КАК ДА: се уредят отношенията при напускане на съдружник Напускане и изключване на съдружник в ООД – какви права имаме и как да ги защитим?

1. Въведение.
Правната фигура на дружеството с ограничена отговорност (ООД) е творение на немската правна доктрина, която целенасочено е търсила някаква междинна форма между големите акционерни дружества, имащи понякога хиляди „собственици“, и персоналните дружества, при които съдружниците отговарят нeограничено за задълженията на дружеството, т.е. с цялото си имущество. Така се е зародила идеята за ООД, чиято цел е да обслужва малкия и среден бизнес. И тъй като съдружниците, стоящи зад тези малки и средни бизнеси, невинаги притежават познания за специфичните аспекти на търговското право, а и често нямат юрисконсулти под ръка, тази статия е точно за тях. Ще разгледаме някои основни моменти от правоотношението между дружеството и съдружника, а именно – неговото прекратяване и правните последици.
Как и кога мога да напусна или да бъда изключен от ООД и какво следва от това?

2. Напускане.
Първо ще видим въпроса за напускането. Какво включва то? Има ли различни случаи, при които е налице доброволно прекратяване на членственото правоотношение, но на които законът гледа по съвсем различен начин и, следователно, предвижда различен ред?

2.1. Напускане чрез едностранно предизвестие (чл. 125, ал. 2 ТЗ)
На първо място ще разгледаме разгледаме хипотезата, при която съдружник доброволно прекратява членственото си правоотношение чрез едностранно предизвестие.
Съдружникът е свободен едностранно, т.е. по свое желание, да напусне дружеството, спазвайки реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ. Волеизвявлението за напускане се отправя в писмена форма, а предвиденият в закона срок е 3-месечен. Това правило е диспозитивно , което означава, че в дружествения договор може да бъде определен друг срок или по-тежка форма. Възможността да напусне дружеството е потестативно право на всеки съдружник. С други думи, като съдружник можете да упражните това право едностранно, без да Ви е нужно съгласието на останалите съдружници или на дружеството, докато те са длъжни да търпят последиците от Вашето решение. С изтичането на срока членството се прекратява автоматично. Някога съдебната практика е приемала, че трябва да уредите имуществените въпроси относно Вашият дял, за да можете валидно да пракратите членствените си правоотношения. Според по-новата практика това не е нужно. Тя счита, че имуществените последици са само следствие от упражняването на правото на напускане, а не условие за него. Практиката поддържа, че напускането като цяло не може да бъде поставяно в зависимост от други юридически факти, в т.ч. и уреждането на имуществените отношения.
Имуществените отношения се определят на базата на счетоводен баланс, който се съставя към края на месеца, в който участието в дружеството се прекратява. Това правило е императивно , което означава, че дружествения договор не може да превиди нещо различно, а ако е било предвидено – няма правно действие.
2.2. Напускане чрез подаване на молба.
Втората хипотеза на доброволно напускане е чрез молба. ВКС изрично приема, че напускането чрез молба е различна хипотеза от напускането чрез едностранно предизвестие, упражнява се по различен ред и води до различни правни последици при уреждането на имуществените отношения. Молбата се отправя до управителя. При напускане чрез молба съдружникът е длъжен преди това да прехвърли своите дялове по реда и при условията на чл. 129, ал. 2 ТЗ. Всъщност тук става дума за напускане чрез прехвърляне на дружествените дялове, които могат да се прехвърлят на друг съдружник или на трето лице. Редът за това е уреден в чл. 129, ал. 1 ТЗ, като поначало дяловете могат да се прехвърлят свободно на други съдружници, а на трети лица – при спазване на определени в закона и дружествения договор условия. След като прехвърлянето се осъществи, дружеството вече няма задължения към напусналия съдружник.

3. Изключване.
Изключването е друго основание за прекратяване на участие на съдружник в ООД (чл. 125, ал. 1, т. 2 ТЗ). Изключването се различава от доброволното напускане по това, че не зависи от волята на изключеният съдружник. Можете да бъдете изключен от ООД в 2 хипотези: при невнасяне на дял (чл. 126, ал. 1 ТЗ) и при неизпълнение на решение на общото събрание (ОС) (чл. 126, ал. 3, т. 2 ТЗ). И в двата случая съдружникът не може да бъде директно изключен. В първият случай законът говори за „срок“, който ОС трябва да определи и който не може да бъде по-кратък от 1 месец. Във втория случай пък се говори за „писмено предупреждение“. Възниква въпросът: Кога следва да ме уведомят за изключването? Съдебната практика приема, че в първия случай уведомяването се осъществява след решението на ОС, докато във втория, тъй като законът изиксва да има „предупреждение“, то трябва да се извърши преди решението на ОС.
Имуществените последици отново се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, към който се е осъществило прекратяването. А това е месецът, през който ОС е взело решението за изключване на съдружника.

4. Защита на членствените права при решение на ОС.
Тъй като изключването се осъществява чрез решение на ОС, то ще се окаже неправомерно, ако решението е взето в противоречие със закона или дружествения договор. Затова и законът дава иск на всеки съдружник за отмяна на такова решение, а не само на изключения (чл. 74 ТЗ). Това е така, защото решенията на ОС засягат всички съдружници. Когато законът говори за нарушаване на закона, това включва не само процесуалните норми, касаещи свикването и провеждането на ОС, спазването на които гарантира участие на съдружника в работата на този върховен орган на управление на търговското дружество, но и разпоредбите, които гарантират реалното осъществяване на правата на съдружника.
Искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по седалище на дружеството. Той се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание. Чрез него Вие целите да защитите членствените си права.
Например в случай на изключване за неизпълнение на решение на ОС, предупреждението трябва да съдържа информация за констатираните нарушения, заради които е започната процедура за изключване, както и да е достигнало до съдружника в предхождащ подходящ спрямо събранието срок, за да може съдружникът да подготви защитата си пред събранието. В противен случай предупреждението няма да е било валидно дадено и следователно изключването няма да е законосъобразно.

Ако имате въпроси относно защитата на членствените Ви права, не се колебайте да се свържете с нас – Вашият правен консултант в Интернет!

Владимир Славов

© 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: КАК ДА?