Забранени стоки  за онлайн продажбаОбемът на онлайн търговията B:C (бизнес към краен потребител) се е увеличил с 30% за 2019г. спрямо 2018г. Според прогнозните данни за 2020г. увеличението спрямо 2019г. ще е още по-значително. С оглед лавинообразното увеличение на броя на е-магазини, разнообразието от стоки, които се продават онлайн и навлизането на нови търговци в електронната търговия заради пандемията COVID-19, публикуваме този материал с полезна информация относно законовите рестрикции по отношение онлайн продажбата на някои видове стоки.

I. Забранени за онлайн продажба стоки

1. Лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. - Чл. 234, ал. 4 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина. Глобата е от 5000 до 10 000 лв.

2. Тютюневи и свързани с тях изделия, включително електронните цигари, контейнерите за многократно пълнене, течностите, съдържащи никотин, изделията за пушене, различни от тютюневи изделия и изделията за водна лула, несъдържащи тютюн - чл. 31а Закон за тютюна тютюневите и свързаните с тях изделия - чл. 31а Закон за тютюна тютюневите и свързаните с тях изделия. Санкциите за юридически лица варират от 2000 до 5000 лв. за първо нарушение. По отношение на тези изделия има забрана дори за публикуване на електронни съобщения с обяви за тяхната продажба в платформи за онлайн обяви и други чрез услугите на информационното общество – чл.99, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове.

3. Забранена е продажбата на лично бельо и бански костюми втора употреба, на дрехи втора употреба за деца до едногодишна възраст и на обувки втора употреба за деца до 34 номер включително (Наредба № 27 от 16 август 2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба). Забраната се отнася към всички форми на продажба - офлайн и онлайн.

4. Забранeна е продажбата на екземпляри от разред примати и на диви котки, с изключение на зоологически градини и спасителни центрове (Закон за защита на животните, чл.21), както и продажбата на животни, заловени в дивата природа (чл.38 от Закона за биологичното разнообразие). Тези забрани се отнасят към онлайн и офлайн продажби.

II. Специални изисквания за онлайн продажба на определени стоки

1. Храни и хранителни добавки
Търговията от разстояние с храни, включително с хранителни добавки е уредена в новия Закон за храните, в сила от 01.07.2020г. Търговия с храни от разстояние може да се извършва от: a) бизнес оператор, който осъществява дейност в регистриран или одобрен по реда на закона обект, или б) доставчик на услуги, управляващ средство за комуникация от разстояние след регистрация. Компетентен орган за регистрация е директорът на съответната областна дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта или на централата на средството за комуникация от разстояние.
Заявлението се подава най-малко 14 дни преди датата на започване на дейността. Храните и хранителните добавки (ХД) могат да се търгуват от разстояние, с изключение на храните за специални медицински цели.

Храните и ХД, които се търгуват от разстояние, трябва да:
1). са произведени и/или дистрибутирани в съответствие с изискванията на Закона за храните в регистрирани или одобрени по реда на чл. 26 или 31 от ЗХ обекти, в обекти, регистрирани или одобрени от компетентен орган на друга държава членка, или да са въведени на територията на Европейския съюз при спазване на изискванията на глава Шеста от ЗХ;
2). са етикетирани съгласно изискванията на чл. 17 от ЗХ и специфичните изисквания към съответните групи храни;
3). се транспортират при спазване на разпоредбите на ЗХ. Превозните средства за транспортиране на храни и ХД са описани по брой и регистрационни номера в заявлението за регистрация .
Имуществената санкция за нарушение на изискванията за търговия с храни и ХД от разстояние е от 4000 до 6000 лв.

2. Алкохолни напитки
Продажбата на алкохолни напитки е разрешена чрез е-магазин. Изискването е стоките да са с бандерол, когато такъв е задължителен или дължимият акциз е платен.
Съгласно чл. 99, ал.6 и сл. от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), e забранено и публикуването на обяви и съобщения, включително в електронен вид, чрез които се предлагат за продажба акцизни стоки и отпадъци от тютюн е забранено.
За кои акцизни стоки се отнася забраната за публикуване на обяви и съобщения?
Акцизни стоки по смисъла на чл. 2 от ЗАДС са:
Алкохол и алкохолни напитки:
- Бира;
- Тихи вина;
- Шумящи вина;
- Други ферментирали напитки;
- Междинни продукти по смисъла на ЗАДС;
- Етилов алкохол (алкохол);

III. Регистрационен режим за продажба на определени стоки

Изискването за регистрация на търговеца и/или на определени стоки са задължителни както за продажба в търговски обекти, така и за дистанционна продажба чрез е-магазини, маркетплейс платформи, платформи за обяви и др.п.
Продажбата на тези стоки не е принципно забранена, но се извършва при спазването на определени в закона изисквания и ред.
На регистрация подлежат търговията с:

• Експлозиви и пиротехнически материали (в това число фойерверки, ракети и др.)
Необходимо е разрешение за търговия по чл. 35 Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Документите се издават от Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, като се подават в Главна дирекция „Национална полиция“. Част от документите, които трябва да се подадат са: Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия; списък на видовете изделия, с които ще търгуват; Таксата за издаване е 2000лв., срокът на действие е 5-годишен. При неизпълнение на изискванията за сладови обекти се налага глоба от 200 до 1000 лв. и/или с имуществена санкция от 1000 до 3000 лв.

• Психотропни субстанции и упойващи средства, включително наркотици и всякакви други забранени вещества и субстанции.
За медицински, научни и лабораторни изследвания, за образователни цели, както и за поддържане работното състояние на служебните кучета, разкриващи наркотични вещества се издава разрешение за производство, придобиване, внос, износ, съхраняване, прилагане и използване на ограничени количества наркотични вещества и техните препарати. Процедурата е регламентирана в чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

• Суровини и храни, добити от животни
Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, забранена е търговията със суровини и храни от животни, отглеждани в обекти, които не са регистрирани по чл. 51. Животните подлежат на официална идентификация, а животновъдните обекти - на регистрация в БАБХ.

• Медицински изделия
Търговия с медицински изделия могат да осъществяват само търговци, които са получили разрешение за търговия на едро с медицински изделия, производители на медицински изделия, установени на територията на България, дрогерии, аптеки и ветеринарномедицински аптеки. Медицинските изделия трябва да имат нанесена СЕ маркировка за съответствие със съществените изискванията на ЕС.

Настоящата публикация има само информативна цел и няма претенция за изчерпателност. Всеки търговец трябва да проучи внимателно изискванията, по отношение на стоките, които ще се продават онлайн.

Ако се нуждаете от проучване на правната рамка или имате въпроси при стартирането на онлайн бизнес, не се колебайте да се свържете с нас, тук

Петър Димитров

© 2020 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Е-търговия