Къде в ЕС да стартирам проект с криптовалути?Най-добрите юрисдикции в ЕС за проекти с криптовалути

Понастоящем в ЕС липсва единна регулация на криптовалутите и свързаните с тях услуги. В различните страни се прилагат различни уредби, правила и тълкувания на криптоактивите. Това налага доставчиците на услуги с криптовалути да се запознаят със законодателствата на страните членки, за да изберат най-подходящата правна рамка за техните проекти. В настоящия анализ представяме страните с най-благоприятни режими по отношение на прозрачност на изискванията и процедурите, предвидимост и правна сигурност за проектите или по отношение на данъчни облекчения и други преимущества и привилегии.

Швейцария

Швейцария е една от най-прогресивните нации по отношение на бизнес начинанията с криптовалути. Например швейцарският кантон Цуг започна да приема плащане на данъчни задължения в криптовалути в Биткойн или Етер до 111 300 USD. Швейцария има благоприятни за крипто проектите регулации и предлага по-добра прозрачност в политиките за приложението им. През септември 2020 г. Парламентът прие Федералния закон за адаптиране на федералния закон към разработките в технологията на разпределения регистър (Закон за DLT). Очаква се останалите разпоредби на законопроекта за DLT да влязат в сила на 1 август 2021 г.
Законът за DLT внесе няколко изменения в други закони поради специфичните сфери на регулиране. Изменен е Законът за банките, за да се разшири обхвата на съществуващия лиценз на Fintech и да се приложат новите разпоредби за несъстоятелност на DLT. Законът за финансовите услуги (FinSA) също е изменен, за да включи ценни книжа, базирани на регистър, в определението за „ценни книжа“. Законът за националната банка предвижда, че Швейцарската национална банка ще контролира системно всички важни системи за търговия с DLT. Изменен е и Законът за борба с изпирането на пари като системите за търговия с DLT са включени в определението за „финансови посредници“, които следва да спазват правилата за борба с изпирането на пари.

В Швейцария няма изрична регулация на първичното предлагане на монети (ICOs).
ICO понастоящем се третират в съответствие с общата категоризация на токените като платежни (payment tokens), токени за стоки и услуги (utility tokens) и токени, обезпечени с актив (asset tokens). Токените, обезпечени с актив са еквивалентни на ценните книжа и се третират съгласно изискванията на финансовия пазар и по-специално са предмет на изискването за проспект ако са икономически еквивалентни на акция или облигация.
За платежните токени (payment tokens), издадени чрез първично предлагане (ICO) и трансферирани към блокчейн по време на първичното предлагане или на по-късен етап се прилагат разпоредбите на законите за мерките против изпиране на пари и финансиране на тероризма. Това изисква въвеждането и спазването на определени процедури за установяване самоличността на действителните собственици и присъединяване към определни практики на саморегулиращи се организация или под надзор на FINMA.
Ако токените, издадени чрез ICO, представляват ценни книжа (asset tokens), тогава се прилагат изискванията за ценните книжа. Съгласно Закона за фондовата борса (SESTA) обаче несертифицираните ценни книжа са нерегламентирани, поради което за тях не се изисква лиценз. Ако токените, издадени чрез ICO, са деривати под формата на ценни книжа, тогава се прилагат разпоредбите и се изисква банков лиценз или лиценз за емитент на ценни книжа. Ако токените, издадени чрез ICO, се класифицират като акции или облигации, възможно е да са приложи и изискването за издаването на проспект.

Предназначението (употребата) на токена е определящият фактор от швейцарска правна гледна точка.

Новите насоки на FINMA за ICO стартъпи в Швейцария

Стартиране на първично предлагане на дигитални монети (ICO) в Швейцария

Естония

Естония бе сред първите европейски държави, в които различни дейности, свързани с криптовалути, получиха правна уредба. Естонската LHV банка бе една от първите институции, които приеха блокчейн технологията. Правната уредба насърчава блокчейн инвестициите и улеснява проучването на възможности за такива. Естония е една от първите страни въобще в света, която въведе електронно гласуване, електронно данъчно облагане, електронно здравеопазване и електронно пребиваване в своята публична система и вече използва блокчейн технологията в различни сектори като сигурност, съдебна система и други в напълно функционален режим от 2012 г. насам. Като цяло Естония е отворена за използването на блокчейн технологията и криптовалутите, но е предприела по-строг подход за регулиране на доставчиците на услуги, свързани с криптовалути, от края на 2019 г.
На 10 март 2020 г. промени в Закона за предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма влязоха в сила и засягат предимно доставчиците на услуги, свързани с криптовалути. Измененията създават по-строги изисквания за регистрация на доставчиците и наложиха привеждане на дейността им в съответствие с тези изисквания до 1 юли 2020 г.

Основните изисквания, на които една компания трябва да отговаря, за да получи лиценз за криптовалути, са:
минимален уставен капитал - 12 000 евро;
естонски персонал;
физически офис и регистриран юридически адрес в Естония;
чисто свидетелство за съдимост за собствениците и управителите на фирми;
техните автобиографии;
сметка в банка или система за електронно плащане, намираща се в ЕИП.

