КАК ДА: разрешения за работа и пребиваване на чужденци и граждани на ЕС в България(II част)
В първата част на анализа разгледахме накратко условията за пребиваване в страната на граждани на трети страни, извън ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария.

Във втората част ще разгледаме условията за пребиваване на чужденци с разрешение за пребиваване, издадено в друга страна от ЕС, за висококвалифицирани работници и граждани на страни от ЕС.

I. Чужденци, получили разрешение за дългосрочно пребиваване в друга страна от ЕС.
Особен режим е предвиден за чужденците, които са получили разрешение за дългосрочно пребиваване в друга страна от ЕС. Такъв чужденец може да получи разрешение за продължително пребиваване в РБ:
1) ако е работник, служител или самостоятелно заето лице в РБ;
2) с цел обучение, включително професионално обучение, в учебно заведение;
3) с друга цел (чл. 33а, ал. 1 от ЗЧРБ).
В ал. 2 са изброени документите, които такъв чужденец трябва да представи. В случай на одоборение разрешението за продължително пребиваване се издава за срок от 1 г. (чл. 33в, ал. 1 от ЗЧРБ).

II. Висококвалифицирани работници
От този режим са обхванати единствено работници, които не са граждани на ДЧ на ЕС, тъй като последните имат свободен достъп до пазарите на труда на всички държави в ЕС без оглед нивото на квалификацията им.
Притежателите на Синя карта на ЕС са висококвалифицирани работници от трети държави, които се ползват с облекчен режим за влизане и пребиваване в ЕС. На тях се издава т.нар. Разрешение за пребиваване и работа тип „синя карта на ЕС”, като изискванията са да отговарят на условията за този тип работници, предвидени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), и да имат издадена виза за дългосрочно пребиваване в страната (тази по чл. 15, ал. 1 от ЗЧРБ). Разрешението се издава след решение на органите на Министерството на труда и социалната политика за срок до 4 г.. Ако срокът на трудоия договор е по-малък, разрешението се издава за срока на договора, удължен с 3 месеца, като може да се подновява при наличие на основнаията за преиздаването му.
Какви условия трябва да са налице, за да може на едно лице да бъде издадена Синя карта на ЕС? На първо място е нужно решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по чл. 7, ал. 3 от ЗТМТМ. Тъй като решението се предоставя за срока на трудовия договор, който трябва да е не по-кратък от 12 месеца, следва да приемем, че трудовият договор трябва към този момент да е вече сключен. Лицето трябва да притежава специализирани знания, умения и професионален опит, необходими за съответната длъжност, и условията на труд и заплащане не трябва да са по-неблагоприятни от условията за български граждани за съответната категория труд.

Работникът трябва да отговаря едновременно на следните условия:
1) да притежава необходимата за съответната работа компетентност - придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност не по-малка от три години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава;
2) брутната работна заплата, посочена в трудовия му договор, да е най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата в Република България съгласно наличните данни за последните 12 месеца преди сключването на трудовия договор.

III. Граждани на ЕС
Гражданин на ЕС е всеки гражданин на ДЧ на ЕС. Тези лица могат да влизат и напускат територията на РБ с валидна лична карта или паспорт. С тези документи те могат да пребивават в РБ за срок до 3 месеца.
За тези лица са предвидени 2 режима – продължително и постоянно пребиваване, като продължителното е за 5-годишен срок. Издава се удостоверение от дирекция „Миграция” – МВР, Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), областните дирекции на МВР или оправомощени от директорите длъжностни лица.

1. Продължително пребиваване
Удостоверение за продължително пребиваване се издава на гражданин на ЕС, който отговаря на едно от следните условия:
1) работник е или е самостоятелно заето лице в Република България;
2) притежава здравна осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по пребиваването си и тези на членовете на семейството му, без да са в тежест на системата за социално подпомагане;
3) записан е в учебно заведение за обучение, включително и професионално обучение, и отговаря на условията по т. 2
В чл. 8, ал. 3 ЗВПНРБГЕСЧТС са посочени няколко приравнени на горните случаи.

2. Постоянно пребиваване
Гражданин на ЕС може да получи удостоверение за постоянно пребиваване в РБ, ако законно е пребивавал непрекъснато в продължение на 5 г. или отговаря на едно от следните условия:

1) работил е през последната една година към момента на прекратяване на договора като работник или на дейността му като самостоятелно заето лице, навършил е пенсионна възраст или по отношение на него е налице основание за по-ранно пенсиониране и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от три години;
2) работник е или е самостоятелно заето лице, което не работи поради трайно намалена работоспособност и е пребивавал непрекъснато в Република България повече от две години;
3) работник е или е самостоятелно заето лице и неработоспособността му е резултат от трудова злополука или от професионална болест;
4) работник е или е самостоятелно заето лице, което в продължение на три години непрекъснато е пребивавало и работило в Република България и работи като такова в друга държава членка, като запазва мястото си на пребиваване в Република България и се връща поне веднъж седмично в нея.
Удостоверението е за разрешен неопределен срок.

В чл. 16, ал. 2 и 3 ЗВПНРБГЕСЧТС се създават няколко отклонения от този режим.
Заявлението за издаване на удостоверение за постоянно пребиваване се подава до дирекция „Миграция” – МВР, СДВР или областните дирекции на МВР в тридневен срок преди изтичане на срока на разрешението за продължително пребиваване. Удостовернието за постоянно пребиваване се отнема, ако лицето отсъства от РБ за срок по-дълъг от две последователни години.

Ако имате въпроси за режима на пребиваване на чужденци в Република България, не се колебайте да се свържете с нас – Вашият правен консултант в интернет

Владимир Славов

© 2019 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: КАК ДА?