Предстоящи реформи в регистрацията на марки на общносттаНа 27 Март Европейската Комисия представи пакет от инициативи,целящи да намалят разходите по регистрирането на марките на общността (CTM) и да направят процеса по-надежден и предсказуем. Предложената реформа ще се отрази благоприятно на бизнеса заради по-високата защита на марките от фалшификация и усъвършенстване на средствата за борба срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС.
Предложението е в следните насоки: системата на Общността за закрила на марките да бъде основата, върху която да бъдат канализирани и съгласувани регионалните процедури, включително и на национално равнище; модернизиране на действащата уредба, включване на практиката на Съда на ЕС, повишаване на правната сигурност, премахване на неяснотите; усъвършенстване на средствата за борба срещу транзитното пренасяне на подправени стоки през територията на ЕС; улесняване на сътрудничеството между Патентните ведомствата на отделните държави-членки и европейското Ведомство за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM)
Предложеният пакет с инициативи предвижда:
- Преработване на директивата от 1989 г. (понастоящем с номер 2008/95/EC) с оглед сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на марките.
- Преразглеждане на регламента от 1994 г. относно марката на Общността (понастоящем с номер 207/2009/EC);
- Преразглеждане на регламента на Комисията от 1995 г. относно таксите, събирани от Ведомствата за хармонизация на вътрешния пазар (2869/95).

Източник: Патентно ведомство
Тагове: Марки