Условия и ред за регистриране на стаи и апартаменти за гостиВ статията ще се разгледат условията и редът за регистриране на стаи и апартаменти за гости по Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения (приета на 26.06.20г. и обнародвана в ДВ 03.07.20г.) (Наредбата), за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости.

Новата Наредба цели да въведе нови условия и ред за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости и ги категоризира като тип места за настаняване - клас „В”.

Важно е да се отбележе, че няма ограничения за обитаване на жилището или сградата, докато стаята или апартаментът за гости се предоставя на туристи. Законодателят е преценил да улесни извършването на тази дейност чрез премахването на това ограничение.

Какви документи са ми необходими за регистрация?

Важно уточнение: С промените в Закона за туризма от 25.02.2020г. се отменя задължението за представяне на документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическата дейност.

Всички долупосочени документи се подават пред кмета на общината по местонахождението на обекта.
Необходими са следните документи:

1. Документ удостоверяващ правото на собственост върху апартамента
2. Заявление-декларация по образец съ¬гласно чл. 129а от Закона за туризма към кмета на общината

В заявление-декларацията се декларират:

- Капацитет на обекта – брой стаи, брой легла;
- Идентификатор на недвижимия имот, по смисъла на чл. 26, ал. 2 Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Наименованието на лицето, което ще извършва хотелиерството, както и името на мястото за настаняване;
- ЕИК/БУЛСАТ или ЕГН;
- Адрес на мястото за настаняване;
- Телефон/факс и адрес на електронна поща на лицето ако има такива, а в случай, че лицето няма - изписват се имената на упълномощеното лице и неговите телефон/факс и адрес на електронна поща;

Лица, различни от собственика на обекта, трябва да подадат:

3. Документ, който удостоверява тяхното право да се извършва дейност в обекта. Трябва да се посочат и индивидуализиращите данни на документа за ползване;

Към декларацията се прилагат следните документи:

- а) копие от документа за ползване на обекта, ако не е собствен и не подлежи на вписване;
- б) изрично пълномощно, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник

Когато лицето, което фактически извършва дейност в обекта, е различно от вписаното в удостоверението за регистрация, то е длъжно да подаде заявление-декларация за регистрация съгласно чл. 31 и чл. 129а от Закона за туризма.

При промяна на капацитета се подава ново заявление-декларация.

Срок за регистрация, за прекратяване и за отстраняване на грешки

В 7-дневен срок от подаването на заявлението-декларация кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед за регистрация и удостоверение на лицата, заявили извършването на хотелиерство в стая за гости/апартамент за гости.

В случай че искате да прекратите своята хотелиерската дейност трябва да подадете заявление за прекратяване на дейността до кмета на общината. Срокът за прекратяване на разрешението е 3-дневен срок от подаване на заявлението.

Ако са допуснати непълноти или грешки в данните по заявление-декларацията, ще разполагате с 3-дневен срок, от получаване на съобщението, за отсраняването им. В противен случай производството се прекратява.
Според чл. 32, ал. 2 от Наредбата удостоверението за регистрация е безсрочно.

Какви разходи да очаквам?

Разходите за категоризиране на стаите и апартаментите за гости може да откриете тук:
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2016-12/tarifa_za_taksite_br.102_dv_ot_23.12.16.pdf

За потвърждаване на категорията на места за настаняване клас „В“ - стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

- а) За категоризиране на туристически обекти - 10 лв. на легло
- б) За потвърждаване категоризация и проверка на място – 10лв. на легло

Основни задължения за хотелиерска дейност

Важно е да знаете, че след като отдавате стаи или апартаменти за гости, Вие извършвате туристическа дейност по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗТ и сте длъжни да водите регистър на настанените туристи по същия начин както категоризираните места за настаняване от клас „А“ и клас „Б“ – хотели, мотели, хостели, пансиони и т.н. - съгласно чл. 116 от ЗТ, а иммено:

• чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп;
• чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление.

В горепосочения регистър сте длъжни да попълвате следната туристическа информация:
- пълния брой имена на чужденеца;
- датата и годината на раждане;
- гражданството;
- номера на паспорта;
- периода на пребиваването му в туристическия обект.

Лични данни

Във всички случаи на дейност по отдаване на апартаменти и къщи за гости, като търговец и като нетърговец, вие обработвате лични на лицата, които настанявате. Следователно, с извършването на хотелиерската дейност вие действате и като администратор на лични данни (ЛД), и имате задължения да приведете дейността по обработване на ЛД в съответствие със Закона за защита на личните данни и GDPR. Като администратор на ЛД вие трябва да изготвите, спазвате и направите достъпна политиката си за лични данни. Минималните изисквания към Политиката са определяне на целите, за които се обработват ЛД, гарантиране на основните принципи за прозрачност, отчетност и зачитане правата на потребителите.

Ако имате нужда от съдействие или имате въпроси относно реда и условията за регистрация на стаи и апартаменти за гости, не се колебайте да се свържете с нас – Вашият онлайн правен консултант!

Петър Димитров

© 2020 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Туризъм;