Компетентност на съдилищата в ЕС за нарушени авторски права в интернетДостъпът до уебсайт като критерий за компетентност на съдилищата в ЕС

Съдът на Европейските общности, в отговор на искане за преюдициално запитване, направено от френския Върховен съд относно тълкуването на чл. 5, ал. 3 на Регламент 44/2001 е приел, че вредоносно събитие може да възникне от възможността за възпроизвеждане на произведение от интернет сайт, достъпен в държавата на сезирания съд.

Разпоредбата, чието тълкуване се иска от френския ВС - Член 5, ал. 3 от Регламент 44/2001 гласи, че "Срещу лице, което има местоживеене в държава-членка, може да бъде предявен иск в друга държава-членка: ... 3. по дела относно гражданска отговорност, delict или quasi delict - в съдилищата на мястото, където е настъпило или може да настъпи вредоносното събитие" .

Запитването е отправено, за да се изясни извънредно важният въпрос за компетентността на съдилищата в ЕС при авторскоправни нарушения в интернет. Възможно ли е пострадалата страна да подаде иск срещу извършено нарушение в страната по местожителството си или трябва да се сезира съответния компетентен съд на територията, в която е местожителството или седалище на нарушителя?

Казусът:
Ищецът, който живее във Франция , твърди, че е автор, композитор и изпълнител на 12 песни, които са били възпроизведени без негово разрешение и записани на аудио диск от дружество, регистрирано в Австрия. Впоследствие авторските произведения на ищеца са пуснати на пазара от британски дружества чрез различни интернет сайтове, достъпни за онлайн пазаруване и във Франция. Ищецът предявява иск за обезщетение срещу австрийското дружество пред френски съд за нарушени авторски права. Ответникът оспорва юрисдикцията на френския съд, твърдейки че дисковете са били записани в Австрия по искане на компания от Обединеното кралство, която ги предлага на пазара чрез интернет сайт.
В отговор на искането на френския съд, Съдът на ЕО разяснява, че като се има предвид спецификата на авторското право, което за разлика от индустриалната собственост се ползва от автоматична защита от момента на създаването на произведениято, както и факта , че чл. 5, ал.3 посочва като единственото условие наличието на вредоносно събитие, същият този член не изисква конкретно въпросната дейност да бъде "насочена към държавата-членка, в която се намира сезираният съд ".
В конкретния случай за Европейския съд вероятността от вредоносно събитие възниква от възможността за възпроизвеждане на творбата "от интернет сайт, достъпен в рамките на държавата на сезирания съд ".

Решението:
В решението си Pinckney срещу KDG Mediatech AG от 3 октомври 2013 г., Съдът на Европейските общности намира, че чл. 5, ал. 3 от Регламента трябва да се тълкува в смисъл, че "в случай на предполагаемо нарушение на авторски права, защитени от държавата-членка на сезирания от ищеца съд, последният е компетентен да разгледа иск за установяване на отговорността на дружество, установено в друга държава-членка, което е възпроизвело творбата на материален носител в тази държава и която творба впоследствие е продавана от дружества, установени в трета държава-членка чрез интернет сайт достъпен и в държавата на сезирания съд. Този съд е компетентен да определи само щетите, причинени в държавата-членка, в която той се намира".

Значението:
Това тълкуване на Съда на Европейските общности ще позволи на пострадалите лица да предприемат по-лесно необходимите действия за защита на нарушени авторски права с предявяване на искове в страната, в която се намират.

Сабина Попова

© 2014 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Авторски права