Цената на лиценза за криптовалута в Естония е 3300 евро. Тъй като страната е член на ЕС, регистрираната там компания може да прави бизнес с криптовалути във всяка европейска държава, без да се налага да кандидатства за нови лицензи.

Във връзка с приемането на промените в Естония бяха отнети повече от 1000 лиценза на компании през 2020 в резултат на осъществяване на надзора за спазване на закона. Службата за финансово разузнаване, провела масовото отнемане на лицензи е запазила към момента лиценза на около 400 доставчици на услуги, свързани с криптовалути, лицензирани в Естония.
Масовото отнемане на лицензи през 2020 г. може да изглежда на пръв поглед като промяна в позицията на естонското правителство по линия на криптовалутите, но това не следва да се разбира така. Пазарът на криптовалути все още е много нов и не е изцяло регулиран, дори в Естония, което предизвика огромен приток на нови регистрации през периода на 2017-2019 г. Отнемането на лицензи се дължи на развиващото се законодателство и е естествен процес на всеки новоформиран пазар, който предстои да бъде регулиран. В този смисъл изглежда малко вероятно страната да приеме много строги регулации относно криптовалутите. В крайна сметка Естония е лидер в цифровите иновации и масово е считана за „най-напредналото цифрово общество в света“.

Португалия

Португалското правителство се фокусира върху блокчейн технологията с идеята да създаде благоприятни условия за развитието на сектора. Няма специални закони и регулации, приложими за криптовалутите в Португалия, включително по отношение на тяхното издаване и прехвърляне. Следователно криптовалутите не са забранени и инвеститорите могат да ги купуват, държат и продават.
През септември 2020 г. Централната банка на Португалия обяви, че ще регулира цифровите активи. Регламентът се фокусира главно върху въпроси, свързани с мерките против изпиране на пари и идентифициране на клиентите (AML/KYC) или субекти, които извършват някоя от следните дейности с виртуални активи: (а) услуги за обмен между виртуални активи и фиатни валути или между един или повече виртуални активи; (б) Услуги за прехвърляне на виртуални активи; (в) Услуги за защита или съхранение и администриране на виртуални активи или инструменти, които позволяват да се контролират, съхраняват, съхраняват или прехвърлят тези активи, включително с частни криптографски ключове.
Централната банка на Португалия вече е издала първите два лиценза за работа на Criptojola и Mind The Coin като „виртуални доставчици на активи“ (VASP).

По отношение на данъчното облагане Португалия е една от най-благоприятните за данъчни цели държави в света за криптовалути – през 2016 г. тя декларира, че купуването или продажбата на криптовалути няма да подлежи на данъци върху капиталовата печалба или данък върху добавената стойност (ДДС).

Данъчният режим за непостоянните резиденти (Non-habitual residents - NHR) в Португалия има за цел да привлече инвеститори и професионалисти с висока културна и икономическа стойност, за да повиши международната конкурентоспособност на страната. За да се класират за режима на NHR, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
(i) имат право да пребивават в Португалия или като гражданин на ЕС / ЕИП / Швейцария, или чрез схеми като програмата "Златна виза"; (ii) не са били португалски данъчно пребиваващи през последните пет години; (iii) са имали местожителство в Португалия на 31 декември същата година. Местообитаването трябва да бъде достъпно по начин, който може да доведе до предположение за намерение да се задържи и обитава като обичайно жилище.
Личните или индивидуалните сделки с криптовалути са освободени от ДДС и няма данъци върху капиталовите печалби и данъци върху доходите. От друга страна, това освобождаване от данъци не се отнася за криптовалутни борси, крипто или блокчейн стартъпи, крипто хедж фондове и други бизнеси, които включват дейности, свързани с криптовалути. Такива бизнес начинания се облагат с обичайната ставка от 21% върху доходите.

Малта

Поради благоприятното си и детайлно разписано законодателство, Малта е една от първите страни, които въвеждат изчерпателна и структурирана правна рамка за криптовалути, съобразена с борбата срещу изпирането на пари и финансовата престъпност. С даването на зелена светлина на три законопроекта в областта на блокчейн, парламентът на Малта очаква да промени възгледа на хората за криптовалутите.

