Отказ от туристическа услуга. Права и задълженияС оглед нарастващия риск за общественото здраве в световен план се наложи много хора да се откажат от плановете си за пътувания до държави, в които са регистрирани множество случаи и предприети мерки за ограничаване разпространението на вируса Covid-19 (по-познат като Коронавирус). Най-засегнатите държави остават Китай, Иран, Италия, Франция и Германия – често посещавани туристически дестинации.

Въпреки че не препоръчваме на своите читатели да се отдават на масовата паника и дезинформация, винаги е препоръчително да се предприемат превантивни мерки с оглед сигурността на Вас и Вашите близки. Предвид риска, съветваме да преосмислите пътуванията си в близкото бъдеще, освен ако не е стриктно наложително. В тази връзка представяме настоящия материал:

Какви права имам при отказ от договор за туристически услуги?

Договорът за туристически пакет е регулиран от Закона за туризма (ЗТ). Законът урежда условията и реда за осъществяване на туристически пакети и свързани туристически услуги. Разпоредбите на ЗТ регулират туристически пакети, които се предлагат за продажба или се продават от туроператори на пътуващи, включително чрез туристически агенти.

Туроператорът пряко или чрез туристическия агент сключва договор за туристически пакет преди започването на изпълнението му.

Преди пътуващият да бъде обвързан от договор за туристически пакет, туроператорът или и туристическият агент трябва да предоставят на пътуващия поне следната информация:
1. основните характеристики на туристическите услуги, вкл. дестинацията, маршрута, периодите на престой, брой нощувки, средствата за превоз, местата и времето на отпътуване и връщане, продължителност на междинните спирания, местата за настаняване, предвидените хранения, посещенията, екскурзиите или другите услуги, включени в пакета;
2. наименование на туроператора и на туристическия агент, седалище и адрес на управление, телефонните им номера и когато е приложимо - адресите на електронните им пощи;
3. общата цена на туристическия пакет, посочена и в български левове, включваща всички такси, плащания и други допълнителни разходи, или, когато тези разходи не могат да се изчислят - вида на допълнителните разходи, които може да бъдат заплатени от пътуващия;
4. условията за плащане;
5. минималния брой участници;
6. обща информация за паспортните и визовите изисквания;
7. информация за възможността пътуващият да прекрати договора по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет, след като заплати съответните разходи за прекратяване на договора, или когато е приложимо - изискваните от туроператора стандартни разходи за прекратяване на договора, съгласно чл. 89, ал. 1 - 4;
8. условията за сключване на договор за доброволна застраховка за покриване на разходите за прекратяване на договора за туристически пакет от страна на пътуващия;
9. условията за сключване на доброволен или на задължителен договор за застраховка за покриване на разходите в случай на злополука, болест или смърт.

Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на туристическия пакет. В такъв случай, съгласно сключения договор той може да бъде задължен да заплати на туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора, изчислена въз основа на момента, в който се прекратява договорът, и на очакваните икономии на разходи и приходи от алтернативно извършване на туристическите услуги.

Извън тази ситуация, съгласно чл. 89, ал. 5 от ЗТ без да заплаща никаква такса за прекратяване пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията.

„Непреодолими и извънредни обстоятелства“ са обстоятелства, които са извън контрола на страните по договора, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване

Това означава, че невъзможността за изпълнение на договора трябва да е обективна, т.е. не е достатъчно само да си мислите, че съществува опасност. Ако не е налице обективна невъзможност, а само субективен страх, то отказът Ви би се счел за продиктуван от Ваши субективни представи и би се тълкувал сторен по Ваша вина. Следователно, ще дължите неустойка на туроператора.

Кое се счита за обективна невъзможност да се изпълни пакета, съответно – право на връщане на платеното?

Дори да е налице извънредно обстоятелство на мястото или в близост до района на определена дестинация, ако то не прави изпълнението на програмата и превоза обективно невъзможни, не е налице основание за отказ без заплащане на неустойка. Предвид настоящата обстановка, ако епидемията не е причина за затваряне на летище или поставяне на основна дестинация от туристическия пакет под карантина, то не е налице невъзможност за неизпълнение. Дори вирусът да затрудни изпълнението на договора, ако туроператорът предприеме разумни мерки за преодоляване на невъзможността, то отказът също не би попаднал в обхвата на чл. 89, ал. 5 от ЗТ. Подобни мерки включват: промяна на маршрута и пропускане на рискови дестинации; засилени мерки за здравна помощ; ограничаване на контакта с определени групи от населението и т.н.

Носи ли туроператорът отговорност, ако бъдете поставени под карантина зад граница?

Възможно е към договора за туристически пакет да се сключи застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“. Условията по застраховката се регламентират от общите условия на съответния застраховател. Стандартно, в покритите рискове се включват медицински разноски и разноски за репатриране вследствие на злополука, както и дневни пари за болничен престой. В случай че на пътуващия му бъде наложена карантина от здравните власти на съответната държава, той или трето лице следва да се свърже със застрахователя.

Чл. 90, ал. 1 от ЗТ гласи, че туроператорът носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, включени в договора за туристически пакет. В това число влиза и грижата за здравето и сигурността на пътуващите. Независимо от общото правило, туроператорът не носи отговорност за неизпълнение на договора, ако причините за това се дължат на потребителя, трето лице, несвързано с изпълнението на договора, чиито действия не могат да се предвидят или избегнат, или непреодолима сила.

От изключителна важност е потребителите да се запознаят внимателно с договора за туристическа услуга преди осъществяване на пътуването му. Информирайте се подробно за обстановката в избраната от Вас дестинация и следете информацията от Министерство на външните работи относно рискови дестинации.
И най-важното - бъдете не само разумни, но и добре информирани!


Изображение: Image by Pexels from Pixabay

Васил Костов

1Legal.Net Blog © 2020

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: КАК ДА?