Нова наредба за етикетирането на хранитеНова Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (в сила от 13.12.2014 г., обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.) въвежда в националното законодателство единните европейски изисквания към етикетирането на храните отразени в Регламент (ЕС) № 1169/2011 на ЕП и на Съвета от 25.10.2011г. Регламентът цели да се забрани използването на информация, която би заблудила потребителя, по-специално по отношение на характеристиките на храната, нейното въздействие или свойства, или която би приписала лечебни свойства на храните като забраната се прилага и спрямо рекламата и представянето на храните.

Вероятно поради голямото бързане да се вместят в срока, авторите на наредбата са сътворили нещо като указател, вместо нормативен акт, който да регламентира ясно и изчерпателно въпросите, предмет на регулацията. Така, вместо да узнае с прочитането на наредбата какви са изискванията, например към общата задължителна информация на етикетите на храните, всеки заинтересован трябва да издири самия Регламент , за да се запознае със своите задължения.

Кой е отговорен за информацията на етикета?
1. Производителят или субектът, под чието име или марка се продава храната е задължен да представи информацията относно храните на етикета.
2. Ако субектът по т.1 не е установен на територията на ЕС, отговорен е вносителят на храните.
3. Ако храните не са предварително опаковани и се предоставят за онлайн продажби, задължителната информация трябва да се предаде от субектите по т.1 или т.2 на доставчика, който ще достави храните до крайни потребители.

Обхват
Наредбата се прилага:
- спрямо стопанските субекти в хранителната промишленост на всички етапи от хранителната верига, когато техните дейности се отнасят до предоставянето на потребителите на информация за храните.
- за всички храни, предназначени за крайния потребител, включително за храни, доставяни от заведения за обществено хранене, и храни, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене.

Задължителната информация
- наименование;
- списък на съставките;
- вещества, причиняващи алергии или непоносимост (фъстъци, мляко, синап, риба, зърнени култури, съдържащи глутен и др.);
- количество на определени съставки или категории съставки;
- нетно количество на храната;
- срок на минимална трайност или срок на годност;
- специални условия за съхранение и/или условия за употреба;
- името или търговско наименование и адрес на стопанския субект или вносителя;
- страна на произход или място на произход за някои видове месо, мляко или когато липсата на посочване може да заблуди потребителя;
- указания за употреба, когато при липсата на такива указания би било трудно храната да се използва по подходящ начин;
- по отношение на напитки, съдържащи повече от 1,2 обемни процента алкохол, действителното обемно съдържание на алкохол;
- обявяване на хранителната стойност – задължително от 01.01.2016г.

Минималният размер на шрифта на буквите е 1,2 mm (с изключение за опаковки или контейнери с малки размери)

Изключения
Предвидени са специални разпоредби по отношение на:
• стъклени бутилки, предназначени за повторна употреба;
• опаковки с малки размери;
• обявяване на хранителната стойност за храните, изброени в приложение V;
• напитки, които съдържат повече от 1,2 обемни процента алкохол.

Пълният текст на наредбата тук.

© 2014 1Legal.Net
Тагове: Храни.Добавки