за кореспонденция, електронна поща или факс.

Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти определя категорията на обекта за настаняване. В 14-дневен срок комисията открива процедурата по категоризиране, като издава и временно удостоверение за открита процедура. Комисията извършва проверка на място чрез експертна работна група, която е в състав най-малко трима души, и издава констативен протокол в най-малко 2 екземпляра.

Искането за категоризация се заявява за конкретна категория. Ако данните в заявлението не съответстват на действителното състояние, това не е пречка експертната работна група да предложи определяне на различен клас, вид и категория на обекта.
С приключване на процедурата се издава удостоверение, което важи за срок от 5 г.
Таксата за категоризирането се определя съгласно Постановление №355 от 15 декември 2016 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма. В случаите за категоризация на апартаменти и къщи за гости тя е 10 лв. на легло.

Данъчно облагане
За дейността по настаняване се прилага облекчен режим по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) – с данъчна ставка от 9%. Важно е да се отбележи, че тази ставка е приложима само по отношение на доставки по настаняването. Например продажбата на напитки и храни в заведенията в къщи за гости се облага с 20% ДДС.

Наред с ДДС, дължи се и местният туристически данък по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). С него се облагат нощувките. Определя се с наредба на общинския съвет и е в размер между 0.20 лв и 3.00 лв. за всяка нощувка, съобразно населените места в общината и категорията на местата за настаняване. Дължимият данък се внася до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

На следващо място, като физическо лице дължите данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДФЛ). При определяне на обалагаемата основа се приспадат 10% нормативно признати разходи, които се считат за разходи по дейността. Данъкът е в размер на 10% и се дължи до 30 април на годината, следваща годината, в която е реализиран доходът.

Лични данни
Във всички случаи на дейност по отдаване на апартаменти и къщи за гости, като търговец и като нетърговец, вие обработвате лични на лицата, които настанявате. Следователно, с извършването на хотелиерската дейност вие действате и като администратор на лични данни (ЛД) и имате задължения да приведете дейността по обработване на ЛД в съответствие със Закона за защита на личните данни и GDPR. Като администратор на ЛД вие трябва да изготвите, спазвате и направите достъпна политиката си за лични данни. Минималните изисквания към Политиката са определяне на целите, за които се обработват ЛД, гарантиране на основните принципи за прозрачност, отчетност и зачитане правата на потребителите.

В случай че желаете да се възползвате от наглед лесната възможност да увеличите своите приходи, като отдавате под наем свой имот, но имате неизвестни по отношение на правната рамка за дейността и задълженията като администратор на лични данни, ние сме насреща – Вашият онлайн правен консултант!

Владимир Славов

© 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: КАК ДА?