По-широка защита за потребителите в ЕСОт 13.06.2014г, с влизането в сила на новата Директивата за правата на потребителите ( Директива 2011/83/ЕС) потребителите, които пазаруват онлайн, вече се ползват с по-голяма защита.
Директивата въвежда по-строги изисквания по отношение на търговците и доставчиците с цел да се намалят случаите на измами, от които често страдат потребителите.

Основните промени с Директивата, насочени към защита на потребителите са:

Преддоговорна отговорност - изискване за преддоговорната информация, която включва задължение за продавачите да предоставят подробна информация (пълна идентификация на търговеца, адрес и контакти за връзка – електронна поща, телефонни и факс номера и др.);

Удължен срок за отказ от поръчката, който от 7 става 14-дневен;

Възстановяване на платените суми не по-късно от 14 дни от датата, на която е упражнено правото на отказ;

Доставка на стоките до 30 дни от датата на поръчката;

Договорите, сключени по телефона обвързват потребителя едва след подписване от негова страна на офертата или след нейнотото писмено приемане;

Връщане на стоки – допуска се връщане на стоката от потребителя дори когато е повредена, но в този случай на потребителя се възстановява сума, която отчита намалената стойност на продукта;

Отговорността за вреди или загуба на стоките е в тежест на търговеца и преминава в тежест на потребителя едва след материалното й предаване в негово владение освен в случаите, в които потребителят е избрал доставчик, различен от предложения от търговеца;

Плащанията, извършени с кредитни карти, дебитни карти и други електронни средства - не подлежат на допълнителни такси;

Забранява се допълнителното таксуване на горещите телефонни линии, както и предварително отбелязаните с отметка полета за допълнителни плащания в сайтове (например застраховки при закупуване на самолетни билети).

Специално внимание е отделено на две основни дефиниции ( чл. 2) при сключването на онлайн договори между потребител и търговец при:

"договори, сключени извън търговския обект" – понятието е разширено и не се отнася само до договори, сключени на място "различно" от търговския обект, но също така и до договори, сключени "в самия" обект на търговеца, при условие че това е станало „след като е осъществен личен и индивидуален контакт с потребителя на място, което е различно от търговския обект на търговеца, при едновременното физическо присъствие на търговеца и потребителя”;

"търговска гаранция" вече е не само несъответствието по отношение качеството на стоката и произтичащите от това задължения за търговеца, но всяко друго допълнително задължение, с което търговеца или производителя са се ангажирали по време на преговорите или в момента на сключване на договора.

Приложното поле на Директивата се отнася до всички договори между потребител и търговец, в това число и договори за доставка на вода, газ, електрическа енергия или за централно отопление, включително от публични доставчици.

Чл. 3, ал. 3 от Директивата посочва и изключените от приложното й поле договори, сред които са с някои особености: договорите за социални услуги, за здравно обслужване, за хазартни дейности, свързани с недвижими имущества договори, за пакетни туристически услуги, такива сключени от лице на публична длъжност, за превоз на пътници, такива сключени чрез автомати за продажба или автоматизирани търговски обекти.

Новата Директива цели опростяване на сключването на онлайн договори като в същото време гарантира по-широка защита на потребителите. Уеднаквяването на националните законодателства в тази насока ще доведе до по-големи възможности за търговците да изнесат бизнеса си и отвъд националните граници.

Българският законодател все още не е отразил тези съществени промени в действащия Закон за защита на потребителите, макар срокът за това отдавна да изтече (14/06/2014г.). И докато това не се случи, българските потребители и търговци ще могат и ще трябва да се позовават директно на Директива 2011/83/ЕС.

Сабина Попова

© 2014 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Права на потребителите