Засилена защита на търговските тайни в ЕСТърговската тайна обхваща широк спектър от информация, която се простира отвъд технологичните знания и търговските данни, като сведения за клиенти и доставчици, бизнес планове или маркетингови проучвания и стратегии. Търговските тайни са ценен интелектуален актив, който пряко влияе върху конкурентоспособността на фирмите и иновациите на пазара.
Във връзка с предстоящото въвеждане в ЕС на Директива за за защита на търговските тайни, Люксембургското председателство и представители на Европейския парламент постигнаха временно споразумение относно общите правила за защита на търговски тайни и конфиденциална информация на компании от ЕС.
Споразумението трябва да бъде одобрено от Комитета на постоянните представители на Съвета.

Директивата цели въвеждането на общи мерки срещу незаконното придобиване, използване и разкриване на търговски тайни с цел гарантиране на безпрепятственото функциониране на единния общностен пазар.
Друга основна цел е - да има възпиращ ефект срещу незаконното разкриване на търговски тайни, без да се накърняват основните права и свободи или значим обществен интерес в сферата на обществената безопасност, защитата на потребителите, общественото здраве, защитата на околната среда и мобилността на работниците.

Предвиждат се гаранции , че разследващата журналистика ще може да се упражнява и занапред без никакви нови ограничения, в съответствие с Хартата на основните права на ЕС, която запазва свободата и плурализма на медиите.
Директивата няма да налага и ограничения върху работниците в техните трудови договори, както и ограничения за служителите да използват опита и уменията, честно придобити в хода на нормалната им работа.
С адекватна защита ще се ползват и лица, които действат добросъвестно като разкриват търговски тайни в защита на обществения интерес / “whistle-blowers” / .

В съответствие с новата правна рамка, страните членки на ЕС ще трябва да предвидят мерки, процедури и средства за защита в националното законодателство, необходими, за да се гарантира наличието на гражданско обезщетение срещу незаконното придобиване, използване и разкриване на търговски тайни.

След гласуването и публикуването на директивата в Официален вестник на ЕС и влизането й в сила, държавите-членки ще разполагат с максимален срок от две години, за да включат новите разпоредби в националното законодателство.
Тагове: Интелектуална собственост