КЗП – новият властелин в Интернет?Разширяват се правомощията на Комисията за защита на потребителите по отношение на публикуването на незаконосъобразно съдържание в Интернет. Това става възможно след промените в ЗЗП, в сила от 14.02.2020 г., които допълват и развиват разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 относно сътрудничеството между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите.

След промените, КЗП има правомощията да издава разпореждане на:
1. търговец да премахне съдържание или да ограничи достъпа до онлайн интерфейс, или да отправи ясно предупреждение до потребителите при достъпа им до неговия онлайн интерфейс;
2. доставчик на хостинг услуги и на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейс, или
3. регистраторите на домейни да заличат пълното име на домейн, когато е необходимо, и след като бъде преустановено нарушението, да разрешат отново да бъде регистриран домейнът.

Компетентните органи, които желаят да се предприемат горепосочените мерки спрямо търговец, отправят писмено искане за това до КЗП. Това става възможно едва след като предприетите от съответния орган действия не са довели до преустановяване или забрана на нарушението.

Тези предварителни действия могат да включват:
1) приемане на временни мерки за предотвратяване на риска от сериозни вреди за колективните интереси на потребителите;
2) поемането на ангажименти от страна на търговеца за преустановяване на нарушението;
3) получаване от търговеца, по негова инициатива, допълнителни ангажименти за обезщетяване в полза на потребителите, засегнати от предполагаемото нарушение;
4) информиране на потребителите, които претендират, че са претърпели вреда в резултат от нарушение, относно начините за търсене на обезщетенио;
5) издаване на писмена заповед до търговеца за преустановяване на нарушенията;
6) правомощието да постигнат преустановяването или налагането на забрана на нарушенията;
7) налагане на санкции като глоби или периодични наказателни плащания за нарушения.

Едва след като горните действия не дадат ефект, органите могат да искат от КЗП ограничаване на достъп или заличаване на домейн. Искането трябва да бъде мотивирано.

Следните органи могат да отправят искания то КЗП:
1. Изпълнителната агенция по лекарствата - по отношение прилагане разпоредбите на глава единадесета от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
2. Комисията за регулиране на съобщенията - по отношение прилагане на чл. 261 от Закона за електронните съобщения;
3. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" - по отношение прилагане разпоредбите на:
а) Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91;
б) Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт;
в) членове 22 - 24 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ, L 293/3 от 31 октомври 2008 г.);
4. Комисията за защита на конкуренцията - по отношение прилагане разпоредбите на чл. 32 - 34 от Закона за защита на конкуренцията;
5. Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" - по отношение прилагане разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (ОВ, L 315/14 от 3 декември 2007 г.);
6. Съвета за електронни медии - по отношение прилагане разпоредбите на глава четвърта от Закона за радиото и телевизията;
7. Изпълнителна агенция "Морска администрация" - по отношение прилагане разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1177/2010;
8. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" - по отношение прилагане разпоредбите на Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 (ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.);
9. Българската народна банка - по отношение прилагане на чл. 13 - 20 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и чл. 102 - 120 от Закона за платежните услуги и платежните системи;
10. Министерството на туризма - по отношение прилагане разпоредбите на глава седма, раздел III от Закона за туризма

Мерките спрямо търговците се прилагат в определена последователност.

1) Първо, председателят на КЗП въз основа на отправено писмено искане от съответния орган издава заповед, с която разпорежда на търговеца, отговорен за нарушението, да премахне съдържание от платформата си или да отправи ясно предупреждение до потребителите при достъпа им до платформата. Заповедта се публикува на интернет страницата на комисията в деня на нейното издаване, а търговецът незабавно се уведомява по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс. Търговецът е длъжен да изпълни заповедта в срок до три дни от уведомяването му.

2) При неизпълнение на заповедта председателят на КЗП издава заповед, с която разпорежда на доставчиците на хостинг услуги и на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, да премахнат, блокират или ограничат достъпа до онлайн интерфейса на търговеца, отговорен за нарушението. Заповедта се публикува на интернет страницата на КЗП в деня на нейното издаване. Доставчиците на хостинг услуги се уведомяват незабавно от комисията по реда, предвиден в АПК, а предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, се смятат за уведомени за заповедта от деня на нейното публикуване. Доставчиците на хостинг услуги и предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи, са длъжни да изпълнят заповедта в срок до три дни от уведомяването им.

3) Когато и тези мерки не са постигнали преустановяване на нарушението, председателят на комисията издава заповед, с която разпорежда на регистраторите на домейни да заличат пълното име на домейна на търговеца, отговорен за нарушението. Регистраторът на домейн е длъжен да изпълни заповедта в срок до три дни от уведомяването му.

Като допълнителна мярка, регистраторите на домейни са длъжни да поискат съгласие от КЗП при постъпване на искане за регистриране на домейн на търговец, за който вече има издадена заповед за заличаване на домейн.

Заповедите на председателя на КЗП подлежат на обжалване по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението им, освен ако съдът разпореди друго.

От горното става ясно, че регулацията в Интернет става все по-строга за търговците. Държавните органи и в частност КЗП вече разполагат с правомощия за директна намеса в онлайн бизнеса. Мерките са строги и безкомпромисни и могат да доведат до значителни щети за доставчиците на онлайн услуги. Ето защо съблюдаването на нормативните изисквания и законосъобразността на бизнеса се очертават като водещ фактор и са от особено значение за икономическия растеж.

Васил Костов

1Legal.Net Blog © 2020

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Защита на потребителите