Промени в ЗАПСП  улесняват  цифровизацията на „осиротели произведения”В брой 14/2014г. на Държавен вестник е обнародван Закон за допълнение на Закона за авторското право и сродните права (ЗАПСП). Новите текстове ( раздел VIII, чл.71б до чл.71з вкл.) въвеждат в националното законодателство изискванията на Директива 2012/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения.

Предмет на Директивата е легалното определяне на статуса на т.нар. „осиротели произведения“ и неговите последици по отношение на ползващите се с разрешение ползватели и разрешените начини на използване на произведения или звукозаписи, считани за осиротели произведения. Основната идея е създаването на правната рамка за улесняване на цифровизацията и разпространението на тези произведения.
„Осиротели произведения” са произведения и други обекти на авторско право и сродните права, на които носителят на правата не е бил установен или, ако е установен, е с неизвестно местонахождение.

Новите текстове в ЗАПСП регламентират:
- кръга на субектите, които могат да се ползват от тези разпоредби (общодостъпни библиотеки, учебни заведения и музеи, архивни фондове на институции с филмово или звукозаписно наследство, и обществени радио- и телевизионни организации );
- произведенията, обхванати от Директивата;
- процедурата за издирване и установяване на осиротели произведения;
- начините за използване на осиротели произведения;
- целите, за които могат да бъдат използвани.
Тагове: Авторски права