Препродажба на използвани лицензи за софтуерАко извършвате търговия с компютърни програми (софтуер) в Европа, препоръчително е да сте запознати с правната уредба на тази дейност. В настоящия материал са предложени конкретни стъпки и препоръки при извършване на такава дейност в съответствие с основни правни положения, изведени от практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС).

Законна ли е препродажбата на използвани лицензи за софтуер?

Препродажбата на лицензирани копия от компютърни програми (на т.нар. използвани лицензии) е законна. Това е основно положение, изведено в практиката на СЕС (емблематичното UsedSoft GmbH v. Oracle International Corp., C-128/11 както и Aleksandrs Ranks и Jurijs Vasiļevičs v. Microsoft Corp., C-166/15) още през 2012 г. във връзка с преюдициално запитване относно тълкуване на разпоредби от Директива 2009/24/ЕО относно правната закрила на компютърните програми.

Съдът намира, че препродажбата на използвани лицензи за софтуер е законна, защото:

- Първата продажба в ЕС на копие от софтуер от страна на носителя на авторското право (Oracle по делото; тази роля може да изпълнява и Microsoft например) или с негово съгласие изчерпва правото на разпространение в ЕС върху това копие, а първа продажба представлява прехвърлянето на копието, придружено със сключения лицензионен договор със съответния клиент (който би могъл да се яви reseller).
- Първоначалният приобритател – първият купувач на копието, който е reseller и предприема препродажба на материално (от CD-ROM или DVD-ROM) или нематериално копие (чрез изтегляне от Интернет), както и всеки последващ приобритател (клиент на първоначалния), се явяват законни приобритатели. Новият приобретател на лиценза за използване, какъвто е клиентът на съответния reseller, може, в качеството си на законен приобретател на копие (в това число и актуализирано) от софтуера, да изтегли това копие от уебсайта на създателя на софтуера.
- За да е законна препродажбата и за да не наруши изключителното право на възпроизвеждане на софтуера, което принадлежи на автора, първоначалният приобритател (reseller) трябва да направи своето копие неизползваемо преди да предприеме препродажба на копието на своите клиенти.
- Дори договорът за лиценз да забранява последващо прехвърляне, създателят на софтуера не може повече да се противопостави на препродажбата на това копие.

Така в случаите, когато купувачът на копие на софтуер, дори и да се явява законен приобрирател, не направи своето копие неизползваемо в момента на препродажбата, последната няма да се счита за законна и ще бъде нарушено авторското право на възпроизвеждане на създателя на софтуера. Препродажбата ще е незаконна и когато неин предмет са т.нар. пиратски копия или копия, които се явяват предмет на престъпления по Наказателния кодекс (НК) – например чрез хакнати кредитни карти. В тези случаи е възможно да се носи наказателна отговорност по чл. 172а и следващите от НК.

Препоръки

Въз основа на правния анализ на решението на СЕС препоръчителни са следните стъпки при извършване на дейност, която включва покупка на използвани лицензии за софтуер и последваща препродажба:

1. Проверка на статуса на доставчиците/партньори/resellers:

А. Купувайте копия на софтуер от проверени и надеждни доставчици, които предоставят гаранции за легитимност. Това означава да са способни да докажат с всякакви възможни документи и други средства, че са придобили съответните лицензии, които са предмет на препродажбата, на законно основание.

Б. Легитимирането им като доставчици, закупили лицензии за софтуер законно, може да се осъществи чрез предоставяне на документи, които удостоверяват участия в партньорски програми на носителя на авторското право (създателя на софтуера), подобни на Microsoft Partner Nеtwork, идентификационен номер и/или вписване в нарочен регистър, поддържан от носителя на правото, и други. Средните пазарни цени, на които се предлагат съответните софтуерни лицензии, са един добър ориентир относно офертите на Вашите потенциални доставчици и тяхната надеждност и легитимност.

В. Търговският риск се увеличава и следва да действате с повишено внимание в случаите, когато доставчиците предлагат оферти за използвани лицензи на подозрително ниски цени в сравнение със средните пазарни цени за същите продукти. Препоръчително е да отклоните такава оферта и да се насочите към по-надежден партньор, който е в състояние да Ви предложи гаранции за легитимност. Всестранната предварителна проверка на статуса на съответните доставчици, която би могла да включва, неизчерпателно, история на компанията, информация от съответните регистри, отзиви в потребителски чатове и форуми и други, е начин за намаляване на търговския риск.

2. Защита на потребителите

Правата на потребителите, предвидени в Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, трябва да бъдат защитени както следва:

Търговска гаранция

Ако по някаква причина потребителят не може да получи достъп до продукта, който е закупил, той има право на търговска гаранция – да получи бездефектен продукт и достъп до закупения продукт (например ако след въвеждане на кода за достъп получи съобщение, че кодът е вече използван или по друг начин не може да осъществи достъп до продукта).

Право на отказ

Правото на отказ за downloadable продукти (софтуер) не е абсолютно и в определни хипотези потребителят не може да се откаже, ако вече е свалил или по друг начин получил достъп до продукта. В случаите, когато правото на отказ не може да се упражни от потребителите, това обстоятелство задължително се посочва в Общите условия.

В заключение, макар и препродажбата на използвани лицензии за софтуер да е законна и да не е забранена от закона дейност, търговците следва да са наясно с търговските рискове, които крие тази дейност, както и със завишената грижа (грижата на добрия търговец), която следва да се полага в отношенията с клиентите и бизнес партньорите. Препоръчително е, и останалите участници в бизнеса, а именно доставчиците на софтуерни лицензи, да отговарят на същите високи стандарти и да могат да демонстрират, че притежават лицензите законно по смисъла на практиката на СЕС и на анализираното по-горе съдебно решение.

Павла Цветкова

© 2022 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Дигитален Бизнес