Актуална правна уредба на криптовалути в БългарияВ настоящата българска правна рамка криптовалутите (биткойни, алткойни) продължават да се разглеждат, oсчетоводяват и декларират пред НАП като финансов актив. Техният законов статут получи известно развитие с изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от ноември 2019 (ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г.). Важността на това изменение, което разглеждаме тук, е най-общо в три насоки:
• лицата, доставчици на услуги, свързани с криптовалути, са сред задължените субекти по ЗМИП (чл. 4, т. 38 и 39), а това означава, че в дейността си те следва да се съобразяват с нормативните изисквания за превенция срещу изпирането на пари под страх от налагане на санкции;
• за пръв път бе дадена легална дефиниция на виртуални валути, а именно „цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път“;
• предвиди се регистрационен режим към Националната агенция по приходите (НАП) за някои лица, доставчици на услуги, свързани с криптовалути (лицата по ЗМИП).

През август миналата година Министерство на финансите (МФ) определи с Наредба № Н-9 от 07.08.2020 г. („Наредбата“) условията и реда за вписване на тези лица в публичен регистър, който се води и поддържа от НАП. Вписването се извършва служебно от НАП преди започване на дейността от страна на конкретното лице – физическо лице (ФЛ), включително едноличен търговец (ЕТ), юридическо лице (ЮЛ) като търговски дружества, както и други правни образувания.

1. Регистрация
1.1. Подаване на заявление
Редът за вписване в регистъра включва подаване на заявление с определена форма и съдържание. Заявлението е по образец, виден на официалната уеб страница на НАП, и се подава по електронен път. То следва да е подписано с КЕП (квалифициран електронен подпис) и да съдържа изискуемите реквизити съгласно чл. 2, ал. 2 от Наредбата, а именно:
a) За ЕТ, ЮЛ и др. правни образувания:
1. *наименование; 2. *седалище и адрес на управление; 3. адрес за кореспонденция; 4. Email; 5. представляващи ги лица, вписани в Агенцията по вписванията (АВ); 6. лице за контакт (длъжност, телефон, email); 7. *ЕИК по ТР/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП; 8. Открити платежни сметки в страната и чужбина; 9. *Данни за интернет страницата или софтуер, вкл. мобилно приложение, за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие и/или услуги за опазване на частни криптографски ключове от името на своите клиенти за притежаването, съхраняването и прехвърлянето на виртуални валути; 10. Описание на дейността, която възнамерява да извършва; 11. Държави, където ще се предлагат услугите; 12. Информация и данни дали заявителят е дружество с трансгранична дейност или част от трансгранично предприятие (по смисъла на европейски актове).
б) За ФЛ:
1. *имена; 2. *постоянен адрес; 3. настоящ адрес; 4. Email; 5. лице за контакт (длъжност, телефон, email); 6. *ЕГН/ЛНЧ/ЛН/служебен номер от регистъра на НАП, и данните по т. 8-11 по-горе.
В регистъра се вписват отбелязаните в таблицата по-горе с (*) обстоятелства, както и номер и дата на удостоверението за вписване (Вж. по-долу). Вписването в публичния регистър се извършва в 14-дневен срок от постъпване на заявлението или от отстраняване на недостатък, ако такъв е допуснат и за който лицето заявител се уведомява (разполага със 7 дни да отстрани недостатъка).
1.2. Промени в обстоятелствата
НАП следи служебно за промени относно имената/наименованието, адресите и данните на представителите на ЮЛ. За промени в останалите обстоятелства лицата имат задължение за уведомяване. Не се дължи заплащане на нова такса за вписване при промяна на данните за интернет страницата или софтуер, вкл. мобилно приложение.
1.3. Издаване на удостоверение за вписване
При наличието на основание за вписване в регистъра, а именно лицето да е доставчик на услуги, свързани с криптовалути, по чл. 4, т. 38 и 39 от ЗМИП, успешно подаване на заявлението с пълна, непротиворечива и вярна информация и плащане на такса за вписване в размер на 50 лв. съгласно Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на МФ по Закона за държавните такси, от НАП се издава удостоверение за вписване. То е електронен документ, подписан с КЕП. Лицето се уведомява за издаването.

2. Заличаване на вписването и обезсилване на удостоверението
Хипотези:
• по искане на лицето – при вземане на решение за прекратяване на дейността относно услугите, свързани с криптовалути; при прекратяване на ЮЛ; при поставяне под запрещение на ФЛ.
• служебно от НАП – при установяване на предоставена непълна, противоречила или невярна информация; при заличаване на ЮЛ от регистър (ТР или БУЛСТАТ); при смърт на ФЛ.
Вписването се заличава и при налагане на санкции за извършване на повторно нарушение или при тежки и системни нарушения на задължения по ЗМИП (Вж. чл. 125).

Новото в уредбата на криптовалутите в България са условията и редът за изпълнение на задължението за вписване в публичен регистър към НАП и съответното получаване на електронно удостоверение за вписване.
По отношение на данъчните изисквания за криптовалути режимът на данъчно облагане на доходи от продажба на криптовалути, който сме разгледали тук, остава непроменен. Принципното положение е, че само положителната разлика между покупната и продажната цена на дадена криптовалута се явява основа за облагане с данък върху доходите на ФЛ. Следва да се провежда разграничение дали едно ФЛ търгува с криптовалути по занятие или за лични нужди. Що се отнася до ЮЛ-търговци, прилагат се правилата за корпоративния данък печалба.

Какво предстои на европейско равнище?
Криптовалутите днес са все още далеч от зенита на унифицираната си законодателна уредба, но Европейската комисия вече е предприела стъпки за сериозни промени в регулацията им. Централно място заема Предложението на Комисията от септември миналата година за създаване на пилотен режим за пазарни инфраструктури, които търгуват и уреждат транзакции с финансови инструменти под формата на криптовалути (DLT Pilot). Предложен е също така и проект на нов регламент относно пазарите на криптовалути (Markets in Crypto-Assets Regulation - MiCA). В заключение изглежда, че виртуалните валути се превръщат в нормативен приоритет на ЕС.

Павла Цветкова

© 2021 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Криптовалути