Заплахата „Фалшификат”Фалшификатите – заплаха за правата на интелектуална собственост и необходимостта от борба с тях

На 08.06.2014 г. в заседанието на Европейския Парламент беше включено и обсъждане относно необходимостта от защита на интелектуалната собственост от феномена на фалшификацираните стоки и плагиатството.
Дебатът подчертава наложителността от мерки срещу тези нарушения, които нанасят огромни щети на икономиката и които се разпространяват все повече благодарение на дигиталните технологии. Именно поради неограничените възможности, които предлага Интернет пространството нарушенията са с глобален характер и обхващат не само страните в ЕС, но и трети държави. Това заключение показва трудната задача, пред която е изправен европейският законодател, а именно – създаване на адекватна законодателна рамка, която да гарантира защитата на правата на интелектуална собственост (ПИС) не само в рамките на ЕС.
Според статистиката през 2013 г. митническите органи на ЕС са конфискували почти 36 милиона стоки, смятани за фалшифицирани или нарушаващи правата върху интелектуалната собственост на стойност над 760 милиона евро. 10% от тази сума се отнася за лекарствени продукти.

Обсъждането тази седмица се базираше на два доклада – един, отнасящ се до стратегията в рамките на ЕС и втори – касаещ необходимите действия извън ЕС. В докладите се отбелязват не само вредите, които биват нанасяни на собствениците на ПИС, но също така и на отделните потребители, чиито здраве и безопасност се излагат на риск.

План за действие в рамките на ЕС
Павел Свобода (евродепутат – Реп.Чехия), който е автор на стратегията за необходимите мерки в рамките на ЕС посочва: "Имаме нужда от ефективни кампании, особено сред по-младото поколение, тъй като те биха могли поне да ни помогнат да разберем по-добре голямата промяна, която се случва, особено в цифрова среда. "

В резолюцията от вторник, с която депутатите приеха доклада, се подчертава необходимостта от организирането на кампании за повишаване на осведомеността относно последиците от нарушенията на ПИС за обществото като цяло, но също така за отделния индивид. Кампаниите целят да осигурят на потребителите реална възможност за идентифициране на фалшифицирани продукти не само при физическо закупуване, но и при интернет поръчки.
Парламентът посочва още и нуждата от включване на всички участници във веригата на доставки в борбата срещу нарушенията, както и необходимостта от подпомагане на малките и средни предприятия да получат по-достъпна защита на своите ПИС.

За постигането на горепосочените цели Европейският Парламент препоръчва на Европейската комисия изготвяне на ефикасен план за съдействие между отделните държави, както и промени в Директива 2004/48/ЕС относно опазването на правата на интелектуална собственост, които да обхващат и цифровата среда и дейностите в интернет.

Стратегия извън ЕС
Вторият, разгледан от ЕП доклад с автор Мария Алесиа Моска (евродепутат-Италия) посочва необходимостта от сътрудничество на ЕС с трети страни в борбата с фалшифицирането и нарушенията на ПИС като цяло, която е пряка последица от глобалния характер на електронната търговия и технологичните промени.

В резолюцията си депутатите обръщат внимание на "търговския характер на много от нарушенията на ПИС" и "нарастващото участие на организираната престъпност". Депутатите считат, че в подхода си досега, Европейската Комисия не прави разлика достатъчно ясно между физическото фалшифициране и дигиталните нарушения на авторските права.
Ето защо Парламентът обръща вниманието на ЕК към създаване на „онлайн платформи", които да помогнат за идентифицирането и блокирането на тези нарушения.
Препоръка към ЕК е и тясно сътрудничество с Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (ICAAN) и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) за осигуряване на онлайн защитата на геогафските означения.

В международен план, извън рамките на ЕС, Парламентът предлага разработена стратегия за сътръдничество със Световната търговска организация (WTO) и прилагането на актовете на европейските институции в това сътрудничество.

Сред другите мерки, стратегия има за цел да помогне за идентифицирането на страните, в които защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост е слабо и преодоляването на този проблем.

Лекарства на достъпни цени
В резолюцията, касаеща предлагането на медикаменти Парламентът подчертава необходимостта от балансиране на защита на ПИС с необходимостта да се осигури достъп до генерични лекарства с оглед интересите на пациентите.
Парламентът посочва, че граничните проверки, целящи предотвратяването навлизането на фалшифицирани лекарства до пазара на ЕС, не трябва да блокират генеричните такива.

Европейският Парламент очаква своевременно имплементиране на всички тези препоръки от страна на Комисията, както и доклад относно тези дейности най-късно до юни 2016 г.

Сабина Попова

1Legal.Net Blog © 2015

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Интелектуална собственост