Полетът на дроновете в нормативната мъглаРедом с динамичната еволюция на технологиите, цяла една индустрия претърпя метаморфоза и демократизация, а именно - индустрията на гражданското въздухоплаване. Пътническите и товарни летателни машини отдавна не са единствените познати летателни апарати в гражданския сектор. Поради тяхната достъпност, безпилотните въздухоплавателни средства (по-широко известни като дронове) предизвикаха цял фурор сред професионалисти фотографи и оператори, сред любители на авиацията, а и сред най-обикновените потребители, които имат влечение към височини, красиви гледки и силни усещания. Този бум обаче създаде задълбочени обществени дискусии относно слабата законова регулация по отношение на дроновете. Тяхното използване крие известни рискове и употребата им може дори да преследва някои незаконни цели като шпионаж, подслушване, проникване в чуждо имущество, кражби и пр. При задълбочен прочит могат да бъдат открити и проблеми, свързани с основни права на гражданите като неприкосновеност на личността и на жилището, защита на личните данни, авиационна безопасност, защитата на околната среда и др.

С оглед нарасналата нужда от регулация, бе извършена реформа в европейското законодателство, която намери отражение и у нас. На 4 юли 2018 г. бе приет Регламент (ЕС) 2018/1139 относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз. Тъй като безпилотните въздухоплавателни средства оперират във въздушното пространство заедно с пилотираните въздухоплавателни средства, дроновете попадат в обхвата на регламента. Според регламента, технологиите, използвани при дроновете вече дават възможност за широк набор от операции, които следва да се подчиняват на правила, пропорционални на риска. Още повече, правилата по отношение на дроновете следва да допринасят за зачитане на личния и семейния живот, правото на защита на личните данни и др.

Регламентът предвижда специални изисквания относно регистрацията на безпилотните въздухоплавателни средства и на техните оператори. Проектирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на дронове, техните двигатели, витла, части и оборудване трябва да отговарят на съществените изисквания, уредени в специални приложения към регламента.

Задълбочаване на уредбата бе постигнато и с приетия на 12 март 2019 година Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 относно безпилотните летателни системи и операторите от трети държави на безпилотни летателни системи. С него се въвеждат специални изисквания спрямо производителите, вносителите и дистрибуторите на дронове на територията на Съюза. След влизането му в сила, се променят изискванията и правилата за експлоатацията на дронове. Oператорите са задължени да:

• попълнят декларация по образец за определяне на категория на операциите и клас на дрона;
• така попълнената декларация изпратят до Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) с цел получаване на разрешение за експлоатация;
• полученото разрешение от ГД ГВА следва да послужи пред Центъра за планиране използването на въздушното пространство, местни и държавни власти, ДАНС, НСО.

Европейските нормативни изисквания са допълнени и разширени в националния Закон за гражданското въздухоплаване. Законът ни дава дефиниция на „безпилотно въздухоплавателно средство (дрон)" – това е всяко въздухоплавателно средство, което се управлява или е предназначено да се управлява самостоятелно или да бъде управлявано дистанционно, без на борда да има пилот. Според закона подлежи на глоба лице, което допусне да се извърши или извърши полет с дрон в контролираното въздушно пространство на страната, без съответното разрешение. Санкцията между 3 000 и 10 000 лева ще се налага и за лице, което откаже да предаде или укрие, повреди, подмени или унищожи писмени обяснения, документи, записи и каквато и да е информация или материали, които са изискани от инспекторите на ГД ГВА.

Към настоящия момент, съгласно Наредба №2 за правилата на полетите операторите на дронове са задължени преди полет да поискат разрешение от ГД ГВА. Тази процедура е за съжаление тромава и изисква поне 5 дни преди датата на заявката за планирания полет. Тридесет минути преди полета операторът следва да се свръже с Центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство, като активира заявената зона за опериране.

Регулаторната рамка по отношение на дроновете тепърва предстои да претърпява промени. Разбира се, при оперирането с дрон гражданите следва да съблюдават съществуващите законови изисквания на Закона за гражданското въздухоплаване, Наказателния кодекс, Закона за защита на лични данни и като цяло да се въздържат от използване на безпилотното летателно средство за забранени от правото цели. Независимо от това, предстои да видим какво е бъдещето на дроновете у нас.

Васил Костов

1Legal.Net Blog © 2020

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Дрон