Новият Закон за марките и географските означенияКакво се промени за маркопритежателите?

I. Въведение
В бр. 98 на Държавен вестник от 13.12.2019 г. бе обнародван нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО), който отменя изцяло действащия досега закон. Промените са продуктувани от транспонирането на на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. В 6-месечен срок от влизането в сила на закона Министерски съвет ще приеме необходимите подзаконови нормативни актове по неговото прилагане. До приемането им следва да се прилагат тези по отменения ЗМГО, доколкото не влизат в притоворечие с новия закон.

II. Кой е засегнат?
Приложното поле на закона се разпростира по отношение на всички български физически и юридически лица, както и по отношение на чуждестранни физически и юридически лица от държави, които участват в международни договори, по които Република България е страна.

Новият ЗМГО се прилага за заявки за регистрация на марки и географски означения, които са подадени след влизането му в сила, както и за заявките за регистрация и исканията за отмяна и заличаване на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до влизането му в сила – т.е. “заварени” положения.

III. Важни промени

3.1. Ново легално определение за понятието “марка”
Съгласно новият закон, марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци.

Видно от горното определение, отпада изискването за графично представяне на марката, което важеше по старата уредба. Вече марката може да бъде представена по всеки един начин, който позволява чрез използването на общодостъпна технология да бъде възпроизведена по ясен, точен, автономен, лесно достъпен, разбираем, устойчив и осезаем начин. По този начин регистрацията на нови видове марки, като мултимедийни, звукови, вкусови, ароматни и холограмни марки, марки, съдържащи движение и други видове марки, става възможна.

Видовете марки също се стесняват – марките за услуги отпадат, а остават само следнтие видове: търговска марка, колективна марка и сертификатна марка.

3.2. Държавни такси
Променя се методиката, по която се заплащат държавните такси при експертиза, публикация и регистрация на марка. Прилаганият досега двуфазен модел, съгласно който плащането се извършваше поотделно на всеки един от етапите на процеса по регистрация, се заменя с едно единствено заплащане на една такса за обединена услуга, дължима в началото на процедурата. Тази промяна е продиктувана от необходимостта гражданите да бъдат улеснени от излишната административна и финансова тежест, което досега създаваше значителен дискомфорт на заявителите в процеса по регистрация.

3.3. Държавен регистър на марките. Досиета и право на достъп
Разширяват се категориите информация, които се вписват в държавния регистър на марките, който се води и поддържа от Патентно ведомство. В регистъра вече може да бъде открита и следната информация: данни за прехвърляния, вписани лицензионни договори, особени залози, несъстоятелност, опозиции, образувани производства за отменяне или заличаване, данни за отказ на абсолютни основания, информация за оттегляне на заявката, за прекратяване на производството по заявката; информация за разделяне на заявката; информация, че марката е регистрирана в резултат на доказана придобита отличителност и др.

В чл. 8 ЗМГО се дефинира и кръгът на лицата, които имат достъп до досието на всяка марка, което се поддържа от ПВ на хартиен и електронен носител, и съдържа цялата документация по регистрацията и последващите вписвания. Право на достъп до досието на марката имат заявителят, притежателят, представителят им по индустриална собственост, юрисконсулт от администрацията на заявителя или притежателя, както и адвокат, писмено упълномощен от заявителя или притежателя. Достъп до досието има и всяко лице, което е изрично упълномощено за това с нотариално заверено пълномощно от заявителя или притежателя.

3.4. Абсолютни и относителни основания за отказ
3.4.1. Абсолютните основания са пречките за регистрация на една марка, които се проверяват служебно от Патентно ведомство още на етап експертиза. Съгласно новият ЗМГО не се регистрира знак, който се състои изключително от:
• формата на стоката или друга характеристика, която произтича от естеството на самата стока,
• формата на стоката или друга характеристика, която е необходима за постигане на технически резултат и
• формата на стоката или друга характеристика, която придава значителна стойност на стоката.

Въвежда се и ново основание за отказ – отказва се регистрацията на марка, която се състои от или възпроизвежда в своите съществени елементи наименованието на по-ранен растителен сорт, регистриран съгласно националното законодателство, законодателството на ЕС или международни спогодби, предвиждащи правна закрила на сортовете растения, когато марката и растителният сорт се отнасят до идентични или близко свързани видове.

3.4.2. Относителните основания са свързани с правата върху по-ранна марка и изискват подаването на опозиция.
Разширява се полето на закрила при марките, ползващи се с известност - освен за стоки и услуги, които не са идентични или сходни на тези, за които e регистрирана по-ранната известна марка, забраната важи и за идентични и сходни стоки и услуги. Преди промените марката следваше да се ползва с известност на само у нас, но съгласно промените марката трябва да се ползва с известност на територията на Република България, или в случаите на общностна марка – на територията на Европейския съюз. Определянето на марка като общоизвестна или ползваща се с известност се извършва от Софийския градски съд по общия исков ред или от Патентното ведомство в рамките на съответното административно производство.

Детайлизирана е уредбата на случая, в който действителен притежател на нерегистрирана марка подава опозиция срещу регистрация на марка, която е идентична или сходна на нерегистрираната марка. Условията са:
• неригистрираната марка да се използва в търговската дейност на територията на Република България;
• заявената марка да е предназначена за стоки или услуги, които са идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната марка се използва, и във връзка с които за нея е подадена заявка за регистрация, при условие че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и това използване продължава до подаването на опозицията.

Новост е и възможността опозиция да бъде подадена от действителния притежател на марка, когато заявителят е действал недобросъвестно при подаването на заявката, което трябва да бъде установено с влязло в сила решение. Също така, опозиция може да бъде подадена и от оправомощено съгласно съответното законодателство лице, когато използването на марката може да бъде забранено на основание по-ранно регистрирано географско означение.

Опозиция може да бъде подавана и от търговец срещу регистрацията на марка, която се състои от или съдържа фирменото му наименование.

Предвидена е и възможност действителният притежател на марка да се противопостави на използването и, когато тя е била регистрирана на името на агента или представителя му без негово съгласие. В случай че агентът или представителят обоснове своите действия, противопоставянето се счита за неоснователно.

В случай че се нуждаете от професионална консултация или съдействие при регистрация на марка или в производство по опозиция, заличаване и др. – обърнете се към нас: Вашият онлайн бизнес консултант !

Васил Костов

1Legal.Net Blog © 2020

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Търговски марки