На 1 ноември 2018 г. Малта стартира 3 блокчейн законопроекта: Законопроекта на Малта за цифрови иновации (MDIA), Законопроекта за иновационни споразумения и услуги (ITAS) и Законопроекта за виртуалните финансови активи (VFA).
Според законопроекта за MDIA, работата на MDIA е да сертифицира разработения софтуер за DLT платформи и да пдопомогне усилията на правителството да определи съотвтетствието на крипто бизнеса с изискванията. Сертифицирането би осигурило сигурност на потребителите на платформите DLT, базирани в Малта в областта на техническата, правната и токеномикс сферата.
Законопроектът за ITAS съдържа разпоредби за начините за сертифициране и одит на архитектурата и софтуера, използван при проектирането и доставката на DLT, обмен на токени, смарт контракти, както и децентрализираните автономни общности.
Законопроектът за VFAA има за цел да създаде рамка, в която регулаторните органи могат да контролират директно или индиректно различни финансови активи на ICO, доставчици на портфейли-попечители, борси с токени, посреднически услуги, номинирани доставчици на услуги, мениджъри на портфейли и различни инвестиционни консултанти. Законът за VFAA предоставя допълнителни насоки и изисквания за STO (Предлагане на токени обвързани с актив) и ICO (Първоначално предлагане на токени). Законът за VFAA изисква бизнесът да бъде лицензиран от MFSA, ако те стартират първоначално предлагане на токени, търгуват с цифрови активи или предоставят електронни портфейли. Законът също така изисква издателят на токени да назначи агент на VFA, който след одобрение от MFSA ще действа като компетентен орган за наблюдение и докладване на всякакви предложения за токени.

Изискванията за лицензиране в Малта срещат засилен критицизъм и се възприемат като „твърде взискателни и скъпи“. Това е причината, поради която по-голямата част от компаниите, отговарящи на условията не са инициирали процедура за лицензиране в Малта. Допълнителна причина за ниския интерес е бавният процес на обработката на съответните заявления и приложения.

Гибралтар

Гибралтар е световен лидер в регулирането на криптовалутите: борсите за криптовалути са законни и функционират в рамките на добре дефинирана регулаторна рамка силно ориентирана към защита на инвеститорите. Криптовалутите не се считат за законно платежно средство. Въпреки това, в някои случаи, в зависимост от конструкцията на виртуалната валута, те могат да бъдат описани като електронни пари.
Правителството на Гибралтар се стреми да затвърди позицията си на глобален лидер чрез проучване на по-нататъшното регулиране на криптовалутите. През 2017 г. Комисията за финансови услуги на Гибралтар (GFSC) излезе с изявление, в което съобщава, че ще наблюдава текущото използване на ICO в рамките на технологията на разпределения регистър (DLT).

От 1 януари 2018 г. всяка фирма с дейност в или от името на фирма в Гибралтар, свързана с използването на DLT трябва да бъде лицензирана от GFSC като DLT Доставчик.
GFSC изисква от лицензираните фирми да докажат, че разполагат с адекватни финансови ресурси, IT системи и осъществява контрол за спазване на мерките против изпиране на пари и финансиране на тероризма. Процесът на кандидатстване на този етап отразява и до голяма степен следва процеса на лицензиране, приложим към всички други дейности, разрешени и контролирани от GFSC. Кандидатстването за крипто лиценз започва с предварително запитване преди кандидатстване, следвайки пълното заявление и презентация, в която се представя как дейностите ще отговарят на изискванията, създадени в насоките на Комисията.
Таксите за лиценз варират между 13 500 щатски долара (10 000 британски лири), а по-сложните случаи могат да бъдат таксувани с 40 700 щатски долара (30 000 британски лири).

През 2021 г. Гибралтар създаде работна група за интегритет на пазара, която да определи допълнително подходящите пазарни стандарти за обмен на криптовалути в координация със стандартите, определени от други юрисдикции като Великобритания и ЕС. В края на март 2021 г. правителството на Гибралтар, съвместно с GFSC, обяви плановете си да разработи ключови разпоредби, които имат за цел да регулират популяризирането, продажбата и разпространението на токени в страната.

Гибралтар като надеждна и модернизирана юрисдикция за tokenomics

България

В настоящата българска правна рамка криптовалутите (биткойн, алткойни) все още нямат изрична правна регламентация, но се възприемат, одитират и декларират пред НАП (Национална агенция за приходите) като финансов актив.
Правният режим на криптовалутите в България получи известно развитие с изменението на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) от ноември 2019 г. Легалната дефиниция на криптовалути в ЗМИП е: “цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган, не е непременно свързана със законово установена валута и няма правния статут на валута или на пари, но се приема от физически или юридически лица като средство за обмяна и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път“. Също така, криптовалутите в България не се разглеждат като законно платежно средство.

Доставчиците на услуги, свързани с криптовалути, са задължени да се регистрират в публичния регистър към НАП (Националната агенция за приходите).
Регистрацията е опростена, бърза и нескъпа.
Посочената по-горе регулация, ниският корпоративен данък (10%) и членството на България в ЕС правят страната благоприятна за инвестиции и начинания с криптовалути.

Актуална правна уредба на криптовалути в България

Tази статия не е изчерпателна и не представлява правен или финансов съвет.
За правна помощ във връзка със стартирането на проекти с криптовалути, не се колебайте да се свържете с нас тук

1Legal.Net Team

© 2021 | 1Legal.Net Blog Copyright

Всички публикувани материали в блога са защитени с авторски права и никаква част от тях не може да се използва без изричното съгласие на авторите.
Тагове: Криптовалути