Нова наредба регулира игралния софтуер за онлайн хазартаВ брой 72 на ДВ от 16.08.2013г. е обнародвана наредба с досадно дългото име - Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки

Предполага се, че дългоочакваната наредба ще реши проблемите на мегапровайдърите на онлайн хазарт от чужбина, които осъмнаха без лицензи за България преди няколко седимици Прочети тук
Според новата наредба, изпитванията на игралното обородуване и игралния софтуер за България ще се извършва в сертифицирани лаборатории с произход от България или други държави членки на ЕС, държави – страни по споразумението за ЕИП или Конфедерация Швейцария.

В Наредбата се определя реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, както и изискванията, на които следва да отговаря всяка лаборатория, за да бъде включена в списъка.

Основните изисквания към лабораториите са във връзка с възможността им да извършват изпитвания на хардуерни и софтуерни модули и на съвкупността от тях в игрално и комуникационно оборудване, да удостоверяват извършените изпитвания и измервания и да притежават сертификат по ISO/IEC 17025:2006 или по-нова версия.
Тагове: Хазарт онлайн