КАК ДА: Получа разрешение за постоянно пребиваване и българско гражданство срещу инвестиции?1. Въведение
В настоящата статия ще разгледаме първо условията, при които чужденците могат да получат разрешение за продължително и постоянно пребиваване в страната. След това ще обърнем внимание на стъпките за придобиване на българско гражданство, които може да предприеме чужденецът, който е получил разрешение за постоянно пребиваване.
Веднъж получил такова разрешение, чужденецът може да предприеме стъпки за придобиване на българско гражданство при облекчен режим.

За общия режим за пребиваване в България може да прочетете в нашата статия тук и тук.

2. Придобиване на разрешение за пребиваване

2.1. Разрешение за продължително пребиваване.
Разрешение за продължително пребиваване могат да получат чужденците, които:
1. са вложили сума не по-малка от 600 000 лв. - за всеки чужденец, за придобиване на право на собственост върху недвижими имоти на територията на Република България или чужденецът е собственик на повече от 50 на сто от капитала на българско търговско дружество, вложил е същата сума в капитала на дружеството и в резултат на това дружеството е придобило правото на собственост върху недвижими имоти в страната на тази стойност; към датата на подаване на заявлението за разрешение за продължително пребиваване чужденецът или юридическото лице трябва да е изплатило напълно сумата, която да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция, а ако имотите са придобити със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25 на сто.
2. са извършили инвестиция в икономически необлагодетелствани региони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката.

2.2. Разрешение за постоянно пребиваване.
Разрешение за постоянно пребиваване срещу инвестиции могат да получат чужденците:
1. вложили над 1 000 000 лв. или увеличили вложението си с този размер чрез придобиване на:
а) акции на български търговски дружества, търгувани на български регулиран пазар;
б) облигации и съкровищни бонове, както и производни от тях инструменти, издадени от държавата или от общините, с остатъчен срок до падежа, не по-кратък от 6 месеца;
в) право на собственост върху обособена част от имуществото на българско търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
г) дялове или акции, собственост на държавата или общините в българско търговско дружество по Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
д) българска интелектуална собственост-обекти на авторското право и сродните му права, защитени с патент изобретения, полезни модели, търговски марки, марки за услуги и промишлен дизайн;
е) права по концесионни договори на територията на Република България;
2. вложили сумата по т. 1 в лицензирана кредитна институция в България по договор за доверително управление със срок не по-кратък от 5 години, като за същия срок влогът не се използва за обезпечаване на други парични кредити от кредитна институция в България;
3. вложили в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 000 000 лв.;
4. които извършват дейност и са сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите удостоверено от Министерството на икономиката в съответствие с чл. 25в от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ)
5. извършили инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 000 лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството и в резултат на вложението са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лв. и са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката.
6. получили разрешение за продължително пребиваване на някоя от споменатите горе две хипотези, когато са поддържали вложението в продължение на 5 г.

3. Придобиване на гражданство
Лице, което е получило разрешение за постоянно пребиваване по т. 1, 2, 3 или 5 от гореспоменатите, може да придобие българско гражданство, ако отговаря на следните условия:
1. пълнолетно е;
2. получило е разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в България преди не по-малко от 5 г.;
3. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него няма образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитирано;
4. има доход или занятие, което му дава възможност да се издържа в Република България;
Изискванията за владеене на български език и освобождаване от досегашното гражданство на лицето не се прилагат.

Българско гражданство може да получи също лице, което отговаря на изискванията по т. 1 и 3 от предходния параграф, ако:
1. преди не по-малко от 1 г. е получило разрешение за постоянно пребиваване в страната на основанието по т. 1 или 2 от секцията по-горе за разрешението за постоянно пребиваване и
а) е увеличило инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко 2 млн. лв., или
б) е вложило в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 1 млн. лв. за осъществен от дружеството приоритетен инвестиционен проект, сертифициран по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;

2. преди не по-малко от 1 г. е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България по т. 4 от секцията по-горе за разрешението за постоянно пребиваване във връзка с чл. 25в, ал. 2, т. 1 от ЗЧРБ, през която извършените и въведени в експлоатация инвестиции са поддържани над минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, което се удостоверява от Министерството на икономиката.

Тук необходимата инвестиция е значително по-голяма, но освен че няма изисквания лицето да владее български и да бъде освободено от досегашното си гражданство, няма също изискване да са минали 5 г., откакто е получило разрешение за пребиваване в страната. Трябва да е минала само 1 г..

Ако имате въпроси относно придобиването на разрешение за пребиваване и гражданство срещу инвестиции, не се колебайте да се свържете с нас, Вашият правен консултант в интернет!

Владимир Славов

© 2020 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: КАК ДА?