Засилва се нормативният контрол върху онлайн хазартаОбнародвани са техническите и функционални изисквания към игралния софтуер

В бр.58 на Държавен вестник от 02.07.2013г. са публикувани Общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние. Изискванията са издадени от Държавната комисия по хазарта /ДКХ/ към Министерството на финансите и са в сила от 02.07.2013 г.
С тези общи технически и функционални изисквания се регламентират:
- Минималните изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние и
- Минималното задължително съдържание на правилата, които организаторите на хазартни игри представят за утвърждаване от Държавната комисия по хазарта по отношение на техническите и функционалните изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние във връзка със Закона за хазарта.
Организаторите на хазартни игри от разстояние са задължени да поддържат Централна компютърна система, която съхранява информация за процеса на проверка на самоличността на всеки участник, не допуска регистрация на лица под 18 години, поддържа и съхранява различни видове регистри с информация за всички клиентски регистрации (пълни или непълни) и всички регистрирани участници, информация за техните игрални сметки, датата на регистрация и други.
Няколко дни по-рано, председателят на Софийския районен съд, с Разпореждане от 28.06.2013 г. разпореди всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа от територията на страната на 28 интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които не са получили лиценз по Закона за хазарта.
Подробна информация се съдържа на официалния сайт на ДКХ.
Тагове: Хазарт онлайн